Общи условия на Google Анализ

Настоящите Общи условия на Google Анализ (настоящото „Споразумение“) са в сила между Google Ireland Limited („Google“) и физическото или юридическото лице, което сключва Споразумението („Вие“). Споразумението урежда използването от Ваша страна на стандартната услуга Google Анализ („Услугата“). С КЛИКВАНЕТО ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“, ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ И ПРИЕМАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРОФИЛА И ДА ГО ОБВЪРЖЕТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. С оглед на съответните права и задължения на страните, описани в настоящото Споразумение, страните се споразумяват, както следва:

1. Определения

„Профил“ се отнася за профила в Услугата. Ако е приложимо, посещенията на всички подпрофили, свързани с една и съща Собственост, ще бъдат обобщени, преди да се определи размерът на таксата за Услугата за съответната Собственост.

„Поверителна информация“ включва всички собствени данни и всяка друга информация, която е разкрита от едната страна пред другата писмено и е означена като поверителна или е разкрита устно и в рамките на пет работни дни е прехвърлена в писмен вид и е означена като поверителна. Поверителната информация обаче не включва информация, която е или се превръща в публично достояние, която вече е известна на получаващата страна преди разкриването ѝ от другата страна или която е независимо разработена от получаващата страна без използването на Поверителна информация.

„Данни за клиентите“ или „Данни от Google Анализ“ означава данните, които събирате, обработвате или съхранявате, използвайки Услугата, и които се отнасят до характеристиките и дейностите на Потребителите.

„Дъщерни дружества на Google“ означава Google, Google LLC и изцяло притежаваните от Google LLC дъщерни дружества.

„Документация“ означава всяка придружаваща документация, предоставена Ви от Google за ползване с Обработващия софтуер, включително документацията, налична онлайн.

„Измерващ код на Google Анализ (GAМC)“ означава измерващият код на Google Анализ, инсталиран на дадена Собственост с цел събиране на Данни за клиентите, заедно с всички корекции, актуализации и надстройки, които Ви се предоставят.

„Посещение“ означава съвкупност от взаимодействия, водещи до изпращане на данни до Услугата и тяхното обработване. Примери за Посещения може да включват показвания на страница и посещения на магазин за електронна търговия. Посещение може да бъде повикване до Услугата от различни библиотеки, но това не е задължително (напр. Посещение може да бъде доставено до Услугата от други поддържани от Google Анализ протоколи и механизми, които Ви се предоставят от Услугата.

„Начална страница на Platform“ означава потребителският интерфейс, от който можете да осъществите достъп до определени функции на ниво Google Marketing Platform.

„Обработващ софтуер“ означава сървърният софтуер на Google Анализ и евентуалните му надстройки, който анализира Данните за клиентите и генерира Отчетите.

„Подпрофил“ означава съвкупността от настройки, заедно определящи информацията, която да бъде включена или изключена от даден Отчет. Подпрофил може например да бъде създаден за преглед на малка част от уебсайт като отделен Отчет.

„Собственост“ означава уеб страница, приложение, друга собственост или ресурс, намиращи се под Ваш контрол, която изпраща данни до Google Анализ.

„Декларация за поверителност“ означава декларацията за поверителност за дадена Собственост.

„Отчет“ означава полученият анализ, показван на адрес www.google.bg/analytics/, като това може да включва и анализ на Подпрофил.

„Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Дъщерно дружество на Google, на които се съхраняват Обработващият софтуер и Данните за клиентите.

„Комплекти за разработване на софтуер“ (SDK) означава определени комплекти за разработване на софтуер, които може да се използват или включват в приложение на Собственост с цел събиране на Данни за клиентите, заедно с всички корекции, актуализации и надстройки, които Ви се предоставят.

„Софтуер“ означава Обработващият софтуер, GAMC и/или SDK.

„Трета страна“ означава всяка трета страна, на която предоставяте достъп до своя Профил или за която ползвате Услугата с цел събиране на информация от името на тази трета страна.

„Потребители“ означава потребителите и/или посетителите на Собственостите Ви.

