A Google Analytics Általános Szerződési Feltételei

A Google Analytics jelen Általános Szerződési Feltételei (a jelen „Szerződés”) egyrészt a Google Ireland Limited („Google”), másrészt a Szerződést megkötő személy („Ön”) között jött létre. A jelen Szerződés a standard Google Analytics (a „Szolgáltatás”) Ön általi használatára vonatkozik. ÖN AZZAL, HOGY AZ „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINT, ELVÉGZI A REGISZTRÁCIÓT, VAGY HASZNÁLJA A SZOLGÁLTATÁST, KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉST, TOVÁBBÁ JOGOSULT A JELEN FIÓK TULAJDONOSA NEVÉBEN ELJÁRNI ÉS A JELEN SZERZŐDÉST MEGKÖTNI.

Szolgáltatásunk üzleti eszköz. Szolgáltatásunkat kizárólag szakmájával, vállalkozásával, mesterségével, foglalkozásával vagy egyéb szakmai tevékenységével kapcsolatos célokra használhatja.

A felek vonatkozó jogainak és a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeknek a figyelembevételével a felek a következőkben állapodnak meg:

1. Meghatározások.

A „Fiók” a Szolgáltatásban használt fiókot és az UA- és GA4-tulajdonokat jelenti. Az UA-tulajdonok esetén az adott UA-tulajdonhoz társított összes nézetének (amennyiben vannak) lekéréseit összesítjük, mielőtt meghatároznánk a Szolgáltatás adott UA-tulajdon esetén érvényes árát.

„Bizalmas Információ” minden olyan védett adat és egyéb információ, amelyet az egyik fél a másiknak írásban és „bizalmas” megjelöléssel ellátva ad át, vagy szóban közöl úgy, hogy öt munkanapon belül „bizalmas” jelöléssel írásban is átadja. A Bizalmas Információk nem foglalják magukban azokat az információkat, amelyek nyilvánosak vagy nyilvánossá válnak, már a fogadó fél birtokában voltak a másik fél általi nyilvánosságra hozatalt megelőzően, vagy amelyeket a fogadó fél önállóan hozott létre a Bizalmas Információk felhasználása nélkül.

Az „Ügyféladat” vagy „Google Analytics-adat” a Látogatók azon jellemző tulajdonságaira és tevékenységeire vonatkozó adatokat jelenti, amelyeket Ön a Szolgáltatás használatakor gyűjt, kezel vagy tárol.

„Dokumentáció” minden, a Google által az Ön részére a Feldolgozó Szoftverrel való felhasználásra hozzáférhetővé tett kísérő dokumentum, beleértve minden online dokumentációt is.

Az „Esemény” a Szolgáltatásban a G4A-tulajdonon keresztül feldolgozott mérés alapegysége, amely tartalmazhat többek között egy oldalmegtekintést, tranzakciót, képernyő-megtekintést vagy más típusú műveletet. Események lehetnek a Szolgáltatásba különböző függvénytárakból érkező vagy OSCI-k által más módon a Szolgáltatásnak kézbesített hívások.

A „GA-tulajdon” értelemszerűen egy UA-tulajdon vagy egy GA4-tulajdon.

A „GA4-tulajdon” (korábbi nevén „Alkalmazás- és internetes tulajdon”) azoknak az azonos „Tulajdonazonosító”-val rendelkező Google Analytics-beállításoknak és -információknak a gyűjteménye, amelyeknek a rendszer elküldi az Eseményeket.

A „GAMC” a Google Analytics Mérőkódját (Google Analytics Measurement Code) jelenti, amelyet abból a célból telepítettek egy Tulajdonra, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön, beleértve az Ön részére átadott minden javítást, frissítést és bővítést.

A „Google társult vállalkozásai” a Google, a Google LLC és a Google LLC 100%-os leányvállalatai.

A „Lekérés” a mérés alapegysége, amelyet a rendszer feldolgozásra elküld a Szolgáltatásnak az UA-tulajdonon keresztül. Lekérések például az oldalmegtekintési lekérések és az e-kereskedelmi lekérések. Lekérések lehetnek a Szolgáltatásba különböző függvénytárakból érkező vagy OSCI-k által más módon a Szolgáltatásnak kézbesített hívások.

Az „OSCI” jelentése „Hivatalosan támogatott ügyfélfelület”. Ez olyan, a Google által biztosított vagy támogatott mechanizmus vagy protokoll, amelynek a használatával Lekéréseket vagy Eseményeket lehet küldeni az Szolgáltatásnak.

