Google Analyticsin käyttöehdot

Nämä Google Analyticsin käyttöehdot (tämä ”Sopimus”) muodostavat sopimuksen Google LLC:n (”Google”) ja tämän Sopimuksen hyväksyvän tahon (”Sinä”) välille. Tämä Sopimus säätelee tapaa, jolla käytät Google Analyticsia (”Palvelu”). KLIKKAAMALLA HYVÄKSYN-PAINIKETTA, VIIMEISTELEMÄLLÄ REKISTERÖINTIPROSESSIN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA ILMOITAT, ETTÄ OLET TUTUSTUNUT TÄHÄN SOPIMUKSEEN JA HYVÄKSYT SEN JA ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET TOIMIA TÄMÄN TILIN OMISTAJAN NIMISSÄ JA HYVÄKSYÄ TÄMÄ SOPIMUS. Edellä esitetyn perusteella osapuolet sopivat seuraavaa:

1. Määritelmät

"Tili" tarkoittaa Palvelun tiliä. Kaikkien tiettyyn Verkko-omaisuuteen linkitettyjen Profiilien (jos sellaisia on) Osumat yhdistetään, ennen kuin kyseistä Verkko-omaisuutta koskeva Palvelun veloitus määritetään.

"Luottamuksellinen tieto" tarkoittaa kaikkea omistusoikeudellista dataa ja muuta tietoa, jonka osapuoli on luovuttanut toiselle kirjallisena ja joka on merkitty sanalla "luottamuksellinen" tai joka on välitetty suullisesti ja saatettu kirjalliseen muotoon viiden arkipäivän kuluessa ja merkitty sanalla "luottamuksellinen". Luottamuksellista tietoa eivät kuitenkaan ole mitkään sellaiset tiedot, jotka ovat yleistä tietoa tai tulevat yleiseen tietoon, jotka ovat vastaanottavan osapuolen hallussa ennen kuin toinen osapuoli on ilmoittanut niistä, tai jotka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt Luottamuksellisia tietoja käyttämättä.

"Asiakasdata" tai "Google Analyticsin data" tarkoittaa Käyttäjien ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää dataa, jota keräät, käsittelet tai tallennat Palvelun avulla.

"Dokumentaatio" tarkoittaa kaikkea muuta Googlen Sinulle toimittamaa dokumentaatiota, joka on tarkoitettu käytettäväksi Käsittelyohjelmistossa, mukaan lukien kaikkea verkossa käytettävissä olevaa dokumentaatiota.

"GAMC" tarkoittaa Google Analyticsin mittauskoodia, joka asennetaan Verkko-omaisuuteen Asiakasdatan keräämistä varten, sekä kaikkia siihen liittyviä korjauksia ja päivityksiä, jotka Sinulle toimitetaan.

"Osuma" tarkoittaa sellaista toimintaa, jonka seurauksena data lähetetään Palveluun ja käsitellään siellä. Osumia ovat esimerkiksi sivun katselun osumat ja verkkokaupan osumat. Osuma voi olla eri kirjastojen kautta tapahtuva Palvelun kutsu, mutta Osumia voi tulla myös muulla tavoin (Palveluun voi esimerkiksi tulla Osumia myös sellaisten Google Analyticsin tukemien muiden protokollien ja mekanismien välityksellä, jotka Palvelu tarjoaa Sinulle).

"Platform Home" tarkoittaa käyttöliittymää, jonka avulla voit käyttää tiettyjä Google Marketing Platformin tasolla olevia toimintoja.

"Käsittelyohjelmisto" tarkoittaa Google Analyticsin palvelinpuolen ohjelmistoa ja sen mahdollisia päivityksiä, joita käytetään Asiakasdatan analysoimiseen ja Raporttien luomiseen.

"Profiili" tarkoittaa asetusjoukkoa, jonka perusteella päätetään, mitkä tiedot sisällytetään Raporttiin ja mitkä suljetaan siitä pois. Profiili voidaan luoda esimerkiksi siksi, että jotakin verkkosivuston osaa halutaan katsoa erillisessä Raportissa.

