Общи условия на Google Анализ

Настоящите Общи условия на Google Анализ (настоящото „Споразумение“) са в сила между Google Ireland Limited („Google“) и юридическото лице, което сключва Споразумението („Вие“). Споразумението урежда използването от Ваша страна на стандартната услуга Google Анализ („Услугата“). С КЛИКВАНЕТО ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“, ЗАВЪРШВАНЕТО НА ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ И ПРИЕЛИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И СТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ДА ДЕЙСТВАТЕ ОТ ИМЕТО НА СОБСТВЕНИКА НА ПРОФИЛА И ДА ГО ОБВЪРЖЕТЕ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.
Услугата ни е инструмент за бизнес. Трябва да я използвате изключително за цели, свързани с търговската или стопанската Ви дейност, занаята или професията Ви.
С оглед на съответните права и задължения на страните, описани в настоящото Споразумение, страните се споразумяват, както следва:

1. Определения

„Профил“ се отнася за профила в Услугата и Собственостите в UA и GA4. За Собствености в UA Посещенията на всички Изгледи на собственост (както е приложимо), свързани с една Собственост в UA, ще бъдат обобщени, преди да се определи размерът на таксата за Услугата за съответната Собственост в UA.

„Поверителна информация“ включва всички собствени данни и всяка друга информация, която е разкрита от едната страна пред другата писмено и е означена като поверителна или е разкрита устно и в рамките на пет работни дни е прехвърлена в писмен вид и е означена като поверителна. Поверителната информация обаче не включва информация, която е или се превръща в публично достояние, която вече е известна на получаващата страна преди разкриването ѝ от другата страна или която е независимо разработена от получаващата страна без използването на Поверителна информация.

„Данни за клиентите“ или „Данни от Google Анализ“ означава данните, които събирате, обработвате или съхранявате, използвайки Услугата, и които се отнасят до характеристиките и дейностите на Потребителите.

„Документация“ означава всяка придружаваща документация, предоставена Ви от Google за ползване с Обработващия софтуер, включително документацията, налична онлайн.

„Събитие“ означава основна единица за измерване, която се обработва в Услугата чрез Собственост в GA4 и може да включва, без изброяването да е изчерпателно, показване на страница, транзакция, показване на екран или други взаимодействия. Събитието може да е извикване на Услугата от различни библиотеки или по друг начин доставено на Услугата от ОПКИ.

„Собственост в Google Анализ“ означава Собственост в UA или GA4, което е приложимо.

„Собственост в GA4“ (наричана преди собственост за приложения + уеб) означава компилацията от настройки на Google Анализ и информацията, свързана с ID на същата собственост, към която са изпратени Събитията.

„GAМC“ означава „Код за измерване на Google Анализ“, инсталиран на дадена Собственост с цел събиране на Данни за клиентите, заедно с всички корекции, актуализации и надстройки, които Ви се предоставят.

„Дъщерни дружества на Google“ означава Google, Google LLC и изцяло притежаваните от Google LLC дъщерни дружества.

„Посещение“ означава основна единица за измерване, която се изпраща до Услугата за обработване чрез Собственост в UA. Примери за Посещения може да включват показвания на страница и посещения на магазин за електронна търговия. Посещението може да бъде извикване на Услугата от различни библиотеки или по друг начин доставено до Услугата от ОПКИ.

„ОПКИ“ означава „Официално поддържан клиентски интерфейс“. Това е механизъм или протокол, предлаган или поддържан от Google, който може да се използва за изпращане на Посещения или Събития, което е приложимо, до Услугата.

„Начална страница на Platform“ означава потребителският интерфейс, от който можете да осъществите достъп до определени функции на ниво Google Marketing Platform.

„Обработващ софтуер“ означава софтуерът на Google Анализ от страна на сървъра и евентуалните му надстройки, който анализира Данните за клиентите и генерира Отчетите.

„Собственост“ означава уеб страница, приложение, друга собственост или ресурс, намиращи се под Ваш контрол, които изпращат данни до Google Анализ.

„Декларация за поверителност“ означава декларацията за поверителност за дадена Собственост.

„Отчет“ означава полученият анализ, показван на адрес analytics.google.com, като това може да включва и анализ на Изглед на собственост или Събития.

„SDK“ означава определени комплекти за разработване на софтуер (SDK), които може да се използват или включват в приложение на Собственост с цел събиране на Данни за клиентите, заедно с всички корекции, актуализации и надстройки, които Ви се предоставят.