A „Platform főoldala” az a kezelőfelület, amelyen keresztül hozzáférhet bizonyos Google Marketing Platform-szintű funkciókhoz.

A „Feldolgozó szoftver” a Google Analytics szerveroldali szoftverét, valamint annak összes olyan frissítését jelenti, amely elemzi az Ügyféladatokat, és létrehozza a Jelentéseket.

A „Tulajdon” az Ön ellenőrzése alatt álló bármely olyan weboldalt, alkalmazást vagy egyéb tulajdont jelent, amely adatot továbbít a Google Analytics szolgáltatásnak.

Az „Adatvédelmi Irányelvek” a Tulajdonon található adatvédelmi irányelveket jelentik.

A „Jelentés” az analytics.google.com oldalon megtekinthető elemzést jelenti, amely valamely Nézet vagy Események vonatkozásában is tartalmazhat információkat.

Az „SDK-k” bizonyos olyan szoftverfejlesztő készleteket, valamint az Ön részére átadott minden ezekkel kapcsolatos javítást, frissítést és bővítést jelentik, amelyeket egy Tulajdonnak minősülő alkalmazásban használ, illetve abba beépít abból a célból, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön.

A „Szerverek” a Google valamely társult vállalkozása által ellenőrzött szervereket jelentik, amelyek a Feldolgozó szoftvert és az Ügyféladatokat tárolják.

A „Szoftver” a Feldolgozó szoftvert, a GAMC-t és/vagy az SDK-kat jelenti.

A „Harmadik fél” minden olyan harmadik felet jelent, (i) akinek Ön hozzáférést biztosít a Fiókjához, vagy (ii) akinek az érdekében Ön a Szolgáltatást a harmadik fél nevében történő adatgyűjtésre használja.

Az „UA-tulajdon” egy „Universal Analytics-tulajdont” jelent, amely azoknak az azonos „Tulajdonazonosító”-val rendelkező Google Analytics-beállításoknak és -információknak a gyűjteménye, amelyeknek a rendszer elküldi az Eseményeket.

A „Felhasználók” az Ön tulajdonának felhasználóit és/vagy látogatóit jelentik.

A „Nézet” azon beállítások összességét jelenti, amelyek együttesen meghatározzák azokat az információkat, amelyeket az UA-tulajdonok adott Jelentésébe bele kell foglalni, illetve amelyeket az adott Jelentésből ki kell hagyni. Például Nézet hozható létre arra, hogy egy weboldal kis részletét egyedi Jelentésként tekintse meg.

A „beleértve” vagy „többek között” kifejezés jelentése: „beleértve, de nem kizárólagosan”.

2. Díjak és a Szolgáltatás

A 15. pontban foglaltaknak megfelelően a Szolgáltatást díjmentesen veheti igénybe a (a) GA4-tulajdonokhoz és az (b) UA-tulajdonokhoz havonta és UA-tulajdononként 10 millió Lekérésig. A Google időről időre módosíthatja a Szolgáltatásra vonatkozó díjakat és fizetési szabályokat, beleértve a földrajzi adatokért és a keresőmotorokból származó költségadatok importálásáért felszámolt díj hozzáadását vagy egyéb, a Google-nak vagy a Google más társult vállalkozásának harmadik fél szolgáltatók által kiszámlázott díjak hozzáadását, amelyeket azért számoltak fel, hogy az adatok bekerüljenek a Szolgáltatás jelentéseibe. A díjak vagy fizetési szabályok módosítása akkor lép hatályba, amikor Ön a www.google.com/analytics/ oldalon közzétett módosításokat elfogadja. Ha másképp nem jelöljük, minden díjat amerikai dollárban tüntetünk fel. A jelen Szerződés megszűnésével a ki nem fizetett díjak azonnal esedékessé válnak és megfizetendők, továbbá a Google-t terhelő behajtási költségek (beleértve az ügyvédi díjakat) hozzáadódnak a tartozás összegéhez, és ezt az Ön Google Ads-fiókjához rendelt bankkártyára vagy egyéb fizetési eszközre vagy módra terhelhetjük.

