Smluvní podmínky služby Google Analytics

Tyto smluvní podmínky služby Google Analytics (tato „smlouva“) vstupují v platnost mezi společností Google Ireland Limited („Google“) a subjektem uzavírajícím tuto smlouvu („vy“). Tato smlouva upravuje vaše používání standardní služby Google Analytics (dále jen „služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJÍMÁM“, DOKONČENÍM REGISTRAČNÍHO PROCESU NEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI SMLOUVU PŘEČETLI A SOUHLASÍTE S NÍ A ŽE JSTE OPRÁVNĚNI JEDNAT A PŘIJMOUT TUTO SMLOUVU JMÉNEM VLASTNÍKA TOHOTO ÚČTU.

Naše služba je firemní nástroj. Smíte ji využívat výhradně pro účely související s vaší obchodní činností, podnikáním, řemeslem nebo profesí.

S ohledem na práva a povinnosti jednotlivých stran popsané v této smlouvě se smluvní strany dohodly takto:

1. Definice

„Účtem“ se rozumí účet služby a služeb v UA a GA4. Pro služby v UA budou mít všechny výběry dat (podle okolností) spojené s jednou službou v UA před určením poplatku za danou službu v UA požadavky na server agregovány.

„Důvěrnými informacemi“ se rozumí veškerá vlastnickým právem chráněná data a veškeré další informace, které jsou písemně sděleny jednou stranou straně druhé a označeny za důvěrné, nebo které jsou sděleny ústně a do pěti pracovních dní jsou převedeny do písemné formy a označeny za důvěrné. Důvěrné informace nicméně nebudou zahrnovat informace, které jsou známy široké veřejnosti nebo s nimi bude široká veřejnost seznámena, které již jsou před svým zpřístupněním některou ze stran přijímající straně známy, ani žádné informace nezávisle vypracované přijímající stranou bez použití důvěrných informací.

„Data o zákaznících“ a „data služby Google Analytics“ označují data, která získáváte, zpracováváte nebo ukládáte za pomoci služby a která se týkají charakteristik a aktivit návštěvníků.

„Dokumentace“ znamená veškerou doprovodnou dokumentaci, kterou vám společně se zpracovatelským softwarem poskytne k užívání Google, včetně veškeré dokumentace dostupné online.

„Událost“ označuje základní měrnou jednotku zpracování ve službě prostřednictvím služby v GA4. Může zahrnovat mimo jiné zobrazení stránky, transakci, zobrazení obrazovky nebo jiné interakce. Událostí může být volání služby z různých knihoven nebo událost doručená službě přes rozhraní OSCI.

„Služba v GA“ označuje službu v UA nebo službu v GA4 (podle okolností).

„Služba v GA4“ (dříve známá jako služba typu aplikace a web) označuje kompilaci nastavení a informací Google Analytics přiřazenou ke stejnému ID služby, které jsou zasílány události.

„Kód GAMC“ označuje měřicí kód Google Analytics, který je instalován ve službě a jehož účelem je shromažďování dat o zákaznících, a veškeré opravy, aktualizace a upgrady, které jsou vám poskytovány.

„Spřízněné subjekty Google“ jsou společnosti Google, Google LLC a dceřiné společnosti stoprocentně vlastněné společností Google LLC.

„Požadavek na server“ označuje základní měrnou jednotku, která je odesílána službě ke zpracování ve službě v UA. Mezi příklady mohou patřit požadavky na zobrazení stránky a požadavky na server elektronického obchodu. Požadavkem na server může být volání služby různými knihovnami nebo požadavek doručený přes rozhraní OSCI.

„OSCI“ označuje „oficiálně podporované klientské rozhraní (Officially Supported Client Interface)“. Jde o mechanismus či protokol poskytovaný nebo podporovaný Googlem, který lze použít k odesílání požadavků na server nebo událostí službě (podle okolností).

„Hlavní stránka sady služeb Platform“ označuje uživatelské rozhraní, přes které můžete přistupovat k určitým funkcím na úrovni Google Marketing Platform.

„Zpracovatelský software“ znamená software a upgrady na straně serveru Google Analytics, které analyzují data o zákaznících a generují přehledy.

