„Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygos

Toliau pateikiamos „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sutartis), dėl kurių susitaria „Google Ireland Limited“ (toliau – „Google“) ir šią Sutartį įforminantis subjektas (toliau –Jūs). Ši Sutartis taikoma Jums naudojantis standartinėmis „Google Analytics“ paslaugomis (toliau – Paslauga). SPUSTELĖDAMI MYGTUKĄ „SUTINKU“, KURIUO UŽBAIGIAMAS REGISTRACIJOS PROCESAS, ARBA NAUDODAMIESI PASLAUGA, PATVIRTINATE, KAD PERŽIŪRĖJOTE ŠIĄ SUTARTĮ IR SUTINKATE SU JA BEI TURITE TEISĘ VEIKTI ŠIOS PASKYROS SAVININKO, KURIS TAIP PAT BUS SAISTOMAS ŠIOS SUTARTIES, VARDU. Atsižvelgiant į šioje Sutartyje aprašytas atitinkamas šalių teises ir įsipareigojimus, šalys susitaria dėl toliau nurodytų dalykų.

1. Apibrėžtys.

Paskyra yra Paslaugos paskyra. Prieš nustatant Nuosavybei priskirtą apmokestinimą už Paslaugą, bus susumuotas visų su šia Nuosavybe susietų Profilių (jei taikoma) Įvykių skaičius.

Konfidenciali informacija apima visus firminius duomenis ir kitą informaciją, kurią viena šalis atskleidė kitai šaliai raštu ir kuri yra pažymėta kaip „konfidenciali“ arba kurią atskleidė žodžiu ir per penkias darbo dienas išdėstė raštu, nurodant žymą „konfidencialu“. Tačiau Konfidenciali informacija neapims informacijos, kuri yra arba tampa viešai žinoma ir kurią gaunančioji šalis jau turi savo žinioje prieš ją atskleidžiant arba kurią gaunančioji šalis savarankiškai sukuria nesinaudodama Konfidencialia informacija.

Klientų duomenys arba „Google Analytics“ duomenys– duomenys, kuriuos Jūs renkate, apdorojate arba saugote naudodamiesi Paslauga ir kurie atitinka Naudotojams būdingus bruožus ir yra susiję su jų veikla.

Dokumentai – bet kokie pridedami dokumentai, kuriuos „Google“ Jums padarė pasiekiamus naudoti su šia Duomenų apdorojimo programine įranga, įskaitant dokumentus, kurie yra pasiekiami internetu.

GAMK – „Google Analytics“ matavimo kodas, kuris yra įdiegtas Nuosavybėje ir renka Klientų duomenis kartu su Jums pateiktais pataisymais, naujiniais ir naujovinimais.

„Google“ filialai apima „Google“, „Google LLC“ ir „Google LLC“ visiškai priklausančias antrines įmones.

Įvykis – tai sąveikų, dėl kurių duomenys siunčiami Paslaugai ir apdorojami, rinkinys. Įvykių pavyzdžiai: puslapio peržiūros įvykiai ir el. prekybos įvykiai. Įvykis gali būti įvairių bibliotekų vykdomas Paslaugos iškvietimas, bet tai nebūtinai turi įvykti (pvz., Įvykį Paslaugai gali pateikti kiti „Google Analytics“ palaikomi protokolai ir mechanizmai, kurie Jums pasiekiami naudojantis Paslauga).

„Platform Home“ – naudotojo sąsaja, kurią naudodami Jūs galite pasiekti konkrečias „Google Marketing Platform“ lygio funkcijas.

Duomenų apdorojimo programinė įranga – „Google Analytics“ serverio pusės programinė įranga su visais naujovinimais, kuri analizuoja Klientų duomenis ir kuria Ataskaitas.

Profilis – nustatymų, kuriais nurodoma, ar informacija bus įtraukta į tam tikrą Ataskaitą, ar išskirta iš jos, rinkinys. Pavyzdžiui, Profilį galima nustatyti taip, kad nedidelė svetainės dalis būtų peržiūrima kaip unikali Ataskaita.

Nuosavybė – bet koks tinklalapis, programa, kita Jūsų valdoma nuosavybė ar šaltinis, kuris siunčia duomenis „Google Analytics“.