Думите „включва“ и „включително“ означават „включително, без изброяването да е изчерпателно“.

2. Такси и Услуга

Като се има предвид раздел 15, Услугата Ви се предоставя безплатно за до 10 милиона Посещения месечно за Профил. Google може периодично да променя своите такси и правила за плащане за Услугата, включително да добави разходи за географски данни, импортиране на данни за разходите от търсещи машини, както и други такси, които Google или друго Дъщерно дружество на Google трябва да плащат на доставчици трети страни за включването на данни в отчетите на Услугата. Тези промени влизат в сила, след като ги приемете. Те ще бъдат публикувани на адрес www.google.com/analytics/. Освен ако не е посочено друго, всички такси са дадени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение и всички разходи за събирането им (включително правни разходи), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и може да бъдат удържани от кредитната карта или чрез друг механизъм за таксуване, свързан с профила Ви в Google Ads.

3. Членски профил, парола и сигурност

За да се регистрирате за Услугата, трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите на Google актуална, пълна и вярна информация съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително и свой имейл адрес (потребителско име) и парола. Ваше е задължението да пазите своите пароли и Вие носите пълната отговорност за използването на Вашите Профили от Вас и от трети страни. Вие носите цялата отговорност за всички дейности, извършвани чрез Профила Ви (с изключение на дейностите, извършени от или от името на Дъщерните дружества на Google). Трябва да известите Google незабавно щом като научите за всяко неупълномощено използване на Профила Ви или за друг пробив в сигурността. Членове на екипа за поддръжка на Дъщерните дружества на Google може периодично да влизат в Услугата, използвайки Вашата клиентска парола, с цел извършване на поддръжка на услугата, включително и за да Ви осигурят помощ при технически затруднения или такива, свързани с таксуването.

4. Неизключителен лиценз

Съгласно условията на настоящото Споразумение: (а) Google Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на сублицензиране лиценз да инсталирате, копирате и използвате Измерващия код на Google Анализ (GAМC) и/или Комплектите за разработване на софтуер (SDK) доколкото е необходимо, за да използвате Услугата за Вашите Собствености или Собственостите на Трети страни; и (б) Вие може дистанционно да осъществявате достъп, преглеждате и изтегляте Отчетите си, съхранявани на адрес www.google.bg/analytics/. Няма да извършвате следните действия (и няма да разрешавате на трети страни да го правят): (1) копиране, промяна, приспособяване, превеждане или по друг начин създаване на продукти, производни на Софтуера или Документацията; (2) обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходния код на Софтуера, освен когато това е изрично разрешено от действащото законодателство в юрисдикцията, където се намирате; (3) даване под наем или на лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върху или по отношение на Софтуера, Документацията или Услугата; (4) премахване на известия или означения за собственост в Софтуера или поставени от Услугата; (5) използване, публикуване, предаване или добавяне на устройство, софтуер или процедура, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или Софтуера; (6) използване в Услугата на данни, означени като принадлежащи на трета страна, за цели, различни от генерирането, преглеждането и изтеглянето на Отчети. При използването и достъпа от Ваша страна до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите ще спазвате всички приложими закони и наредби.

5. Поверителност и Бета функции

Никоя от страните няма право да използва или разкрива Поверителната информация на другата страна без нейното предварително писмено съгласие освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение или ако това се изисква от закон, наредба или съдебно разпореждане. В такъв случай страната, заставена да разкрие Поверителна информация, ще извести другата Страна във възможно най-ранния разумен срок, преди да разкрие Поверителната информация. Определени елементи на Услугата се означават като „Алфа“, „Бета“, „Експеримент“ (в рамките на Услугата или другаде от Google) или като по друг начин неподдържани или поверителни (наричани заедно „Бета-функции“). Нямате право да разкривате информация от Бета-функциите или такава, свързана с условията или съществуването на Бета-функции, които не са публични. При спазване на раздел 11(а), Google и Дъщерните дружества на Google не носят отговорност (включително задължения за обезщетяване), произтичаща или свързана с Бета-функции. Използването на Бета-функции е изцяло на Ваш собствен риск и може да е предмет на допълнителни изисквания, както е посочено от Google. Google няма задължение да предоставя поддръжка за Бета-функции и може по свое усмотрение да преустанови предоставянето на Бета-функции като част от Услугите.

