A Google Analytics Általános Szerződési Feltételei

A Google Analytics jelen Általános Szerződési Feltételei (a jelen Szerződés”) egyrészt a Google Ireland Limited („Google”), másrészt a Szerződést megkötő személy („Ön”) között jött létre. A jelen Szerződés a Google Analytics szolgáltatás (a „Szolgáltatás”) Ön általi használatára vonatkozik. ÖN AZZAL, HOGY AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINT, ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT, VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ JOGOSULT A JELEN FIÓK TULAJDONOSA NEVÉBEN ELJÁRNI ÉS A JELEN SZERZŐDÉST MEGKÖTNI. A felek vonatkozói jogainak és a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeknek a figyelembevételével a felek a következőkben állapodnak meg:

1. Meghatározások

A „Fiók” a Szolgáltatásban használt fiókot jelenti. Az egy adott Tulajdonhoz kapcsolódó összes Profil (amennyiben alkalmazandó) Lekérései összesítésre kerülnek az adott Tulajdonra vonatkozó Szolgáltatás díjának megállapítása előtt.

„Bizalmas Információ” minden olyan védett adat és egyéb információ, amelyet az egyik fél a másiknak írásban és „bizalmas” megjelöléssel ellátva ad át, vagy szóban közöl úgy, hogy öt munkanapon belül „bizalmas” jelöléssel írásban is átadja. A Bizalmas Információk nem foglalják magukban azokat az információkat, amelyek nyilvánosak vagy nyilvánossá válnak, már a fogadó fél birtokában vannak a másik fél általi nyilvánosságra hozatalt megelőzően, vagy amelyeket a fogadó fél önállóan hozott létre a Bizalmas Információk felhasználása nélkül.

Az „Ügyféladat” vagy „Google Analytics-adat” a Felhasználók azon jellemző tulajdonságaira és tevékenységeire vonatkozó adatokat jelenti, amelyeket Ön a Szolgáltatás használatakor gyűjt, kezel vagy tárol.

A „Dokumentáció” minden, a Google által az Ön részére a Feldolgozó Szoftverrel való felhasználásra hozzáférhetővé tett kísérő dokumentumot jelent, beleértve minden online dokumentációt is.

A „GAMC” a Google Analytics Mérőkódját (Google Analytics Measurement Code) jelenti, amelyet egy Tulajdonra abból a célból telepítettek, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön, beleértve az Ön részére átadott minden javítást, frissítést és bővítést.

A „Google kapcsolt vállalkozása vagy Google kapcsolt vállalkozásai” a Google, a Google LLC és a Google LLC 100%-os leányvállalatai.

A „Lekérés” olyan interakciók sorozatát jelenti, amelyek eredményeképp a rendszer adatokat küld a Szolgáltatásnak feldolgozás céljából. Lekérések például az oldalmegtekintési lekérések és az e-kereskedelmi lekérések. A Lekérések lehetnek a Szolgáltatás különböző függvénytárak általi meghívásai, ez azonban nem minden esetben van így (a Lekérések például eljuthatnak a Szolgáltatáshoz olyan egyéb, a Google Analytics által támogatott protokollok és mechanizmusok segítségével is, amelyeket a Szolgáltatás az Ön rendelkezésére bocsát).

A „Platform főoldala” az a kezelőfelület, amelyen keresztül hozzáférhet a Google Marketing Platform bizonyos funkcióihoz.

A „Feldolgozó Szoftver” a Google Analytics szerveroldali szoftverét, valamint annak összes olyan frissítését jelenti, amely elemzi az Ügyféladatokat, és létrehozza a Jelentéseket.

A „Profil” azon beállítások összességét jelenti, amelyek együttesen meghatározzák azokat az információkat, amelyeket egy adott Jelentésben fel kell használni, vagy abból ki kell hagyni. Például Profil hozható létre arra, hogy egy weboldal kis részletét egyedi Jelentésként tekintse meg.

A „Tulajdon” az Ön ellenőrzése alatt álló bármely olyan weboldalt, alkalmazást, egyéb tulajdont vagy forrást jelent, amely adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatásnak.

Az „Adatvédelmi Irányelvek” a Tulajdonon található adatvédelmi irányelveket jelenti.