„Služba“ znamená libovolnou webovou stránku, aplikaci, jinou službu nebo zdroj pod vaší kontrolou, která odesílá data do služby Google Analytics.

„Zásady ochrany soukromí“ jsou zásady ochrany soukromí, které se na určitou službu vztahují.

„Přehled“ znamená výslednou analýzu zobrazenou na stránce www.google.com/analytics/. Některé z nich mohou obsahovat analýzu výběru dat nebo událostí.

„Sady SDK“ jsou určité sady pro vývoj softwaru (Software Development Kit), které mohou být využívány nebo začleněny do aplikace služby pro účely shromažďování údajů o zákaznících, a opravami, aktualizacemi a upgrady, které vám byly poskytnuty.

„Servery“ jsou servery pod kontrolou spřízněného subjektu Google, na nichž jsou uložena data o zákaznících a zpracovatelský software.

„Software“ znamená zpracovatelský software, GAMC a sady SDK.

„Třetí stranou“ se rozumí libovolná třetí strana, (i) které umožníte přístup do svého účtu nebo (ii) jejímž jménem shromažďujete prostřednictvím služby data.

„Služba v UA“ označuje „službu v Universal Analytics“, kompilaci nastavení a informací Google Analytics přiřazenou ke stejnému ID služby, které jsou zasílány požadavky na server.

„Uživatelé“ jsou uživatelé a návštěvníci vašich služeb.

„Výběrem dat“ se rozumí soubor nastavení, jež souhrnně určují, která data budou zahrnuta do určitého přehledu pro služby v UA a která z něj budou vyloučena. Výběr dat může být například určen tak, že se bude malá část webu prohlížet jako unikátní přehled.

Slova „zahrnuje“ a „včetně“ mají význam „kromě jiného včetně“.

2. Poplatky a služba

S výhradou oddílu 15 je vám služba poskytována pro (a) služby v GA4 a (b) služby v UA bez dalších poplatků, dokud měsíční počet požadavků na server v jednom účtu služby v UA nedosáhne výše 10 milionů. Společnost Google může tyto poplatky a zásady týkající se plateb za službu čas od času změnit, včetně přidání poplatků za zeměpisná data, poplatků za import údajů o nákladech z vyhledávačů nebo dalších poplatků účtovaných společnosti Google či jejím spřízněným subjektům ostatními dodavateli za zahrnutí dat do přehledů služby. Změny poplatků a zásad týkajících se plateb vstupují v platnost okamžikem, kdy potvrdíte jejich přijetí. Nové podmínky najdete na stránce www.google.com/analytics/. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny poplatky uvedeny v amerických dolarech. Případný nedoplatek bude splatný okamžitě po ukončení této smlouvy. Veškeré náklady spojené s výběrem nedoplatku (včetně nákladů na právní zastoupení) vzniklé na straně společnosti Google budou zahrnuty do dlužné částky a mohou být účtovány platební kartě nebo prostřednictvím jiného fakturačního mechanismu spojeného s vaším účtem Google Ads.

3. Účet člena, heslo a zabezpečení

Pokud se chcete se ke službě zaregistrovat, je nutné dokončit registrační proces tím, že společnosti Google poskytnete aktuální, úplné a přesné informace požadované v registračním formuláři, včetně e-mailové adresy (která slouží jako uživatelské jméno) a hesla. Svá hesla budete chránit a přebíráte plnou odpovědnost za používání svých účtů vámi a třetími stranami. Jste výhradně odpovědní za veškeré činnosti, které proběhnou v rámci vašeho účtu (kromě činností prováděných spřízněnými subjekty Google nebo jejich jménem). Pokud se dozvíte o neoprávněném použití svého účtu nebo libovolném jiném narušení bezpečnosti, neprodleně o tom společnost Google informujete. Pracovníci podpory spřízněných subjektů Google se čas od času mohou přihlásit do služby a použít přitom zákazníkovo heslo, aby provedli údržbu, včetně případů, kdy vám budou poskytovat asistenci při řešení technických problémů a problémů s fakturací.