„Сървъри“ означава сървърите, контролирани от Дъщерно дружество на Google, на които се съхраняват Обработващият софтуер и Данните за клиентите.

„Софтуер“ означава Обработващият софтуер, GAMC и/или SDK.

„Трета страна“ означава всяка трета страна, (i) на която предоставяте достъп до своя Профил или (ii) за която ползвате Услугата с цел събиране на информация от името на тази трета страна.

„Собственост в UA“ означава „Собственост в Universal Analytics“, която представлява компилация от настройки на Google Анализ и информация, свързана с ID на същата собственост, към която са изпратени Посещенията.

„Потребители“ означава потребителите и/или посетителите на Собственостите Ви.

„Изглед на собственост“ означава съвкупността от настройки, заедно определящи информацията, която да бъде включена или изключена от Отчетите за Собственостите в UA. Изглед на собственост може например да бъде създаден за преглед на малка част от уебсайт като отделен Отчет.

Думите „включва“ и „включително“ означават „включително, без изброяването да е изчерпателно“.

2. Такси и Услуга

Като се има предвид раздел 15, Услугата Ви се предоставя без парично заплащане за (а) Собствености в GA4 и (б) Собствености в UA за до 10 милиона Посещения месечно за Собственост в UA. Google може периодично да променя своите такси и правила за плащане за Услугата, включително да добави разходи за географски данни, импортиране на данни за разходите от търсещи машини, както и други такси, които Google или друго Дъщерно дружество на Google трябва да плащат на доставчици трети страни за включването на данни в отчетите на Услугата. Тези промени влизат в сила, след като ги приемете. Те ще бъдат публикувани на адрес www.google.com/analytics/. Освен ако не е посочено друго, всички такси са посочени в щатски долари. Всички неизплатени суми стават незабавно дължими и платими при прекратяване на настоящото Споразумение и всички разходи за събирането им (включително такси за правни услуги), направени от Google, ще бъдат включвани към дължимата сума и може да бъдат удържани от кредитната карта или чрез друг механизъм за таксуване, свързан с профила Ви в Google Ads.

3. Потребителски профил, парола и сигурност

За да се регистрирате за Услугата, трябва да завършите процеса на регистрация, като предоставите на Google актуална, пълна и вярна информация съгласно изискванията на регистрационния формуляр, включително и свой имейл адрес (потребителско име) и парола. Ваше е задължението да пазите своите пароли и Вие носите пълната отговорност за използването на Вашите Профили от Вас и от трети страни. Вие носите цялата отговорност за всички дейности, извършвани чрез Профила Ви (с изключение на дейностите, извършени от или от името на Дъщерните дружества на Google). Трябва да известите Google незабавно, щом като научите за всяко неупълномощено използване на Профила Ви или за друг пробив в сигурността. Членове на екипа за поддръжка на Дъщерните дружества на Google може периодично да влизат в Услугата, използвайки Вашата клиентска парола, с цел извършване на поддръжка на услугата, включително и за да Ви осигурят помощ при технически затруднения или такива, свързани с таксуването.

4. Неизключителен лиценз

Съгласно условията на настоящото Споразумение: (а) Google Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на сублицензиране лиценз да инсталирате, копирате и използвате Кода за измерване на Google Анализ (GAМC) и/или Комплектите за разработване на софтуер (SDK) единствено, доколкото е необходимо, за да използвате Услугата за Собственостите си или Собственостите на Трети страни; и (б) имате право дистанционно да осъществявате достъп, преглеждате и изтегляте Отчетите си, съхранявани на адрес www.google.com/analytics/. Няма да извършвате следните действия (и няма да разрешавате на трети страни да го правят): (i) копиране, промяна, приспособяване, превеждане или по друг начин създаване на производни творби на Софтуера или Документацията; (ii) обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходният код на Софтуера, освен когато това е изрично разрешено от действащото законодателство в юрисдикцията, където се намирате; (iii) даване под наем или на лизинг, продаване, преотстъпване или по друг начин прехвърляне на права върху или по отношение на Софтуера, Документацията или Услугата; (iv) премахване на известия или означения за собственост в Софтуера или поставени от Услугата; (v) използване, публикуване, предаване или добавяне на устройство, софтуер или поредица, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват работата на Услугата или Софтуера; (vi) използване в Услугата на данни, означени като принадлежащи на трета страна, за цели, различни от генерирането, преглеждането и изтеглянето на Отчети. При използването и достъпа от Ваша страна до Документацията, Софтуера, Услугата и Отчетите ще спазвате всички приложими закони и разпоредби.