A „Jelentés”www.google.com/analytics/ oldalon megtekinthető elemzést jelenti, amely egy Profilra vonatkozó elemzést is tartalmazhat.

A „Szerverek” bármely Google kapcsolt vállalkozása által ellenőrzött szervereket jelentik, amelyek a Feldolgozó Szoftvert és az Ügyféladatokat tárolják.

Az „SDK-k” bizonyos olyan szoftverfejlesztő készleteket jelentenek, beleértve az Ön részére nyújtott minden javítást, frissítést és bővítést, amelyeket egy Tulajdonnak minősülő alkalmazás használ, illetve amelyeket az alkalmazásba építenek abból a célból, hogy Ügyféladatokat gyűjtsenek.

A „Szoftver” a Feldolgozó Szoftvert, a GAMC-t és/vagy az SDK-kat jelenti.

A „Harmadik Fél” minden olyan harmadik felet jelent, (i) akinek Ön hozzáférést biztosít a Fiókjához, vagy (ii) akinek az érdekében Ön a Szolgáltatást a harmadik fél nevében történő adatgyűjtésre használja.

A „Felhasználók” az Ön Tulajdonának felhasználóit és/vagy látogatóit jelenti.

A „beleértve” vagy „ideértve” kifejezés jelentése: „beleértve, de nem kizárólagosan”.

2. Díjak és a Szolgáltatás

A 15. pontban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatást díjmentesen veheti igénybe fiókonként havi 10 millió Lekérésig. A Google időről időre módosíthatja a Szolgáltatásra vonatkozó díjakat és fizetési szabályokat, beleértve a földrajzi adatok költségének és a keresőmotorokból származó költségadatok importálásáért felszámolt díj hozzáadását vagy egyéb, a Google-nak vagy másik Google kapcsolt vállalkozásnak harmadik fél szolgáltatók által kiszámlázott díjak hozzáadását, amelyeket azért számítanak fel, hogy bizonyos adatok bekerüljenek a Szolgáltatás jelentéseibe. A díjak vagy fizetési szabályok módosítása akkor lép hatályba, amikor Ön a www.google.com/analytics/ oldalon közzétett módosításokat elfogadja. Ha másképp nem jelöljük, minden díjat USD-ben tüntetünk fel. A jelen Szerződés megszűnésekor a ki nem fizetett díjak azonnal esedékessé válnak és megfizetendők, továbbá a Google-t terhelő behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) hozzáadódnak a tartozás összegéhez, és ezt az Ön Google Ads-fiókjához rendelt bankkártyára vagy egyéb fizetési eszközre vagy módra terhelhetjük.

3. Tagsági fiók, jelszó, biztonság

A Szolgáltatásra való regisztráláshoz el kell végeznie a regisztrációs eljárást, amelynek során pontosan és hiánytalanul – a regisztrációs űrlap által kért módon – meg kell adnia a Google-nak az aktuális adatait, többek között e-mail-címét (felhasználónevét) és jelszavát. Ön köteles megvédeni a saját jelszavait, és teljes körű felelősséggel tartozik a fiókjának Ön vagy harmadik fél által történő használatáért. A Fiókjában történő bármely és minden tevékenységért kizárólag Ön a felelős (a Google kapcsolt vállalkozásai által vagy a nevükben végzett tevékenységek kivételével). Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a Google-t, ha tudomást szerez arról, hogy engedély nélkül használták a Fiókját, vagy a biztonság más módon sérült. A Google kapcsolt vállalkozásainak ügyfélszolgálati munkatársai időről időre bejelentkezhetnek a Szolgáltatásba az Ön felhasználói jelszavával a Szolgáltatás karbantartása céljából, beleértve azt is, hogy segítséget nyújtsanak Önnek technikai vagy számlázási kérdésekben.