3. Tagsági fiók, jelszó és biztonság

A Szolgáltatásra való regisztráláshoz el kell végeznie a regisztrációs eljárást, amelynek során pontosan és hiánytalanul – a regisztrációs űrlap által kért módon – meg kell adnia a Google-nak az aktuális adatait, többek között e-mail-címét (felhasználónevét) és jelszavát. Ön köteles megvédeni a saját jelszavait, és teljes körű felelősséggel tartozik a fiókjának Ön vagy harmadik fél által történő használatáért. A Fiókjában történő minden tevékenységért kizárólag Ön a felelős (a Google társult vállalkozásai által vagy a nevükben végzett tevékenységek kivételével). Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a Google-t, ha tudomást szerez arról, hogy engedély nélkül használták a Fiókját, vagy valamely egyéb módon megsértették a biztonsági előírásokat. A Google társult vállalkozásainak ügyfélszolgálati munkatársai időről időre a Szolgáltatás karbantartása céljából, valamint annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak Önnek technikai vagy számlázási kérdésekben, az Ön jelszavával jelentkeznek be a Szolgáltatásba.

4. Nem kizárólagos licenc

A jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően (a) a Google korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és allicencbe nem adható licencet nyújt Önnek a GAMC és/vagy az SDK-k telepítésére, másolására és felhasználására kizárólag abból a célból, hogy Ön a Szolgáltatást az Ön Tulajdonain vagy Harmadik fél Tulajdonain használja; és (b) Ön jogosult arra, hogy a www.google.com/analytics/ oldalon tárolt Jelentéseihez távolról hozzáférjen, azokat megtekintse és letöltse. Ön nem jogosult (és az itt felsorolt műveleteket harmadik félnek sem jogosult engedélyezni) (i) a Szoftvert és/vagy a Dokumentációt lemásolni, módosítani, átdolgozni, lefordítani vagy abból egyéb módon származékos művet létrehozni; (ii) a Szoftvert visszafejteni, visszafordítani, „dekompilálni”, szétbontani vagy valamilyen más módon megkísérelni a Szoftver forráskódjának felfedését, kivéve ha ezt az Ön joghatóságának a törvényei kifejezetten lehetővé teszik; (iii) bérbe adni, lízingbe adni, értékesíteni, engedményezni vagy egyéb módon átruházni a Szoftver, a Szolgáltatás vagy a Dokumentáció tekintetében fennálló jogokat; (iv) a Szoftverben található vagy a Szolgáltatás által elhelyezett bármely tulajdonosi megjegyzést vagy címkét eltávolítani; (v) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használni, megjeleníteni, küldeni, közvetíteni vagy bevezetni, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a Szolgáltatás vagy a Szoftver működését; vagy (vi) a Jelentések elkészítésének, megtekintésének vagy letöltésének célját kivéve olyan adatokat felhasználni, amelyek a Szolgáltatásban harmadik felek adataiként vannak megjelölve. Ön köteles a Dokumentációhoz, a Szoftverhez, a Szolgáltatáshoz és a Jelentésekhez való hozzáférés, valamint azok használata során valamennyi vonatkozó jogszabályt és rendeletet betartani.

5. Titoktartás és bétafunkciók

Egyik fél sem használja fel vagy teszi közzé a másik fél Bizalmas Információit annak előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve ha ez a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését szolgálja, vagy jogszabály vagy bírósági végzés írja elő. Ilyen esetben az a fél, akinek a Bizalmas Információt fel kell tárnia, a másik felet a Bizalmas Információk átadása előtt észszerű időn belül értesíti. A Szolgáltatás egyes funkciói (a Szolgáltatásban vagy a Google rendszereiben máshol) „Alfa”, „Béta” vagy „Kísérleti” megjelölést, illetve egyéb, a támogatás hiányára vagy a bizalmas jellegre utaló megjelölést viselhetnek (összefoglaló néven „Bétafunkciók”). Ön sem a Bétafunkciókról, sem bármely nem nyilvános Bétafunkció feltételeiről vagy létezéséről nem hozhat nyilvánosságra semmilyen információt. A 11(a) szakasz értelmében a Google és a Google társult vállalkozásai nem vállalnak felelősséget (így kártalanítási kötelezettségeket sem) a Bétafunkciókból eredő, illetve a velük kapcsolatos károkért. A Bétafunkciók bármilyen felhasználásának kockázatát kizárólag Ön viseli, és a felhasználásukra vonatkozóan a Google további követelményeket szabhat meg. A Google nem köteles támogatást nyújtani a Bétafunkciókhoz, továbbá a Google saját belátása szerint bármikor megszüntetheti a Bétafunkciók bármely Szolgáltatás részeként történő biztosítását. Jelen 5. pontban (Titoktartás és bétafunkciók) foglaltak nem érintik az Ön 16. pont (k) alpont (Közhatalmi szervekhez fordulás) szerinti jogait.