Privatumo politika – Nuosavybei taikoma privatumo politika.

Ataskaita – analizės, į kurią gali būti įtraukta Profilio analizė, rezultatai, pateikiami adresu www.google.com/analytics/.

Serveriai – „Google“ filialo valdomi serveriai, kuriuose laikoma Duomenų apdorojimo programinė įranga ir Klientų duomenys.

SDK – tam tikri programinės įrangos kūrimo rinkiniai, kurie gali būti naudojami Nuosavybės programoje ar įtraukti į ją, siekiant rinkti Klientų duomenis, kartu su Jums pateiktais pataisymais, naujiniais ir naujovinimais.

Programinė įranga – Duomenų apdorojimo programinė įranga, GAMK ir (arba) SDK.

Trečioji šalis – trečioji šalis, i. kuriai Jūs suteikiate galimybę pasiekti Jūsų Paskyrą arba ii. kurios vardu Jūs naudojate Paslaugą informacijai rinkti.

Naudotojai – Jūsų Nuosavybių naudotojai ir (arba) lankytojai.

Žodžiai „apima“ ir „apimant“ reiškia „įskaitant, bet tuo neapsiribojant“.

2. Mokesčiai ir paslauga.

Pagal 15 punktą Paslauga teikiama Jums nemokamai iki dešimties milijonų vienos paskyros įvykių per mėnesį. „Google“ gali retkarčiais pakeisti Paslaugos mokesčius ir mokėjimo politiką, įskaitant papildomus mokesčius už geografinius duomenis, už kainos duomenų importavimą iš paieškos variklių arba už kitokius mokesčius, kuriuos trečiųjų šalių paslaugų teikėjai taiko „Google“ arba „Google“ filialui už duomenų įtraukimą į Paslaugos ataskaitas. Mokesčių arba mokėjimo politikos pakeitimai įsigalios Jums sutikus su šiais pakeitimais, kurie bus paskelbti adresu www.google.com/analytics/. Jei nenurodyta kitaip, visi mokesčiai pateikiami JAV doleriais. Nutraukus šią Sutartį, bet koks neapmokėtas likutis turi būti nedelsiant apmokėtas, o visi „Google“ patirti išieškojimo mokesčiai (įskaitant teisinius mokesčius) bus įtraukti į neapmokėtą sumą ir gali būti nuskaityti apmokestinant su Jūsų „Google Ads“ paskyra susietą kredito kortelę ar kitą atsiskaitymo mechanizmą.

3. Nario paskyra, slaptažodis ir sauga.

Jei norite prisiregistruoti naudotis Paslauga, turite užbaigti registracijos procesą ir sistemoje „Google“ pateikti galiojančią, išsamią, tikslią informaciją, kaip nurodyta registracijos formoje, įskaitant Jūsų el. pašto adresą (naudotojo vardą) ir slaptažodį. Turite saugoti savo slaptažodžius ir prisiimti visą atsakomybę už savo ir trečiosios šalies veiksmus naudojant Jūsų paskyras. Tik Jūs esate atsakingi už visus veiksmus, atliktus naudojant Jūsų paskyrą (jei veiksmai nėra atlikti „Google“ filialų arba jų vardu). Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Google“, jei sužinosite apie neteisėtą Jūsų paskyros naudojimą arba bet kokį kitą saugos pažeidimą. „Google“ filialų palaikymo darbuotojai retkarčiais gali prisijungti prie Paslaugos naudodami Jūsų kliento slaptažodį, siekdami užtikrinti teikiamos paslaugos kokybę, įskaitant atvejus, kai siekiama suteikti Jums pagalbos techniniais arba atsiskaitymo klausimais.

