Servicevoorwaarden van Google Analytics

Deze Google Analytics Servicevoorwaarden (de 'Overeenkomst') worden aangegaan tussen Google LLC ('Google') en de entiteit die deze Overeenkomst uitvoert ('U'). Deze Overeenkomst bepaalt Uw gebruik van de standaardservice van Google Analytics (de 'Service'). DOOR OP DE KNOP 'IK GA AKKOORD' TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES TE VOLTOOIEN EN/OF VAN DE SERVICE GEBRUIK TE MAKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN ACCEPTEERT EN DAT U BEVOEGD BENT NAMENS DE EIGENAAR VAN DIT ACCOUNT TE HANDELEN EN HEM AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN. Met inachtneming van het voorgaande, komen de partijen het volgende overeen:

1. Definities

'Account' verwijst naar de betaalrekening voor de Service. De Hits van alle Profielen (zoals van toepassing) die aan één Property zijn gekoppeld, worden verzameld voordat de kosten van de Service voor die Property worden bepaald.

'Vertrouwelijke informatie' omvat bedrijfsgegevens en enige andere gegevens die door de ene partij aan de andere schriftelijk bekend worden gemaakt en die als 'vertrouwelijk' zijn aangeduid, of die mondeling bekend worden gemaakt en binnen vijf werkdagen op schrift worden gesteld en als 'vertrouwelijk' worden aangemerkt. Niettegenstaande het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die bij het algemene publiek bekend is of wordt, die reeds vóór openbaarmaking door een der partijen in bezit was van de ontvangende partij of die door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke informatie.

'Klantgegevens' of 'Google Analytics-gegevens' zijn de gegevens met betrekking tot kenmerken en activiteiten van Gebruikers die U verzamelt, verwerkt of opslaat met gebruikmaking van de Service.

'Documentatie' betekent alle bijbehorende documentatie die door Google aan U ter beschikking wordt gesteld voor gebruik in combinatie met de Verwerkingssoftware, met inbegrip van online of anderszins beschikbare documentatie.

'GAMC' betekent de Google Analytics Measurement Code, die in een Property wordt geïnstalleerd om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan U verstrekte fixes, updates en upgrades.

'Hit' betekent een verzameling interacties die ertoe leidt dat gegevens naar de Service worden verzonden en worden verwerkt. Voorbeelden van Hits zijn paginaweergavehits en e-commercehits. Een Hit kan een aanroep van de Service door verschillende bibliotheken zijn, maar is dat niet per se (een Hit kan bijvoorbeeld aan de Service worden afgeleverd door andere door Google Analytics ondersteunde protocollen en mechanismen die door de Service aan U ter beschikking worden gesteld).

'Platform Home' betekent de gebruikersinterface waarmee U toegang heeft tot bepaalde functies op Google Marketing Platform-niveau.

'Verwerkingssoftware' betekent de serversoftware van Google Analytics en alle upgrades, waarmee de Klantgegevens worden geanalyseerd en de Rapporten worden gegenereerd.

'Profiel' betekent de verzameling instellingen die samen bepalen welke gegevens moeten worden toegevoegd aan of weggelaten uit een bepaald Rapport. Een Profiel kan bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat een klein gedeelte van een website in een uniek Rapport wordt weergegeven.

'Property' betekent een webpagina, applicatie, andere property of bron onder Uw beheer die gegevens verzendt naar Google Analytics.

'Privacybeleid' betekent het privacybeleid dat van toepassing is op een Property.

'Rapport' betekent het resultaat van de analyse dat wordt weergegeven op www.google.com/analytics/ en in sommige gevallen een analyse van een Profiel kan omvatten.

'Servers' zijn de door Google (of haar volledige dochtermaatschappijen) beheerde servers waarop de Verwerkingssoftware en de Klantgegevens worden opgeslagen.

'SDK's' zijn bepaalde softwareontwikkelingskits die kunnen worden gebruikt of in een Property-app worden opgenomen om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan U verstrekte fixes, updates en upgrades.

'Software' betekent de Verwerkingssoftware, GAMC en/of SDK's.