6. Adatvédelmi jogok és nyilvánosság

A Google nem osztja meg az Ön Ügyféladatait vagy Harmadik fél Ügyféladatait semmilyen harmadik féllel, kivéve ha a Google (i) ehhez az Ön Ügyféladatai tekintetében megszerezte az Ön hozzájárulását, illetve bármely Harmadik fél hozzájárulását az adott Harmadik fél Ügyféladatai tekintetében; (ii) úgy véli, hogy ezt törvény írja elő, vagy jóhiszeműen úgy gondolja, hogy az Ügyféladatokhoz való hozzáférés, azok megőrzése vagy nyilvánosságra hozatala észszerű és szükséges a Google, a felhasználói, valamint a nyilvánosság jogainak, tulajdonának és biztonságának megóvása érdekében, vagy (iii) harmadik félnek kizárólag korlátozott körülmények között azért továbbít Ügyféladatokat, hogy az a Google nevében vagy javára elvégzendő feladatokat (pl. számlázás, adattárolás) teljesítse, olyan szigorú feltételek mellett, amelyek megakadályozzák, hogy az Ügyféladatokat a Google által adott utasításoktól eltérően használják fel vagy osszák meg. Ilyen esetben megállapodások kötelezik az adott feleket arra, hogy ezeket az Ügyféladatokat kizárólag a Google utasításai alapján és a jelen Szerződéssel összhangban, megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedések mellett dolgozzák fel.

7. Adatvédelem

Ön nem adhat át, illetve nem segítheti harmadik feleket abban vagy nem engedélyezheti harmadik felek számára azt, hogy olyan információkat adjanak át a Google részére – akár kivonatos, akár egyéb formában –, amelyeket a Google személyazonosításra alkalmas adatként használhat vagy ismerhet fel, kivéve akkor, ha ezt az Ön számára hozzáférhetővé tett Google Analytics-funkciókra vonatkozó irányelvek vagy feltételek megengedik vagy előírják, és akkor is csak abban az esetben, ha az ilyen Google Analytics-funkciókkal kapcsolatosan a Google számára átadott adatokat iparági szabványok szerint kivonatolják. Ön köteles megfelelő Adatvédelmi Irányelvekkel rendelkezni és azokat betartani, és betartani valamennyi, a Felhasználók adatainak gyűjtésére vonatkozó jogszabályt, irányelvet és előírást. Ön köteles Adatvédelmi irányelveket közzétenni, amelyeknek tájékoztatást kell tartalmazniuk arról, hogy Ön cookie-k, mobileszköz-azonosítók (például hirdetésazonosító az Android rendszeren és hirdetési azonosító az iOS rendszeren) vagy hasonló technológiák segítségével gyűjt adatokat. Ön köteles tájékoztatást adni a Google Analytics használatáról és arról, hogy az hogyan gyűjti és dolgozza fel az adatokat. Ezt például úgy teheti meg, hogy jól látható helyen megjelenít egy, a következő oldalra mutató linket: „Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy alkalmazásokból származó adatokat?” (az oldal címe: www.google.com/policies/privacy/partners/ vagy a Google által időről időre bejelentett egyéb URL-cím). Ön gazdaságilag észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy a Felhasználót világos és átfogó tájékoztatással lássa el, és a hozzájárulását kérje ahhoz, hogy a Felhasználó azon eszközén, ahol a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenység folyik, cookie-kat vagy egyéb információt tároljon, és hozzájuk férjen minden olyan esetben, amikor ilyen tájékoztatás nyújtását, illetve hozzájárulás igénylését az alkalmazandó jog megköveteli.

Tilos bármilyen módon megkerülnie bármilyen olyan adatvédelmi funkciót (pl. leiratkozási funkciót), amely a Szolgáltatás részét képezi. Betartja a Google Analytics összes vonatkozó irányelvét, amelyek a www.google.com/analytics/policies/ oldalon (vagy hasonló, a Google által biztosított URL-en) találhatók, és amelyek időnként módosulhatnak (a „Google Analytics irányelvei”).

Ön jogosult arra, hogy használja a Google Analytics és bizonyos Google hirdetési szolgáltatások integrált verzióját (a „Google Analytics Hirdetési funkcióit”). Ha Ön a Google Analytics Hirdetési funkcióit használja, akkor köteles betartani a Google Analytics Hirdetési funkcióinak szabályzatát (amely a következő címen található: support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=hu_HU&topic=2611283&answer=2700409) A Google hirdetési szolgáltatásaihoz való hozzáférésre vagy azok használatára az Ön és a Google között létrejött szerződési feltételek vonatkoznak.

