Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics (στο εξής, το παρόν "Συμφωνητικό") συμφωνούνται μεταξύ της Google Ireland Limited ("Google") και του προσώπου που συνάπτει το παρόν συμφωνητικό (στο εξής "Εσείς" ή "Εσάς"). Το παρόν Συμφωνητικό διέπει τη χρήση της βασικής υπηρεσίας Google Analytics από Εσάς (στο εξής, η "Υπηρεσία"). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ", ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΧΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ. Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στα εξής:

1. Ορισμοί.

Ο όρος "Λογαριασμός" αναφέρεται στον λογαριασμό για την Υπηρεσία. Για όλα τα Προφίλ (όπως ισχύουν) που συνδέονται με μία μοναδική Ιδιοκτησία, οι Επισκέψεις θα αθροίζονται, πριν καθοριστεί η χρέωση της Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη Ιδιοκτησία.

Οι "Εμπιστευτικές πληροφορίες" συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε ιδιόκτητα δεδομένα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, οι οποίες γνωστοποιούνται εγγράφως από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές" ή γνωστοποιούνται προφορικώς και, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, διατυπώνονται εγγράφως και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές". Ωστόσο, στις Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες έχουν καταστεί ή καθίστανται γνωστές στο ευρύ κοινό και οι οποίες βρίσκονται ήδη στην κατοχή του συμβαλλόμενου μέρους που λαμβάνει τις πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση από ένα συμβαλλόμενο μέρος ή έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών.

Με τον όρο "Δεδομένα πελατών" ή "Δεδομένα του Google Analytics" νοούνται τα δεδομένα τα οποία συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και τα οποία αφορούν σε χαρακτηριστικά και δραστηριότητες Χρηστών.

Με τον όρο "Τεκμηρίωση" νοείται οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση διατίθεται σε Εσάς από την Google για χρήση με το Λογισμικό επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Με τον όρο "Συνδεδεμένες εταιρείες Google" νοούνται η Google, η Google LLC και οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google LLC.

Με τον όρο "κώδικας GAMC" νοείται ο κώδικας μέτρησης του Google Analytics, ο οποίος εγκαθίσταται σε μια Ιδιοκτησία με σκοπό τη συλλογή Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις παρέχονται σε Εσάς.

Με τον όρο "Επίσκεψη" νοείται μια συλλογή αλληλεπιδράσεων, ως αποτέλεσμα της οποίας αποστέλλονται δεδομένα στην Υπηρεσία και υφίστανται επεξεργασία. Στα παραδείγματα Επισκέψεων μπορούν να περιλαμβάνονται επισκέψεις προβολής σελίδας και επισκέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσκεψη μπορεί να είναι μια κλήση στην Υπηρεσία από διάφορες βιβλιοθήκες, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό (για παράδειγμα, μια Επίσκεψη μπορεί να παραδοθεί στην Υπηρεσία από άλλα πρωτόκολλα και μηχανισμούς που υποστηρίζονται από το Google Analytics και παρέχονται σε Εσάς από την Υπηρεσία).

Με τον όρο "Αρχική σελίδα Platform" νοείται η διεπαφή χρήστη, μέσω της οποίας μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες σε επίπεδο Google Marketing Platform.

Με τον όρο "Λογισμικό επεξεργασίας" νοείται το λογισμικό διακομιστή του Google Analytics και κάθε αναβάθμιση αυτού, με το οποίο αναλύονται τα Δεδομένα πελατών και δημιουργούνται οι Αναφορές.

Με τον όρο "Προφίλ" νοείται το σύνολο των ρυθμίσεων που προσδιορίζουν από κοινού τις πληροφορίες οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε μια συγκεκριμένη Αναφορά ή θα εξαιρεθούν από αυτήν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα Προφίλ για την προβολή ενός μικρού τμήματος ενός ιστοτόπου ως μοναδική Αναφορά.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία" νοείται κάθε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη ιδιοκτησία ή πόρος που υπόκειται στον έλεγχό σας και αποστέλλει δεδομένα στο Google Analytics.

Με τον όρο "Πολιτική απορρήτου" νοείται η πολιτική απορρήτου μιας Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο "Αναφορά" νοείται η προκύπτουσα ανάλυση που εμφανίζεται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/, μέρος της οποίας μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση για ένα Προφίλ.