"Verkko-omaisuus" tarkoittaa mitä tahansa hallinnoimaasi verkkosivua, sovellusta taikka muuta verkko-omaisuutta tai resurssia, joka lähettää dataa Google Analyticsiin.

"Tietosuojakäytäntö" tarkoittaa Verkko-omaisuutta koskevaa tietosuojakäytäntöä.

"Raportti" tarkoittaa www.google.com/analytics/-sivulla näytettävää analyysia, joka saattaa sisältää Profiiliin liittyvän analyysin.

"Palvelimet" tarkoittavat Googlen (tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) hallinnoimia palvelimia, joille Käsittelyohjelmisto ja Asiakasdata tallennetaan.

"SDK:t" tarkoittavat tiettyjä ohjelmistokehityspaketteja, joita voidaan käyttää Verkko-omaisuuteen liittyvässä sovelluksessa tai sisällyttää siihen Asiakasdatan keräämistä varten, sekä kaikkia siihen liittyviä korjauksia ja päivityksiä, jotka Sinulle toimitetaan.

"Ohjelmisto" tarkoittaa Käsittelyohjelmistoa, GAMC:tä ja/tai SDK:ita.

"Kolmas osapuoli" tarkoittaa mitä tahansa kolmatta osapuolta, jolle (i) annat oikeuden käyttää Tiliäsi tai (ii) jonka puolesta käytät Palvelua tietojen keräämiseen kolmannen osapuolen puolesta.

"Käyttäjät" tarkoittavat Verkko-omaisuuksiesi käyttäjiä ja/tai kävijöitä.

Näissä käyttöehdoissa käytetyt ilmaisut "mukaan lukien" ja "kuten" tarkoittavat "sisältäen muun muassa muttei yksinomaan".

2. Maksut ja palvelu

Kohdan 15 mukaisesti Palvelu tarjotaan Sinulle maksutta enintään 10 miljoonaan Tilikohtaiseen Osumaan kuukaudessa. Google voi aika ajoin tehdä Palvelun maksuihin ja maksukäytäntöihin muutoksia, jotka liittyvät maantieteellisen datan lisäkustannuksiin, kustannusdatan siirtämiseen hakukoneista tai muihin kolmansien osapuolten Googlelta tai kokonaan sen omistamilta tytäryhtiöiltä perimiin veloituksiin datan sisällyttämisestä Palvelun raportteihin. Maksuja tai maksukäytäntöjä koskevat muutokset astuvat voimaan, kun olet hyväksynyt ne osoitteessa www.google.com/analytics/. Kaikki maksut on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareissa, ellei muuta mainita. Kaikki erääntyneet saatavat erääntyvät maksettaviksi välittömästi tämän Sopimuksen päättymisen yhteydessä, ja kaikki Googlelle aiheutuneet perintäkustannukset (mukaan lukien asianajopalkkiot) sisällytetään erääntyneeseen summaan, joka voidaan veloittaa luottokortilta tai minkä tahansa muun AdWords-tiliisi liittyvän laskutustavan avulla.

3. Jäsentili, salasana ja turvallisuus

Voit rekisteröityä Palveluun suorittamalla rekisteröintiprosessin ja antamalla Googlelle ajantasaiset, täydelliset ja paikkansapitävät tiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen (käyttäjätunnuksen) ja salasanan, joita kysytään rekisteröintilomakkeessa. Sinun on suojattava salasanasi, ja olet kokonaan vastuussa Tiliesi kaikesta käytöstä, niin omasta käytöstäsi kuin kolmansien osapuolten toimesta tapahtuvasta käytöstäkin. Olet yksin vastuussa Tilisi kaikista tapahtumista. Sinun on ilmoitettava Googlelle viipymättä, jos saat tietää Tilisi luvattomasta käytöstä tai muusta turvallisuusrikkomuksesta. Googlen (tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) tukipalveluiden työntekijät saattavat aika ajoin kirjautua Palveluun asiakassalasanallasi palvelun ylläpitoa ja kehittämistä varten esimerkiksi auttaakseen Sinua teknisissä tai laskutukseen liittyvissä asioissa.