4. Neišskirtinė licencija.

Atsižvelgiant į šios Sutarties taisykles ir nuostatas, a. „Google“ suteikia Jums ribotą, panaikinamą, neišskirtinę, neperduodamų sublicencinių teisių licenciją diegti, kopijuoti ir naudoti GAMK ir (arba) SDK, kurie reikalingi Jums naudojant Paslaugą Jūsų Nuosavybėse arba Trečiųjų šalių Nuosavybėse; ir b. Jūs galite nuotoliniu būdu pasiekti, peržiūrėti ir atsisiųsti Jums priklausančias Ataskaitas, kurios yra saugomos adresu www.google.com/analytics/. Jūs sutinkate i. nekopijuoti, nekeisti, neperdirbti, neversti ir kitomis priemonėmis nekurti šios Programinės įrangos arba Dokumentų išvestinių darbų; ii. netaikyti apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuoti, neskaidyti ir kitu būdu nebandyti sužinoti Programinės įrangos šaltinio kodo, nebent tai aiškiai leidžia Jūsų šalies jurisdikcijoje galiojantys įstatymai; iii. nenuomoti, neparduoti, neperleisti ar kitaip neperduoti teisių į Programinę įrangą, Dokumentus arba Paslaugą; iv. nepašalinti jokių firminių pranešimų ar etikečių, nurodytų Programinėje įrangoje arba pateikiamų kartu su Paslauga; v. nenaudoti, neskelbti, neperduoti ir neįdiegti jokių įrenginių, programinės įrangos ar programų, trukdančių arba bandančių sutrukdyti teikti Paslaugą arba veikti Programinei įrangai; arba vi. nenaudoti duomenų, pažymėtų kaip priklausančių trečiajai šaliai, Paslaugoje kitais nei Ataskaitų kūrimo, peržiūrėjimo ir atsisiuntimo tikslais ir neleisite jokioms trečiosioms šalims atlikti šių veiksmų. Naudodami ir pasiekdami Dokumentus, Programinę įrangą, Paslaugą ir Ataskaitas, Jūs laikysitės visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.

5. Konfidencialumas ir beta funkcijos.

Nė viena iš šalių negali naudoti ar atskleisti kitos šalies Konfidencialios informacijos be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikia šioje Sutartyje apibrėžtiems įsipareigojimams vykdyti arba jei to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai arba teismo nurodymas. Tokiu atveju šalis, kuri yra verčiama atskleisti Konfidencialią informaciją, prieš tai padarydama, turi, vadovaudamasi protinga praktika, kiek galima anksčiau informuoti kitą šalį. Tam tikros Paslaugos funkcijos nurodomos kaip alfa, beta versijos, eksperimentinės (tai nurodo „Google“ Paslaugoje ar kitur) arba kitaip nepalaikomos ar konfidencialios (bendrai vadinama Beta versijos funkcijomis). Negalite atskleisti jokios informacijos, gautos naudojant Beta versijos funkcijas, arba bet kokių viešai nepaskelbtų Beta versijos funkcijų sąlygų ar jų egzistavimo. Pagal 11(a) punktą „Google“ ir „Google“ filialai neprisiima jokios atsakomybės (įskaitant bet kokius kompensavimo įpareigojimus), atsiradusios dėl Beta versijos funkcijų ar su jomis susijusios. Visas Beta versijos funkcijas naudosite prisiimdami visą atsakomybę, be to gali būti taikomi papildomi „Google“ reikalavimai. „Google“ neįsipareigoja teikti Beta versijos funkcijų palaikymo ir gali savo nuožiūra nutraukti bet kurios Paslaugos Beta versijos funkcijų teikimą.

6. Teisė gauti informaciją ir viešumas.

„Google“ nebendrins Jūsų Klientų duomenų arba Trečiųjų šalių Klientų duomenų su jokiomis trečiosiomis šalimis, nebent „Google“ i. turės Jūsų sutikimą dėl Klientų duomenų arba Trečiosios šalies sutikimą dėl Trečiosios šalies Klientų duomenų; ii. nuspręs, kad to reikalauja įstatymai, arba bus garbingai įsitikinusi, kad pasiekti, išsaugoti ar atskleisti Klientų duomenis yra protingas sprendimas, siekiant apsaugoti „Google“, jos naudotojų arba visuomenės teises, nuosavybę arba užtikrinti saugą; arba iii. pateiks Klientų duomenis trečiosioms šalims, kad jos „Google“ vardu atliktų užduotis (pvz., atsiskaitymo arba duomenų saugojimo darbus) tam tikromis ribotomis aplinkybėmis, griežtai laikantis apribojimų, kad būtų užkirstas kelias šių duomenų naudojimui ar bendrinimui ne „Google“ nustatytais būdais. Jei duomenys teikiami, atitinkamomis sutartimis turi būti apibrėžta, kad šalys privalo šiuos Klientų duomenis apdoroti tik laikydamosi „Google“ instrukcijų ir nepažeisti Sutarties bei atitinkamų konfidencialumo ir saugos reikalavimų.