Με τον όρο "Διακομιστές" νοούνται οι διακομιστές που ελέγχονται από κάποια Συνδεδεμένη εταιρεία Google και στους οποίους αποθηκεύονται το Λογισμικό επεξεργασίας και τα Δεδομένα πελατών.

Με τον όρο "SDK" νοούνται συγκεκριμένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε μια εφαρμογή Ιδιοκτησίας με σκοπό τη συλλογή Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις παρέχονται σε Εσάς.

Με τον όρο "Λογισμικό" νοούνται το Λογισμικό επεξεργασίας, ο κώδικας GAMC ή και τα SDK.

Με τον όρο "Τρίτο μέρος" νοείται κάθε τρίτο μέρος (i) στο οποίο παρέχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή (ii) για το οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, προκειμένου να συλλέξετε πληροφορίες για λογαριασμό του τρίτου μέρους.

Με τον όρο "Χρήστες" νοούνται οι χρήστες ή και οι επισκέπτες των Ιδιοκτησιών σας.

Οι λέξεις "συμπεριλαμβάνουν" και "συμπεριλαμβανομένου/ης/ων" ερμηνεύονται υπό την έννοια της ενδεικτικής και όχι της περιοριστικής συμπερίληψης."

2. Χρεώσεις και υπηρεσία.

Δυνάμει της Παραγράφου 15, η Υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση έως το μέγιστο όριο των 10 εκατομμυρίων Επισκέψεων ανά μήνα ανά Λογαριασμό. Κατά διαστήματα, η Google δύναται να αλλάζει τις πολιτικές χρεώσεων και πληρωμών για την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης κόστους για γεωγραφικά δεδομένα, της εισαγωγής δεδομένων κόστους από μηχανές αναζήτησης ή άλλων χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνεται η Google ή η Συνδεδεμένη εταιρεία Google από τρίτους προμηθευτές για τη συμπερίληψη δεδομένων στις αναφορές της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές στις πολιτικές χρεώσεων ή πληρωμών ισχύουν από τη στιγμή που θα αποδεχθείτε τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες θα αναρτώνται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις υπολογίζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού, και τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων) που επιβαρύνουν την Google θα επαυξάνουν το οφειλόμενο ποσό και δύνανται να χρεωθούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλο μηχανισμό χρέωσης που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.

3. Λογαριασμός μέλους, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια.

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, παρέχοντας στην Google τα ισχύοντα,πλήρη και ακριβή στοιχεία που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη) και του κωδικού πρόσβασης. Οφείλετε να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε και φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών τόσο εκ μέρους σας όσο και εκ μέρους τρίτων. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον Λογαριασμό σας (εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που διενεργούνται από ή εκ μέρους Συνδεδεμένης εταιρείας Google. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Google, αμέσως μόλις λάβετε γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Το προσωπικό υποστήριξης των Συνδεδεμένων εταιρειών Google δύναται, κατά διαστήματα, να συνδέεται στην Υπηρεσία (www.google.com/analytics/) με τον δικό σας κωδικό πρόσβασης, προκειμένου να συντηρεί την Υπηρεσία, αλλά και να σας παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα χρεώσεων.

4. Μη αποκλειστική άδεια.

Δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος Συμφωνητικού, (α) η Google παρέχει σε Εσάς περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω άδειας εκμετάλλευσης, για την εγκατάσταση, αντιγραφή και χρήση του κώδικα GATC ή και των SDK, αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος σε Εσάς για τη χρήση της Υπηρεσίας ή των Ιδιοκτησιών σας ή Ιδιοκτησιών τρίτων μερών και (β) έχετε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολής και λήψης των Αναφορών που είναι αποθηκευμένες στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί) (i) στην αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, (ii) στην αποσυμπίληση, αντίστροφη μεταγλώττιση, αποσυναρμολόγηση ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού, εκτός από τον βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεστε, (iii) στην ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Λογισμικό, στην Τεκμηρίωση ή στην Υπηρεσία, (iv) στην αφαίρεση τυχόν σημειώσεων ή ετικετών ιδιοκτησίας που βρίσκονται πάνω στο Λογισμικό ή έχουν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία, (v) στη χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή εισαγωγή οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή ρουτίνας που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή (νi) στη χρήση δεδομένων για τα οποία επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτο μέρος της Υπηρεσίας, για σκοπούς πέραν της δημιουργίας, της προβολής και της λήψης Αναφορών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση στην Τεκμηρίωση, στο Λογισμικό, στην Υπηρεσία και στις Αναφορές.

