Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Analytics (στο εξής, το παρόν "Συμφωνητικό") συμφωνούνται μεταξύ της Google Ireland Limited (στο εξής, η "Google") και του νομικού προσώπου που συνάπτει το παρόν συμφωνητικό (στο εξής, "Εσείς" ή "Εσάς"). Το παρόν Συμφωνητικό διέπει τη χρήση του βασικού Google Analytics από Εσάς (στο εξής, η "Υπηρεσία"). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ", ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΕΛΕΓΞΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΧΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

Η Υπηρεσία μας είναι ένα επιχειρηματικό εργαλείο. Πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την επιχείρησή σας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στα εξής:

1. Ορισμοί.

Ο όρος "Λογαριασμός" αναφέρεται στον λογαριασμό για την Υπηρεσία και για τις ιδιοκτησίες UA και GA4. Σε ό,τι αφορά τις ιδιοκτησίες UA, σε όλες τις Προβολές (κατά περίπτωση) που συσχετίζονται με μία μεμονωμένη ιδιοκτησία UA οι επισκέψεις θα αθροίζονται πριν καθοριστεί η χρέωση για την Υπηρεσία στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία UA.

Οι "Εμπιστευτικές πληροφορίες" συμπεριλαμβάνουν οποιαδήποτε ιδιόκτητα δεδομένα και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, οι οποίες αποκαλύπτονται εγγράφως από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές" ή αποκαλύπτονται προφορικώς και διατυπώνονται εγγράφως και επισημαίνονται ως "εμπιστευτικές" εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Ωστόσο, στις Εμπιστευτικές πληροφορίες δεν θα συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες οι οποίες έχουν καταστεί ή καθίστανται γνωστές στο ευρύ κοινό και οι οποίες βρίσκονται ήδη στην κατοχή του συμβαλλόμενου μέρους που λαμβάνει τις πληροφορίες πριν αυτές αποκαλυφθούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος ή οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα από το συμβαλλόμενο μέρος που τις λαμβάνει χωρίς τη χρήση Εμπιστευτικών πληροφοριών.

Με τον όρο "Δεδομένα πελατών" ή “Δεδομένα του Google Analytics" νοούνται τα δεδομένα που συλλέγετε, επεξεργάζεστε ή αποθηκεύετε χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και αφορούν στα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες των Επισκεπτών.

Με τον όρο "Τεκμηρίωση" νοείται οποιαδήποτε συνοδευτική τεκμηρίωση διατίθεται σε Εσάς από την Google για χρήση με το Λογισμικό επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν τεκμηρίωσης που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Με τον όρο "Συμβάν" νοείται μια μονάδα βάσης μέτρησης, η οποία αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας στην Υπηρεσία μέσω μιας ιδιοκτησίας GA4 και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια προβολή σελίδας, μια συναλλαγή, μια προβολή οθόνης ή άλλες ενέργειες αλληλεπίδρασης. Συμβάν μπορεί να είναι μια κλήση στην Υπηρεσία από διάφορες βιβλιοθήκες ή μια κλήση η οποία παραδίδεται στην Υπηρεσία από OSCI με άλλο τρόπο.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία GA " νοείται μια ιδιοκτησία UA ή GA4, κατά περίπτωση.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία GA4" (πρώην ιδιοκτησία εφαρμογής + ιστού) νοείται η συλλογή ρυθμίσεων του Google Analytics και πληροφοριών που συσχετίζονται με το ίδιο αναγνωριστικό ιδιοκτησίας στο οποίο αποστέλλονται τα Συμβάντα.

Με τον όρο "κώδικας GAMC" νοείται ο κώδικας μέτρησης του Google Analytics, ο οποίος εγκαθίσταται σε μια Ιδιοκτησία με σκοπό τη συλλογή Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις παρέχονται σε Εσάς.

Με τον όρο "Συνδεδεμένες εταιρείες Google" νοούνται η Google, η Google LLC και οι θυγατρικές πλήρους ιδιοκτησίας της Google LLC.

Με τον όρο “Επίσκεψη” νοείται μια βασική μονάδα μέτρησης, η οποία αποστέλλεται στην Υπηρεσία για επεξεργασία μέσω μιας ιδιοκτησίας UA. Στα παραδείγματα Επισκέψεων μπορούν να περιλαμβάνονται επισκέψεις προβολής σελίδας και επισκέψεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσκεψη μπορεί να είναι μια κλήση στην Υπηρεσία από διάφορες βιβλιοθήκες ή η οποία παραδίδεται στην Υπηρεσία από OSCI με άλλο τρόπο.