5. Поверителност и Бета-функции

Никоя от страните няма да използва или разкрива Поверителната информация на другата страна без нейното предварително писмено съгласие, освен с цел изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение или ако това се изисква от закон, разпоредба или съдебно разпореждане. В такъв случай страната, заставена да разкрие Поверителна информация, ще извести другата страна във възможно най-ранния разумен срок, преди да разкрие Поверителната информация. Определени елементи на Услугата се означават като „Алфа“, „Бета“, „Експеримент“ (в рамките на Услугата или другаде от Google) или като по друг начин неподдържани или поверителни (наричани заедно „Бета-функции“). Нямате право да разкривате информация от Бета-функциите или такава, свързана с условията или съществуването на Бета-функции, които не са публични. Като се има предвид раздел 11(а), Google и Дъщерните дружества на Google не носят отговорност (включително задължения за обезщетяване), произтичаща или свързана с Бета-функции. Използването на Бета-функции е изцяло на Ваш собствен риск и може да е предмет на допълнителни изисквания, както е посочено от Google. Google няма задължение да предоставя поддръжка за Бета-функции и може по свое усмотрение да преустанови предоставянето на Бета-функции като част от Услугите.

6. Права върху информацията и публичност

Google няма да споделя Вашите или на Трета страна Данни за клиентите с трети страни, освен ако Google: (i) няма съгласието Ви за каквито и да е Данни за клиентите или съгласието на съответната Трета страна за нейните Данни за клиентите; (ii) не заключи, че това се изисква по закон или добросъвестно счита, че достъпът, запазването или разкриването на Данните за клиентите се налага в рамките на разумното за защита на правата, собствеността или сигурността на Google, потребителите на Google или обществеността; или (iii) не предоставя на трети страни Данни за клиентите при определени ограничени обстоятелства за изпълнението на задачи от името на Google (напр. фактуриране или съхраняване на данни) при строги ограничения, които не допускат данните да се използват или споделят по начини, различни от указанията на Google. Когато това се извършва, то е предмет на споразумения, които задължават съответните страни да обработват Данните за клиентите единствено според инструкциите на Google, в съответствие с настоящото Споразумение и при прилагане на подходящи мерки за поверителност и сигурност.

7. Поверителност

Нямате право да предоставяте и да съдействате или разрешавате на трета страна да предоставя хеширана или друга информация на Google, която може да се използва или разпознае от Google като информация, позволяваща лично идентифициране, освен ако това не е разрешено, не е предмет на правилата и условията на функциите на Google Анализ, които Ви се предоставят, и само ако тази информация е хеширана по отрасловите стандарти. Следва да имате и да спазвате подходяща Декларация за поверителност, както и да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби относно събирането на информация от Потребителите. Трябва да публикувате Декларация за поверителност, която да уведомява, че използвате „бисквитки“, идентификатори за мобилни устройства (напр. идентификатора за рекламиране за Android или идентификатора за рекламиране за iOS) или подобни технологии, използвани за събиране на данни. Трябва да разкриете употребата на Google Анализ и как услугата събира и обработва данни. Можете да направите това, като покажете открояваща се връзка към страницата „Как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите ни“, (намираща се на адрес www.google.com/policies/privacy/partners/ или на друг URL адрес, който Google може да предоставя периодично). Следва да полагате усилия с грижата на добрия търговец, така че на Потребителите да се предоставя ясна и разбираема информация, както и да получите съгласието им относно съхраняването и осъществяването на достъп до „бисквитки“ или други данни на устройствата им, когато такава дейност се извършва във връзка с Услугата и когато осигуряването на такава информация и получаването на съответното съгласие се изискват по закон.

Нямате право да заобикаляте никоя от функциите за поверителност (напр. отказване), които са част от Услугата. Следва да спазвате всички приложими правила на Google Анализ, посочени на адрес www.google.com/analytics/policies/ (или на друг URL адрес, предоставен от Google), заедно с периодичните им изменения („Правилата на Google Анализ“).

Може да участвате в интегрирана версия на Google Анализ и определени рекламни услуги на Google („Функции на Google Анализ за рекламиране“). Ако използвате Функциите на Google Анализ за рекламиране, трябва да се придържате към правилата им (налични на адрес support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=bg&topic=2611283). Достъпът Ви до рекламни услуги на Google и използването им са предмет на условията, установени между Вас и Google и приложими спрямо тези услуги.