5. Εμπιστευτικότητα και Λειτουργίες Beta.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, με εξαίρεση τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή εάν κρίνεται απαραίτητο βάσει νόμου, κανονισμού ή δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, το συμβαλλόμενο μέρος που υποχρεούται να γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες θα παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση των εν λόγω Εμπιστευτικών πληροφοριών. Συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας προσδιορίζονται ως "alpha", "beta", "πείραμα" (είτε εντός της Υπηρεσίας είτε αλλού από την Google) ή ως με άλλο τρόπο μη υποστηριζόμενες ή εμπιστευτικές (συλλογικά αναφερόμενες ως "Λειτουργίες beta"). Δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε πληροφορίεςαπό Λειτουργίες beta ή τους όρους ή την ύπαρξη τυχόν μη δημόσιων εκδόσεων των Λειτουργιών beta. Δυνάμει της Παραγράφου 11(α), η Google και οι Συνδεδεμένες εταιρείες Google δεν θα φέρουν καμία ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων αποζημίωσης) που προκύπτει ενδεχομένως ή σχετίζεται με οποιαδήποτε Λειτουργίαbeta. Εσείς φέρετε την ευθύνη για τυχόν χρήση των Λειτουργιών beta, ενώ η εν λόγω χρήση μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την Google. Η Google δεν υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη για Λειτουργίες beta. H Google δύναται, κατά την αποκλειστική της χρήση, να διακόπτει την παροχή των Λειτουργιώνbeta στο πλαίσιο τυχόν Υπηρεσιών της.

6. Δικαιώματα πληροφόρησης και δημοσιοποίηση.

Η Google δεν θα κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο μέρος τα Δεδομένα πελατών που σας αφορούν ή τα Δεδομένα πελατών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν η Google (i) έχει λάβει τη συναίνεσή σας για οποιαδήποτε Δεδομένα πελατών ή τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τα Δεδομένα πελατών τρίτου μέρους, (ii) διαπιστώσει ότι απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή θεωρεί καλόπιστα ότι η η διατήρηση ή η γνωστοποίηση των Δεδομένων πελατών ή η πρόσβαση σε αυτά είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Google, των χρηστών της ή του κοινού ή (iii) παράσχει, σε περιορισμένες περιπτώσεις, Δεδομένα πελατών σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό της Google (π.χ. χρέωση ή αποθήκευση δεδομένων) με αυστηρούς περιορισμούς που αποτρέπουν τη χρήση ή την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται από την Google. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν τα συμφωνητικά που υποχρεώνουν τα εν λόγω μέρη να επεξεργάζονται Δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Google και σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό, καθώς και με τα αντίστοιχα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

7. Απόρρητο.

Απαγορεύεται να διαβιβάζετε, καθώς και να βοηθάτε ή να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να διαβιβάζει στην Google πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να αναγνωριστούν από την Google ως στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Οφείλετε να διαθέτετε κατάλληλη Πολιτική απορρήτου, την οποία θα τηρείτε, καθώς και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από Χρήστες. Οφείλετε να αναρτήσετε μια Πολιτική απορρήτου, η οποία θα πρέπει να ενημερώνει για την από μέρους σας χρήση cookie, αναγνωριστικών για κινητές συσκευές (π.χ. Αναγνωριστικό διαφήμισης Android ή Αναγνωριστικό διαφήμισης για iOS) ή παρόμοιας τεχνολογίας για τη συλλογή δεδομένων. Οφείλετε να γνωστοποιήσετε τη χρήση του Google Analytics, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προβάλλοντας έναν εμφανή σύνδεσμο προς τη σελίδα "Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστοτόπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας", (η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners/, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL που ενδεχομένως παρέχει η Google κατά καιρούς). Οφείλετε να καταβάλλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες, προκειμένου να εξασφαλίζετε ότι ο Χρήστης ενημερώνεται με σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ότι συναινεί στην αποθήκευση και στην πρόσβαση σε cookie ή άλλες πληροφορίες στη συσκευή του Χρήστη, σε περιπτώσεις όπου αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την Υπηρεσία και οι εν λόγω πληροφορίες και η λήψη συναίνεσης απαιτούνται από τον νόμο.