Με τον όρο “OSCI” νοείται μια "Επίσημα υποστηριζόμενη διεπαφή εφαρμογής πελάτη", η οποία είναι ένας μηχανισμός ή ένα πρωτόκολλο που διατίθεται ή υποστηρίζεται από την Google και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή Επισκέψεων ή Συμβάντων, κατά περίπτωση, στην Υπηρεσία.

Με τον όρο "Αρχική σελίδα Platform" νοείται η διεπαφή χρήστη, μέσω της οποίας Εσείς μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες σε επίπεδο Google Marketing Platform.

Με τον όρο "Λογισμικό επεξεργασίας" νοείται το λογισμικό διακομιστή του Google Analytics και κάθε αναβάθμιση αυτού, με το οποίο αναλύονται τα Δεδομένα πελατών και δημιουργούνται οι Αναφορές.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία" νοείται κάθε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη ιδιοκτησία ή πόρος που υπόκειται στον έλεγχό σας και αποστέλλει δεδομένα στο Google Analytics.

Με τον όρο "Πολιτική απορρήτου" νοείται η πολιτική απορρήτου μιας Ιδιοκτησίας.

Με τον όρο "Αναφορά" νοείται η ανάλυση που προκύπτει και εμφανίζεται στη διεύθυνση analytics.google.com, ενώ μέρος αυτής μπορεί να περιλαμβάνει ανάλυση για μια Προβολή ή για Συμβάντα.

Με τον όρο "SDK" νοούνται συγκεκριμένα κιτ ανάπτυξης λογισμικού, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να ενσωματωθούν σε μια εφαρμογή Ιδιοκτησίας με σκοπό τη συλλογή Δεδομένων πελατών, μαζί με οποιεσδήποτε διορθώσεις, ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις παρέχονται σε Εσάς.

Με τον όρο "Διακομιστές" νοούνται οι διακομιστές που ελέγχονται από κάποια Συνδεδεμένη εταιρεία Google και στους οποίους αποθηκεύονται το Λογισμικό επεξεργασίας και τα Δεδομένα πελατών.

Με τον όρο "Λογισμικό" νοούνται το Λογισμικό επεξεργασίας, ο κώδικας GAMC ή και τα SDK.

Με τον όρο "Τρίτο μέρος" νοείται κάθε τρίτο μέρος (i) στο οποίο παρέχετε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας ή (ii) για το οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, προκειμένου να συλλέξετε πληροφορίες για λογαριασμό του τρίτου μέρους.

Με τον όρο "Ιδιοκτησία UA" νοείται μια "Ιδιοκτησία του Universal Analytics", η οποία είναι το σύνολο των ρυθμίσεων του Google Analytics και των πληροφοριών που συσχετίζονται με το ίδιο αναγνωριστικό ιδιοκτησίας στο οποίο αποστέλλονται Επισκέψεις.

Με τον όρο "Χρήστες" νοούνται οι χρήστες ή και οι επισκέπτες των Ιδιοκτησιών σας.

Με τον όρο "Προβολή" νοείται η συλλογή ρυθμίσεων που προσδιορίζουν από κοινού τις πληροφορίες οι οποίες θα συμπεριληφθούν στις Αναφορές για Ιδιοκτησίες UA ή θα εξαιρεθούν από αυτές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια Προβολή για την προβολή ενός μικρού τμήματος ενός ιστοτόπου ως μοναδική Αναφορά.

Οι λέξεις "συμπεριλαμβάνουν" και "συμπεριλαμβανομένου/ης/ων" ερμηνεύονται υπό την έννοια της ενδεικτικής και όχι της περιοριστικής συμπερίληψης.

2. Χρεώσεις και Υπηρεσία.

Δυνάμει της Παραγράφου 15, η Υπηρεσία παρέχεται σε Εσάς χωρίς χρέωση για (α) Ιδιοκτησίες GA4 και (β) Ιδιοκτησίες UA έως το μέγιστο όριο των 10 εκατομμυρίων Επισκέψεων ανά Ιδιοκτησία UA ανά μήνα. Κατά διαστήματα, η Google δύναται να αλλάζει περιστασιακά τις πολιτικές χρεώσεων και πληρωμών για την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης κόστους για γεωγραφικά δεδομένα, της εισαγωγής δεδομένων κόστους από μηχανές αναζήτησης ή άλλων χρεώσεων με τις οποίες επιβαρύνεται η Google ή άλλη Συνδεδεμένη εταιρεία Google από προμηθευτές τρίτου μέρους για τη συμπερίληψη δεδομένων στις αναφορές της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές στις πολιτικές χρεώσεων ή πληρωμών ισχύουν από τη στιγμή που θα αποδεχθείτε τις εν λόγω αλλαγές, οι οποίες θα αναρτώνται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι χρεώσεις υπολογίζονται σε δολάρια ΗΠΑ. Οποιοδήποτε ανεξόφλητο υπόλοιπο καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού, ενώ τυχόν έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών νομικών υπηρεσιών που επιβαρύνουν την Google θα περιλαμβάνονται στο οφειλόμενο ποσό και δύνανται να χρεωθούν στην πιστωτική κάρτα ή σε άλλο μηχανισμό χρέωσης που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας στο Google Ads.