6. Права върху информацията и Публичност

Google няма да споделя Вашите или на Трета страна Данни за клиентите с трети страни, освен ако Google: (1) няма съгласието Ви за каквито и да е Данни за клиентите или съгласието на съответната Трета страна за нейните Данни за клиентите; (2) не заключи, че това се изисква по закон или добросъвестно счита, че достъпът, запазването или разкриването на Данните за клиентите се налага в рамките на разумното за защита на правата, собствеността или сигурността на Google, нейните потребители или обществеността; или (3) не предоставя на трети страни Данни за клиентите при определени ограничени обстоятелства за изпълнението на задачи от името на Google (напр. фактуриране или съхраняване на данни) при строги ограничения, които не допускат данните да се използват или споделят по начини, различни от указанията на Google. Когато това се извършва, то е предмет на споразумения, които задължават съответните страни да обработват Данните за клиентите единствено според инструкциите на Google, в съответствие с настоящото Споразумение и при прилагане на подходящи мерки за поверителност и сигурност.

7. Поверителност

Нямате право да предоставяте и да съдействате или разрешавате на трета страна да предоставя информация на Google, която може да се използва или разпознае от Google като информация, позволяваща лично идентифициране. Следва да имате и да спазвате подходяща Декларация за поверителност, както и да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби относно събирането на информация от Потребителите. Трябва да публикувате Декларация за поверителност, която да уведомява, че използвате „бисквитки“, идентификатори за мобилни устройства (напр. идентификатора за рекламиране за Android или идентификатора за рекламиране за iOS) или подобни технологии, използвани за събиране на данни. Трябва да разкриете употребата на Google Анализ и как услугата събира и обработва данни. Можете да направите това, като покажете ясно видима връзка към страницата „Как Google борави с данните, когато използвате сайтовете или приложенията на партньорите ни“ (намираща се на адрес www.google.com/intl/bg/policies/privacy/partners/ или на друг URL адрес, който Google може да предоставя от време на време). Следва да полагате усилия с грижата на добрия търговец, така че на Потребителите да се предоставя ясна и разбираема информация, както и да получите съгласието им относно съхраняването и осъществяването на достъп до „бисквитки“ или други данни на устройствата им, когато такава дейност се извършва във връзка с Услугата и когато осигуряването на такава информация и получаването на съответното съгласие се изискват по закон.

Нямате право да заобикаляте никоя от функциите за поверителност (напр. отказване), които са част от Услугата. Следва да спазвате всички приложими правила на Google Анализ, посочени на www.google.com/analytics/policies/ (или на друг URL адрес, предоставен от Google”), заедно с периодичните им изменения („Правилата на Google Анализ“).

Може да участвате в интегрирана версия на Google Анализ и определени рекламни услуги на Google („Функции на Google Анализ за рекламиране“). Ако използвате Функциите на Google Анализ за рекламиране, трябва да спазвате правилата им (налични на адрес support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=bg&topic=2611283&answer=2700409). Достъпът Ви до рекламни услуги на Google и използването им са предмет на условията, установени между Вас и Google и приложими спрямо тези услуги.

Ако използвате началната страница на Platform, това се урежда от Допълнителните условия на началната страница на Platform (или съответните промени в името ѝ), налични на https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (или на друг URL адрес, който Google може да предоставя) заедно с извършваните им от време на време промени („Условията на началната страница на Platform“).

Вие и Google приемате условията за обработване на данни от реклами в Google, налични на адрес https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Условията за обработване“), доколкото използването на Услугата от Ваша страна попада в обхвата им. Google няма да променя Условията за обработване, освен в случаите, когато това е изрично разрешено от Условията за обработване.