4. Ei-yksinoikeudellinen käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti (a) Google myöntää Sinulle rajoitetun, peruttavissa olevan, ei-yksinomaisen käyttöoikeuden, jota et saa myöntää edelleen alikäyttöoikeutena ja joka on tarkoitettu GAMC:n ja/tai SDK:iden asentamiseen, kopiointiin sekä käyttöön vain siinä määrin kuin on välttämätöntä Palvelun käyttämiseksi Verkko-omaisuuksissasi tai Kolmannen osapuolen Verkko-omaisuuksissa, ja lisäksi (b) Google myöntää Sinulle oikeuden etäyhteyden kautta käyttää, katsella sekä ladata omia Raporttejasi, joita säilytetään osoitteessa www.google.com/analytics/. Et saa (etkä saa antaa kolmannen osapuolen) (i) kopioida, muokata, muuntaa tai kääntää Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota tai muulla tavoin luoda johdannaistöitä Ohjelmistosta tai Dokumentaatiosta; (ii) takaisinmallintaa, hajottaa, purkaa tai muulla tavoin pyrkiä selvittämään Ohjelmiston lähdekoodia muutoin kuin sijaintisi mukaisella lainkäyttöalueella voimassa olevan lainsäädännön nimenomaisesti sallimissa tapauksissa; (iii) antaa vuokralle tai leasing-vuokralle, myydä, luovuttaa tai muulla tavoin siirtää Ohjelmistoon, Dokumentaatioon tai Palveluun liittyviä tai niihin sisältyviä oikeuksia; (iv) poistaa mitään Ohjelmiston tai Palvelun omistusoikeuksiin viittaavia merkintöjä tai tarroja; (v) käyttää, julkaista, siirtää tai ottaa käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa; tai (vi) käyttää kolmannen osapuolen omistamaksi merkittyä Palvelun dataa muihin tarkoituksiin kuin Raporttien luomiseen, katsomiseen ja lataamiseen. Noudatat kaikkia asianmukaisia Dokumentaation, Ohjelmiston, Palvelun ja Raporttien käyttöön liittyviä lakeja ja säädöksiä.

5. Luottamuksellisuus ja Beta-ominaisuudet

Kumpikaan osapuoli ei käytä tai luovuta toisen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin tästä Sopimuksesta johtuvien velvoitteidensa suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuimen päätöksen vaatimissa tapauksissa. Tällöin luovutukseen velvollinen osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle etukäteen niin varhain kuin kohtuullisesti katsoen on mahdollista ennen Luottamuksellisten tietojen luovuttamista. Google on voinut merkitä joidenkin Palveluiden ominaisuuksien tilaksi "Alfa", "Beta" tai "Kokeilu" (joko Palvelussa tai muualla), tai niitä ei muusta syystä tueta tai ne ovat luottamuksellisia (yhdessä "Beta-ominaisuudet"). Et saa luovuttaa mitään tietoja Beta-ominaisuuksista tai paljastaa muiden kuin julkisten Beta-ominaisuuksien ehtoja tai olemassaoloa. Google ei ole vastuussa asioista, joita Beta-ominaisuudet mahdollisesti aiheuttavat tai jotka liittyvät Beta-ominaisuuksiin.

6. Oikeudet sisältöön ja julkisuus

Google ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt voivat säilyttää ja käyttää Palvelun käyttösi yhteydessä kerättyjä tietoja Tietosuojakäytännön (https://www.google.com/policies/privacy/) ehtojen mukaisesti. Google ei jaa Asiakasdataasi tai Kolmannen osapuolen Asiakasdataa kolmansien osapuolten kanssa muutoin kuin silloin kun Google (i) on saanut Sinulta suostumuksen Asiakasdatasi jakamiseen tai Kolmannen osapuolen suostumuksen heidän Asiakasdatansa jakamiseen, (ii) katsoo lain näin edellyttävän tai toimii hyvässä uskossa sen suhteen, että Asiakasdataan pääsy, sen säilyttäminen tai luovuttaminen on kohtuudella katsoen tarpeellista Googlen, Googlen käyttäjien tai yleisön oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi, tai (iii) toimittaa Asiakasdataa tietyissä rajoitetuissa olosuhteissa kolmansille osapuolille Googlen puolesta suoritettavien tehtävien suorittamiseksi (esim. laskutus tai datan tallentaminen) noudattaen tarkkoja määräyksiä, jotka estävät datan käyttämisen tai jakamisen muulla tavoin kuin Googlen antamien ohjeiden mukaisesti. Näissä tapauksissa noudatetaan sopimuksia, joiden nojalla tällaisten osapuolten on käsiteltävä Asiakasdataa yksinomaan Googlen ohjeita noudattaen ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti sekä asianmukaisia salassapito- ja turvatoimenpiteitä noudattaen.