7. Privatumas.

Negalite patys, padėti kitiems arba leisti bet kokiai trečiajai šaliai perduoti informacijos į sistemą „Google“, kurią „Google“ galėtų naudoti ar nustatyti kaip asmens identifikavimo informaciją. Turėsite laikytis atitinkamos Privatumo politikos ir visų taikomų įstatymų, politikos reikalavimų ir kitų teisės aktų, susijusių su informacijos iš Naudotojų rinkimu. Turite paskelbti Privatumo politiką, kurioje turite įspėti, kad naudojate slapukus, identifikatorius mobiliesiems įrenginiams (pvz., „Android“ reklamavimo identifikatorių arba reklamavimo identifikatorių, skirtą „iOS“) ar panašias technologijas duomenims rinkti. Turite atskleisti, kad naudojate „Google Analytics“ ir metodą, kaip ji renka ir apdoroja duomenis. Tai galima padaryti pateikiant aiškią nuorodą į svetainę „Kaip „Google“ naudoja duomenis, kai naudojatės mūsų partnerių svetainėmis arba programomis“ (ją galima rasti adresu www.google.com/policies/privacy/partners/ arba kitu URL, kurį laikas nuo laiko gali pateikti „Google“). Jūs sąžiningai užtikrinsite, kad Naudotojui būtų pateikta aiški ir išsami informacija bei gautas sutikimas dėl slapukų ar kitos Naudotojo įrenginyje esančios informacijos saugojimo ir pasiekiamumo, kai tokia veikla yra susijusi su Paslauga ir kai pagal įstatymus reikalaujama pateikti tokią informaciją ir gauti tokį sutikimą.

Negalite apeiti jokių privatumo funkcijų (pvz., atsisakymo sąlygos), kurios yra Paslaugos dalis. Laikysitės visų taikomų „Google Analytics“ politikos nuostatų, pateiktų adresu www.google.com/analytics/policies/ (arba kitu „Google“ nurodytu URL), kurios gali būti retkarčiais pakeistos (toliau – „Google Analytics“ politika).

Galite naudoti integruotos versijos „Google Analytics“ ir tam tikras „Google“ reklamavimo paslaugas („Google Analytics“ reklamavimo funkcijos). Jei naudojate „Google Analytics“ reklamavimo funkcijas, turite laikytis „Google Analytics“ reklamavimo funkcijų politikos (kuri pasiekiama adresu support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=lt&topic=2611283&answer=2700409). Jums pasiekiant ir naudojant bet kurią „Google“ reklamavimo paslaugą taikomos tos paslaugos sąlygos, galiojančios tarp Jūsų ir „Google“.

Jums naudojant „Platform Home“ taikomos „Platform Home“ papildomos sąlygos (arba atitinkamo vėliau pakeisto pavadinimo), kurios pasiekiamos adresu https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (arba kitu „Google“ nurodytu URL) ir kurios gali būti retkarčiais pakeistos (toliau – „Platform Home“ sąlygos).

Jei Jūsų Paslaugos naudojimas atitinka sąlygų taikymo sritį, Jūs ir „Google“ sutinkate su „Google“ skelbimų duomenų apdorojimo sąlygomis, kurios pasiekiamos adresu https://privacy.google.com/businesses/processorterms (toliau – „Apdorojimo sąlygos“). „Google“ nekeis Apdorojimo sąlygų kitaip nei aiškiai leidžiama Apdorojimo sąlygose.