3. Λογαριασμός μέλους, κωδικός πρόσβασης και ασφάλεια.

Για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, παρέχοντας στην Google τα ισχύοντα, πλήρη και ακριβή στοιχεία που σας ζητούνται στη φόρμα εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη) και του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείτε. Οφείλετε να προστατεύετε τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτετε και φέρετε την πλήρη ευθύνη για τη χρήση των λογαριασμών τόσο εκ μέρους σας όσο και εκ μέρους τρίτων. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στον Λογαριασμό σας (εξαιρουμένων δραστηριοτήτων που διενεργούνται από ή εκ μέρους Συνδεδεμένης εταιρείας Google). Συμφωνείτε να ειδοποιείτε την Google, αμέσως μόλις λάβετε γνώση σχετικά με τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή άλλη παραβίαση ασφάλειας. Το προσωπικό υποστήριξης των Συνδεδεμένων εταιρειών Google δύναται περιστασιακά να συνδέεται στην Υπηρεσία με τον δικό σας κωδικό πρόσβασης πελάτη, προκειμένου να συντηρεί την Υπηρεσία, αλλά και να σας παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα χρέωσης.

4. Μη αποκλειστική άδεια χρήσης.

Δυνάμει των όρων και των προϋποθέσεων του παρόντος Συμφωνητικού, (α) η Google παρέχει σε Εσάς περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική άδεια, χωρίς δυνατότητα περαιτέρω άδειας χρήσης, για την εγκατάσταση, αντιγραφή και χρήση του κώδικα GAMC ή και των SDK, αποκλειστικά και μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαία σε Εσάς για τη χρήση της Υπηρεσίας ή των Ιδιοκτησιών σας ή Ιδιοκτησιών τρίτων μερών και (β) έχετε το δικαίωμα απομακρυσμένης πρόσβασης, προβολής και λήψης των Αναφορών που είναι αποθηκευμένες στη διεύθυνση www.google.com/analytics/. Δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να προβεί) (i) στην αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση ή άλλη δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, (ii) σε ενέργειες αντίστροφης μηχανικής, αποσυμπίλησης, αποσυναρμολόγησης ή σε οποιαδήποτε άλλη απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα του Λογισμικού, εκτός από τον βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία της δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεστε, (iii) στην ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Λογισμικό, στην Τεκμηρίωση ή στην Υπηρεσία, (iv) στην αφαίρεση τυχόν σημειώσεων ή ετικετών ιδιοκτησίας που υπάρχουν στο Λογισμικό ή έχουν τοποθετηθεί από την Υπηρεσία, (v) στη χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή εισαγωγή οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή ρουτίνας που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού ή (νi) στη χρήση δεδομένων για τα οποία επισημαίνεται ότι ανήκουν σε τρίτο μέρος της Υπηρεσίας, για σκοπούς πέραν της δημιουργίας, της προβολής και της λήψης Αναφορών. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση στην Τεκμηρίωση, στο Λογισμικό, στην Υπηρεσία και στις Αναφορές.

5. Εμπιστευτικότητα και Λειτουργίες Beta.

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του τελευταίου, με εξαίρεση τον σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος Συμφωνητικού ή εάν κρίνεται απαραίτητο βάσει νόμου, κανονισμού ή δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, το συμβαλλόμενο μέρος που υποχρεούται να γνωστοποιήσει Εμπιστευτικές πληροφορίες θα παρέχει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες πριν από τη γνωστοποίηση των εν λόγω Εμπιστευτικών πληροφοριών. Συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας προσδιορίζονται ως "alpha", "beta", "πείραμα" (είτε εντός της Υπηρεσίας είτε αλλού από την Google) ή ως με άλλο τρόπο μη υποστηριζόμενες ή εμπιστευτικές (συλλογικά αναφερόμενες ως "Λειτουργίες Beta"). Δεν επιτρέπεται να αποκαλύψετε πληροφορίες από Λειτουργίες Beta ή τους όρους ή την ύπαρξη τυχόν μη δημόσιων εκδόσεων των Λειτουργιών Beta. Δυνάμει της Παραγράφου 11(α), η Google και οι Συνδεδεμένες εταιρείες Google δεν θα φέρουν καμία ευθύνη (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων αποζημίωσης) που προκύπτει ενδεχομένως ή σχετίζεται με οποιεσδήποτε Λειτουργίες beta. Οποιαδήποτε χρήση Λειτουργιών beta θα γίνεται με δικό σας κίνδυνο και μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από την Google. Η Google δεν υποχρεούται να παρέχει υποστήριξη για Λειτουργίες beta. H Google δύναται, κατά την αποκλειστική της κρίση, να διακόπτει την παροχή των Λειτουργιών beta στο πλαίσιο οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της. Η παρούσα Ενότητα 5 (Εμπιστευτικότητα και Λειτουργίες Beta) δεν επηρεάζει τα δικαιώματά Σας βάσει της Ενότητας 16 (ια) ( Έγερση Ζητημάτων στις Δημόσιες Αρχές).