4. Nevýlučná licence

V souladu s podmínkami této smlouvy (a) vám Google uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci (bez možnosti udělení podlicence) k instalaci, kopírování a používání kódu GAMC a sad SDK výhradně za účelem nezbytným pro vaše používání služby Google Analytics v rámci vašich služeb či služeb třetí strany; a dále (b) ke svým přehledům uloženým na stránce www.google.com/analytics/ můžete přistupovat na dálku, zobrazovat si je a stahovat. Nebudete (ani žádné třetí straně neumožníte) (i) kopírovat, upravovat, adaptovat, překládat a jinak vytvářet díla odvozená ze softwaru či dokumentace; (ii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat či jinak zjišťovat zdrojový kód softwaru, vyjma způsobů výslovně povolených platnými místními zákony; (iii) pronajímat, prodávat, postupovat či jinak převádět práva k softwaru, dokumentaci a službě Google Analytics; (iv) odstraňovat oznámení nebo štítky na softwaru či umístěné službou Google Analytics, které informují o vlastnických právech; (v) používat, zveřejňovat, přenášet či zavádět žádné zařízení, software nebo postup narušující nebo se pokoušející narušovat fungování služby Google Analytics či softwaru; (vi) používat ve službě Google Analytics data označená jako vlastnictví třetí strany za účelem jiným, než je generování, zobrazení a stahování přehledů. V souvislosti s používáním dokumentace, softwaru, služby Google Analytics a přehledů a s přístupem k nim budete dodržovat všechny platné zákony a další právní předpisy.

5. Důvěrnost a funkce beta

Žádná ze stran nepoužije a nezveřejní důvěrné informace druhé strany bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, vyjma účelu daného plněním závazků v rámci této smlouvy nebo požadavku daného zákonem, předpisem či soudním příkazem. V takovém případě strana, která musí důvěrné informace prozradit, před jejich prozrazením druhou stranu na tuto skutečnost v přiměřeném rozsahu upozorní. Určité funkce služby Google Analytics jsou označeny jako „alfa“, „beta“, „experiment“ (buď přímo ve službě, nebo jinde od Googlu) nebo jako jinak nepodporované nebo důvěrné (souhrnně „funkce beta“). Nejste oprávněni sdělovat žádné informace získané prostřednictvím funkcí beta, informace ze smluvních podmínek ani informace o existenci neveřejných funkcí beta. S výhradou oddílu 11(a) společnost Google a její spřízněné subjekty nenesou žádnou odpovědnost (včetně závazků odškodnění) vzniklou na základě užívání funkcí beta nebo s nimi související. Funkce beta budete používat výhradně na vlastní riziko a jejich používání může podléhat dalším požadavkům společnosti Google. K funkcím beta není společnost Google povinna poskytovat podporu a může je dle vlastního uvážení v rámci jakýchkoli služeb kdykoli přestat poskytovat.

6. Práva týkající se informací a publicita

Google nebude sdílet vaše data o zákaznících ani data o zákaznících třetí strany s jinými stranami, pokud (i) nebude mít váš souhlas (pokud jde o vaše data o zákaznících) nebo souhlas třetí strany (pokud jde o data o zákaznících třetí strany); (ii) nedojde k závěru, že je sdílení vyžadováno zákonem, nebo nenabude v dobré víře přesvědčení, že zpřístupnění, zachování či zveřejnění údajů o zákaznících je nezbytné za účelem ochrany práv, vlastnictví či bezpečnosti Googlu, jeho uživatelů nebo veřejnosti; (iii) nebude data o zákaznících za určitých specifických podmínek poskytovat třetím stranám, aby za Google prováděly nějaké úkony (např. fakturace nebo uchovávání dat), a to v rámci přísných omezení zabraňujících použití a sdílení dat způsobem jiným než podle pokynů společnosti Google. V takovém případě podléhá použití dat smlouvám, které zavazují tyto třetí strany ke zpracování dat výhradně na základě pokynů společnosti Google a v souladu s touto smlouvou při zachování důvěrnosti a za náležitých bezpečnostních opatření.