8. Kompensavimas.

Taikomų įstatymų leidžiama apimtimi Jūs, savo sąskaita, kompensuosite, apsaugosite nuo žalos ir ginsite „Google“ filialus nuo: (a) nuostolių ir išlaidų, galiausiai priskirtų „Google“ filialams dėl bet kokių ir visų trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių, teismo procesų ir reikalavimų, pareikštų bet kuriam „Google“ filialui arba jo pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, tarpininkams arba susijusioms bendrovėms, taip pat nuo (b) visų susijusių atsakomybių, nuostolių, atsiskaitymų, baudų, mokesčių arba išlaidų (įskaitant protingus advokatų honorarus ir kitas bylinėjimosi išlaidas), taikomų bet kuriam „Google“ filialui arba jo pareigūnams, direktoriams, darbuotojams, tarpininkams arba patronuojamosioms bendrovėms, kylančių dėl tokių trečiųjų šalių pretenzijų, ieškinių, teismo procesų ir reikalavimų (ar susijusių su jais); kiekvienu atveju teikiamų (i) Jums pažeidus 4 punkto (Neišskirtinė licencija) ir (arba) 12 punkto (Įspėjimas dėl firminių teisių) sąlygas; (ii) Jums pažeidus galiojančius įstatymus, taisykles arba nuostatas, kai naudojate Paslaugą; (iii) Jums pateikus pareiškimų ir garantijų bet kokiai Trečiajai šaliai dėl bet kurio Paslaugos, Programinės įrangos ar Ataskaitų aspekto; (iv) bet kuriai Trečiajai šaliai pateikus arba kai jos vardu pateikiami reikalavimai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Jūsų naudojimusi Paslauga, Programine įranga arba Ataskaitomis; (v) Jums pažeidus savo privatumo įsipareigojimus bet kurios Trečiosios šalies atžvilgiu; ir (arba) (vi) kai pateikiamos bet kokios pretenzijos dėl bet kurios Trečiosios šalies veiksmų arba neveikimo naudojant Paslaugas, Programinę įrangą ar Ataskaitas. „Google“ pateiks Jums raštišką pranešimą apie visas pretenzijas, reikalavimus arba ieškinius, kurių pagrindu Jūs turite kompensuoti „Google“ filialams. Jūs visapusiškai bendradarbiausite ginantis nuo bet kokios pretenzijos, kiek tai bus protingai reikalinga. „Google“ pasilieka teisę savo sąskaita įgyvendinti 8 punktą visų „Google“ filialų vardu ir prisiimti bet kurių klausimų, susijusių su Jūsų žalos kompensavimu, išimtinę gynybą ir kontrolę.

9. Trečiosios šalys.

Jei Jūs naudojatės Paslauga Trečiosios šalies vardu arba Trečioji šalis kitaip naudojasi Paslauga per Jūsų Paskyrą, nepriklausomai nuo to, ar Jūs tam turite „Google“ leidimą, tokiu atveju Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad (a) Jūs esate įgalioti veikti Trečiosios šalies vardu ir įpareigoti Trečiąją šalį laikytis visų Jūsų šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, (b) „Google“ gali perduoti Trečiajai šaliai visus Klientų duomenis, susijusius su Trečiosios šalies Nuosavybe, ir (c) Jūs neatskleisite Trečiosios šalies Klientų duomenų jokiems kitiems asmenims be Trečiosios šalies sutikimo.

10. ATSISAKYMAI

Abi šalys garantuoja, kad siekdamos laikytis įsipareigojimų pagal Sutartį, jos taikys protingas priemones ir gebėjimus. Jei šioje Sutartyje aiškiai nenurodyta, jokiai Paslaugų daliai netaikomos jokios sąlygos, garantijos ar kitos nuostatos. Įstatymais leidžiama didžiausia apimtimi netaikomos visos numanomos sąlygos, garantijos ir kitos nuostatos (įskaitant visas numanomas nuostatas, pvz., nuostatas dėl patenkinamos kokybės, tinkamumo paskirčiai ar atitikimo aprašymui).

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS.