4. Nem kizárólagos licenc

A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően (a) a Google korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és allicencbe nem adható licencet nyújt Önnek a GAMC és/vagy az SDK-k telepítésére, másolására és felhasználására kizárólag abból a célból, hogy Ön a Szolgáltatást az Ön Tulajdonain vagy Harmadik Fél Tulajdonain használja; és (b) Ön jogosult arra, hogy a www.google.com/analytics/ oldalon tárolt Jelentéseihez távolról hozzáférjen, azokat megtekintse és letöltse. Ön nem jogosult (és az itt felsorolt műveleteket harmadik félnek sem jogosult engedélyezni) (i) a Szoftvert és/vagy a Dokumentációt lemásolni, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy abból egyéb módon származékos művet létrehozni; (ii) a Szoftvert visszafejteni, visszafordítani, dekompilálni, szétbontani vagy valamilyen más módon megkísérelni a Szoftver forráskódjának felfedését, kivéve ha ezt az Ön országának a törvényei kifejezetten lehetővé teszik; (iii) bérbe adni, lízingbe adni, értékesíteni, engedményezni vagy egyéb módon átruházni a Szoftver, a Szolgáltatás vagy a Dokumentáció tekintetében fennálló jogokat; (iv) a Szoftverben található vagy a Szolgáltatás által elhelyezett bármely tulajdonosi felhívást vagy címkét eltávolítani; (v) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használni, megjeleníteni, küldeni, közvetíteni vagy bevezetni, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; vagy (vi) a Jelentések elkészítésének, megtekintésének vagy letöltésének célját kivéve olyan adatokat felhasználni, amelyek a Szolgáltatásban harmadik felek adataiként vannak megjelölve. Ön köteles a Dokumentációhoz, Szoftverhez, Szolgáltatáshoz, illetve Jelentésekhez való hozzáférés, valamint azok használata során valamennyi vonatkozó jogszabályt betartani.

5. Titoktartás és bétafunkciók

Egyik fél sem használja fel vagy teszi közzé a másik fél Bizalmas Információit annak előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve ha ez a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését szolgálja, vagy jogszabály vagy bírósági végzés írja elő. Ilyen esetben az a fél, akinek a Bizalmas Információt fel kell tárnia, a másik felet a Bizalmas Információk átadása előtt észszerű időben értesíti. A Szolgáltatás egyes funkciói (a Szolgáltatásban vagy a Google rendszereiben máshol) „Alfa”, „Béta” vagy „Kísérleti” megjelölést, illetve egyéb, a támogatás hiányára vagy a bizalmas jellegre utaló megjelölést viselhetnek (összefoglaló néven „Bétafunkciók”). Ön sem a Bétafunkciókról, sem bármely nem nyilvános Bétafunkció feltételeiről vagy létezéséről nem hozhat nyilvánosságra semmilyen információt. A 11(a) szakasz értelmében a Google és a Google kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget (így kártérítési kötelezettségeket sem) a Bétafunkciókból eredő, illetve a velük kapcsolatos károkért. A Bétafunkciók bármilyen felhasználásának kockázatát kizárólag Ön viseli, és a felhasználásukra vonatkozóan a Google további követelményeket szabhat meg. A Google nem köteles támogatást nyújtani a Bétafunkciókhoz, továbbá a Google saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Bétafunkciók bármely Szolgáltatás részeként történő biztosítását.

6. Adatvédelmi jogok és nyilvánosság

A Google nem osztja meg az Ön Ügyféladatait vagy Harmadik Fél Ügyféladatait semmilyen harmadik féllel, kivéve ha a Google (i) ehhez az Ön Ügyféladatai tekintetében megszerezte az Ön hozzájárulását, illetve bármely Harmadik Fél hozzájárulását a Harmadik Fél Ügyféladatai tekintetében; (ii) úgy véli, hogy a törvény előírja, vagy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az Ügyféladatokhoz való hozzáférés, azok megőrzése vagy nyilvánosságra hozatala észszerű és szükséges a Google, a felhasználói, valamint a nyilvánosság jogainak, tulajdonának és biztonságának megóvása érdekében, vagy (iii) harmadik félnek kizárólag korlátozott körülmények között azért továbbít Ügyféladatokat, hogy az a Google nevében vagy javára elvégzendő feladatokat (pl. számlázás, adattárolás) teljesítse, olyan szigorú feltételek mellett, amelyek megakadályozzák, hogy az Ügyféladatokat a Google által adott utasításoktól eltérően használják fel vagy osszák meg. Ilyen esetben megállapodások kötelezik az adott feleket arra, hogy ezeket az Ügyféladatokat kizárólag a Google utasításai alapján és a jelen Szerződéssel összhangban, megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel.