6. Δικαιώματα πληροφόρησης και δημοσιοποίηση..

Η Google δεν θα κοινοποιήσει σε κανένα τρίτο μέρος τα Δεδομένα πελατών που σας αφορούν ή τα Δεδομένα πελατών οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν η Google (i) έχει λάβει τη συναίνεσή σας για οποιαδήποτε Δεδομένα πελατών ή τη συναίνεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους για τα Δεδομένα πελατών τρίτου μέρους, (ii) διαπιστώσει ότι αυτό απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή θεωρεί καλόπιστα ότι η διατήρηση ή η γνωστοποίηση των Δεδομένων πελατών ή η πρόσβαση σε αυτά είναι εύλογα αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Google, των χρηστών της ή του κοινού ή (iii) παράσχει, σε περιορισμένες περιπτώσεις, Δεδομένα πελατών σε τρίτα μέρη για τη διεξαγωγή εργασιών για λογαριασμό της Google (π.χ. χρέωση ή αποθήκευση δεδομένων) με αυστηρούς περιορισμούς που αποτρέπουν τη χρήση ή την κοινοποίηση των δεδομένων αυτών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται από την Google. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν τα συμφωνητικά που υποχρεώνουν τα εν λόγω μέρη να επεξεργάζονται Δεδομένα πελατών μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Google και σε συμμόρφωση με το παρόν Συμφωνητικό, καθώς και με τα αντίστοιχα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

7. Απόρρητο.

Απαγορεύεται να διαβιβάζετε, καθώς και να βοηθάτε ή να επιτρέπετε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να διαβιβάσει στην Google πληροφορίες, κατακερματισμένες ή με άλλη μορφή, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ή να αναγνωριστούν από την Google ως στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες αυτό επιτρέπεται και ρυθμίζεται από τις πολιτικές ή τους όρους των λειτουργιών Google Analytics που διατίθενται σε Εσάς και μόνο εφόσον οποιεσδήποτε πληροφορίες διαβιβάζονται στην Google για τις ως άνω λειτουργίες Google Analytics κατακερματίζονται με χρήση προτύπων του κλάδου. Οφείλετε να διαθέτετε και να τηρείτε μια κατάλληλη Πολιτική απορρήτου, καθώς και να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, πολιτικές και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών από Χρήστες. Οφείλετε να αναρτήσετε μια πολιτική απορρήτου, η οποία θα πρέπει να ενημερώνει για την από μέρους σας χρήση cookie, αναγνωριστικών για κινητές συσκευές (π.χ. αναγνωριστικό διαφήμισης Android ή αναγνωριστικό διαφήμισης για iOS) ή παρόμοιας τεχνολογίας για τη συλλογή δεδομένων. Οφείλετε να γνωστοποιήσετε τη χρήση του Google Analytics, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Υπηρεσία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει παρουσιάζοντας εμφανώς έναν σύνδεσμο προς τον ιστότοπο "Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστοτόπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας”, (βρίσκεται στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners/, ή σε οποιοδήποτε άλλο URL ενδεχομένως παρέχει η Google περιστασιακά). Οφείλετε να καταβάλλετε εμπορικά εύλογες προσπάθειες, προκειμένου να εξασφαλίζετε ότι ο Χρήστης ενημερώνεται με σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και ότι συναινεί στην αποθήκευση και στην πρόσβαση σε cookie ή άλλες πληροφορίες στη συσκευή του Χρήστη, σε περιπτώσεις όπου αυτή η δραστηριότητα συνδέεται με την Υπηρεσία και οι εν λόγω πληροφορίες και η λήψη συναίνεσης απαιτούνται από τον νόμο.

Απαγορεύεται να παρακάμπτετε οποιεσδήποτε λειτουργίες προστασίας απορρήτου (π.χ. εξαίρεση) που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες πολιτικές του Google Analytics που βρίσκονται στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ (ή σε άλλο URL που ενδέχεται να παρέχει η Google), όπως τροποποιούνται περιστασιακά (οι "Πολιτικές του Google Analytics").

