Servicevilkår for Google Analytics

Disse servicevilkår for Google Analytics (denne "Aftale") indgås af Google LLC ("Google") og den part, der tilslutter sig denne Aftale ("Dig"). Din brug af standardversionen af Google Analytics ("Tjenesten") er underlagt vilkårene i denne Aftale.NÅR DU KLIKKER PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER", FULDFØRER TILMELDINGSPROCESSEN ELLER BRUGER TJENESTEN, BEKRÆFTER DU SAMTIDIG, AT DU HAR LÆST OG ACCEPTERET DENNE AFTALE OG ER BERETTIGET TIL AT HANDLE BINDENDE PÅ VEGNE AF EJEREN AF DENNE KONTO I FORHOLD TIL AFTALEN. Med henvisning til ovenstående indgår parterne aftale om følgende:

1. Definitioner.

Ved "Konto" forstås kontoen for Servicen. I det omfang det er relevant, får alle Profiler, der er linket til en enkelt Ejendom, deres Hits optalt, inden debiteringen for Ejendommens brug af Servicen fastsættes.

"Fortrolige oplysninger" omfatter alle ejede data og alle andre oplysninger, som afgives skriftligt af den ene part til den anden, og som er mærket "fortroligt" eller afgivet mundtligt og inden for fem hverdage er nedfældet skriftligt og mærket "fortroligt". Fortrolige oplysninger omfatter derimod ikke oplysninger, som er eller bliver kendt af offentligheden, som allerede er i den modtagende parts besiddelse inden afgivelsen fra den anden part, eller som er uafhængigt frembragt af den modtagende part uden brug af Fortrolige oplysninger.

Ved "Kundedata" eller "Google Analytics-data" forstås de data, som Du indsamler, behandler eller gemmer vha. Servicen, og som vedrører Brugernes karakteristika og aktiviteter.

Ved "Dokumentation" forstås al medfølgende dokumentation, som stilles til rådighed for Dig af Google til brug sammen med Behandlingssoftwaren, herunder al dokumentation, der er tilgængelig online.

Ved "GAMC" (Google Analytics Measurement Code) forstås den Google Analytics-målingskode, som installeres på en Ejendom med det formål at indsamle Kundedata, samt eventuelle fejlrettelser, opdateringer og opgraderinger, der leveres til Dig.

Ved "Hit" forstås et sæt af interaktioner, som resulterer i, at data sendes til og behandles af Servicen. Eksempler på Hits inkluderer sidevisningshits og e-handelshits. Et Hit kan udgøres af et kald til Servicen fra flere forskellige samlinger, men dette behøver ikke være tilfældet (et Hit kan f.eks. også leveres til Servicen af andre protokoller og mekanismer, som understøttes af Google Analytics, og som er tilgængelige for Dig via Servicen).

Ved "Platform-startside" forstås den brugerflade, som giver Dig adgang til visse funktioner på Google Marketing Platform-niveau.

Ved "Behandlingssoftware" forstås den serverbaserede Google Analytics-software og eventuelle opgraderinger, som bruges til analyse af Kundedata og generering af Rapporter.

Ved "Profil" forstås de indstillinger, som tilsammen afgør, hvilke oplysninger der skal medtages i eller udelades fra en konkret Rapport. Der kan f.eks. oprettes en Profil for at få vist en lille del af et website som en unik Rapport.

Ved "Ejendom" forstås en hvilken som helst webside, app eller anden ejendom, som er under Din kontrol, og som sender data til Google Analytics.

Ved "Privatlivspolitik" forstås privatlivspolitikken for en Ejendom.

Ved "Rapport" forstås det analyseresultat, som vises for en Profil på www.google.com/analytics/. Dette kan inkludere en analyse for en Profil.

Ved "Servere" forstås de servere, som er under Googles (eller Googles helejede datterselskabers) kontrol, og som Behandlingssoftwaren og Kundedataene er gemt på.

Ved "SDK'er" forstås bestemte softwareudviklingssæt, som kan benyttes eller inkorporeres i en Ejendomsapp med det formål at indsamle Kundedata, samt eventuelle fejlrettelser, opdateringer og opgraderinger, der leveres til Dig.

Ved "Software" forstås Behandlingssoftwaren, GAMC og eller SDK'er.

Ved "Tredjepart" forstås enhver tredjepart, (i) som Du giver adgang til Din Konto, eller (ii) en tredjepart på vegne af hvem Du indsamler oplysninger via Servicen.