(a) Jokia šios Sutarties nuostata neišskiriama ar neribojama bet kurios šalies atsakomybė: (i) už mirtį ar kūno sužalojimą dėl bet kurios šalies ar jos tarnautojų, tarpininkų ar darbuotojų aplaidumo; (ii) už apgaulę ar apgaulingą klaidinantį pristatymą; (iii) pagal 8 punktą („Kompensavimas“); arba (iv) už bet kokią atsakomybę, kurios negalima netaikyti arba riboti pagal įstatymus. (b) Jokia šalis nebus atsakinga pagal šią Sutartį ar sąsajas su šia Sutartimi (pagal sutartį, deliktą, be apribojimų įskaitant aplaidumą ar kitas priežastis) už jokį: (i) prarastą pelną; (ii) prarastas numatytas santaupas; (iii) prarastą verslo galimybę; ar (iv) netiesioginius ar pasekminius nuostolius; kuriuos patyrė kita šalis (nesvarbu, ar šalys šios Sutarties sudarymo dieną šiuos nuostolius numatė). (c) Pagal 11(a) ir (b) papunkčius kiekvienos šalies bendra atsakomybė kitai šaliai, kylanti dėl šios Sutarties ar sąsajų su ja, neviršys 500 USD.

12. Įspėjimas dėl firminių teisių.

Paslauga, apimanti Programinę įrangą ir visas intelektinės nuosavybės teises į ją, yra ir bus „Google“ (ir kitų „Google“ filialų) nuosavybė. Visos teisės į Programinę įrangą, kurios nėra Jums aiškiai suteiktos šia Sutartimi, be jokių apribojimų priklauso ir yra išsaugomos „Google“ ir jos licencijų išdavėjų, įskaitant „Google“ (ir kitų „Google“ filialų) išimtinę nuosavybės teisę į Programinę įrangą ir Dokumentus. Neapribojant ankstesnių nuostatų visumos, Jūs įsipareigojate patys neatlikti šių veiksmų (ir įsipareigojate neleisti bet kuriai trečiajai šaliai atlikti šių veiksmų): a. sublicencijuoti, platinti ar naudoti Paslaugą arba Programinę įrangą kitaip, nei nurodyta šia Sutartimi suteiktoje licencijoje; b. kopijuoti, keisti, adaptuoti, versti, kurti išvestinius kūrinius, taikyti apgrąžos inžineriją, skaidyti ar dekompiliuoti Programinę įrangą arba kitais būdais siekti nustatyti su Paslauga susijusį šaltinio kodą arba komercinę paslaptį; c. nuomoti, parduoti, perleisti arba kitaip perduoti teises į Programinę įrangą, Dokumentus arba Paslaugą; d. naudoti, skelbti, perduoti arba diegti bet kokį įrenginį, programinę įrangą ar veiksmų seką, trukdančią arba bandančią trukdyti teikti Paslaugą arba veikti Programinei įrangai; e. naudoti prekių ženklus, prekių pavadinimus, paslaugų ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ir kitas skiriamąjį požymį turinčias prekės ženklo ypatybes arba autorių ar kitas firmines teises, susijusias su Paslauga, bet kokiais tikslais be aiškaus raštiško „Google“ sutikimo; f. registruoti, bandyti registruoti arba padėti kitam asmeniui registruoti prekės ženklą, prekės pavadinimą, paslaugų ženklus, logotipus, domenų pavadinimus ir kitas skiriamąjį požymį turinčias prekės ženklo ypatybes, autorių arba kitas firmines teises, susijusias su „Google“ (arba bet kuriuo kitu „Google“ filialu), išskyrus „Google“ (arba kito „Google“ filialo, atsižvelgiant į aplinkybes) vardu; g. šalinti, slėpti ar keisti bet kokią informaciją apie autorių teises, prekių ženklus arba kitas firmines teises, nurodomas ant bet kurio Paslaugos ar Programinės įrangos elemento ar jame; arba h. šios Sutarties galiojimo metu ar vienų metų laikotarpiu po šios Sutarties galiojimo pabaigos iškeltame procese siekti teismo uždraudimo teikti bet kokią Paslaugos dalį patento įstatymų nesilaikymo pagrindu.

13. JAV Vyriausybės teisės.

Jei teisę naudotis šia Paslauga įsigys JAV Vyriausybė (arba ji bus įsigyta jos vardu) arba JAV Vyriausybės generalinis rangovas ar subrangovas (bet kurioje pakopoje), pagal 48 C.F.R. 227.7202-4 (dėl Gynybos departamento (GD) įsigijimų) ir 48 C.F.R. 2.101 ir 12.212 (dėl ne GD įsigijimų) Vyriausybės teisėms į šią Programinę įrangą, įskaitant teises naudoti, keisti, atkurti, išleisti, vykdyti, demonstruoti arba atskleisti Programinę įrangą ar Dokumentus, visais aspektais bus taikomos šioje Sutartyje numatytos komercinės licencijos teisės ir apribojimai.