7. Adatvédelem

Ön nem adhat át, illetve nem segítheti vagy engedélyezheti harmadik feleknek olyan információknak a Google részére történő átadását, amelyeket a Google személyazonosításra alkalmas adatként használhat vagy ismerhet fel. Ön köteles megfelelő Adatvédelmi Irányelvekkel rendelkezni és azokat betartani, és megfelelni valamennyi, a Felhasználók adatainak gyűjtésére vonatkozó jogszabálynak, szabályzatnak és előírásnak. Ön köteles Adatvédelmi irányelveket közzétenni, amelyeknek tájékoztatást kell tartalmazniuk arról, hogy Ön cookie-k, mobileszköz-azonosítók (például hirdetésazonosító az Android rendszeren és hirdetési azonosító az iOS rendszeren) vagy hasonló technológiák segítségével gyűjt adatokat. Ön köteles tájékoztatást adni a Google Analytics használatáról és arról, hogy az hogyan gyűjt és kezel adatokat. Ezt például úgy teheti meg, hogy egy jól látható helyen megjeleníti a linket: „Hogyan használja fel a Google az Ön adatait, amikor a partnereink webhelyeit vagy alkalmazásait használja?” (elérhető itt: www.google.com/policies/privacy/partners/ vagy a Google által időről időre bejelentett egyéb URL-címen).Ön gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a Felhasználót világos és átfogó tájékoztatással lássa el, és a hozzájárulását kérje ahhoz, hogy a Felhasználó azon eszközén, ahol a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenység folyik, cookie-kat vagy egyéb információt tároljon és hozzájuk férjen minden olyan esetben, amikor ilyen tájékoztatás nyújtását, illetve hozzájárulás igénylését az alkalmazandó jog megköveteli.

Tilos bármilyen módon megkerülnie bármilyen olyan adatvédelmi funkciót (pl. leiratkozási funkciót), amely a Szolgáltatás részét képezi. Betartja a Google Analytics összes vonatkozó irányelvét, amelyek a www.google.com/analytics/policies/ oldalon (vagy hasonló, a Google által biztosított URL-en) találhatók, és amelyek időnként módosulhatnak (a „Google Analytics irányelvei”).

Ön jogosult arra, hogy használja a Google Analytics és bizonyos Google hirdetési szolgáltatások integrált verzióját („Google Analytics Hirdetési Funkciói”). Ha Ön a Google Analytics Hirdetési Funkcióit használja, akkor köteles betartani a Google Analytics Hirdetési Funkcióinak Szabályzatát (amely a következő címen található: support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=hu&topic=2611283&answer=2700409). A Google hirdetési szolgáltatásaihoz való hozzáférésre vagy azok használatára az Ön és a Google között létrejött szerződési feltételek vonatkoznak.

Ha a Platform főoldalát használja, a Platform főoldalának használatára a Platform főoldalával kapcsolatos kiegészítő feltételek (vagy ennek később átnevezett változata) vonatkozik, amelyek a https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 vagy bármely más, a Google által megadott URL-en állnak rendelkezésre, és időről időre módosulnak („Platform főoldalának feltételei”).

Amennyiben a Szolgáltatások Ön általi használata a hatályán belül esik, Ön és a Google elfogadják a Google Hirdetések Adatfeldolgozási Feltételeit, amelyek a https://privacy.google.com/businesses/processorterms címen találhatók (a „Feldolgozási Feltételek”). A Google nem módosítja a Feldolgozási Feltételeket, kivéve ha ezt a Feldolgozási Feltételek kifejezetten engedélyezik.