Ved "Brugere" forstås besøgende på Dine ejendomme.

Ved ordene "inkluderer" og "inklusive" forstås "herunder, men ikke begrænset til".

2. Gebyrer og Tjenestens omfang.

I henhold til afsnit 15 stilles Servicen til rådighed for Dig gratis for op til ti millioner Hits pr. måned pr. konto. Google kan til enhver tid ændre sine gebyrer og betalingsbetingelser vedrørende Servicen, herunder pålægge yderligere omkostninger for geografiske data eller import af omkostningsdata fra søgemaskiner eller andre gebyrer, som Google eller Googles helejede datterselskaber måtte blive opkrævet fra tredjepartsleverandører for medtagelse af oplysninger i Servicens rapporter. Sådanne ændringer med hensyn til gebyrer eller betalingsbetingelser træder i kraft, når Du accepterer de pågældende ændringer, som offentliggøres på www.google.dk/analytics/. Medmindre andet fremgår, opkræves alle gebyrer i amerikanske dollars. Enhver udestående saldo forfalder til omgående betaling ved opsigelse af denne Aftale, og alle udgifter med relation til opkrævningen (inklusive advokatsalærer), som afholdes af Google, inkluderes i det skyldige beløb og debiteres muligvis via det kreditkort eller en eventuel anden betalingsmetode, der er knyttet til Din AdWords-konto.

3. Medlemskonto, adgangskode og sikkerhed.

For at blive tilmeldt Tjenesten skal Du fuldføre tilmeldingsprocessen ved at give Google aktuelle, fuldstændige og korrekte oplysninger som anført på tilmeldingsformularen, inklusive Din mailadresse (dit brugernavn) og adgangskode. Du er eneansvarlig for at beskytte Dine adgangskoder og for Din egen (og tredjeparts) brug af Dine Konti. Du er eneansvarlig for samtlige aktiviteter, der finder sted på Din Konto. Hvis Du bliver bekendt med uautoriseret brug af Din Konto eller andre sikkerhedsbrud, skal Du straks underrette Google om det. Googles (eller Googles helejede datterselskabers) supportmedarbejdere logger muligvis fra tid til anden ind på Servicen med Din kundeadgangskode for at vedligeholde eller forbedre Servicen, eksempelvis for at tilbyde Dig hjælp i forbindelse med tekniske eller faktureringsrelaterede problemer.

4. Ikke-eksklusiv licens.

Google giver Dig hermed, i henhold til vilkårene og betingelserne i denne Aftale, (a) en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som kan tilbagekaldes, og som ikke kan gives i underlicens, til at installere, kopiere og anvende GAMC og/eller SDK'er med det ene formål at give Dig mulighed for at bruge Servicen på dine ejendomme eller en Tredjeparts ejendomme og (b) give Dig fjernadgang til at se og downloade dine Rapporter, som er lagret på www.google.dk/analytics/. Du må ikke (og Du må heller ikke give en tredjepart tilladelse til at) (i) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte eller på anden måde frembringe afledte værker af Softwaren eller Dokumentationen, (ii) foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden af Softwaren, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt ved lov i det retsområde, hvor Du er bosiddende, (iii) udleje, lease, sælge, tildele eller på anden måde overdrage rettigheder til Softwaren, Dokumentationen eller Servicen, (iv) fjerne eventuelle meddelelser vedrørende ophavsret eller etiketter, som Softwaren er mærket med, eller som placeres via Servicen, (v) bruge, uploade, overføre eller indføre nogen enhed, software eller rutine, som forstyrrer eller har til formål at forstyrre Servicens eller Softwarens drift, eller (vi) benytte data, som iht. mærkningen tilhører en tredjepart i forbindelse med denne Service, til andre formål end at generere, få vist og downloade Rapporter. Når Du bruger og får adgang til Dokumentationen, Softwaren, Tjenesten og Rapporterne, skal det ske i henhold til alle gældende love og bestemmelser.

5. Fortrolighed og betafunktioner.

Ingen af parterne må bruge eller videregive den anden parts Fortrolige oplysninger uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, medmindre det sker for at opfylde forpligtelserne i Aftalen, eller hvis love og bestemmelser eller retskendelser foreskriver dette, i hvilket tilfælde den part, som er blevet pålagt at videregive Fortrolige oplysninger, skal give den anden part så langt varsel, som det med rimelighed kan lade sige gøre, forud for videregivelse af de Fortrolige oplysninger. Visse funktioner under Servicen betegnes som "Alpha", "Beta", "Eksperiment" (af Google, enten inden for Servicen eller andetsteds) eller på anden vis som ikke-understøttede eller fortrolige (samlet "Betafunktioner"). Du må ikke videregive nogen oplysninger fra Betafunktioner eller vilkårene for Betafunktioner, der ikke er offentligt tilgængelige, eller oplysninger om sådanne Betafunktioners eksistens. Google påtager sig ikke noget ansvar på baggrund af eller med relation til Betafunktioner.