7. Tietosuoja

Et saa välittää, auttaa kolmansia osapuolia välittämään tai antaa kolmansille osapuolille lupaa välittää Googlelle mitään tietoja, joita Google voi käyttää henkilökohtaisina tunnistetietoina tai jotka Google voi tulkita tällaisiksi tiedoiksi. Sinulla on oltava käytössä asianmukainen Tietosuojakäytäntö, ja sinun on noudatettava sitä sekä kaikkia Käyttäjien tietojen keräämiseen sovellettavia lakeja, menettelytapoja ja säädöksiä. Sinun on julkaistava Tietosuojakäytäntö, ja kyseisessä Tietosuojakäytännössä on ilmoitettava datan keräämiseen käytettävien evästeiden, mobiililaitteiden tunnisteiden (esim. Androidin ja iOS:n mainostunnusten) tai vastaavien teknologioiden käytöstä. Sinun on kerrottava Google Analyticsin käytöstä ja siitä, miten sen avulla kerätään ja käsitellään dataa. Tämä voidaan tehdä lisäämällä näkyvälle paikalle linkki sivustolle "Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa" (osoitteessa www.google.com/policies/privacy/partners/ tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa). Sinun on kaupallisesti kohtuullisin keinoin varmistettava, että Käyttäjälle toimitetaan selkeät ja kattavat tiedot evästeiden tai muiden tietojen tallentamisesta Käyttäjän laitteelle ja niiden käyttämisestä, ja varmistettava, että Käyttäjä hyväksyy evästeiden tai muiden tietojen tallentamisen ja käyttämisen, kun tallennus tapahtuu Palvelun yhteydessä ja kun laki edellyttää näiden tietojen toimittamista ja hyväksynnän saamista.

Et saa kiertää mitään Palveluun kuuluvia tietosuojaominaisuuksia (esim. kieltäytymisoikeus). Sinun tulee noudattaa kaikkia asianmukaisia Google Analytics ‑käytäntöjä, jotka sijaitsevat osoitteessa www.google.com/analytics/policies/ (tai muussa Googlen ilmoittamassa URL-osoitteessa). Nämä käytännöt ("Google Analytics ‑käytännöt") voivat muuttua ajoittain.

Voit käyttää Google Analyticsin ja joidenkin Googlen mainontapalveluiden yhdistettyä versiota ("Google Analyticsin mainontaominaisuudet"). Jos käytät Google Analyticsin mainontaominaisuuksia, sinun on noudatettava Google Analyticsin mainontaominaisuuksien käytäntöä (support.google.fi/analytics/bin/answer.py?hl=en&topic=2611283&answer=2700409). Googlen mainontapalveluun liittyvän tiedon käsittelyyn ja käyttöön sovelletaan Sinun ja Googlen välisiä Palvelua koskevia sopimuksia.

Jos käytössäsi on Platform Home, sen käyttöä koskevat Platform Homen lisäehdot (tai myöhemmin uudelleennimetyt ehdot), jotka ovat luettavissa osoitteessa https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (tai muussa Googlen mahdollisesti toimittamassa URL-osoitteessa). Nämä käyttöehdot ("Platform Homen käyttöehdot") voivat muuttua ajoittain.