Μπορείτε να συμμετέχετε σε μια ενσωματωμένη έκδοση του Google Analytics και σε συγκεκριμένες διαφημιστικές υπηρεσίες της Google ("Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics"). Αν χρησιμοποιείτε τις Λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics, οφείλετε να συμμορφώνεστε με την πολιτική για τις λειτουργίες διαφήμισης του Google Analytics (διαθέσιμη στη διεύθυνση support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=el_GB&topic=2611283&answer=2700409). Η από μέρους σας πρόσβαση σε οποιαδήποτε διαφημιστική υπηρεσία της Google και η από μέρους σας χρήση αυτής υπόκεινται στους όρους που ισχύουν ανάμεσα σε Εσάς και την Google σχετικά με τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αν χρησιμοποιείτε την Αρχική σελίδα Platform, η από μέρους σας χρήση αυτής υπόκειται στους Πρόσθετους όρους της Αρχικής σελίδας (ή όπως θα μετονομαστούν στη συνέχεια), οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (ή σε άλλο URL που τυχόν θα παρέχει η Google), όπως τροποποιούνται περιστασιακά (οι "Όροι της Αρχικής σελίδας Platform").

Στον βαθμό κατά τον οποίο η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας εμπίπτει στο αντικείμενο του παρόντος, Εσείς και η Google συμφωνείτε με τους Όρους επεξεργασίας δεδομένων Google Ads που αναφέρονται στη διεύθυνση https://privacy.google.com/businesses/processorterms (οι "Όροι επεξεργασίας"). Η Google δεν θα τροποποιήσει τους Όρους Επεξεργασίας, παρά μόνο αν αυτό επιτρέπεται ρητά βάσει των Όρων Επεξεργασίας.

8. Αποζημίωση.

Στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα προστατεύετε, θα καλύπτετε και θα υπερασπίζεστε τις Συνδεδεμένες εταιρείες Google με δικά σας έξοδα έναντι: (α) κάθε ζημίας και κόστους που επιδικάζονται οριστικά στις Συνδεδεμένες εταιρείες Google αναφορικά με τυχόν αξιώσεις, αγωγές, δικαστικές ενέργειες και μηνύσεις τρίτων μερών εις βάρος οποιασδήποτε Συνδεδεμένης εταιρείας Google ή οποιωνδήποτε στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων ή συνδεδεμένων εταιρειών αυτής, καθώς και έναντι: (β) κάθε σχετικής υποχρέωσης, ζημίας, διακανονισμού, ποινής, προστίμου, κόστους ή δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών νομικών υπηρεσιών και λοιπών εξόδων αντιδικίας) που επιβαρύνουν οποιαδήποτε Συνδεδεμένη εταιρεία Google ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με αξιώσεις, αγωγές, δικαστικές ενέργειες και μηνύσεις τρίτου μέρους και, σε κάθε περίπτωση, ως αποτέλεσμα (i) της από μέρους σας παράβασης της Παραγράφου 4 (Μη αποκλειστική άδεια χρήσης) ή/και της Παραγράφου 12 (Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας), (ii) των από μέρους σας παραβάσεων των ισχυόντων νόμων, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την Υπηρεσία ή (iii) τυχόν δηλώσεων και εγγυήσεων που παρέχονται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος από Εσάς σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών, (iν) τυχόν αξιώσεων που εγείρονται από τρίτο μέρος ή για λογαριασμό αυτού και αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη χρήση της Υπηρεσίας, του Λογισμικού ή των Αναφορών από Εσάς, (ν) παραβάσεων των δικών σας υποχρεώσεων τήρησης του απορρήτου προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος και (νi) τυχόν αξιώσεων αναφορικά με πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους που σχετίζονται με την Υπηρεσία, το Λογισμικό ή τις Αναφορές. Η Google θα σας ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε αξίωση, μήνυση ή αγωγή από την οποία πρέπει να προστατεύετε τις Συνδεδεμένες εταιρείες Google. Οφείλετε να συνεργαστείτε, στον βαθμό που εύλογα απαιτείται, για την υπεράσπιση οποιασδήποτε αξίωσης. Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβάλει, με δικά της έξοδα, την εφαρμογή της παρούσας Παραγράφου 8 εκ μέρους όλων των Συνδεδεμένων εταιρειών Google και να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο προκύπτει υποχρέωση αποζημίωσης από Εσάς.