7. Ochrana soukromí

Společnosti Google nesmíte v hashované ani jiné formě předávat žádné informace, které by mohla využít jako údaje umožňující zjištění totožnosti nebo by je za takové mohla považovat. Zároveň nesmíte s takovým jednáním pomáhat žádné třetí straně ani jí je umožnit. Přesně definované výjimky mohou povolovat zásady nebo podmínky používání určitých funkcí služby Google Analytics, ke kterým máte přístup, a to pouze v případě, kdy jsou veškeré informace předávané Googlu pro tyto funkce Google Analytics hašovány podle oborových standardů. Musíte dodržovat příslušné zásady ochrany soukromí i všechny platné zákony, zásady a předpisy, které se vztahují na shromažďování informací od uživatelů. Musíte zveřejnit zásady ochrany soukromí a tyto zásady musí obsahovat upozornění na používání cookies, identifikátorů pro mobilní zařízení (např. inzertní identifikátor Android nebo inzertní identifikátor pro iOS) nebo podobných technologií, které slouží ke shromažďování údajů. Musíte zveřejnit používání služby Google Analytics a to, jak shromažďuje a zpracovává data. Tuto podmínku lze splnit zobrazením nápadného odkazu na stránku „Jak Google používá informace z webů a aplikací, které používají naše služby“ (na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/ nebo na jiné adrese URL, kterou vám může Google čas od času poskytnout). Vynaložíte z komerčního hlediska rozumné úsilí na to, aby uživateli byly poskytnuty jasné a srozumitelné informace a mohl vyjádřit souhlas s ukládáním a používáním souborů cookies a dalších informací na uživatelově zařízení při aktivitách probíhajících v souvislosti se službou Google Analytics a ve chvílích, kdy je poskytování takových informací a získání zmíněného souhlasu požadováno zákonem.

Nesmíte obcházet žádné funkce ochrany soukromí (např. odhlášení), které jsou součástí služby Google Analytics. Budete dodržovat všechny zásady služby Google Analytics v platném znění („zásady služby Google Analytics“), které najdete na adrese www.google.com/analytics/policies/ (nebo na jiné adrese URL, kterou může Google poskytnout).

Můžete se podílet na integrované verzi Google Analytics a určitých reklamních službách Google („reklamní funkce Google Analytics“). Pokud používáte inzertní funkce Google Analytics, musíte dodržovat zásady pro inzertní funkce Google Analytics (uvedené na stránce support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=cs_CZ&topic=2611283&answer=2700409 ). Přístup k inzertním službám Google i jejich používání podléhá příslušným podmínkám ujednaným mezi vámi a Googlem, které se na dané služby vztahují.

Pokud používáte hlavní stránku sady služeb Platform, budou se na vaše používání této hlavní stránky vztahovat Dodatečné smluvní podmínky hlavní stránky sady služeb Platform (případně později přejmenované) uvedené na stránce https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (nebo na jiné adrese URL, kterou může Google poskytnout) v aktuálně platném znění („smluvní podmínky hlavní stránky sady služeb“).

V rámci používání služby souhlasíte vy a společnost Google s podmínkami zpracování dat služby Google Ads dostupnými na adrese https://privacy.google.cz/businesses/processorterms (dále jen „podmínky zpracování”). Společnost Google nebude podmínky zpracování měnit, vyjma případů v nich výslovně povolených.