Απαγορεύεται να παρακάμπτετε οποιεσδήποτε λειτουργίες προστασίας απορρήτου (π.χ. εξαίρεση) που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας. Οφείλε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες πολιτικές του Google Analytics που βρίσκονται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ (ή σε άλλο URL που ενδέχεται να παρέχει η Google), όπως τροποποιούνται κατά καιρούς (οι "Πολιτικές του Google Analytics").

Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια ολοκληρωμένη έκδοση του Google Analytics και σε συγκεκριμένες υπηρεσίες διαφήμισης της Google ("Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics"). Αν χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την πολιτική για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics (διαθέσιμη στη διεύθυνση support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&topic=2611283&answer=2700409). Η από μέρους σας πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία διαφήμισης της Google και η χρήση αυτής υπόκειται στους ισχύοντες όρους που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε Εσάς και την Google και αφορούν στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αν χρησιμοποιείτε την Αρχική σελίδα Platform, η από μέρους σας χρήση αυτής υπόκειται στους Πρόσθετους όρους της Αρχικής σελίδας (ή όπως θα μετονομαστούν στη συνέχεια), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (ή σε άλλο URL που τυχόν θα παρέχει η Google), όπως τροποποιούνται κατά καιρούς (οι "Όροι της Αρχικής σελίδας Platform").

Στον βαθμό κατά τον οποίο η χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, Εσείς και η Google συμφωνείτε με τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων διαφημίσεων Google που αναφέρονται στη διεύθυνση https://privacy.google.com/businesses/processorterms (οι "Όροι επεξεργασίας"). Η Google δεν θα τροποποιήσει τους Όρους επεξεργασίας, εκτός αν αυτό επιτρέπεται ρητά σύμφωνα με τους Όρους επεξεργασίας.

8. Αποζημίωση.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα αποζημιώνετε, θα διατηρείτε αζήμια και θα υπερασπίζεστε τις Συνδεδεμένες εταιρείες Google με δικά σας έξοδα έναντι: (α) κάθε ζημιάς και κόστους που απονέμονται τελικά στις Συνδεδεμένες εταιρείες Google αναφορικά με τυχόν αξιώσεις, αγωγές, δικαστικές ενέργειες και μηνύσεις τρίτου μέρους εις βάρος οποιασδήποτε Συνδεδεμένης εταιρείας Google ή οποιωνδήποτε στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτής, καθώς και έναντι: (β) κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, διακανονισμού, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων και λοιπών δικαστικών εξόδων) που επιβαρύνουν οποιαδήποτε Συνδεδεμένη εταιρεία Google ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με αξιώσεις, αγωγές, δικαστικές ενέργειες και μηνύσεις τρίτου μέρους και σε κάθε περίπτωση από (i) την από μέρους σας παράβαση της Παραγράφου 4 (Μη αποκλειστική άδεια) ή/και της Παραγράφου 12 (Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας), (ii) τις από μέρους σας παραβάσεις των ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την Υπηρεσία ή (iii) τυχόν δηλώσεις και εγγυήσεις που παρέχονται σε οποιοδήποτε Τρίτο μέρος από Εσάς σχετικά με οποιοδήποτε θέμα της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών, (iν) τυχόν αξιώσεις που εγείρονται από Τρίτο μέρος ή για λογαριασμό αυτού και αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη χρήση της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών από Εσάς, (ν) παραβάσεις των δικών σας υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου προς οποιοδήποτε Τρίτο μέρος και (νi) τυχόν αξιώσεις αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε Τρίτου μέρους που σχετίζονται με την Υπηρεσία, το Λογισμικό ή τις Αναφορές. Η Google θα σας ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αξίωση, μήνυση ή αγωγήγια την οποία πρέπει να αποζημιώσετε τις Συνδεδεμένες εταιρείες Google. Οφείλετε να συνεργαστείτε, στον βαθμό που εύλογα απαιτείται, για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος, με δικά της έξοδα, να επιβάλει την παρούσα Παράγραφο 8 εκ μέρους όλων των Συνδεδεμένων εταιρειών Google και να αναλάβει την αποκλειστικήυπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης από Εσάς.