9. Τρίτα μέρη.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή εάν κάποιο τρίτο μέρος χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του Λογαριασμού σας, είτε διαθέτετε σχετική εξουσιοδότηση από την Google είτε όχι, τότε δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) διαθέτετε εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του εν λόγω τρίτου μέρους, σε συμμόρφωση με το παρόν Συμφωνητικό, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το παρόν Συμφωνητικό, (β) η Google μπορεί να κοινοποιεί στο Τρίτο μέρος Δεδομένα πελατών που αφορούν στις Ιδιοκτησίες του τρίτου μέρους και (γ) δεν θα γνωστοποιήσετε σε τρίτους τα Δεδομένα πελατών του τρίτου μέρους χωρίς τη συναίνεση του τρίτου μέρους.

10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται ότι θα καταβάλει εύλογη προσοχή και επιμέλεια, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Συμφωνητικού. Δεν ισχύει καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος για κανένα τμήμα της Υπηρεσίας, εκτός και αν ορίζεται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. Στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, εξαιρείται κάθε σιωπηρή προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων περί ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για σκοπό και συμμόρφωσης με την περιγραφή).

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

(α) Κανένας όρος στο παρόν Συμφωνητικό δεν θα εξαιρεί ούτε θα περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη τρίτου μέρους: (i) για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους ή των εντολοδόχων, των αντιπροσώπων ή των υπαλλήλων του, (ii) για απάτη ή μη νόμιμη παραπλανητική περιγραφή, (iii) με βάση την Παράγραφο 8 (αποζημίωση) ή (iv) για οτιδήποτε δεν μπορεί να εξαιρεθεί ή να περιοριστεί από τη νομοθεσία. (β) Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα είναι υπόχρεο σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό ή σε σχέση με αυτό (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της αμέλειας ή άλλως) για οποιοδήποτε από τα εξής: (i) απώλεια κέρδους, (ii) απώλεια αναμενόμενων εξοικονομήσεων, (iii) απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας ή (iv) τυχόν έμμεσες ή αποθετικές απώλειες τις οποίες υπέστη ή οι οποίες προκλήθηκαν από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (ανεξάρτητα από εάν αυτές οι απώλειες ήταν γνωστές στα συμβαλλόμενα μέρη την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού). (γ) Δυνάμει των υποπαραγράφων 11(α) και (β) παραπάνω, η συνολική απαίτηση κάθε συμβαλλόμενου μέρους έναντι στο άλλο, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με το παρόν Συμφωνητικό δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 500 δολαρίων ΗΠΑ.

12. Σημείωση περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Η Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει το Λογισμικό και όλα τα σχετικά Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αποτελεί και θα παραμείνει ιδιοκτησία της Google (και των λοιπών Συνδεδεμένων εταιρειών Google). Όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με το Λογισμικό και δεν παραχωρούνται ρητά σε Εσάς με το παρόν Συμφωνητικό διατηρούνται και εξακολουθούν να ανήκουν στην Google και στους παρόχους άδειας της Google χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αποκλειστικής ιδιοκτησίας του Λογισμικού και της Τεκμηρίωσης που έχει η Google (και οι άλλες Συνδεδεμένες εταιρείες Google). Χωρίς να περιορίζεται ο γενικός χαρακτήρας των προαναφερθέντων, συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε (και δεν θα επιτρέψετε σε κανένα τρίτο μέρος να προβεί) στις ακόλουθες ενέργειες: (α) παραχώρηση, διανομή ή χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού για σκοπό που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της άδειας που παρέχεται με το παρόν Συμφωνητικό, (β) αντιγραφή, τροποποίηση, προσαρμογή, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, αντίστοφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση ή αποσυμπίληση του Λογισμικού ή οποιαδήποτε άλλη απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα ή εμπορικών μυστικών που αφορούν στην Υπηρεσία, (γ) ενοικίαση, εκμίσθωση, πώληση, εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση δικαιωμάτων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο Λογισμικό, στην Τεκμηρίωση ή στην Υπηρεσία, (δ) χρήση, ανάρτηση, μετάδοση ή κυκλοφορία οποιασδήποτε συσκευής, λογισμικού ή προγράμματος που παρεμβαίνει ή επιχειρεί να παρέμβει στη λειτουργία της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού, (ε) χρήση εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας ή πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση της Google, (στ) καταχώριση, απόπειρα καταχώρισης ή παροχή βοήθειας σε τρίτους για την καταχώριση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής ονομασίας, σημάτων κατατεθέντων παροχής υπηρεσιών, λογοτύπων, ονομάτων τομέων και άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών επωνυμίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Google (ή τις θυγατρικές της πλήρους ιδιοκτησίας), παρά μόνο στο όνομα της Google (ή των θυγατρικών της πλήρους ιδιοκτησίας, κατά περίπτωση), (ζ) αφαίρεση, αλλοίωση ή παραποίηση οποιασδήποτε σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή λοιπών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται σε οποιοδήποτε στοιχείο περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή στο Λογισμικό ή (η) κατάθεση αίτησης δικαστικής εντολής, για οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, στη διάρκεια του παρόντος Συμφωνητικού ή για ένα έτος μετά το πέρας της ισχύος του.