Ha a Platform főoldalát használja, a Platform főoldalának használatára a Platform főoldalával kapcsolatos kiegészítő feltételek (vagy ennek később átnevezett változatai) vonatkoznak, amelyek a https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 vagy bármely más, a Google által megadott URL-en állnak rendelkezésre, és időről időre módosulnak (a „Platform főoldalának feltételei”).

Amennyiben a Szolgáltatás Ön által történő használata a Szolgáltatás hatálya alá tartozik, Ön és a Google elfogadják a Google Ads Adatfeldolgozási feltételeket, amelyek a https://privacy.google.com/businesses/processorterms címen olvashatók (vagyis az „Adatfeldolgozási feltételeket”). A Google nem módosítja a Feldolgozási Feltételeket, kivéve ha ezt a Feldolgozási Feltételek kifejezetten engedélyezik.

8. Kártalanítás

Az alkalmazandó jog által megengedett mértékben Ön saját költségén köteles kártalanítani, mentesíteni vagy megvédeni a Google-t, valamint a Google társult vállalkozásait: (a) a Google társult vállalkozásaival szemben jogerősen megítélt minden olyan kárpótlás és költség esetén, amely minden és bármely olyan, harmadik fél által előterjesztett igény, követelés, eljárás és per vonatkozásában merül fel, amelyet a Google valamely társult vállalkozásának bármely tisztviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy leányvállalata ellen indítottak, illetve velük szemben előterjesztettek, továbbá: (b) minden olyan, ezzel összefüggő felelősség, kár, egyezség, büntetés, bírság, költség vagy kiadás tekintetében (beleértve az észszerű ügyvédi költségeket és más perköltségeket is), amely a Google bármely társult vállalkozása vagy annak bármely tisztviselője, igazgatója, munkavállalója, ügynöke vagy társult vállalkozása vonatkozásában felmerült, és az ilyen harmadik felek igényeinek, követeléseinek, eljárásainak vagy pereinek következtében vagy velük kapcsolatban keletkezett; és amely bármely esetben a következők eredménye: (i) Ön megsértette a 4. szakasz (Nem kizárólagos licenc) és/vagy a 12. szakasz (Tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatás) rendelkezéseit; (ii) Ön megsértette a Szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat vagy szabályokat; (iii) a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Harmadik Feleknek adott Jelentések bármely aspektusa vonatkozásában Ön által tett kijelentés vagy vállalt szavatosság; (iv) bármely olyan igény, amelyet Harmadik Fél terjeszt elő vagy Harmadik Fél nevében terjesztenek elő a Szolgáltatás, a Szoftver vagy a Jelentések Ön általi közvetlen vagy közvetett használata vonatkozásában; (v) az Ön magánélet védelmére és adatvédelemre vonatkozó kötelezettségének a megszegése bármely Harmadik Féllel szemben; és/vagy (vi) bármely Harmadik Fél magatartása vagy mulasztása tekintetében a Szolgáltatással, a Szoftverrel vagy a Jelentésekkel összefüggően felmerült igény. A Google írásban értesíti Önt minden olyan követelésről, perről vagy eljárásról, amelynek vonatkozásában Ön köteles kártalanítani a Google társult vállalkozásait. Ön bármely igény elleni védekezés során köteles teljes mértékben és észszerűen együttműködni. A Google fenntartja a jogot arra, hogy saját költségére betartassa a jelen 8. szakaszt minden Google társult vállalkozás nevében, és átvegye bármely olyan ügy kizárólagos kezelését és ellenőrzését, amelyre egyébként az Ön kártalanítási kötelezettsége kiterjed.

9. Harmadik felek

Ha Ön Harmadik fél nevében használja a Szolgáltatást, vagy ha azt egyébként egy Harmadik fél használja az Ön Fiókján keresztül, függetlenül attól, hogy ezt a Google engedélyezte-e Önnek vagy sem, Ön kijelenti és szavatolja, hogy (a) Ön jogosult a Harmadik fél nevében eljárni és megkötni a Szerződést úgy, hogy az Ön által a jelen Szerződés szerint vállalt valamennyi kötelezettség a Harmadik felet kötelezze; (b) a Google jogosult a Harmadik féllel bármely Ügyféladatot megosztani, amely a Harmadik fél Tulajdonaival kapcsolatos specifikus adat, és (c) Ön a Harmadik fél Ügyféladatait annak hozzájárulása nélkül nem továbbíthatja, és nem közölheti semmilyen más féllel.

10. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK

Minden fél szavatolja, hogy észszerűen elvárható gondossággal és szakértelemmel tesz eleget a jelen Szerződés hatálya alatt vállalt kötelezettségeinek. Amennyiben a Szerződés kifejezetten elő nem írja, a Szolgáltatások egyetlen részére sem vonatkozik semmilyen körülmény, szavatosság vagy egyéb feltétel. A lehető legteljesebb mértékben kizárunk minden vélelmezett feltételt, szavatosságot vagy egyéb kikötést (beleértve a kielégítő minőségre, a rendeltetési célra való alkalmasságra vagy a leírásnak való megfelelésre vonatkozó minden vélelmezett feltételt).

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(a) A jelen Szerződésben foglaltak nem zárják ki és nem korlátozzák egyik fél felelősségét sem: (i) bármelyik félnek vagy a felek személyzetének, alkalmazottainak vagy képviselőinek a gondatlanságából fakadó haláleset vagy személyi sérülés esetén; (ii) csalás vagy szándékos megtévesztés esetén; (iii) a 8. szakasz (Kártalanítás) szakaszban foglalt kötelezettségek esetén; vagy (iv) olyan esetekben, amikor a vonatkozó jogszabályok értelmében nem zárható ki vagy korlátozható a felelősség. (b) A jelen Szerződés értelmében, illetve azzal kapcsolatban egyik fél sem felelős semmilyen olyan (i) nyereségkiesésért; (ii) várt megtakarítás elmaradásáért; (iii) elmaradt üzleti lehetőségért; vagy (iv) közvetett vagy következményes károkért (legyenek azok szerződésen belüli, kívüli vagy egyéb károkozás következményei, ideértve többek között a gondatlanságot is), amelyeket a másik fél szenved el (attól függetlenül, hogy a felek a Szerződés időpontjában előre láthatták-e a károkat). (c) A fenti 11. szakasz (a) és (b) pontja szerint a feleknek a Szerződés értelmében, illetve azzal kapcsolatban egymással szemben felmerülő összfelelőssége nem haladhatja meg az 500 dollárt.

12. Tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatás

A Szolgáltatás, amely magában foglalja a Szoftvert és a rá vonatkozó valamennyi szellemi tulajdonjogot, tulajdonosa mindenkor a Google (és társult vállalkozásai). A Szoftver vonatkozásában fennálló minden és bármely olyan jog, amelyet kifejezetten nem biztosít Önnek a jelen Szerződés, a Google és licenctulajdonosai tulajdona, és számukra van fenntartva, korlátozás nélkül beleértve a Google (és a Google társult vállalkozásai) kizárólagos tulajdonjogát a Szoftver és a Dokumentáció vonatkozásában. A fentiek általános érvényének korlátozása nélkül Ön vállalja, hogy tartózkodik attól (és nem engedélyezi azt harmadik felek számára), hogy: (a) a jelen Szerződés által biztosított engedélyt meghaladóan allicencbe adja, terjessze vagy használja a Szolgáltatást vagy a Szoftvert; (b) lemásolja, módosítsa, adaptálja vagy lefordítsa a Szoftvert, származékos művet készítsen a Szoftver alapján, vagy azt visszafejtse, szétszedje, dekompilálja vagy más módon megkísérelje bármilyen, a Szolgáltatással vagy a Dokumentációval összefüggő forráskód vagy üzleti titok megismerését; (c) bérbe adja, lízingbe adja, értékesítse, engedményezze vagy más módon átruházza a Szoftver vagy a Szolgáltatás vonatkozásában fennálló jogokat; (d) bármilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást használjon, megjelenítsen, küldjön, közvetítsen vagy bevezessen, amely zavarja vagy megpróbálja zavarni a Szolgáltatás, a Dokumentáció vagy a Szoftver működését; (e) felhasználjon védjegyeket, kereskedelmi neveket, szolgáltatási védjegyeket, emblémákat, domainneveket és más megkülönböztető márkajelzéseket vagy bármilyen szerzői jogot, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Szolgáltatással összefüggésben áll, bármilyen olyan célra, amelyet a Google kifejezetten írásban nem engedélyezett; (f) bejegyeztessen, megkíséreljen bejegyeztetni vagy harmadik félnek segítséget nyújtson abban, hogy az bejegyeztessen vagy megkíséreljen bejegyeztetni bármely védjegyet, kereskedelmi nevet, szolgáltatási védjegyet, emblémát, domainnevet és más megkülönböztető márkajelzést vagy bármilyen szerzői jogot, illetve más szellemi alkotáshoz fűződő jogot, amely a Google-hoz (vagy a Google bármely más társult vállalkozásához) kapcsolható, kivéve ha arra a Google (vagy adott esetben a Google más társult vállalkozásai) nevében kerül sor; (g) eltávolítson, elfedjen vagy megváltoztasson bármilyen szerzői jogra, védjegyre vagy tulajdonosi jogra vonatkozó közleményt, amely a Szolgáltatásban vagy a Szoftverben vagy a Szolgáltatáshoz vagy a Szoftverhez tartozó bármely dolgon vagy dologban megjelenik; vagy (h) olyan keresetet nyújtson be a Szerződés időtartama alatt és azt követően egy évig, amelyben a Szolgáltatáson alapuló szabadalmi jogok megsértése iránti ideiglenes intézkedést kíván foganatosítani.