6. Rettigheder til oplysninger og offentliggørelse.

Google og Googles helejede datterselskaber er berettigede til at gemme og anvende oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med din brug af Servicen, i henhold til vilkårene i Googles privatlivspolitik (som findes på https://www.google.dk/policies/privacy/). Google deler hverken dine Kundedata eller en Tredjeparts Kundedata med tredjeparter, medmindre Google (i) har indhentet dit eller den relevante Tredjeparts samtykke hertil, (ii) konkluderer, at det er nødvendigt for at overholde gældende love, eller i god tro mener, at adgang til eller lagring eller videregivelse af Kundedata med rimelighed kan anses for at være nødvendig for at beskytte Googles, brugernes eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller (iii) under særlige omstændigheder overdrager Kundedata til tredjeparter med henblik på udførelse af opgaver på vegne af Google (f.eks. fakturering eller datalagring) med klare begrænsninger, der forhindrer, at data bliver brugt eller delt på anden vis end i henhold til Googles anvisninger. Når disse ting forekommer, er de underlagt aftaler, der forpligter parterne til kun at behandle Kundedata i henhold til Googles vejledning samt i overensstemmelse med Aftalen og de fornødne fortroligheds- og sikkerhedsrelaterede foranstaltninger.

7. Beskyttelse af personlige oplysninger.

Du må ikke overføre oplysninger til Google, som Google kan bruge eller registrere som personhenførbare oplysninger, og du må heller ikke tillade, at en tredjepart gør det. Du skal have implementeret og overholde en relevant Privatlivspolitik samt overholde alle gældende love, politikker og bestemmelser vedrørende indsamling af oplysninger fra Brugere. Du skal offentliggøre en Privatlivspolitik, der indeholder oplysninger om Din brug af cookies, id'er for mobilenheder (f.eks. Androids annonce-id eller annoncerings-id'et for iOS) eller lignende teknologi, som benyttes til indsamling af data. Du skal oplyse om brugen af Google Analytics og om, hvordan data bliver indsamlet og behandlet. Dette kan gøres ved at vise et tydeligt link til websitet "Sådan anvender Google dine data, når du bruger vores partneres websites eller apps" (som findes på www.google.dk/policies/privacy/partners/ eller en hvilken som helst anden webadresse, som Google måtte angive fra tid til anden). Du skal i den udstrækning, det er kommercielt rimeligt, bestræbe dig på at sikre, at en Bruger får klare og fyldestgørende oplysninger om, og giver samtykke til, lagring af og adgang til cookies eller andre oplysninger på vedkommendes enhed, såfremt en sådan aktivitet finder sted i forbindelse med Servicen, og såfremt videregivelse af sådanne oplysninger og indhentning af et sådant samtykke er påkrævet i henhold til loven.

Du må ikke omgå funktioner, der indgår som en del af Servicen og har til formål at beskytte personlige oplysninger (f.eks. muligheden for fravalg). Du skal overholde alle gældende Google Analytics-politikker, som findes på www.google.dk/analytics/policies/ (eller en eventuel anden webadresse, som Google måtte angive), med eventuelle ændringer ("Google Analytics-politikkerne").

Du kan gøre brug af en integreret version af Google Analytics og visse annonceringstjenester fra Google ("Google Analytics-annonceringsfunktioner"). Hvis du bruger Google Analytics-annonceringsfunktioner, skal Du overholde politikken vedrørende Google Analytics-annonceringsfunktioner (som findes på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=da&topic=2611283&answer=2700409). Din adgang til og brug af en annonceringsservice fra Google er underlagt vilkårene i den aftale, som Du har indgået med Google vedrørende den pågældende service.

Hvis du bruger Platform-startside, er din brug underlagt Yderligere vilkår for Platform-startside (denne betegnelse kan eventuelt ændres på et senere tidspunkt), som findes på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller en anden webadresse, som Google måtte angive), med eventuelle ændringer ("Vilkår for Platform-startside").