8. Kártalanítás

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben Ön saját költségén köteles kártalanítani, mentesíteni vagy megvédeni a Google-t, valamint a Google kapcsolt vállalkozásait: (a) a Google kapcsolt vállalkozásaival szemben jogerősen megítélt minden olyan kártérítés és költség esetén, amely bármely és minden olyan, harmadik fél által előterjesztett igény, követelés, eljárás és per vonatkozásában merül fel, amelyet bármely Google kapcsolt vállalkozás , vagy annak bármely tisztviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy kapcsolt vállalkozása ellen indítottak, illetve velük szemben előterjesztettek, továbbá: (b) minden olyan, ezzel összefüggő felelősség, kár, egyezség, büntetés, bírság, költség vagy kiadás tekintetében (beleértve az észszerű ügyvédi költségeket és más perköltségeket is), amely bármely Google kapcsolt vállalkozás vagy annak bármely tisztviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy kapcsolt vállalkozása vonatkozásában felmerült, és az ilyen harmadik felek igényeinek, követeléseinek, eljárásainak vagy pereinek következtében vagy velük kapcsolatban keletkezett; és amely bármely esetben a következők eredménye: (i) Ön megsértette a 4. szakasz (Nem kizárólagos licenc) és/vagy a 12. szakasz (Tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatás) rendelkezéseit; (ii) Ön megsértette a Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat vagy szabályokat; (iii) a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Harmadik Feleknek adott Jelentések bármely aspektusa vonatkozásában Ön által tett kijelentés vagy vállalt szavatosság; (iv) bármely olyan igény, amelyet Harmadik Fél terjeszt elő vagy Harmadik Fél nevében terjesztenek elő a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Jelentések Ön általi közvetlen vagy közvetett használata vonatkozásában; (v) az Ön magánélet védelmére és adatvédelemre vonatkozó kötelezettségének a megszegése bármely Harmadik Féllel szemben; és/vagy (vi) bármely Harmadik Fél magatartása vagy mulasztása tekintetében a Szolgáltatással, a Szoftverrel vagy a Jelentésekkel összefüggően felmerült igény. A Google írásban értesíti Önt minden olyan követelésről, perről vagy eljárásról, amelynek vonatkozásában Ön köteles a Google kapcsolt vállalkozásainak felmerült kárát megtéríteni. Ön bármely igény elleni védekezés során köteles teljes mértékben és észszerűen együttműködni. A Google fenntartja a jogot arra, hogy saját költségére betartassa a jelen 8. szakaszt minden Google kapcsolt vállalkozás nevében, és átvegye bármely olyan ügy kizárólagos kezelését és ellenőrzését, amelyre egyébként az Ön kártérítési kötelezettsége kiterjed.

9. Harmadik Felek

Ha Ön Harmadik Fél nevében használja a Szolgáltatást, vagy ha azt egyébként egy Harmadik Fél használja az Ön Fiókján keresztül, függetlenül attól, hogy ezt a Google engedélyezte-e Önnek vagy sem, Ön kijelenti és szavatolja, hogy (a) Ön jogosult a Harmadik Fél nevében eljárni és megkötni a Szerződést úgy, hogy az Ön által a jelen Szerződés szerint vállalt valamennyi kötelezettség a Harmadik Felet kötelezze; (b) a Google jogosult a Harmadik Féllel bármely Ügyféladatot megosztani, amely a Harmadik Fél Tulajdonaival kapcsolatos specifikus adat, és (c) Ön a Harmadik Fél Ügyféladatait annak hozzájárulása nélkül nem továbbíthatja vagy közölheti semmilyen más féllel.

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Minden fél szavatolja, hogy észszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel tesz eleget a jelen Szerződés hatálya alatt vállalt kötelezettségeinek. Amennyiben a Szerződés kifejezetten elő nem írja, a Szolgáltatások egyetlen részére sem vonatkozik semmilyen körülmény, szavatosság vagy egyéb feltétel. A lehető legteljesebb mértékben kizárunk minden vélelmezett feltételt, szavatosságot vagy egyéb kikötést (beleértve a kielégítő minőségre, a rendeltetési célra való alkalmasságra vagy a leírásnak való megfelelésre vonatkozó minden vélelmezett feltételt).