8. Обезщетяване

В степента, позволена от приложимото законодателство, следва да обезщетявате, предпазвате и защитавате Дъщерните дружества на Google за своя сметка от: (а) всички вреди и разноски, окончателно присъдени в тежест на Дъщерно дружество на Google, във връзка с всякакви искове, действия, производства и съдебни дела, заведени от трети страни срещу Дъщерно дружество на Google или срещу негови ръководители, директори, служители, законни представители или партньори; и: (б) всички свързани отговорности, вреди, извънсъдебни споразумения, неустойки, глоби, разходи или разноски (включително разумни адвокатски хонорари и други процесуални разходи), понесени от Дъщерно дружество на Google или негови ръководители, директори, служители, законни представители или партньори, произтичащи или свързани с подобни искове, действия, производства и съдебни дела, заведени от трети страни; като всеки от тези случаи е в резултат на (i) нарушаването от Ваша страна на раздели 4 (Неизключителен лиценз) и/или 12 (Информация за правата на собственост); (ii) нарушаването от Ваша страна на приложимите закони, правила или разпоредби във връзка с Услугата; (iii) всякакви заявления и гаранции, дадени от Вас на Трета страна относно част от Услугата, Софтуера или Отчетите; (iv) искове от или от името на Трета страна, които се отнасят пряко или косвено до използването на Услугата, Софтуера или Отчетите от Ваша страна; (v) неизпълнение на задълженията Ви за поверителност по отношение на Трета страна; и/или (vi) искове по отношение на действия или бездействие на Трета страна във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите. Google ще Ви уведоми писмено за всеки иск, дело или действие, за които трябва да обезщетите Дъщерните дружества на Google. Ще сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата срещу всеки иск. Google си запазва правото за своя сметка да прилага този раздел 8 от името на всички Дъщерни дружества на Google и да поеме изключителната защита и управление на всеки въпрос, подлежащ на обезщетяване от Вас.

9. Трети страни

Ако използвате Услугата от името на Трета страна или Трета страна по друг начин използва Услугата през Вашия Профил, независимо дали сте упълномощени от Google за това, Вие заявявате и гарантирате, че (а) сте упълномощени да действате от името на тази Трета страна и да я обвържете с това Споразумение и с всички задължения, които имате по него; (б) Google може да споделя с Третата страна всички Данни за клиентите конкретно за нейните Собствености; (в) няма да разкривате Данните за клиентите на Третата страна на никоя друга страна без съгласието на Третата страна.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всяка страна гарантира, че ще полага необходимата грижа и умения за спазване на задълженията си съгласно Споразумението. Никакви условия, гаранции или други клаузи не се прилагат към никоя част от Услугите, освен ако това не е изрично посочено в това Споразумение. В най-пълната степен, разрешена от закона, се изключват всички подразбиращи се условия, гаранции и други клаузи (включително всички подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за определена цел и съответствие с дадено описание).

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

(а) Нищо в настоящото Споразумение не изключва и не ограничава отговорността на която и да е страна: (i) в случай на смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на страните или техни подчинени, законни представители или служители; (ii) в случай на измама или измамническо подвеждащо представяне; (iii) съгласно раздел 8 (Обезщетяване); или (iv) за всякаква друга отговорност, която не може да бъде законово изключена или ограничена. (б) Нито една страна не носи отговорност съгласно или във връзка с настоящото Споразумение (независимо дали по договор, непозволено увреждане, включително, без изброяването да е изчерпателно, небрежност, или по друг начин) за следните случаи: (i) загуба на приходи; (ii) загуба на очаквани приходи; (iii) загуба на бизнес възможност; или (iv) косвени или опосредени загуби; претърпени или понесени от другата страна (независимо дали тези загуби са очаквани от страните към датата на влизане в сила на Споразумението). (в) При спазване на разделите 11(а) и (б) по-горе, общата отговорност на всяка страна към другата, произтичаща от или свързана с настоящото Споразумение, няма да надхвърля 500 щ.д.