I det omfang, at Din brug af Tjenesten er omfattet af vilkårene, accepterer du og Google Vilkår for databehandling for Googles Annoncer ("Vilkårene for behandling"), som kan ses på adressen https://privacy.google.com/businesses/processorterms (kun tilgængelig på engelsk).Google ændrer ikke Vilkårene for behandling, medmindre dette er udtrykkeligt tilladt i henhold til disse vilkår.

8. Skadesløsholdelse.

I det omfang, gældende lov tillader det, accepterer Du at skadesløsholde og forsvare Google og Googles helejede datterselskaber mod alle krav, søgsmål og sagsanlæg mod Google eller Googles direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber samt enhver form for ansvar, erstatningskrav, forlig, bod, bøde, omkostning eller udgift (herunder rimelige advokatsalærer og andre udgifter i forbindelse med retssager), som Google eller Googles direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, agenter eller tilknyttede selskaber måtte have afholdt som følge af eller med relation til (i) brud på denne Aftales vilkår eller betingelser fra Din side, (ii) Din brug af Tjenesten, (iii) overtrædelse af gældende love, regler eller betingelser fra Din side i forbindelse med Tjenesten, (iv) enhver erklæring og garanti vedrørende Tjenesten, Softwaren eller Rapporter, som Du fremsætter over for eller giver en Tredjepart, (v) krav, som fremsættes af eller på vegne af Tredjepart, og som er direkte eller indirekte forbundet med Din brug af Tjenesten, Softwaren eller Rapporter, (vi) overtrædelse af dine forpligtelser over for Tredjepart mht. beskyttelse af personlige oplysninger og (vii) ethvert krav vedrørende handlinger eller forsømmelse fra Tredjeparts side i forbindelse med Tjenesten, Softwaren eller Rapporter.Google oplyser Dig skriftligt om eventuelle krav, søgsmål eller sagsanlæg, hvor du er forpligtet til at skadesløsholde Google. Du er forpligtet til at samarbejde i det omfang, det med rimelighed kan kræves i forbindelse med skadesløsholdelsen. Google forbeholder sig ret til for egen regning at påtage sig det fulde forsvar af og fuld kontrol over enhver sag, hvor Du er forpligtet til at holde Google skadesløs.

9. Tredjeparter.

Hvis Du bruger Tjenesten på vegne af en Tredjepart, eller hvis en Tredjepart på anden måde bruger Tjenesten via Din Konto, uanset om Du har fået Googles tilladelse hertil, erklærer og garanterer Du, (a) at Du er berettiget til at handle på vegne af Tredjeparten og binde denne til alle Dine forpligtelser i denne Aftale, (b) at Google må dele alle Kundedata, som specifikt vedrører Tredjepartens ejendomme, med Tredjeparten, og (c) at Du ikke vil videregive Tredjepartens Kundedata til nogen anden part uden Tredjepartens samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE VEDRØRENDE GARANTIER.

SÅ VIDT DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVE, OG MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE, YDER GOOGLE INGEN YDERLIGERE GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET, LOVBEFALET ELLER PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING.

I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, PÅTAGER GOOGLE SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR MISTET OMSÆTNING ELLER INDIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER KONKRETE SKADER ELLER BOD, UANSET OM GOOGLE ELLER GOOGLES DATTERSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER HAVDE VIDEN OM ELLER BURDE HAVE VIDST, AT SÅDANNE SKADER OG DERAF FØLGENDE ERSTATNINGSKRAV KUNNE FOREKOMME, OGSÅ SELVOM EN ERSTATNING FOR DIREKTE SKADER IKKE UDGØR EN AFHJÆLPNING. GOOGLES (OG GOOGLES HELEJEDE DATTERSELSKABERS) SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG OG ANDRE VEDRØRENDE TAB ELLER ERSTATNINGSKRAV, FORDRINGER ELLER SØGSMÅL I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AF DENNE AFTALE KAN IKKE OVERSTIGE 500 USD (ELLER ET TILSVARENDE BELØB I LOKAL VALUTA).