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(a) A jelen Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák egyik fél felelősségét sem: (i) bármelyik félnek vagy a felek személyzetének, alkalmazottainak vagy képviselőinek a gondatlanságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés esetén; (ii) csalás vagy szándékos félrevezetés esetén; (iii) a 8. szakasz (Kártérítés) szakaszban foglalt kötelezettségek esetén; vagy (iv) olyan esetekben, amikor a vonatkozó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy korlátozható a felelősség. (b) A jelen Szerződés értelmében, illetve azzal kapcsolatban egyik fél sem felelős semmilyen olyan (i) nyereségkiesésért; (ii) várt megtakarítás elmaradásáért; (iii) elmaradt üzleti lehetőségért; vagy (iv) közvetett vagy következménykárokért (legyenek azok szerződésszegés, szerződésen kívüli károkozás - ideértve többek között a gondatlanságot - vagy egyéb károkozás következményei ), amelyeket a másik fél szenved el (attól függetlenül, hogy a felek a Szerződés időpontjában előre láthatták-e a károkat). (c) A fenti 11. szakasz (a) és (b) pontja szerint a feleknek a Szerződés értelmében, illetve azzal kapcsolatban egymással szemben felmerülő összfelelőssége nem haladhatja meg az 500 USD-t.

12. Tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatás

A Szolgáltatás, amely magában foglalja a Szoftvert és a rá vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjogot, tulajdonosa jelenleg és mindenkor a Google (és bármely más Google kapcsolt vállalkozás). A Szoftver vonatkozásában fennálló minden olyan jog, amelyet kifejezetten nem biztosít Önnek a jelen Szerződés, a Google és licencadói tulajdona, és számukra van fenntartva, korlátozás nélkül beleértve a Google (és más Google kapcsolt vállalkozás) kizárólagos tulajdonjogát a Szoftver és a Dokumentáció vonatkozásában. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül Ön vállalja, hogy tartózkodik attól (és nem engedélyezi azt harmadik felek számára), hogy: (a) a jelen Szerződés által biztosított engedélyt meghaladóan allicencbe adja, terjessze vagy használja a Szolgáltatást vagy a Szoftvert; (b) lemásolja, módosítsa, adaptálja vagy lefordítsa a Szoftvert, származékos művet készítsen a Szoftver alapján, vagy azt visszafejtse, szétszedje, dekompilálja vagy más módon megkísérelje bármilyen, a Szolgáltatással összefüggő forráskód vagy üzleti titok megismerését; (c) bérbe adja, lízingbe adja, értékesítse, engedményezze vagy más módon átruházza a Szoftver, a Dokumentáció vagy a Szolgáltatás vonatkozásában fennálló jogokat; (d) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használjon, megjelenítsen, küldjön, közvetítsen vagy bevezessen, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; (e) felhasználjon védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, emblémákat, domainneveket és más megkülönböztető márkajelzéseket vagy bármilyen szerzői jogot, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Szolgáltatással összefüggésben áll, bármilyen olyan célra, amelyet a Google kifejezetten írásban nem engedélyezett; (f) bejegyeztessen, megkíséreljen bejegyeztetni vagy harmadik félnek segítséget nyújtson abban, hogy az bejegyeztessen vagy megkíséreljen bejegyeztetni bármely védjegyet, kereskedelmi nevet, szolgáltatási védjegyet, emblémát, domainnevet és más megkülönböztető márkajegyet vagy bármilyen szerzői jogot, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Google-hoz (vagy bármely más Google kapcsolt vállalkozáshoz ) kapcsolható, kivéve ha arra a Google (vagy adott esetben más Google kapcsolt vállalkozás) nevében kerül sor; (g) eltávolítson, elfedjen vagy megváltoztasson bármilyen szerzői jogra, védjegyre vagy tulajdonosi jogra vonatkozó közleményt, amely a Szolgáltatásban vagy a Szoftverben vagy a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez tartozó bármely dolgon megjelenik; vagy (h) olyan keresetet nyújtson be a Szerződés időtartama alatt és azt követően egy évig, amelyben a Szolgáltatáson alapuló szabadalmi jogok megsértése iránti ideiglenes intézkedést kíván foganatosítani.