14. Galiojimas ir nutraukimas.

Pranešusi bet kuri šalis gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu. Jei Sutartis bus nutraukta, „Google“ nustos teikti Paslaugą ir Jūs prarasite galimybę pasiekti Paslaugą. Be to, jei Paskyra ir (arba) Nuosavybės bus nutrauktos, turėsite (i) ištrinti visas GAMK kopijas iš visų Nuosavybių ir (arba) (ii) per 3 darbo dienas po nutraukimo sustabdyti visų SDK naudojimą. Bet kokio Sutarties nutraukimo atveju a. Jūs neturėsite teisės į naudojimo mokesčių ar bet kokių kitų mokesčių grąžinimą ir b. visi nepadengti mokėjimo įsipareigojimai už Paslaugą, suteiktą iki nutraukimo dienos, turės būti nedelsiant ir visiškai apmokėti; c. visi Jūsų istoriniai Ataskaitų duomenys taps Jums nepasiekiami.

15. Paslaugos teikimo sąlygų ir kitos politikos pakeitimai.

„Google“ gali keisti šias sąlygas arba bet kurias papildomas Paslaugai taikomas sąlygas, pavyzdžiui, dėl įstatymų arba Paslaugos pakeitimų. Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti sąlygas. Apie šių sąlygų pakeitimus „Google“ paskelbs pranešimą adresu https://www.google.com/analytics/terms/, apie „Google Analytics“ politikos pakeitimus paskelbs adresu www.google.com/analytics/policies/, o apie kitos šiose sąlygose nurodytos politikos pakeitimus – atitinkamu tokios politikos URL. Pakeitimai nebus taikomi atgaline data ir įsigalios ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų po jų paskelbimo. Jei Jūs nesutinkate su pakeistomis Paslaugos sąlygomis, turėtumėte nustoti naudoti „Google Analytics“. Šios Sutarties pakeitimai ar taisymai įpareigos šalis tik tuo atveju, jei i. jie išdėstyti raštu ir pasirašyti tinkamai įgalioto „Google“ atstovo, ii. Jūs sutiksite su atnaujintomis sąlygomis internetu arba iii. Jūs toliau naudositės Paslauga „Google“ paskelbus apie Sutarties arba politikos, pagal kurią teikiama Paslauga, naujinius.