12. Информация за правата на собственост

Услугата, която включва Софтуера и всички Права на интелектуална собственост върху него, е и ще остане собственост на Google (и другите Дъщерни дружества на Google). Всички права върху Софтуера, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, без ограничения са запазени и принадлежат на Google и лицензодателите на Google, включително правото на Google (и на другите Дъщерни дружества на Google) на еднолична собственост върху Софтуера и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното Вие се съгласявате да не извършвате (и да не позволявате на трета страна да извършва) следното: (а) предоставяне на производни лицензи, разпространяване или използване на Услугата или Софтуера извън обхвата на предоставения по силата на настоящото Споразумение лиценз; (б) копиране, промяна, приспособяване, превод, създаване на производни продукти, обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходен код или търговски тайни, свързани с Услугата; (в) отдаване под наем или на лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върху или по отношение на Софтуера, Документацията или Услугата; (г) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или процедура, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или на Софтуера; (д) използване на търговски марки, търговски наименования, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, на авторски права или други права на собственост, свързани с Услугата, за каквито и да е цели без изричното писмено съгласие на Google; (е) регистриране, опит за регистриране или помощ на трета страна да регистрира търговска марка, търговско наименование, марка на услуга, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, авторски права или други права, свързани с Google (или друго Дъщерно дружество на Google), освен от името на Google (или друго Дъщерно дружество на Google в зависимост от случая); (ж) премахване, прикриване или промяна на уведомление за авторски права, търговски марки или друго право на собственост, показвано в Услугата или в Софтуера или върху който и да е елемент, включен в тях; или (з) в хода на производство, инициирано по време на действието на настоящото Споразумение или в рамките на една година след неговото изтичане, да искате съдебно разпореждане за спиране на каквато и да било част от Услугата на основание нарушен патент.

13. Права на правителството на САЩ

Ако използването на Услугата се купува от правителството на САЩ или от негово име, от основен доставчик на правителството на САЩ или от негов подизпълнител (от което и да е ниво), в съответствие с член 227.7202-4 (за покупки от Министерството на отбраната) и членове 2.101 и 12.212 (за други покупки) от глава 48 на Кодекса с федерални разпоредби правата на Правителството за Софтуера, включително тези за използване, промяна, възпроизвеждане, пускане, изпълняване, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, във всички отношения се определят от правата и ограниченията на търговския лиценз, посочени в това Споразумение.

14. Срокове и прекратяване

Всяка от страните може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време след предизвестие. В случай на прекратяване на Споразумението Google прекратява предоставянето на Услугата, а Вие следва да прекратите осъществяването на достъп до нея. Ако в допълнение Профилът и/или Собственостите Ви бъдат прекратени, следва да (1) изтриете всички копия от GAMC от всички Собствености; и/или (2) спрете всякакъв вид употреба на SDK в рамките на 3 работни дни от такова прекратяване. В случай на прекратяване (а) няма да имате право на възстановяване на такси за използване или други такси; (б) неплатеното салдо за Услугата, натрупано до датата на прекратяване, ще стане изискуемо незабавно и в пълен размер; и (в) повече няма да имате достъп до всички свои отчетни данни за минали периоди.

15. Промени в Общите условия и други правила

Google може да променя настоящите условия или допълнителните условия, които важат за Услугата, например за да отрази промени в законодателството или в Услугата. Трябва да преглеждате условията редовно. Google ще публикува известия за промени на настоящите условия на адрес www.google.com/analytics/terms, за промени в правилата на Google Анализ – на адрес www.google.com/analytics/policies/, а за промени в другите правила, споменати в настоящите условия – на приложимите URL адреси за тях. Промените няма да важат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 дни след публикуването. Ако не сте съгласни с променените условия на Услугата, трябва да прекратите използването на Google Анализ. Поправките или промените на това Споразумение не са обвързващи, освен ако (1) не са в писмен вид и подписани от надлежно упълномощен представител на Google; (2) не приемете актуализираните условия онлайн; или (3) не продължите да използвате Услугата, след като Google публикува актуализации на Споразумението или на правило, регламентиращо Услугата.