13. Az Egyesült Államok kormányának jogai

Ha a Szolgáltatás felhasználási jogát az Egyesült Államok kormánya vagy annak részére szerezték meg, vagy azt az Egyesült Államok kormányának fő vagy alvállalkozója szerezte meg (függetlenül a kapcsolati szintektől), akkor a 48 C.F.R. 227.7202-4 (Védelmi Minisztérium beszerzései) és a 48 C.F.R. 2.101 és 12.212 (nem a Védelmi Minisztérium beszerzései) értelmében a kormány Szoftverrel kapcsolatos jogaira, beleértve a Szoftver és a Dokumentáció használatára, módosítására, reprodukálására, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára vagy megjelenítésére vonatkozó jogokat, minden esetben a jelen Szerződés kereskedelmi felhasználási jogokról és korlátozásokról szóló rendelkezései az irányadók.

14. Hatály és megszűnés

A jelen Szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja a másik fél értesítésével. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, azzal a Google megszünteti a Szolgáltatás nyújtását, Ön pedig nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz. Továbbá, ha az Ön Fiókját és/vagy Tulajdonait megszüntetik, akkor Ön köteles (i) törölni a GAMC valamennyi másolatát az összes Tulajdonról és/vagy (ii) felfüggeszteni az SDK-k minden- és bárminemű használatát a megszüntetéstől számított 3 munkanapon belül. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, (a) Ön nem jogosult semmilyen használati vagy egyéb díj visszakövetelésére, illetve nem jogosult ilyen visszatérítésre; és (b) a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló minden tartozás a megszűnés napján azonnal esedékessé és teljes mértékben kifizetendővé válik; valamint (c) a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők az Ön számára a Jelentések előzményadatai.

15. Az Általános Szerződési Feltételek és más szabályzatok módosítása

A Google bármikor jogosult a jelen szerződési feltételek vagy a Szolgáltatásra vonatkozó további feltételek módosítására például annak érdekében, hogy megfeleljenek a módosított jogszabályoknak, vagy tükrözzék a Szolgáltatás módosítását. Kérjük, rendszeresen tekintse át a szerződési feltételeket. A Google a jelen szerződési feltételek módosításáról tájékoztatást tesz közzé a https://www.google.com/analytics/terms/ oldalon, a Google Analytics Irányelveiről a www.google.com/analytics/policies/ oldalon vagy a szerződési feltételekben hivatkozott más szabályzatokról az ilyen szabályzatokra mutató URL-en. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és nem lépnek korábban hatályba, mint a közzétételüket követő 14. nap. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatásra vonatkozó módosított szerződési feltételekkel, akkor hagyjon fel a Google Analytics használatával. A Szerződés kiegészítései és módosításai csak akkor kötelező erejűek, ha (i) írásban történtek, és a Google hivatalos képviselője aláírta őket, (ii) Ön online elfogadja a frissített szerződési feltételeket, vagy (iii) folytatja a Szolgáltatás használatát, miután a Google közzétette a Szerződés vagy a Szolgáltatást szabályozó egyéb szabályzatok frissítéseit.