8. Odškodnění

V rozsahu daném rozhodným právem na své náklady odškodníte, budete chránit a bránit spřízněné subjekty Google před (a) případnými náhradami škod a náklady přiznanými v neprospěch spřízněných subjektů Google v souvislosti s jakýmikoli nároky, žalobami, řízeními a soudními spory vedenými třetími stranami proti spřízněným subjektům Google nebo jejich vedoucím pracovníkům, členům statutárních orgánů, zaměstnancům, zástupcům či partnerům a (b) veškerými souvisejícími závazky, škodami, vyrovnáními, pokutami, penále, výdaji a náklady (včetně přiměřených výdajů na právní zastoupení a dalších nákladů řízení) vzniklými spřízněnému subjektu Google nebo jeho vedoucím pracovníkům, členům statutárních orgánů, zaměstnancům, zástupcům či partnerům následkem takových nároků, žalob, řízení a soudních sporů iniciovaných třetí stranou nebo v souvislosti s nimi, a to v každém případě v důsledku (i) vašeho porušení oddílu 4 (Nevýhradní licence) nebo 12 (Oznámení o vlastnických právech), (ii) vašeho porušení příslušných zákonů, nařízení nebo předpisů v souvislosti se službou, (iii) prohlášení a záruk, které jste učinili třetí straně a nějakým způsobem se týkají služby, softwaru nebo přehledů, (iv) nároků vznesených třetí stranou nebo jménem třetí strany týkajících se přímo či nepřímo vašeho používání služby, softwaru nebo přehledů, (v) porušení vašich závazků vůči třetí straně týkajících se ochrany soukromí nebo (vi) případných nároků v souvislosti s jednáním nebo opomenutím libovolné třetí strany v souvislosti se službou, softwarem nebo přehledy. Společnost Google vás písemně upozorní na veškeré nároky, žaloby a soudní spory, za něž musíte spřízněné subjekty Google odškodnit. V přiměřeném rozsahu poskytnete potřebnou součinnost při obhajobě před libovolným nárokem. Společnost Google si vyhrazuje právo na své náklady se domáhat plnění ujednání tohoto oddílu 8 jménem všech spřízněných subjektů Google a převzít výhradní obhajobu a řízení jakékoli záležitosti týkající se odškodnění z vaší strany.

9. Třetí strany

Pokud používáte službu Google Analytics jménem třetí strany nebo třetí strana jinak používá službu Google Analytics prostřednictvím vašeho účtu (bez ohledu na to, zda jste k tomu oprávněni Googlem či nikoli), prohlašujete a ručíte za to, že (a) jste oprávněni jednat a přijmout tuto smlouvu jménem třetí strany se všemi závazky danými touto smlouvou, (b) Google může sdílet s třetí stranou libovolná data o zákaznících, která specificky související se službami třetí strany, (c) nezveřejníte data o zákaznících třetí strany žádné další straně bez souhlasu třetí strany.

10. VÝLUKY

Každá ze smluvních stran se zaručuje, že k plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy bude přistupovat s takovou péčí a uplatní při tom takové schopnosti, jaké od ní lze přiměřeně očekávat. Na žádnou část služeb se nevztahují ujednání, záruky ani jiné podmínky, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedené. V maximální míře možné ze zákona jsou vyloučena všechna mlčky předpokládaná ujednání, záruky či jiné podmínky (včetně mlčky předpokládaných podmínek týkajících se dostatečné kvality, vhodnosti pro daný účel nebo souladu s popisem).

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

(a) Žádné ujednání této smlouvy nevylučuje ani neomezuje odpovědnost smluvních stran: (i) za úmrtí či zranění způsobené nedbalostí smluvní strany a jejích pracovníků, zástupců nebo zaměstnanců, (ii) za podvod či podvodné prohlášení, (iii) v rámci oddílu 8 (Odškodnění) nebo (iv) za cokoli, co nelze ze zákona vyloučit nebo omezit. (b) Žádná smluvní strana nenese podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní odpovědnost (ať už smluvní, občanskoprávní, zejména nedbalostní, či jinou) za: (i) ztrátu zisku, (ii) ztrátu předpokládaných úspor, (iii) ztrátu obchodní příležitosti nebo (iv) nepřímou či následnou ztrátu zaznamenanou druhou smluvní stranou (bez ohledu na to, zda tyto ztráty mohly smluvní strany v době, kdy tato smlouva vstoupila v platnost, předpokládat). (c) S výhradou výše uvedených pododdílů 11(a) a (b) nepřesáhne celková odpovědnost kterékoli strany vůči druhé straně vyplývající z této smlouvy nebo s ní související 500 USD.