13. Δικαιώματα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Εάν η χρήση της Υπηρεσίας εξαγοραστεί είτε από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για λογαριασμό αυτής είτε από κύριο ανάδοχο ή υπεργολάβο (οποιασδήποτε βαθμίδας) της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο 48 C.F.R. 227.7202-4 [για εξαγορές του Υπουργείου Άμυνας (Department of Defense – DOD) των ΗΠΑ] και τα έγγραφα 48 C.F.R. 2.101 και 12.212 (για εξαγορές που δεν αφορούν στο Υπουργείο Άμυνας), τα δικαιώματα της Κυβέρνησης στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ως προς τη χρήση, τροποποίηση, αναπαραγωγή, έκδοση, εκτέλεση, προβολή ή γνωστοποίηση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης, θα υπόκεινται από κάθε άποψη στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αφορούν στις εμπορικές άδειες και παρέχονται στο παρόν Συμφωνητικό.

14. Διάρκεια ισχύος και καταγγελία.

Οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή και κατόπιν ειδοποίησης. Με την καταγγελία του παρόντος Συμφωνητικού, η Google θα σταματήσει να παρέχει την Υπηρεσία και Εσείς θα σταματήσετε την πρόσβασή σας σε αυτήν. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση τερματισμού του Λογαριασμού ή και των Ιδιοκτησιών GA, θα προβείτε (i) στη διαγραφή όλων των αντιγράφων του κώδικα GAMC από όλες τις Ιδιοκτησίες ή και (ii) στην αναστολή κάθε χρήσης των SDK, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τον ως άνω τερματισμό. Σε περίπτωση καταγγελίας, (α) δεν δικαιούστε οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ή τελών χρήσης ή άλλων τελών, (β) τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο για Υπηρεσία που παρασχέθηκε έως και την ημερομηνία καταγγελίας καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στο ακέραιο και (γ) όλα τα δεδομένα ιστορικού των Αναφορών σας δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε Εσάς.

15. Τροποποιήσεις στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και σε άλλες πολιτικές.

Η Google δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους ή τυχόν πρόσθετους όρους που ισχύουν για την Υπηρεσία, προκειμένου, για παράδειγμα, να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στη νομοθεσία ή στην Υπηρεσία. Οφείλετε να ελέγχετε τους όρους τακτικά. Η Google θα αναρτά ειδοποιήσεις για τροποποιήσεις στους παρόντες όρους στη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/terms/, για τις Πολιτικές του Google Analytics Policies στη διεύθυνση www.google.com/analytics/policies/ ή για άλλες πολιτικές που αναφέρονται στους παρόντες όρους στο αντίστοιχο σχετικό URL. Οι αλλαγές δεν θα ισχύουν αναδρομικά και θα τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από 14 ημέρες μετά την ανάρτησή τους. Αν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους όρους για την Υπηρεσία, θα πρέπει να διακόψετε τη χρήση του Google Analytics. Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα είναι δεσμευτική μόνο εφόσον (i) είναι έγγραφη και υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Google, (ii) αποδεχθείτε τους ενημερωμένους όρους στο διαδίκτυο ή (iii) εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αφότου η Google αναρτήσει ενημερώσεις του Συμφωνητικού ή οποιασδήποτε πολιτικής που διέπει την Υπηρεσία.

16. Λοιπές διατάξεις, ισχύουσα νομοθεσία και δωσιδικία.