16. Vegyes rendelkezések, irányadó jog és eljáró bíróság

(a) Ha a Google-t valamely észszerű befolyásán túlmenő ok hátráltatja, késlelteti vagy akadályozza a jelen Szerződés teljesítésében, akkor a Google ennek megfelelően mentesül a teljesítési kötelezettsége alól. (b) A jelen Szerződés (beleértve a felek által írásban elfogadott bármely kiegészítést) a Google és Ön között létrejött teljes megállapodást képezi annak tárgyára vonatkozóan, és hatályon kívül helyezi a felek közötti korábbi megállapodásokat és nyilatkozatokat. A jelen Szerződés megkötésekor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból vagy jóhiszeműségből eredő – nyilatkozatra, kijelentésre vagy szavatosságvállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a Szerződésben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt. (c) Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely okból végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés úgy és olyan mértékben módosul, hogy az a felek eredeti szándékának megfelelő legteljesebb megengedett módon végrehajtható legyen; a Szerződés nem érintett része pedig továbbra is érvényes és hatályos marad. (d) A jelen Szerződés és annak értelmezése tekintetében az Egyesült Királyság joga az irányadó. A jelen Szerződésből eredő vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen (akár szerződéses, akár szerződésen kívüli) vita esetén mindkét fél aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezménye, illetve az Amerikai Egyesült Államok számítógépes adattranzakciókról szóló egységes törvénye (Uniform Computer Information Transactions Act, UCITA) nem alkalmazandó a jelen szerződésre. (e) A Szoftverre az Egyesült Államok exportkorlátozásai érvényesek, és tilos a Szoftver exportálása a szállítási tilalom alá eső országok vagy személyek részére vagy a Szoftver használata a szállítási tilalom alá eső országok vagy személyek által. (f) A Google-nak szánt valamennyi értesítést a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország címre kell elküldeni a jogi osztály (Legal Department) részére ajánlott levélként, légi postával vagy futárszolgálattal. Az értesítés a kézhezvételkor tekintendő közöltnek. (g) Egy adott szerződésszegés tekintetében történő joglemondás nem minősül valamilyen későbbi szerződésszegés tekintetében érvényes joglemondásnak. (h) Ön nem jogosult a Google előzetes írásbeli engedélye nélkül engedményezni vagy bármilyen más módon átruházni az Ön jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen jogát, és minden ilyen kísérlet semmisnek tekintendő. (i) A Google és az Ön jogviszonya független szerződő felek kapcsolata, és nem hoz létre a felek között semmilyen társulást. (j) A jelen Szerződés köti a felek megfelelő jövőbeni jogutódait és engedményeseit, és ők gyakorolhatják az általa biztosított jogokat. (k) A jelen Szerződés következő pontjai a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén továbbra is alkalmazandók: 1., 4., 5., 6. (az utolsó két mondat kivételével), 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. és 16.

17. Google Analytics for Firebase

Ha a Szolgáltatás használatának keretében összekapcsol egy Tulajdont a Firebase szolgáltatással („Firebase-összekapcsolás”), a fenti 1–16. Pontokon túl az alábbi feltételek is érvényesek lesznek Önre, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, beleértve a Firebase-összekapcsolás Ön általi használatát is. Az alábbiakban módosítottakon kívül minden más feltétel változatlan és továbbra is érvényes marad. Amennyiben a jelen 17. pont és a fenti 1–16. pont ellentmondásba kerülne, kizárólag a 17. szakasz feltételeit kell irányadónak tekinteni a Firebase-összekapcsolás Ön általi használatának tekintetében.

  1. Az 1. pontban szereplő alábbi meghatározás a következők szerint módosul:
    1. A „Lekérés” olyan interakciók sorozatát jelenti, amelyek eredményeképp a rendszer adatokat küld a Szolgáltatásnak feldolgozás céljából. Lekérések például az oldalmegtekintési lekérések és az e-kereskedelmi lekérések. A Lekérések lehetnek a Szolgáltatás különböző függvénytárak általi meghívásai, ez azonban nem minden esetben van így (a Lekérések például eljuthatnak a Szolgáltatáshoz olyan egyéb, a Google Analytics által támogatott protokollok és mechanizmusok segítségével is, amelyeket a Szolgáltatás az Ön rendelkezésére bocsát). Az egyértelműség kedvéért: a Lekérések nem tartalmaznak bizonyos olyan eseményeket, amelyeknek a gyűjtése egyes olyan Tulajdonokkal végzett interakciókat tükröz, amelyek több adatstreamet is tudnak támogatni, és amelyek között szerepelhetnek képernyő-megtekintések és egyéni események (az események gyűjtése, „Bővített csomag”).
  2. A 7. szakasz vége az alábbi mondattal egészül ki:
    1. Ha Ön összekapcsol egy Tulajdont egy Firebase-projekttel („Firebase-összekapcsolás”), akkor (i) az Ön Tulajdonáról származó bizonyos adatok, többek között az Ügyféladatok, hozzáférhető válhatnak bármely más szervezetben vagy szervezet vagy személy számára a Firebase szolgáltatásban beállított engedélyek alapján, és (ii) a Tulajdon bizonyos szolgáltatásbeli beállításait módosíthatja a Firebase erre jogosult személyzete (függetlenül azoktól a beállításoktól, amelyeket Ön az adott Tulajdon számára kijelölt a Szolgáltatáson belül).

Utolsó frissítés dátuma: 2021. március 31

Előző verziók