12. Oznámení o vlastnických právech

Služba, která zahrnuje software a všechna příslušná práva duševního vlastnictví, je a zůstane majetkem společnosti Google (a ostatních jejích spřízněných subjektů). Všechna práva k softwaru, která vám nejsou výslovně udělena touto smlouvou, jsou vyhrazena a náleží bez omezení společnosti Google a jejím poskytovatelům licencí, včetně práva společnosti Google (a ostatních jejích spřízněných subjektů) na výhradní vlastnictví softwaru a dokumentace. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného souhlasíte s tím, že nebudete (a žádné třetí straně neumožníte): (a) sublicencovat, distribuovat nebo používat službu či software mimo rámec licence dané touto smlouvou; (b) kopírovat, upravovat, adaptovat, překládat, připravovat odvozená díla, zpětně analyzovat, rozebírat nebo dekompilovat software či se jinak pokoušet zjišťovat libovolný zdrojový kód nebo obchodní tajemství související se službou nebo dokumentací; (c) pronajímat, prodávat, postupovat či jinak převádět práva k softwaru nebo službě; (d) používat, zveřejňovat, přenášet či zavádět žádné zařízení, software nebo postup narušující nebo se pokoušející narušovat fungování služby, dokumentace či softwaru; (e) používat ochranné známky, obchodní názvy, značky služby, loga, názvy domén ani jiné charakteristické prvky značky či autorská práva nebo jiná vlastnická práva související se službou za libovolným účelem bez předchozího písemného svolení Googlu; (f) registrovat či se pokoušet registrovat nebo někomu asistovat při registraci libovolné obchodní známky, obchodního názvu, značky služby, loga, názvu domény nebo jiného charakteristického prvku značky, autorského práva či jiného vlastnického práva spojeného s Googlem (nebo jeho spřízněnými subjekty) jinak než jménem Googlu (nebo jeho spřízněných subjektů); (g) odstraňovat, skrývat či upravovat žádné upozornění na autorská práva, obchodní značku nebo jiná vlastnická práva na či v libovolné položce služby nebo softwaru; (h) žádat v řízení zahájeném v době, kdy službu stále používáte nebo v době do jednoho roku po skončení použití, o vydání soudního opatření nebo předběžného opatření k zastavení služby nebo její části na základě porušení patentu.

13. Práva vlády Spojených států

Pokud dojde k akvizici používání služby Google Analytics ze strany nebo jménem vlády Spojených států nebo hlavního dodavatele nebo subdodavatele vlády Spojených států (na jakémkoliv stupni) v souladu s 48 C.F.R. 227.7202-4 (pro akvizice ministerstva obrany (DOD)) a 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pro akvizice, které se netýkají DOD), budou práva vlády na software včetně jejích práv používat, měnit, reprodukovat, rozšiřovat, provádět nebo prozradit software nebo dokumentaci ve všech ohledech předmětem práv komerční licence a omezení uvedených v této smlouvě.

14. Doba platnosti a ukončení

Obě strany mohou na základě oznámení tuto smlouvu kdykoli vypovědět. Pokud dojde k ukončení této smlouvy, přestane Google službu Google Analytics poskytovat a vy ji přestanete používat. Dále, pokud budou váš účet nebo služby ukončeny, (i) smažete všechny kopie GAMC ze všech služeb a (ii) zastavíte veškeré používání příslušných sad SDK do 3 pracovních dnů od tohoto ukončení. V případě ukončení smlouvy (a) nebudete mít nárok na náhradu žádných poplatků za používání služby ani jiných poplatků, (b) případný nedoplatek za poskytovanou službu bude okamžitě splatný v plné výši, (c) nebudete mít nadále k dispozici žádná historická data v přehledech.

15. Změny smluvních podmínek a dalších zásad

Google může tyto podmínky upravit nebo doplnit další podmínky týkající se služby Google Analytics, například v reakci na změny zákona či změny služby Google Analytics. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Google zveřejní oznámení o změnách těchto podmínek na stránce https://www.google.com/analytics/terms/ , oznámení o změnách zásad služby Google Analytics na stránce www.google.com/analytics/policies/ a oznámení o změnách dalších zásad zmíněných v těchto podmínkách na stránkách s příslušnými adresami URL. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než čtrnáct dní po uveřejnění. Pokud se změněnými podmínkami služby nesouhlasíte, měli byste službu Google Analytics přestat používat. Žádný dodatek ani úprava této smlouvy nejsou závazné, pokud (i) nejsou vyhotoveny písemně a podepsány řádně oprávněným zástupcem společnosti Google, (ii) nepřijmete aktualizované podmínky online nebo (iii) nepokračujete v používání služby Google Analytics poté, co společnost Google zveřejnila aktualizace smlouvy nebo jakýchkoli zásad upravujících službu Google Analytics.