13. Az Egyesült Államok kormányának jogai

Ha a Szolgáltatás felhasználási jogát az Egyesült Államok kormánya megszerzi, vagy annak részére mások megszerzik, vagy azt az Egyesült Államok kormányának fő vagy alvállalkozója megszerzi (függetlenül a kapcsolati szintektől), akkor a 48 C.F.R. 227.7202-4 (Védelmi Minisztérium beszerzései) és a 48 C.F.R. 2.101 és 12.212 (nem a Védelmi Minisztérium beszerzései) értelmében a kormány Szoftverrel kapcsolatos jogaira, beleértve a Szoftver és a Dokumentáció használatára, módosítására, reprodukálására, közzétételére, nyilvánosságra hozatalára vagy megjelenítésére vonatkozó jogokat, minden esetben a jelen Szerződés kereskedelmi felhasználási jogokról és korlátozásokról szóló rendelkezései az irányadók.

14. Időtartam és felmondás

A jelen Szerződést bármelyik fél bármikor felmondhatja a másik fél értesítésével. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, azzal a Google megszünteti a Szolgáltatás nyújtását, Ön pedig nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz. Továbbá ha az Ön Fiókját és/vagy GA-tulajdonait megszüntetik, akkor Ön köteles a megszüntetéstől számított 3 munkanapon belül (i) törölni a GAMC valamennyi másolatát az összes Tulajdonról és/vagy (ii) felfüggeszteni az SDK-k bárminemű használatát. Ha a jelen Szerződés bármilyen okból megszűnik, (a) Ön nem jogosult semmilyen használati vagy egyéb díj visszakövetelésére, illetve nem jogosult ilyen visszatérítésre; és (b) a Szolgáltatással kapcsolatban fennálló minden tartozás a megszűnés napján azonnal esedékessé és teljes mértékben kifizetendővé válik; valamint (c) a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők az Ön számára a Jelentések előzményadatai.

15. Az Általános Szerződési Feltételek és más irányelvek módosítása

A Google bármikor jogosult a jelen szerződési feltételek vagy a Szolgáltatásra vonatkozó további feltételek módosítására például annak érdekében, hogy megfeleljenek a módosított jogszabályoknak, vagy tükrözzék a Szolgáltatás módosítását. Kérjük, rendszeresen tekintse át a szerződési feltételeket. A Google a jelen szerződési feltételek módosításáról tájékoztatást tesz közzé a https://www.google.com/analytics/terms/, oldalon, a Google Analytics irányelveiről a www.google.com/analytics/policies/ oldalon vagy a jelen szerződési feltételekben hivatkozott más szabályzatokról az ilyen szabályzatokra mutató URL-en. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és a közzétételüket követő 14. napnál korábban nem lépnek hatályba. Ha nem fogadja el a módosított Általános Szerződési Feltételeket, a továbbiakban nem használhatja a Google Analytics szolgáltatást. A Szerződés kiegészítései és módosításai csak akkor kötelező erejűek, ha (i) írásban történtek, és a Google hivatalos képviselője aláírta őket, (ii) Ön online elfogadja a frissített szerződési feltételeket, vagy (iii) folytatja a Szolgáltatás használatát, miután a Google közzétette a Szerződés vagy a Szolgáltatást szabályozó egyéb szabályzatok frissítéseit.