9. Τρίτα μέρη.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για λογαριασμό οποιουδήποτε Τρίτου μέρους ή εάν κάποιο Τρίτο μέρος χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του Λογαριασμού σας, είτε διαθέτετε σχετική εξουσιοδότηση από την Google είτε όχι, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) διαθέτετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω Τρίτου μέρους, σε συμμόρφωση με το παρόν Συμφωνητικό, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το παρόν Συμφωνητικό, (β) η Google μπορεί να κοινοποιεί στο Τρίτο μέρος Δεδομένα πελατών που αφορούν στις Ιδιοκτησίες του Τρίτου μέρους και (γ) δεν θα γνωστοποιήσετε σε τρίτους τα Δεδομένα πελατών του Τρίτου μέρους χωρίς τη συναίνεση του Τρίτου μέρους.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται ότι θα καταβάλει εύλογη προσοχή και επιμέλεια, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Συμφωνητικού. Δεν ισχύει καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος για κανένα τμήμα των Υπηρεσιών, εκτός και αν ορίζεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρείται κάθε σιωπηρή προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων περίικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για σκοπό και συμμόρφωσης με την περιγραφή).

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

(α) Κανένας όρος στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη τρίτου μέρους: (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια οποιουδήποτεσυμβαλλόμενου μέρους ή των εντολοδόχων, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων του, (ii) για απάτη ή παραπλανητική περιγραφή, (iii) με βάση την Παράγραφο 8 (αποζημίωση) ή (iv) για οτιδήποτε δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από τη νομοθεσία. (β) Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα φέρει ευθύνη σύμφωνα με το παρόνΣυμφωνητικό ή σε σχέση με αυτό (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλως) για οποιοδήποτε από τα εξής: (i) απώλεια κέρδους, (ii) απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, (iii) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας ή (iv) τυχόν έμμεσες ή αποθετικές απώλειες τις οποίες υπέστη ή οι οποίες προκλήθηκαν από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος (ανεξάρτητα από εάν αυτές οι απώλειες ήταν γνωστές στους συμβαλλομένους την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού). (γ) Σύμφωνα με τις δευτερεύουσες Παραγράφους 11(α) και (β) παραπάνω, η συνολική απαίτηση κάθε συμβαλλόμενου μέρους έναντι στο άλλο, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με το παρόν Συμφωνητικό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500 δολαρίων ΗΠΑ.

12. Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Η Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει το Λογισμικό και όλα τα σχετικά Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί και θα παραμείνει ιδιοκτησία της Google (και των λοιπών Συνδεδεμένων εταιρειών Google). Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Λογισμικό και δεν παραχωρούνται ρητά σε Εσάς με το παρόν Συμφωνητικόδιατηρούνται και εξακολουθούν να ανήκουν στην Google και στους παρόχους άδειας της Google χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης που έχει η Google (και οι Συνδεδεμένες εταιρείες Google). Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να προβεί) στις ακόλουθες ενέργειες: (α) παραχώρηση, διανομή ή χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού για σκοπό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας που παρέχεται με το παρόν Συμφωνητικό, (β) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μεταγλώττιση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα αποκωδικοποίησης του πηγαίου κώδικα ή εμπορικών μυστικών που αφορούν στην Υπηρεσία, (γ) ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Λογισμικό, στην Τεκμηρίωση ή στην Υπηρεσία, (δ) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή κυκλοφορία οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού, (ε) χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας ή πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Google, (στ) καταχώριση, απόπειρα καταχώρισης ή παροχή βοήθειας σε τρίτους για την καταχώριση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Google (ή τις Συνδεδεμένες εταιρείες Google), παρά μόνο στο όνομα της Google (ή των άλλων Συνδεδεμένων εταιρειών Google, κατά περίπτωση), (ζ) αφαίρεση, αλλοίωση ή παραποίηση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή το Λογισμικό ή (η) κατάθεση αίτησης δικαστικής εντολής, για οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, στη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού ή για ένα έτος μετά το πέρας της ισχύος του.

13. Δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ

Εάν η χρήση της Υπηρεσίας εξαγοραστεί είτε από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για λογαριασμό αυτής είτε από κύριο ανάδοχο ή υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο 48 C.F.R. 227.7202-4 [για εξαγορές του Υπουργείου Άμυνας (Department of Defense – DOD) των ΗΠΑ] και τα έγγραφα 48 C.F.R. 2.101 και 12.212 (για εξαγορές που δεν αφορούν στο Υπουργείο Άμυνας), τα δικαιώματα της Κυβέρνησης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ως προς τη χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκτέλεση, προβολή ή γνωστοποίηση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, θα υπόκεινται από κάθε άποψη στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν στις εμπορικές άδειες και παρέχονται στο παρόν Συμφωνητικό.

14. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία.

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή και κατόπιν ειδοποίησης. Με την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού, η Google θα σταματήσει να παρέχει την Υπηρεσία και Εσείς θα σταματήσετε την πρόσβασή σας σε αυτήν. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση τερματισμού του Λογαριασμού ή και των Ιδιοκτησιών σας, θα προβείτε (i) στη διαγραφή όλων των αντιγράφων του κώδικα GAMC από όλες τις Ιδιοκτησίες ή και (ii) στην αναστολή κάθε χρήσης των SDK, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τον ως άνω τερματισμό. Σε περίπτωση καταγγελίας, (α) δεν δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή τελών χρήσης ή άλλων τελών, (β) τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο για Υπηρεσία που παρασχέθηκε έως και την ημερομηνία καταγγελίας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο ακέραιο και (γ) όλα τα δεδομένα ιστορικού των Αναφορών σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε Εσάς.

15. Τροποποιήσεις στους Όρους παροχής υπηρεσιών και σε λοιπές πολιτικές.

Η Google δύναται να τροποποιεί αυτούς τους όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, προκειμένου, για παράδειγμα, να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη νομοθεσία ή στην Υπηρεσία. Οφείλετε να ελέγχετε τους όρους τακτικά. Η Google θα αναρτά ειδοποιήσεις για τροποποιήσεις των παρόντων όρων στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/, για τις Πολιτικές του Google Analytics Policies στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ ή για άλλες πολιτικές που αναφέρονται στους παρόντες όρους στα αντίστοιχα URL των πολιτικών αυτών. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από 14 ημέρες μετά την ανάρτησή τους. Εάν διαφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους της Υπηρεσίας, πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Google Analytics. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα είναι δεσμευτική μόνο εφόσον (i) είναι έγγραφη και υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Google, (ii) αποδεχθείτε τους ενημερωμένους όρους στο διαδίκτυο ή (iii) εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αφότου η Google αναρτήσει ενημερώσεις του Συμφωνητικού ή οποιασδήποτε πολιτικής που διέπει την Υπηρεσία.

16. Λοιπές διατάξεις, ισχύουσα νομοθεσία και δωσιδικία.