Siinä määrin kuin Palvelun käyttö kuuluu ehtojen piiriin, Sinä ja Google sitoudutte Google Adsin datan käsittelyyn liittyviin käyttöehtoihin, jotka ovat osoitteessa https://privacy.google.fi/businesses/processorterms ("Datan käsittelyyn liittyvät käyttöehdot"). Google ei muokkaa Datan käsittelyyn liittyviä käyttöehtoja muutoin kuin kyseisissä käyttöehdoissa nimenomaisesti kuvatulla tavalla.

8. Vahingonkorvaus

Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sitoudut turvaamaan, suojaamaan sekä puolustamaan Googlea ja sen kokonaan omistamia tytäryhtiöitä omalla kustannuksellasi kaikilta kolmansien osapuolten kanteilta, toimilta, toimenpiteiltä sekä haasteilta, joita esitetään Googlelle tai sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille tai tytäryhtiöille, sekä kaikilta näihin liittyviltä vastuilta, vahingonkorvauksilta, maksuilta, sopimuskorvauksilta, sakoilta, kustannuksilta tai kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot ja muut oikeudenkäyntikulut), joita Googlelle tai kenelle tahansa sen toimihenkilölle, johtajalle, työntekijälle, edustajalle tai tytäryhtiölle aiheutuu siinä tapauksessa, että (i) rikot mitä tahansa tämän Sopimuksen ehtoa, (ii) käytät Palvelua, (iii) rikot Palveluun liittyviä sovellettavia lakeja, määräyksiä tai säädöksiä, (iv) annat Kolmansille osapuolille esityksiä tai takeita, jotka liittyvät mihin tahansa Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien osaan, (v) Kolmannet osapuolet esittävät tai heidän puolestaan esitetään kanteita, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti Sinun toimestasi tapahtuneeseen Palvelun, Ohjelmiston tai Raporttien käyttöön, (vi) olet rikkonut Kolmansiin osapuoliin liittyvää tietosuojaa koskevia velvoitteitasi tai (vii) Googlea vastaan nostetaan mitä tahansa kanteita, jotka liittyvät Kolmansien osapuolten toimintaan tai toimimatta jättämiseen Palveluun, Ohjelmistoon tai Raportteihin liittyen. Tällaisissa tapauksissa Google esittää tällaista kannetta, haastetta tai toimea koskevan kirjallisen ilmoituksen. Sitoudut tekemään yhteistyötä kohtuullisessa laajuudessa minkä tahansa kanteen puolustamisessa. Google pidättää oikeuden omalla kustannuksellaan palkata yksinomaisen puolustuksen Sinua koskevaan vahingonkorvausvaatimuksen hallintaan.

9. Kolmannet osapuolet

Jos käytät Palvelua Kolmannen osapuolen puolesta tai Kolmas osapuoli käyttää Palvelua Tilisi kautta riippumatta siitä, onko Sinulla siihen Googlen myöntämät valtuudet, vahvistat ja vakuutat, että (a) sinulla on oikeus toimia Kolmannen osapuolen puolesta sekä sitoa Kolmas osapuoli tähän Sopimukseen koskien kaikkia Sinua sitovia tämän Sopimuksen velvollisuuksia, (b) Google voi jakaa Kolmannelle osapuolelle mitä tahansa Kolmannen osapuolen Verkko-omaisuuteen liittyvää Asiakasdataa, ja (c) et luovuta Kolmannen osapuolen Asiakasdataa kenellekään muulle osapuolelle ilman Kolmannen osapuolen suostumusta.

10. TAKUIDEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

SOVELLETTAVIEN LAKIEN SALLIMAN MAKSIMIMÄÄRÄN RAJOISSA, PAITSI SILLOIN KUN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ON NIMENOMAISESTI TOISIN MAINITTU, GOOGLE EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA, IMPLISIITTISIÄ, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUUNLAISIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT.