16. Vegyes rendelkezések, irányadó jog és illetékes bíróság

(a) Ha a Google-t valamely érdemleges befolyásán túlmenő ok hátráltatja, késlelteti vagy akadályozza a jelen Szerződés teljesítésében, akkor a Google ennek megfelelően mentesül a teljesítési kötelezettsége alól. (b) A jelen Szerződés (beleértve a felek által írásban elfogadott bármely kiegészítést) a Google és Ön között létrejött teljes megállapodást képezi annak tárgyára vonatkozóan, és hatályon kívül helyezi a felek közötti korábbi megállapodásokat és nyilatkozatokat. A jelen Szerződés megkötésekor egyik fél sem hagyatkozott olyan – akár hanyagságból vagy jóhiszeműségből eredő – nyilatkozatra, kijelentésre vagy szavatosságvállalásra, amely nincs kifejezetten rögzítve a Szerződésben. Ilyenből a felek sem jogra, sem jogorvoslatra nem tarthatnak igényt. (c) Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármely okból végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés úgy és olyan mértékben módosul, hogy az a felek eredeti szándékának megfelelő legteljesebb megengedett módon végrehajtható legyen; a Szerződés nem érintett része pedig továbbra is érvényes és hatályos marad. (d) A jelen Szerződés és annak értelmezése tekintetében az Egyesült Királyság joga az irányadó. A jelen Szerződésből eredő vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármilyen (akár szerződéses, akár szerződésen kívüli) vita esetén mindkét fél aláveti magát az angol bíróságok kizárólagos joghatóságának. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi áruforgalmi szerződésekre vonatkozó egyezménye, illetve az Amerikai Egyesült Államok számítógépes adattranzakciókról szóló egységes törvénye (Uniform Computer Information Transactions Act, UCITA) nem alkalmazandó a jelen Szerződésre. (e) Ön betart minden vonatkozó, az exportálást és továbbexportálást szabályzó jogszabályt és előírást, többek között (i) az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának Export Administration Regulations („EAR”) néven összefoglalt előírásait, (ii) a Pénzügyminisztérium Office of Foreign Assets Control hivatalának kereskedelmi és gazdasági szankcióit, valamint (iii) az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának nemzetközi fegyverkereskedelemről szóló törvényét („ITAR”). . (f) A Google-nak szánt valamennyi értesítést írásban kell megküldeni a legal-notices@google.com címre. Az értesítés a megérkezéskor tekintendő közöltnek. (g) Egy adott szerződésszegés tekintetében történő joglemondás nem minősül valamilyen későbbi szerződésszegés tekintetében érvényes joglemondásnak. (h) Ön nem jogosult a Google előzetes írásbeli engedélye nélkül engedményezni vagy bármilyen más módon átruházni az Ön jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen jogát, és minden ilyen kísérlet semmisnek tekintendő. (i) A Google és az Ön jogviszonya független szerződő felek kapcsolata, és nem hoz létre a felek között semmilyen társulást. (j) A jelen Szerződés köti a felek megfelelő jövőbeni jogutódait és engedményeseit, és ők gyakorolhatják az általa biztosított jogokat. (k) Jelen Szerződés nem zárja ki a felek jogait arra vonatkozóan, hogy jogszabályba ütköző magatartás esetén közhatalmi szervekhez forduljanak. Amennyiben jelen 16. pont (k) alpont ellentmond jelen Szerződés műs részének, úgy jelen 16. pont (k) alpont irányadó. (l) A jelen Szerződés következő pontjai a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén továbbra is alkalmazandók: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 és 17.

17. A Google Analytics és a Firebase

Ha a Szolgáltatás használatának keretében összekapcsol egy GA-tulajdont a Firebase szolgáltatással („Firebase-összekapcsolás”), az alábbi feltételek, valamint a fenti 1–16. pontok továbbra is érvényesek lesznek Önre, és szabályozzák a Szolgáltatás Ön általi használatát, beleértve a Firebase-összekapcsolás Ön általi használatát is. Az alábbiakban módosítottakon kívül minden más feltétel változatlan és továbbra is érvényes marad. Amennyiben a jelen 17. pont és a fenti 1–16. pont ellentmondásba kerülne, a Firebase-összekapcsolás Ön általi használatának tekintetében kizárólag a 17. szakasz feltételeit kell irányadónak tekinteni.

A 7. szakasz vége az alábbi mondattal egészül ki:
Ha Ön összekapcsol egy GA-tulajdont egy Firebase-projekttel („Firebase-összekapcsolás”), akkor (i) az Ön GA-tulajdonáról származó bizonyos adatok, többek között az Ügyféladatok, hozzáférhetővé válhatnak bármely más entitásban vagy entitás vagy személy számára a vonatkozó Firebase-beállításokban megadottak szerint, és (ii) a GA-tulajdon bizonyos szolgáltatásbeli beállításait módosíthatják a vonatkozó Firebase-beállításokban megadott erre jogosult személyek (függetlenül azoktól a beállításoktól, amelyeket Ön az adott GA-tulajdon számára kijelölt a Szolgáltatáson belül).

Utolsó frissítés dátuma: 2024. március 11.

Előző verziók