(α) Η Google θα εξαιρείται από την υποχρέωση εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, στον βαθμό που η εν λόγω εκτέλεση δεν επιτρέπεται, καθυστερείται ή παρακωλύεται για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της. (β) Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης συμφωνείται εγγράφως από τους αντισυμβαλλομένους) συνιστά ολόκληρο το Συμφωνητικό ανάμεσα σε Εσάς και την Google σχετικά με το θέμα του και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα συμφωνητικά και δηλώσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων. Για την αποδοχή του παρόντος Συμφωνητικού, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει βασιστεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις (ανεξαρτήτως εάν αυτές παρασχέθηκαν από αμέλεια ή άγνοια) και δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης που βασίζεται σε αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις , εξαιρουμένων όσων ορίζονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. (γ) Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού καταστεί μη εφαρμοστέα για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα αναθεωρηθεί στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να καταστεί εφαρμοστέα στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόθεση των συμβαλλομένων, ενώ οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. (δ) Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων αναφορικά με οποιαδήποτε διαφωνία (συμβατική ή μη) προκύπτει από το παρόν Συμφωνητικό ή σε σχέση με αυτό. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και ο Ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών (UCITA) δεν ισχύουν για το παρόν Συμφωνητικό. (ε) Το Λογισμικό υπόκειται στους Κανονισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ και δεν είναι δυνατή η εξαγωγή σε χώρες ή η χρήση του από άτομα που βρίσκονται σε εμπορικό αποκλεισμό. (στ) Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς την Google πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία, με κοινοποίηση αντιγράφου στο Νομικό Τμήμα, μέσω επιστολής Α' προτεραιότητας ή αεροπορικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) για παράδοση την επόμενη ημέρα, ενώ θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί κατά την παραλαβή. (ζ) Η παραίτηση από δικαίωμα λόγω αθέτησης υποχρέωσης δεν αποτελεί παραίτηση από δικαίωμα λόγω μεταγενέστερης αθέτησης υποχρέωσης. (η) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Google, και οποιαδήποτε αντίστοιχη απόπειρα θεωρείται άκυρη. (θ) Η σχέση ανάμεσα στην Google και σε Εσάς δεν συνιστά εταιρική σχέση, αλλά σχέση ανεξάρτητων συμβαλλομένων. (ι) Το παρόν Συμφωνητικό θα είναι δεσμευτικό και θα ισχύει προς όφελος των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων των συμβαλλόμενων μερών. (ια) Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, οι ακόλουθες παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ: 1, 4, 5, 6 (εκτός από τις δύο τελευταίες προτάσεις), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 16.

17. Google Analytics για Firebase.

Αν συνδέσετε μια Ιδιοκτησία στο Firebase ("Σύνδεση Firebase") στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας, εκτός των παραγράφων 1-16 παραπάνω θα ισχύουν για Εσάς και οι παρακάτω όροι, οι οποίοι θα διέπουν επίσης τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της Σύνδεσης Firebase από εσάς. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο τροποποιούνται παρακάτω, όλοι οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν ως έχουν και θα συνεχίσουν να ισχύουν. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ της παρούσας παραγράφου 17 και των παραγράφων 1-16 παραπάνω, οι όροι της παραγράφου 17 θα διέπουν και θα ελέγχουν αποκλειστικά τη χρήση της Σύνδεσης Firebase από Εσάς.

  1. Ο παρακάτω ορισμός στην παράγραφο 1 τροποποιείται ως εξής:
    1. Με τον όρο "Επίσκεψη" νοείται μια συλλογή αλληλεπιδράσεων, ως αποτέλεσμα της οποίας αποστέλλονται δεδομένα στην Υπηρεσία και υφίστανται επεξεργασία. Στα παραδείγματα Επισκέψεων μπορούν να περιλαμβάνονται επισκέψεις προβολής σελίδας και επισκέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσκεψη μπορεί να είναι μια κλήση στην Υπηρεσία από διάφορες βιβλιοθήκες, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό (για παράδειγμα, μια Επίσκεψη μπορεί να παραδοθεί στην Υπηρεσία από άλλα πρωτόκολλα και μηχανισμούς που υποστηρίζονται από το Google Analytics και παρέχονται σε Εσάς από την Υπηρεσία). Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι μια Επίσκεψη δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα συμβάντα, η συλλογή των οποίων αντανακλά αλληλεπριδράσεις με συγκεκριμένες Ιδιοκτησίες που μπορούν να υποστηρίζουν πολλές ροές δεδομένων και ενδέχεται να περιλαμβάνουν προβολές οθόνης και προσαρμοσμένα συμβάντα (η συλλογή συμβάντων αναφερόμενη ως "Σύνθετο πακέτο").
  2. Η παρακάτω πρόταση προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 7, ως εξής:
    1. Αν συνδέσετε μια Ιδιοκτησία σε ένα έργο Firebase ("Σύνδεση Firebase") (i) συγκεκριμένα δεδομένα από την Ιδιοκτησία σας, συμπεριλαμβανομένων και Δεδομένων πελατών, ενδέχεται να καταστούν προσβάσιμα από οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή προσωπικό, σύμφωνα με τα δικαιώματα που έχουν οριστεί στο Firebase και (ii) στη συγκεκριμένη Ιδιοκτησία ενδέχεται να τροποποιηθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις της Υπηρεσίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Firebase (παρά τις ρυθμίσεις που ενδεχομένως έχετε ορίσει για τη συγκεκριμένη διαδικασία εντός της Υπηρεσίας).

Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