16. Други, приложимо законодателство и компетентен съд

(а) Google се освобождава от отговорност за изпълнение на настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън разумния контрол на Google. (б) Това Споразумение (включително измененията, договорени в писмен вид между страните) представлява пълното споразумение между Вас и Google по отношение на предмета му и заменя всички предишни споразумения и волеизявления между страните. При приемането на това Споразумение никоя страна не се позовава на, както и никоя страна няма да има права или средства за правна защита въз основа на твърдение, заявление или гаранция (независимо дали поради небрежност, или неумишлено), с изключение на тези, изрично определени в това Споразумение. (в) Ако някоя клауза от това Споразумение се окаже неприложима поради каквато и да е причина, то тя ще бъде променена, доколкото е необходимо, за да бъде приложима до максималната разрешена степен, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде с пълна сила и действие. (г) Настоящото Споразумение се урежда и тълкува съгласно английското законодателство. Страните приемат изключителната компетентност на английските съдилища по отношение на всеки спор (по договор или не) в резултат на или във връзка с това Споразумение. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация не важат за настоящото Споразумение. (д) Софтуерът подлежи на американските разпоредби за износ и не може да се изнася в държави или за лица с наложено ембарго, нито да се използва от тях. (е) Всички известия до Google трябва да се изпращат чрез първокласна или въздушна поща или по куриер с копие до правния отдел на адрес: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, и се считат за връчени при получаване. (ж) Отказът от право, иск или привилегия при неизпълнение на задължения не представлява такъв отказ при бъдещи неизпълнения. (з) Нямате право да предоставяте или по друг начин да прехвърляте свои права по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на Google и всеки подобен опит е нищожен. (и) Отношенията между Google и Вас не представляват правно партньорство, а са между независими изпълнители. (к) Това Споразумение е обвързващо и влиза в действие в полза на съответните правоприемници и приобретатели на страните по него. (л) Следните раздели от настоящото Споразумение запазват действието си след прекратяването му: 1, 4, 5, 6 (без последните две изречения), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 16.

17. Google Анализ за Firebase

Ако свържете Собственост с Firebase („Свързване с Firebase“) като част от използването на Услугата, в допълнение към раздели 1 – 16 по-горе, ще са приложими и следните условия, които регулират и използването от Ваша страна на Услугата, включително по отношение на използването от Ваша страна на Свързване с Firebase. Освен долупосочените промени, всички останали условия остават без промяна и продължават да се прилагат. В случай на конфликт между раздел 17 и раздели 1 – 16 по-горе, условията в раздел 17 имат превес единствено по отношение на използването от Ваша страна на Свързване с Firebase.

  1. Следното определение в раздел 1 се променя както следва:
    1. „Посещение“ означава съвкупност от взаимодействия, водещи до изпращане на данни до Услугата и до обработването им. Примери за Посещения може да включват показвания на страница и посещения на магазин за електронна търговия. Посещение може да бъде повикване до Услугата от различни библиотеки, но това не е задължително (напр. Посещение може да бъде доставено до Услугата от други поддържани от Google Анализ протоколи и механизми, които Ви се предоставят от Услугата). За по-голяма яснота Посещение не включва определени събития, чиято съвкупност отразява взаимодействия с определени Собствености, способни да поддържат няколко потока от данни и които може да включват показвания на екран и персонализирани събития (съвкупността от събития – „Подобрен пакет“).
  2. В края на раздел 7 е добавено следното изречение:
    1. Ако свържете Собственост с проект във Firebase („Свързване с Firebase“), (1) определени данни от Вашата Собственост, включително Данни за клиентите, може да станат достъпни в рамките или на друга организация или член на персонала в съответствие със зададените във Firebase разрешения; и (2) в тази Собственост определени настройки на Услугата може да бъдат променени от упълномощен член на персонала на Firebase (независимо от посочените от Вас настройки за Собствеността в рамките на Услугата).

Последна актуализация: 31 март 2021 г.

Предишни версии