12. Bemærkning vedrørende ejendomsret.

Servicen, herunder Softwaren og alle immaterielle rettigheder hertil, tilhører, og bliver ved med at tilhøre, Google (og Googles helejede datterselskaber). Alle rettigheder til Softwaren, som ikke udtrykkeligt er overdraget til Dig i henhold til denne Aftale, forbeholdes og beholdes af Google og Googles licensgivere uden begrænsning, herunder Googles (og Googles helejede datterselskabers) ejerskab af Softwaren og Dokumentationen. Uden begrænsning af det generelle aspekt i det foregående accepterer Du, at du ikke må (og ikke vil give en tredjepart tilladelse til at) gøre følgende: (a) Viderelicensere, distribuere eller bruge Servicen eller Softwaren ud over omfanget af den licens, der er givet i henhold til denne Aftale, (b) kopiere, ændre, tilpasse, oversætte, frembringe afledte værker af, foretage reverse engineering, demontere eller dekompilere Softwaren eller på anden måde forsøge at udlede kildekoden eller forretningshemmeligheder af Servicen, (c) udleje, lease, sælge, tildele eller på anden måde overdrage rettigheder til Softwaren eller Servicen, (d) bruge, uploade, overføre eller indføre nogen enhed, software eller rutine, som forstyrrer eller har til formål at forstyrre Servicens eller Softwarens drift, (e) anvende varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer eller ophavsretslige rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til Servicen, til noget formål uden Googles udtrykkelige, skriftlige samtykke, (f) registrere, forsøge at registrere eller hjælpe andre med at registrere varemærker, handelsnavne, servicemærker, logoer, domænenavne og andre karakteristiske brandelementer eller ophavsretslige rettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er knyttet til Google (eller Googles helejede datterselskaber), i andet end Googles (eller Googles helejede datterselskabers) navn, (g) fjerne, tilsløre eller ændre meddelelser om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder, som måtte fremgå af eller på de elementer, der er omfattet af Servicen, eller (h) forsøge, via et søgsmål indgivet inden for denne Aftales løbetid eller inden for et år efter Aftalens udløb, at få vedtaget et forbud mod nogen del af Servicen som følge af krænkelse af et patent.

13. Amerikanske offentlige instansers rettigheder.

Hvis brugen af Tjenesten erhverves af eller på vegne af amerikanske offentlige instanser eller deres primære leverandører eller underleverandører (på et hvilket som helst niveau) i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (i tilfælde af anskaffelse til det amerikanske forsvarsministerium (Department of Defense)) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (i tilfælde af anskaffelse til andre offentlige instanser end det amerikanske forsvarsministerium), er de offentlige instansers rettigheder til Softwaren, herunder retten til at bruge, ændre, gengive, offentliggøre, fremføre, fremvise eller forevise Softwaren eller Dokumentationen, i alle henseender underlagt de kommercielle licensrettigheder og begrænsninger, der fremgår af denne Aftale.

14. Løbetid og opsigelse.

Parterne kan til enhver tid opsige denne aftale uden varsel. I tilfælde af opsigelse af Aftalen ophører Google med at levere Servicen, og Du har ikke længere adgang til den. Desuden skal Du, hvis din Konto og/eller dine Ejendomme lukkes, (i) slette alle kopier af GAMC fra alle Ejendomme og/eller (ii) suspendere al brug af SDK'er inden 3 dage efter lukningen. Hvis aftalen opsiges, medfører det, at (a) Du ikke er berettiget til refusion af gebyrer for brug eller andre gebyrer, at (b) en eventuel udestående saldo for Servicen frem til og med datoen for aftalens ophør straks forfalder til fuld betaling, og at (c) Du ikke længere har adgang til Dine historiske Rapportdata.

15. Ændringer af servicevilkårene og andre politikker.

Google foretager muligvis ændringer af denne aftales vilkår eller eventuelle yderligere vilkår, der gælder for Servicen, f.eks. som følge af lovændringer eller ændringer af Servicen. Du bør læse vilkårene jævnligt. Google offentliggør ændringer af nærværende vilkår på https://www.google.dk/analytics/terms/, Google Analytics-politikkerne på www.google.dk/analytics/policies/ eller andre politikker, der henvises til i nærværende vilkår, på den relevante webadresse for sådanne politikker. Ændringer gælder ikke med tilbagevirkende kraft og træder tidligst i kraft 14 dage efter offentliggørelsen. Såfremt Du ikke er indforstået med de ændrede vilkår, skal Du ophøre med at bruge Google Analytics. Ingen ændring af denne Aftale er bindende, medmindre (i) den foreligger på skrift og er underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for Google, (ii) Du har accepteret de opdaterede vilkår online, eller (iii) Du fortsætter med at benytte Servicen, efter at Google har offentliggjort opdateringer af Aftalen eller en politik, der gælder for Servicen.