Ако използвате началната страница на Platform, това се урежда от Допълнителните условия на началната страница на Platform (или съответните промени в името ѝ), налични на адрес https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (или на друг URL адрес, който Google може да предоставя) заедно с извършваните им периодично промени („Условията на началната страница на Platform“).

Вие и Google приемате Условията на Google Ads за обработване на данните, публикувани на адрес https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Условията за обработване“), до степента, в която използването на Услугата от Ваша страна попада в обхвата им. Google няма да променя Условията за обработване, освен в случаите, когато това е изрично разрешено в тях.

8. Обезщетяване

В степента, позволена от приложимото законодателство, следва да обезщетявате, предпазвате и защитавате Дъщерните дружества на Google за своя сметка от: (а) всички щети и разходи, окончателно присъдени на Дъщерно дружество на Google, във връзка с всякакви искове, действия, производства и съдебни дела, заведени от трети страни срещу Дъщерно дружество на Google или срещу негови ръководители, директори, служители, законни представители или партньори; и: (б) всички свързани отговорности, щети, извънсъдебни споразумения, неустойки, глоби, разходи или разноски (включително основателни адвокатски възнаграждения и други разноски по делото), понесени от Дъщерно дружество на Google или негови ръководители, директори, служители, законни представители или партньори, произтичащи от или свързани с подобни искове, действия, производства и съдебни дела, заведени от трети страни; като всеки от тези случаи е в резултат на (i) нарушаването от Ваша страна на раздели 4 (Неизключителен лиценз) и/или 12 (Информация за правата на собственост); (ii) нарушаването от Ваша страна на приложимите закони, правила или разпоредби във връзка с Услугата; (iii) всякакви заявления и гаранции, дадени от Вас на Трета страна относно част от Услугата, Софтуера или Отчетите; (iv) искове от или от името на Трета страна, които се отнасят пряко или косвено до използването на Услугата, Софтуера или Отчетите от Ваша страна; (v) неизпълнение на задълженията Ви за поверителност по отношение на Трета страна; и/или (vi) искове по отношение на действия или бездействие на Трета страна във връзка с Услугата, Софтуера или Отчетите. Google ще Ви уведоми писмено за всеки иск, дело или действие, за които трябва да обезщетите Дъщерните дружества на Google. Ще сътрудничите във възможно най-голяма степен, в рамките на разумното, за защитата срещу всеки иск. Google си запазва правото за своя сметка да налага прилагането на раздел 8 в полза на всички Дъщерни дружества на Google и да поеме изключителната защита и управление на всеки въпрос, подлежащ на обезщетяване от Вас.

9. Трети страни

Ако използвате Услугата от името на Трета страна или Трета страна по друг начин използва Услугата през Вашия Профил, независимо дали сте упълномощени от Google за това, Вие заявявате и гарантирате, че (а) сте упълномощени да действате от името на тази Трета страна и да я обвържете с настоящото Споразумение и с всички задължения, които имате по него; (б) Google може да споделя с Третата страна всички Данни за клиентите, отнасящи се конкретно за Собствености на Третата страна; и (в) няма да разкривате Данните за клиентите на Третата страна на никоя друга страна без съгласието на Третата страна.

10. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Всяка страна гарантира, че ще полага необходимата грижа и умения за спазване на задълженията си съгласно Споразумението. Всички обстоятелства, гаранции или други условия се прилагат за всички части от Услугата само до степента, до която са изрично посочени в Споразумението. В най-пълната степен, разрешена от закона, се изключват всички подразбиращи се обстоятелства, гаранции и други условия (включително всички подразбиращи се условия за задоволително качество, пригодност за определена цел и съответствие с дадено описание).

11. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

(а) Нищо в настоящото Споразумение не изключва и не ограничава отговорността на която и да е страна: (i) в случай на смърт или телесна повреда в резултат на небрежност на страните или техни подчинени, законни представители или служители; (ii) в случай на измама или измамническо подвеждащо представяне; (iii) съгласно раздел 8 (Обезщетяване); или (iv) за всякаква друга отговорност, която не може да бъде законово изключена или ограничена. (б) Никоя страна не носи отговорност съгласно или във връзка с настоящото Споразумение (независимо дали по договор, неправомерно увреждане, включително, без изброяването да е изчерпателно, небрежност, или по друг начин) за следните случаи: (i) загуба на приходи; (ii) загуба на очаквани спестявания; (iii) загуба на бизнес възможност; или (iv) косвени или произтичащи загуби; претърпени или понесени от другата страна (независимо дали тези загуби са очаквани от страните към датата на влизане в сила на Споразумението). (в) Като се имат предвид раздели 11(а) и (б) по-горе, общата отговорност на всяка страна към другата, произтичаща от или свързана с настоящото Споразумение, няма да надхвърля 500 щ.д.