11. VASTUURAJOITUS

SOVELTUVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA GOOGLE EI OLE VASTUUSSA MENETETYISTÄ TULOISTASI TAI EPÄSUORISTA, ERITYISLUONTEISISTA, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, VAROITTAVIIN VAHINGONKORVAUKSIIN PERUSTUVISTA TAI RANGAISTUSPERUSTEISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA GOOGLELLE TAI SEN TYTÄRYHTIÖILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ON KERROTTU, NE TIESIVÄT TAI NIIDEN OLISI PITÄNYT TIETÄÄ TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA EI KATA KAIKKIA VAHINKOJA. GOOGLEN (JA SEN KOKONAAN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN) YHTEEN LASKETTAVA KOKONAISVASTUU SINULLE TAI KENELLE TAHANSA MUULLE OSAPUOLELLE MISTÄ TAHANSA MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOTKA JOHTUVAT TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVISTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ KANTEISTA, VAATEISTA TAI OIKEUSTOIMISTA, EI YLITÄ VIITTÄSATAA (500) YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

12. Omistusoikeusilmoitus

Palvelu, mukaan lukien Ohjelmisto ja kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, on nyt ja jatkossa Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) omaisuutta. Kaikki Ohjelmiston oikeudet sekä siihen liittyvät oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty Sinulle tässä Sopimuksessa, pidätetään, ja ne säilyvät täten Googlen ja sen lisensoijien omistuksessa rajoituksetta, mukaan lukien Googlen (ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) oikeudet Ohjelmiston sekä Dokumentaation yksinomaiseen omistukseen. Edellä esitetyn yleisluontoisuutta rajoittamatta lupaat, että et (etkä anna kenenkään kolmannen osapuolen toimia kyseisellä tavalla) (a) alilisensoi, jaa tai käytä Palvelua tai Ohjelmistoa tässä Sopimuksessa myönnetyn lisenssin ylittävällä tavalla, (b) kopioi, muokkaa, mukaile, käännä, valmista johdannaisteoksia, takaisinmallinna, pura tai hajota Ohjelmistoa tai muutoin pyri selvittämään mitään Palveluun liittyvää lähdekoodia tai liikesalaisuutta, (c) anna vuokralle tai leasing-vuokralle, myy, luovuta tai muulla tavoin siirrä Ohjelmistoon, Dokumentaatioon tai Palveluun liittyviä tai siihen sisältyviä oikeuksia, (d) käytä, julkaise, siirrä tai ota käyttöön mitään sellaista laitetta, ohjelmistoa tai aliohjelmaa, joka häiritsee tai voi häiritä Palvelun tai Ohjelmiston toimintaa, (e) käytä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia tai muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia tai mitään Palveluun liittyviä tekijänoikeuksia tai yksinoikeuksia mihinkään tarkoitukseen ilman Googlen yksiselitteistä kirjallista suostumusta, (f) rekisteröi, yritä rekisteröidä tai auta ketään muuta rekisteröimään mitään Googleen (tai sen kokonaan omistamiin tytäryhtiöihin) liittyviä tavaramerkkejä, liiketunnuksia, palvelutunnuksia, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändin ominaisuuksia, tekijänoikeuksia tai muita yksinoikeuksia muutoin kuin Googlen (tai tapauksesta riippuen sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden) nimiin, (g) poista, peitä tai muokkaa mitään tekijänoikeuksiin, tavaramerkkiin tai muuhun yksinoikeuteen liittyvää merkintää, joka on kiinnitetty tai sisällytetty mihin tahansa Palvelun tai Ohjelmiston mukana tulevaan osaan, tai (h) hae Sopimuksen voimassaoloaikana tai vuosi Sopimuksen päättymisen jälkeen kieltomääräystä jotakin Palvelujen osaa vastaan patenttirikkomuksen perusteella.

13. Yhdysvaltain valtion oikeudet

Mikäli Yhdysvaltain valtio ryhtyy käyttämään Palvelua tai mikäli sitä ryhdytään käyttämään Yhdysvaltain valtion puolesta tai Yhdysvaltain valtion ensisijaisen hankkijan tai alihankkijan toimesta 48 C.F.R. 227.7202-4 (Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) ja 48 C.F.R. 2.101 ja 12.212 (muita kuin Yhdysvaltain puolustusministeriön (DOD) hankintoja varten) nojalla, Yhdysvaltain valtion Ohjelmistoa koskeviin oikeuksiin, mukaan lukien oikeudet käyttää, muokata, toisintaa, julkaista, suorittaa, asettaa esille tai luovuttaa Ohjelmistoa tai Dokumentaatiota, sovelletaan kaikilta osin tässä Sopimuksessa esitettyjä kaupallisia lisenssioikeuksia sekä rajoituksia.