16. Diverse, gældende love og jurisdiktion.

Google er fritaget for opfyldelse af forpligtelserne i denne Aftale, såfremt opfyldelsen forhindres, forsinkes eller vanskeliggøres af årsager, som Google ikke med rimelighed kan påstås at være herre over. Denne Aftale (inklusive alle ændringer, som parterne har aftalt skriftligt) udgør hele aftalen mellem Dig og Google vedrørende det aktuelle emne og erstatter alle tidligere relaterede Aftaler og erklæringer parterne imellem. Hvis en bestemmelse i denne Aftale er uden retskraft, uanset årsagen hertil, skal bestemmelsen ændres i det omfang, der er nødvendigt for at gøre den retskraftig i videst mulig udstrækning og sikre, at den stadig stemmer overens med parternes intention, og de øvrige bestemmelser i aftalen forbliver i kraft og fuldt gældende. Denne Aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i den amerikanske delstat Californien uden hensyntagen til eventuel lovkonflikt. I tilfælde af modstrid mellem udenlandske love og bestemmelser og Californiens love og bestemmelser, er Aftale underlagt Californiens love og bestemmelser. Parterne accepterer domstolene i Santa Clara County i Californien som eksklusiv og personlig jurisdiktion. Denne Aftale er ikke underlagt FN's konvention om aftaler om internationale køb (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) og UCITA (Uniform Computer Information Transactions Act). Softwaren er underlagt amerikanske eksportlove og må ikke eksporteres til eller anvendes i lande eller af enkeltpersoner, der er pålagt embargo. Alle meddelelser til Google skal sendes til Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, med kopi til den juridiske afdeling, via A-post, luftpost eller kurer og anses for at være leveret ved modtagelse. En eventuel afståelse fra at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende er ikke en fraskrivelse af retten hertil ved senere misligholdelse. Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre nogen af dine rettigheder i henhold til denne Aftale uden Googles forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg herpå er uden retskraft. Forholdet mellem Google og Dig er ikke et juridisk samarbejdsforhold, men et forhold mellem uafhængige kontrahenter. Denne Aftale er juridisk bindende og træder i kraft for parternes respektive efterfølgere og befuldmægtigede. Følgende afsnit i denne Aftale forbliver i kraft efter Aftalens opsigelse eller udløb: 1, 4, 5, 6 (undtagen de sidste to sætninger), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 17.

17. Google Analytics til Firebase.

Hvis du linker en Ejendom til Firebase ("Firebase-linkning") i forbindelse med din brug af Servicen, gælder følgende vilkår i tillæg til Afsnit 1-16 ovenfor også for Dig og Din brug af Servicen, herunder hvad angår Din brug af Firebase-linkning. Udover de nedenfor angivne ændringer forbliver alle andre vilkår uændrede og fortsat gældende. I tilfælde af en konflikt mellem nærværende Afsnit 17 og Afsnit 1-16 ovenfor er vilkårene i Afsnit 17 udelukkende gældende med hensyn til Din brug af Firebase-linkning.

  1. Følgende definition i Afsnit 1 ændres således:
    1. Ved "Hit" forstås et sæt af interaktioner, som resulterer i, at data sendes til og behandles af Servicen. Eksempler på Hits inkluderer sidevisningshits og e-handelshits. Et Hit kan være et kald til Servicen fra flere forskellige samlinger, men dette behøver ikke være tilfældet (et Hit kan f.eks. også leveres til Servicen af andre protokoller og mekanismer, som understøttes af Google Analytics, og som er tilgængelige for Dig via Servicen). Af hensyn til gennemskueligheden inkluderer et Hit ikke visse hændelser, hvor indsamlingen afspejler interaktioner med bestemte Ejendomme, der er i stand til at understøtte flere datastrømme, og som kan omfatte skærmvisninger og tilpassede hændelser (indsamling af hændelser, "Udvidet pakke”).
  2. Denne sætning føjes til slutningen af Afsnit 7 på følgende måde:
    1. Hvis Du linker en Ejendom til et Firebase-projekt ("Firebase-linkning"), kan (i) visse data fra din Ejendom, herunder Kundedata, blive tilgængelige i eller for andre enheder eller personer i overensstemmelse med de tilladelser, der er angivet i Firebase, og (ii) den pågældende Ejendom kan muligvis få ændret visse indstillinger for Servicen af autoriserede medarbejdere hos Firebase (desuagtet de indstillinger, som Du måtte have angivet for den pågældende Ejendom inden for Servicen).

Senest opdateret 17. juni 2019