12. Информация за правата на собственост

Услугата, която включва Софтуера и всички Права на интелектуална собственост върху него, е и ще остане собственост на Google (и другите Дъщерни дружества на Google). Всички права върху Софтуера, които не са Ви предоставени изрично с настоящото Споразумение, без ограничения са запазени и принадлежат на Google и лицензодателите на Google, включително правото на Google (и на другите Дъщерни дружества на Google) на еднолична собственост върху Софтуера и Документацията. Без ограничение на общоприложимостта на предходното Вие се съгласявате да не извършвате (и да не позволявате на трета страна да извършва) следното: (а) сублицензиране, разпространяване или използване на Услугата или Софтуера извън обхвата на предоставения по силата на настоящото Споразумение лиценз; (б) копиране, промяна, приспособяване, превеждане, създаване на производни творби, обратно инженерство, декомпилиране, дизасемблиране или опити по друг начин да се открие изходен код или търговски тайни, свързани с Услугата; (в) отдаване под наем или на лизинг, продаване, прехвърляне или по друг начин преотстъпване на права върху или по отношение на Софтуера или Услугата; (г) използване, публикуване, предаване или въвеждане на устройство, софтуер или поредица, които възпрепятстват или правят опит да възпрепятстват функционирането на Услугата, Документацията или Софтуера; (д) използване на търговски марки, търговски наименования, марки на услуги, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, на авторски права или други права на собственост, свързани с Услугата, за каквито и да е цели без изричното писмено съгласие на Google; (е) регистриране, опит за регистриране или помощ на трета страна да регистрира търговска марка, търговско наименование, марка на услуга, логотипи, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката, авторски права или други права на собственост, свързани с Google (или Дъщерни дружества на Google), освен от името на Google (или Дъщерни дружества на Google в зависимост от случая); (ж) премахване, прикриване или промяна на известие за авторски права, търговски марки или друго право на собственост, показвано в Услугата или върху който и да е елемент, включен в нея или Софтуера; или (з) в хода на производство, инициирано по време на действието на настоящото Споразумение или в рамките на една година след неговото изтичане, да искате съдебно предписание за въздържане от извършване на действия относно каквато и да било част от Услугата на основание нарушен патент.

13. Права на правителството на САЩ

Ако използването на Услугата се придобива от правителството на САЩ или от негово име, от основен доставчик на правителството на САЩ или от негов подизпълнител (от което и да е ниво), в съответствие с член 227.7202-4 (за придобивания от Министерството на отбраната) и членове 2.101 и 12.212 (за други придобивания) от глава 48 на Кодекса с федерални разпоредби правата на Правителството за Софтуера, включително тези за използване, промяна, възпроизвеждане, публикуване, изпълняване, показване или разкриване на Софтуера или Документацията, във всички отношения се определят от правата и ограниченията на търговския лиценз, посочени в настоящото Споразумение.

14. Срок и прекратяване

Всяка от страните може да прекрати настоящото Споразумение по всяко време след предизвестие. В случай на прекратяване на Споразумението Google прекратява предоставянето на Услугата, а Вие следва да прекратите осъществяването на достъп до нея. Ако в допълнение Профилът и/или Собственостите Ви в Google Анализ бъдат прекратени, следва да (i) изтриете всички копия на GAMC от всички Собствености; и/или (ii) спрете всякакъв вид употреба на SDK в рамките на 3 работни дни от такова прекратяване. В случай на прекратяване (а) няма да имате право на възстановяване на суми за използване или други такси; (б) неплатеното салдо за Услугата, натрупано до датата на прекратяване, ще стане изискуемо незабавно и в пълен размер; и (в) повече няма да имате достъп до всички свои отчетни данни за минали периоди.