14. Voimassaolo ja irtisanominen

Kumpikin osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen milloin tahansa ilmoituksella. Sopimuksen päättyessä Google lopettaa Palvelun tarjoamisen, jolloin Sinun tulee lopettaa Palvelun käyttäminen. Lisäksi jos Tilisi ja/tai Verkko-omaisuutesi lopetetaan, Sinun tulee (i) poistaa kaikki GAMC:n kopiot kaikista Verkko-omaisuuksista ja/tai (ii) lopettaa SDK:iden kaikenlainen käyttö kolmen (3) arkipäivän kuluessa irtisanomisesta. Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä (a) Sinulla ei ole oikeutta minkäänlaisiin käyttöön liittyvien maksujen tai muiden maksujen palautuksiin, ja (b) mikä tahansa maksamaton saatava Palvelusta, joka on suoritettu irtisanomispäivään mennessä, erääntyy välittömästi maksettavaksi kokonaisuudessaan ja (c) mikään aiempi Raportteihin liittyvä data ei enää ole käytettävissä.

15. Muutokset käyttöehtoihin ja muihin käytäntöihin

Google voi muokata näitä ehtoja tai mitä tahansa muita Palvelua koskevia ehtoja esimerkiksi reagoidakseen muutoksiin lainsäädännössä tai Palvelussa. Suosittelemme tarkistamaan ehdot säännöllisesti. Google julkaisee ilmoituksen näiden ehtojen mahdollisista muutoksista osoitteessa https://www.google.com/analytics/terms/, Google Analytics ‑käytäntöjen muutoksista osoitteessa www.google.com/analytics/policies/ ja muiden näissä ehdoissa mainittujen käyttöehtojen muutoksista niiden yhteydessä mainituissa URL-osoitteissa. Muutoksia ei sovelleta takautuvasti, ja ne tulevat voimaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua niiden julkaisemisesta. Mikäli et hyväksy muokattuja Palvelun ehtoja, lopeta Google Analyticsin käyttö. Mitkään tämän Sopimuksen lisäykset tai muutokset eivät ole päteviä muutoin kuin (i) Googlen asianmukaisesti valtuutetun edustajan toimesta allekirjoitettuina, (ii) hyväksyttyäsi päivitetyt ehdot verkossa tai (iii) jatkaessasi Palvelun käyttöä sen jälkeen, kun Google on julkaissut Sopimuksen tai minkä tahansa Palveluun sovellettavan käytännön päivitykset.