16. Kitos nuostatos, taikomi įstatymai ir nagrinėjimo vieta.

(a) „Google“ bus atleista nuo šios Sutarties vykdymo tais atvejais, kai Sutarties vykdymas negalimas, vėluoja arba trukdomas dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti protingomis priemonėmis. (b) Ši Sutartis (įskaitant bet kokią pataisą, dėl kurios šalys susitarė raštu) yra visas susitarimas tarp Jūsų ir „Google“ dėl Sutarties objekto ir pakeičia visas ankstesnes šalių sutartis ir pareiškimus. Sudarydama šią Sutartį, jokia šalis nesirėmė jokiu pareiškimu ar garantija (suteikta per aplaidumą ar nekaltai) ir neturi teisės ja remtis ar naudoti kaip teisės gynimo priemonę, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus pareiškimus ar garantijas. (c) Jei kuri nors šios Sutarties nuostata dėl bet kokios priežasties yra pripažįstama neginama teismine tvarka, tokia nuostata turi būti pertvarkyta tiek, kad ji taptų maksimaliai įgyvendinama ir atitiktų šalių ketinimus, o likusi šios Sutarties dalis lieka visiškai galiojanti. (d) Šiai Sutarčiai taikomi ir ji aiškinama pagal Anglijos įstatymus. Abi šalys sutinka paklusti išimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai sprendžiant bet kokį ginčą (sutartinį arba nesutartinį), kylantį iš šios Sutarties ar sąsajų su ja. Šiai Sutarčiai netaikoma Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių ir Kompiuterinių informacijos sandorių aktas. (e) Programinė įranga kontroliuojama pagal JAV eksporto reglamentus ir ji negali būti eksportuojama į šalis ar perduota asmenims arba naudojama tokiose šalyse arba tokių asmenų, kuriems taikomas embargas. (f) Visi pranešimai, skirti „Google“, privalo būti siunčiami pirmosios klasės paštu, oro paštu ar naudojantis visą parą dirbančių kurjerių paslaugomis šiuo adresu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, kartu siunčiant kopiją Juridiniam skyriui, ir laikomi įteiktais juos gavus. (g) Atsisakymas pateikti pretenziją dėl nevykdymo nėra bet kokios kitos paskesnės pretenzijos dėl nevykdymo atsisakymas. (h) Jūs negalite perleisti arba kitaip perduoti šioje Sutartyje numatytų savo teisių be išankstinio rašytinio „Google“ sutikimo ir tokie bandymai negalioja. (i) „Google“ ir Jūsų santykiai nėra juridinės partnerystės santykiai, bet yra nepriklausomų rangovų santykiai. (j) Ši Sutartis yra įpareigojanti atitinkamiems šios Sutarties šalių teisių tęsėjams ir perėmėjams bei įsigalioja jų naudai. (k) Bet kuriuo Sutarties nutraukimo atveju toliau galios šie Sutarties punktai: 1, 4, 5, 6 (išskyrus du paskutinius sakinius), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ir 16.

17. „Google Analytics“, skirta „Firebase“.

Jei naudodamiesi Paslauga susiesite Nuosavybę su „Firebase“ (toliau – „Firebase“ susiejimas), taip pat bus taikomos toliau nurodytos sąlygos (bei anksčiau pateiktos 1–16 skilčių sąlygos), kurios galios Jums naudojantis Paslauga, įskaitant „Firebase” susiejimo naudojimą. Visos kitos sąlygos liks tokios pat ir toliau bus taikomos, išskyrus toliau nurodytus pakeitimus. Jei iškiltų šioje 17 skiltyje ir anksčiau pateiktose 1–16 skiltyse nurodytų sąlygų prieštaravimų, pirmenybė bus teikiama 17 skiltyje pateiktoms sąlygoms ir jos bus taikomos tik atsižvelgiant į Jūsų „Firebase” susiejimo naudojimą.

  1. 1 skiltyje pateiktas apibrėžimas keičiamas kaip nurodyta toliau.
    1. Įvykis – tai sąveikų, dėl kurių duomenys siunčiami Paslaugai ir apdorojami, rinkinys. Įvykių pavyzdžiai: puslapio peržiūros įvykiai ir el. prekybos įvykiai. Įvykis gali būti įvairių bibliotekų vykdomas Paslaugos iškvietimas, bet tai nebūtinai turi įvykti (pvz., Įvykį Paslaugai gali pateikti kiti „Google Analytics“ palaikomi protokolai ir mechanizmai, kurie Jums pasiekiami naudojantis Paslauga). Kad būtų aiškiau, Įvykis neapima tam tikrų įvykių, kurių rinkinys atspindi sąveikas su tam tikromis Nuosavybėmis, galinčiomis palaikyti kelis duomenų srautus, ir kurie gali apimti ekrano peržiūras ir tinkintus įvykius (įvykių rinkinį, toliau – Patobulintas paketas”).
  2. Toliau pateiktas sakinys pridedamas 7 skilties pabaigoje.
    1. Susiejus Nuosavybę su „Firebase“ projektu („Firebase“ susiejimas) (i) tam tikri duomenys iš Jūsų Nuosavybės, įskaitant Klientų duomenis, gali būti pasiekiami bet kokiam kitam subjektui ar darbuotojams, atsižvelgiant į sistemoje „Firebase“ nustatytus leidimus, ir (ii) įgalioti „Firebase“ darbuotojai gali pakeisti tam tikrus Paslaugos nustatymus šioje Nuosavybėje (nepaisant nustatymų, kuriuos nustatėte šiai Nuosavybei naudodamiesi Paslauga).

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. Kovo 31 d

Ankstesnės versijos