15. Промени в Общите условия и други правила

Google може да променя настоящите условия или допълнителните условия, които се прилагат за Услугата, например за да отрази промени в законодателството или в Услугата. Трябва да преглеждате условията редовно. Google ще публикува известия за промени на настоящите условия на адрес https://www.google.com/analytics/terms/, за промени в правилата на Google Анализ – на адрес www.google.com/analytics/policies/, а за промени в другите правила, споменати в настоящите условия – на приложимите URL адреси за тях. Промените няма да важат със задна дата и ще влизат в сила не по-рано от 14 дни след публикуването. Ако не сте съгласни с променените условия на Услугата, трябва да прекратите използването на Google Анализ. Поправките или промените на настоящото Споразумение не са обвързващи, освен ако (i) не са в писмен вид и подписани от надлежно упълномощен представител на Google; (ii) не приемете актуализираните условия онлайн; или (iii) не продължите да използвате Услугата, след като Google публикува актуализации на Споразумението или на правило, регламентиращо Услугата.

16. Други, приложимо законодателство и компетентен съд

(а) Google се освобождава от отговорност за изпълнение на настоящото Споразумение, доколкото съответното изпълнение е невъзможно, забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън разумния контрол на Google. (б) Настоящото Споразумение (включително измененията, договорени в писмен вид между страните) представлява пълното споразумение между Вас и Google по отношение на предмета му и заменя всички предишни споразумения и волеизявления между страните. При приемането на настоящото Споразумение нито една страна не се е позовала на, както и нито една от тях няма да има право или средство за удовлетворение въз основа на твърдение, заявление или гаранция (независимо дали поради небрежност, или неумишлено), с изключение на тези, изрично определени в настоящото Споразумение. (в) Ако някоя клауза от настоящото Споразумение се окаже неприложима поради каквато и да е причина, то тя ще бъде променена, доколкото е необходимо, за да бъде приложима до максималната разрешена степен, така че да отразява намеренията на страните, а останалата част от настоящото Споразумение ще продължи да бъде с пълна сила и действие. (г) Настоящото Споразумение се урежда и тълкува съгласно английското законодателство. Страните приемат изключителната компетентност на английските съдилища по отношение на всеки спор (по договор или не) в резултат на или във връзка с настоящото Споразумение. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки и Законът за транзакциите с единна компютърна информация не важат за настоящото Споразумение. (д) Следва да спазвате всички приложими закони и разпоредби за контрол на експорта и санкциите, включително (i) Регламента за контрол на експорта (EAR), администриран от Министерството на търговията на САЩ, (ii) търговските и икономически санкции, администрирани от Службата за контрол на чуждестранни активи на Министерството на финансите на САЩ, и (iii) Регламента за международния трафик на оръжие (ITAR), администриран от Държавния департамент на САЩ. (е) Всички известия до Google трябва да се изпращат чрез първокласна или въздушна поща или по куриер с копие до правния отдел на адрес: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, и се считат за връчени при получаване. (ж) Отказът от право, иск или привилегия при неизпълнение на задължения не представлява такъв отказ при бъдещи неизпълнения. (з) Нямате право да предоставяте или по друг начин да прехвърляте свои права по настоящото Споразумение без предварителното писмено съгласие на Google и всеки подобен опит е нищожен. (и) Отношенията между Google и Вас не представляват правно партньорство, а са между независими изпълнители. (к) Настоящото Споразумение е обвързващо и влиза в действие в полза на съответните правоприемници и приобретатели на страните по него. (л) Следните раздели от настоящото Споразумение запазват своето действие след прекратяването му: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 и 17.

17. Google Анализ и Firebase

Ако свържете Собственост в Google Анализ с Firebase („Свързване с Firebase“) като част от използването на Услугата, в допълнение към раздели 1 – 16 по-горе, ще са приложими и следните условия, които управляват и използването от Ваша страна на Услугата, включително по отношение на използването от Ваша страна на Свързване с Firebase. Освен долупосочените промени, всички останали условия остават без промяна и продължават да са в сила. В случай на конфликт между раздел 17 и раздели 1 – 16 по-горе условията в раздел 17 имат превес единствено по отношение на използването от Ваша страна на Свързване с Firebase.

В края на раздел 7 е добавено следното изречение:
Ако свържете Собственост в Google Анализ с проект във Firebase („Свързване с Firebase“), (i) определени данни от Вашата Собственост в Google Анализ, включително Данни за клиентите, може да станат достъпни в рамките на платформата или за друго юридическо лице или член на персонала, посочен в приложимите настройки на Firebase; и (ii) в тази Собственост в Google Анализ определени настройки на Услугата може да бъдат променени от упълномощен член на персонала в приложимите настройки на Firebase (независимо от посочените от Вас настройки за Собствеността в Google Анализ в рамките на Услугата).

Последна актуализация: 15 май 2023

Предишни версии