(α) Η Google θα εξαιρείται από την υποχρέωση εκτέλεσης του παρόντος Συμφωνητικού, στον βαθμό που η εν λόγω εκτέλεση δεν επιτρέπεται, καθυστερείται ή παρακωλύεται για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου της. (β) Το παρόν Συμφωνητικό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε τροποποίησης συμφωνείται εγγράφως από τους αντισυμβαλλομένους) συνιστά ολόκληρο το Συμφωνητικό ανάμεσα σε Εσάς και την Google σχετικά με το θέμα του και αντικαθιστά όλα τα προηγούμενα συμφωνητικά και δηλώσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Για τη σύναψη του παρόντος Συμφωνητικού, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει βασιστεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις (ανεξαρτήτως εάν αυτές παρασχέθηκαν από αμέλεια ή άγνοια) και δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης που βασίζεται σε αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις , εξαιρουμένων όσων ορίζονται ρητά στο παρόν Συμφωνητικό. (γ) Εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού καταστεί μη εφαρμοστέα για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα αναθεωρηθεί στον βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να καταστεί εφαρμοστέα στον μέγιστο επιτρεπτό βαθμό, προκειμένου να επιτευχθεί η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών, ενώ οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Συμφωνητικού θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. (δ) Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την αγγλική νομοθεσία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων αναφορικά με οποιαδήποτε αμφισβήτηση (συμβατική ή μη) προκύπτει από το παρόν Συμφωνητικό ή σε σχέση με αυτό. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και ο Ενιαίος νόμος περί συναλλαγών πληροφοριών υπολογιστών (UCITA) δεν ισχύουν για το παρόν Συμφωνητικό. (ε) Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου και κυρώσεων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων (i) των Κανονισμών διαχείρισης εξαγωγών (Export Administration Regulations - "EAR") που προβλέπονται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., (ii) των εμπορικών και οικονομικών κυρώσεων που προβλέπονται από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών των Η.Π.Α., και (iii) των Κανονισμών για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων (International Traffic in Arms Regulations - "ITAR") που προβλέπονται από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. . (στ) Οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις προς την Google πρέπει να είναι έγγραφες και να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal-notices@google.com. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι παραδόθηκε κατά την παραλαβή της. (ζ) Η παραίτηση από δικαίωμα λόγω αθέτησης υποχρέωσης δεν αποτελεί παραίτηση από δικαίωμα λόγω μεταγενέστερης αθέτησης υποχρέωσης. (η) Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή άλλη μεταβίβαση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας, όπως περιγράφονται στο παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Google, και οποιαδήποτε αντίστοιχη απόπειρα θεωρείται άκυρη. (θ) Η σχέση ανάμεσα στην Google και σε Εσάς δεν συνιστά νόμιμη σχέση συνεργασίας, αλλά σχέση ανεξάρτητων συμβαλλομένων. (ι) Το παρόν Συμφωνητικό θα είναι δεσμευτικό και θα ισχύει προς όφελος των αντίστοιχων διαδόχων και εκδοχέων των συμβαλλόμενων μερών. (ια) Καμία διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού δεν εμποδίζει οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος να εγείρει ζητήματα μη συμμόρφωσης με το νόμο σε οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή. Στο βαθμό κατά τον οποίο η παρούσα Ενότητα 16 (ια) έρχεται σε σύγκρουση με οποιοδήποτε άλλο μέρος του παρόντος Συμφωνητικού , η παρούσα Ενότητα 16 (ια) θα υπερισχύει. (ιβ) Σε περίπτωση καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού, οι ακόλουθες Παράγραφοι παραμένουν σε ισχύ: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 και 17.

17. Google Analytics και Firebase.

Αν συνδέσετε μια Ιδιοκτησία GA στο Firebase ("Σύνδεση Firebase") στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας, εκτός των παραγράφων 1-16 παραπάνω θα ισχύουν για Εσάς και οι παρακάτω όροι, οι οποίοι θα διέπουν επίσης τη χρήση της Υπηρεσίας από Εσάς, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της Σύνδεσης Firebase από Εσάς. Εκτός από τον βαθμό στον οποίο τροποποιούνται παρακάτω, όλοι οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν ως έχουν και θα συνεχίσουν να ισχύουν. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ της παρούσας παραγράφου 17 και των παραγράφων 1-16 παραπάνω, οι όροι της παραγράφου 17 θα διέπουν και θα ελέγχουν αποκλειστικά τη χρήση της Σύνδεσης Firebase από Εσάς.

Η παρακάτω πρόταση προστίθεται στο τέλος της Παραγράφου 7, ως εξής:
Αν συνδέσετε μια Ιδιοκτησία GA σε ένα έργο Firebase ("Σύνδεση Firebase") (i) συγκεκριμένα δεδομένα από την Ιδιοκτησία GA, συμπεριλαμβανομένων και Δεδομένων πελατών, ενδέχεται να καταστούν προσβάσιμα σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα ή προσωπικό που καθορίζεται στις ισχύουσες ρυθμίσεις του Firebase και (ii) στη συγκεκριμένη Ιδιοκτησία GA ενδέχεται να τροποποιηθούν συγκεκριμένες ρυθμίσεις της Υπηρεσίας από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που καθορίζεται στις ισχύουσες ρυθμίσεις του Firebase (παρά τις ρυθμίσεις που ενδεχομένως έχετε ορίσει για τη συγκεκριμένη διαδικασία εντός της Υπηρεσίας).

Τελευταία ενημέρωση 11 Μαρτίου 2024

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