16. Různá ujednání, rozhodné právo a soudní příslušnost

(a) Společnost Google je zproštěna povinnosti plnění této smlouvy, pokud je plnění bráněno, zdržováno nebo znemožněno okolnostmi, které nelze přiměřeně ovlivnit. (b) Tato smlouva (včetně libovolného dodatku, na němž se strany písemně shodnou) představuje úplné ujednání mezi vámi a Googlem týkající se jejího předmětu a nahrazuje všechny předchozí smlouvy a ujednání mezi stranami. Při uzavření této smlouvy nespoléhala žádná ze stran na jakékoli prohlášení, tvrzení či záruku (uvedené z nedbalosti ani v dobré víře), s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě, a žádné ze stran nevzniká na základě takového prohlášení, tvrzení či záruky žádné právo ani prostředky nápravy. (c) Pokud se některé ujednání této smlouvy stane z nějakého důvodu nevymahatelným, bude takové ujednání v nezbytném rozsahu upraveno tak, aby bylo v maximální možné míře vymahatelné a naplňovalo záměr smluvních stran, a zbývající část smlouvy bude nadále platná v nezměněné podobě. (d) Tato smlouva se řídí anglickými zákony a bude podle nich vykládána. Pokud jde o jakýkoli spor (ať už smluvní, či jiný), který vznikne v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní, souhlasí smluvní strany s výhradní jurisdikci anglických soudů. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a zákon Uniform Computer Information Transactions Act se na tuto smlouvu nevztahují. (e) Souhlasíte, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy vztahující se ke kontrole vývozu a sankcím, včetně (i) předpisů o kontrole vývozu (Export Administration Regulations, EAR) vydaných Ministerstvem obchodu Spojených států amerických, (ii) obchodních a hospodářských sankcí uvalených Úřadem pro řízení zahraničních aktiv při Ministerstvu financí Spojených států amerických a (iii) předpisů Ministerstva zahraničních věcí Spojených států amerických upravujících mezinárodní obchod se zbraněmi (ITAR). . (f) Veškerá oznámení určená společnosti Google je nutné zasílat na adresu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, s kopií pro právní oddělení, a to standardní poštovní zásilkou, leteckou poštou nebo expresní kurýrní službou, přičemž tato oznámení budou považována za předaná při přijetí. (g) Prominutí nesplněného závazku nepředstavuje prominutí následných nesplněných závazků. (h) Žádné ze svých práv daných touto smlouvou nesmíte postoupit ani jinak převést bez předchozího písemného svolení společnosti Google a jakýkoli takový pokus je neplatný. (i) Vztah mezi společností Google a vámi nepředstavuje partnerství ve smyslu vytvoření společného právního subjektu, jde o vztah mezi nezávislými smluvními partnery. (j) Povinnosti a práva z této smlouvy závazně přecházejí na příslušné nástupce a nabyvatele práv a povinností v ní uvedených stran. (k) Následující články smlouvy budou platit i po jejím ukončení: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 a 17.

17. Google Analytics a Firebase

Pokud v rámci používání služby propojíte službu GA s platformou Firebase („propojení s Firebase“), budou se na vaše používání služby, což zahrnuje i používání propojení s Firebase, vztahovat vedle výše uvedených článků 1–16 i následující položky. Kromě změn uvedených níže zůstávají všechny ostatní podmínky beze změny a nadále platí. V případě nesouladu mezi tímto článkem 17 a články 1–16 výše se bude vaše používání propojení s Firebase plně řídit podmínkami v článku 17.

Na konec článku 7 je přidána následující věta:
Pokud propojíte službu v GA s projektem Firebase („propojení s Firebase“), (i) určitá data z vaší služby v GA, včetně údajů o zákaznících, mohou být zpřístupněna uvnitř subjektu, jinému subjektu či osobě podle oprávnění nastavených ve Firebase a (ii) této službě v GA mohou být určitá nastavení služby změněna autorizovaným personálem platformy Firebase uvedeným v platném nastavení Firebase (bez ohledu na nastavení, která jste pro tuto službu v GA v rámci služby zadali).

Poslední aktualizace 15. května 2023

Předchozí verze