16. Muita seikkoja, sovellettava laki ja oikeuspaikka

Google vapautuu Sopimuksen suorittamisesta siinä määrin kuin suorittaminen estyy, viivästyy tai sitä häiritsevät Googlen kohtuullisen vaikutusvallan ulottumattomiin jäävät tekijät. Tämä Sopimus (mukaan lukien kaikki osapuolten kirjallisesti laatimat lisäykset) muodostaa koko sopimuksen Googlen ja Sinun välillä tähän aiheeseen liittyen sekä korvaa kaikki aiemmat osapuolten väliset sopimukset ja ilmoitukset. Mikäli mikä tahansa tämän Sopimuksen ehto katsotaan pätemättömäksi mistä tahansa syystä, tällainen ehto muotoillaan uudelleen tarpeellisessa laajuudessa siten, että se voidaan saattaa voimaan suurimmassa mahdollisessa sallitussa laajuudessa osapuolten aikomuksen toteuttamiseksi, ja muut sopimuksen kohdat ovat edelleen kokonaisuudessaan voimassa. Tähän Sopimukseen sovelletaan Kalifornian (Yhdysvallat) osavaltion lakeja, ja Sopimusta tulkitaan Kalifornian lakien mukaisesti lukuun ottamatta sen kansainvälisen yksityisoikeuden lainvalintasääntöjä. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa muiden maiden lakien, määräysten ja säädösten sekä Kalifornian lakien, määräysten ja säädösten välillä Kalifornian lakeja, määräyksiä ja säädöksiä pidetään ja sovelletaan ensisijaisina. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että henkilökohtainen ja yksinomainen lainkäyttöoikeus kuuluu Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan oikeusistuimille. Tähän Sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista eikä Yhdysvaltain Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA) ‑lakia. Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltain vientimääräyksiä eikä sitä saa viedä tai käyttää kauppasaarron piiriin kuuluvissa maissa tai henkilöiden toimesta. Kaikki Googlelle lähetettävät ilmoitukset on lähetettävä ensimmäisessä luokassa, lentopostissa tai kuriirin välityksellä osoitteeseen Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mukaan on liitettävä kopio yhtiön lakiosastoa varten. Ilmoitus katsotaan toimitetuksi vastaanottohetkellä. Minkä tahansa laiminlyönnin anteeksiantaminen ei tarkoita minkään seuraavan laiminlyönnin anteeksiantamista. Et voi luovuttaa tai muulla tavoin siirtää toisille mitään tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiasi ilman Googlen etukäteistä kirjallista suostumusta, ja kaikki tällaiset yritykset ovat pätemättömiä. Googlen ja Sinun välille ei muodostu juridista kumppanuutta, vaan kyse on riippumattomista sopimuspuolista. Tämä Sopimus on sitova ja astuu voimaan kunkin osapuolen vastaavien oikeusseuraajien ja luovutuksensaajien eduksi. Sopimuksen seuraavat kohdat jäävät voimaan myös Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä: 1, 4, 5, 6 (lukuun ottamatta kahta viimeistä virkettä), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 ja 17.

17. Google Analytics Firebaselle

Jos linkität Verkko-omaisuuden Firebaseen ("Firebase-linkitys") osana Palvelun käyttöä, seuraavat ehdot kohtien 1–16 lisäksi koskevat Sinua ja Palvelun käyttöäsi, mukaan lukien Firebase-linkityksen käyttöä. Alla kuvailtuja muutoksia lukuun ottamatta kaikki ehdot pysyvät ennallaan ja ovat voimassa myös jatkossa. Jos tässä kohdassa 17 ja edellä olevissa kohdissa 1–16 esiintyy ristiriitoja, Firebase-linkityksen käyttöön sovelletaan yksinomaan kohdan 17 ehtoja.

  1. Seuraavaa kohdan 1 määritelmää muokataan seuraavasti:
    1. "Osuma" tarkoittaa sellaista toimintaa, jonka seurauksena data lähetetään Palveluun ja käsitellään siellä. Osumia ovat esimerkiksi sivun katselun osumat ja verkkokaupan osumat. Osuma voi olla eri kirjastojen kautta tapahtuva Palvelun kutsu, mutta Osumia voi tulla myös muulla tavoin (Palveluun voi esimerkiksi tulla Osumia myös sellaisten Google Analyticsin tukemien muiden protokollien ja mekanismien välityksellä, jotka Palvelu tarjoaa Sinulle). Tarkennus: Osumia eivät ole tietyt tapahtumat, jotka edustavat useita datavirtoja tukevia Verkko-omaisuuksia koskevaa toimintaa. Tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi näkymän katselukerrat ja omat tapahtumat (tällaiset tapahtumat yhdessä "Tehostettu paketti").
  2. Kohdan 7 loppuun lisätään seuraava virke:
    1. Jos linkität Verkko-omaisuuden Firebase-projektiin ("Firebase-linkitys"), (i) jokin toinen taho tai työntekijät voivat käyttää tietyntyyppistä Verkko-omaisuuteesi liittyvää dataa, mukaan lukien Asiakasdataa, Firebasessa määritettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti ja (ii) Firebasen valtuutetut työntekijät voivat muokata joitakin kyseisen Verkko-omaisuuden Palveluasetuksia (huolimatta asetuksista, joita olet mahdollisesti määrittänyt Palvelussa kyseiselle Verkko-omaisuudelle).

Viimeksi päivitetty 17. kesäkuuta 2019