'Derde partij' betekent elke derde partij (i) aan wie U toegang verleent tot Uw Account of (ii) voor wie U de Service gebruikt om informatie te verzamelen ten behoeve van die derde partij.

'Gebruikers' zijn gebruikers en/of bezoekers van Uw Property's.

De woorden 'omvatten', 'inclusief' en 'met inbegrip van' betekenen 'inclusief, maar niet beperkt tot".

2. Vergoedingen en Service

Met uitzondering van Artikel 15 wordt de Service kosteloos aan U geleverd met een maximum aantal Hits van 10 miljoen per maand per Account. Google kan haar tarieven en betalingsbeleid voor de Service van tijd tot tijd wijzigen, met inbegrip van het berekenen van extra kosten voor geografische gegevens, het importeren van kostengegevens van zoekmachines, of andere tarieven die door derden aan Google of aan haar volledige dochtermaatschappijen in rekening worden gebracht voor het opnemen van gegevens in de Servicerapporten. Wijzigingen in vergoedingen of in het betalingsbeleid worden van kracht wanneer U akkoord gaat met deze wijzigingen. U kunt wijzigingen raadplegen op www.google.com/analytics. Tenzij anders aangegeven, worden alle kosten vermeld in Amerikaanse dollars. Na beëindiging van deze Overeenkomst wordt een eventueel uitstaand saldo onmiddellijk opeisbaar. Eventueel door Google gemaakte incassokosten (met inbegrip van advocaatkosten) zullen in het verschuldigde bedrag worden opgenomen. Voor zover van toepassing mag Google Uw creditcard of andere betalingsmethode die aan Uw AdWords-account is gekoppeld met dit bedrag belasten.

3. Account, wachtwoord en beveiliging

Als U zich wilt registreren voor de Service, moet U de registratieprocedure voltooien door Google te voorzien van actuele, volledige en juiste gegevens zoals in het registratieformulier wordt gevraagd, waaronder Uw e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. U beschermt Uw wachtwoorden en neemt volledige verantwoordelijkheid voor Uw eigen gebruik van Uw accounts evenals voor het gebruik van Uw accounts door derden. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op Uw Account. Onmiddellijk nadat zulks aan U bekend is geworden, zult u Google in kennis stellen van ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de veiligheid. De ondersteuningsmedewerkers van Google (of haar volledige dochterondernemingen) kunnen van tijd tot tijd onder Uw wachtwoord inloggen op de Service om de Service te onderhouden of te verbeteren, inclusief om U te helpen bij technische of factureringsproblemen.

4. Niet-exclusieve licentie

Behoudens de voorwaarden in deze Overeenkomst, (a) verleent Google U een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet in sublicentie overdraagbare licentie om de GAMC en/of SDK's uitsluitend te installeren, te kopiëren en te gebruiken voor zover dat voor U noodzakelijk is om de Service te gebruiken op Uw Property's of de Property's van Derden; en (b) mag U Uw Rapporten die zijn opgeslagen op www.google.com/analytics/ op afstand openen, bekijken en downloaden. U dient zich te onthouden van (en mag derden geen toestemming geven voor) (i) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins creëren van afgeleide werken van de Software of de Documentatie; (ii) het reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen van de Software of anderszins trachten de broncode van de Software te achterhalen, behalve voor zover de van toepassing zijnde wetgeving in de jurisdictie waar U zich bevindt zulke beperkingen specifiek verbiedt; (iii) het verhuren, leasen, verkopen, cederen of anderszins overdragen van rechten op de Software, de Documentatie of de Service; (iv) het verwijderen van aanduidingen van (intellectueel) eigendom of etiketten die op de Software staan of anderszins door de Service zijn geplaatst; (v) het gebruiken, plaatsen, overzenden of introduceren van middelen, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of trachten te verstoren; of (vi) het gebruiken van gegevens die in de Service zijn gemarkeerd als toebehorend aan een derde partij voor doeleinden anders dan het genereren, bekijken en downloaden van Rapporten. U moet zich schikken naar alle van toepassing zijnde wet- en regelgevingen betreffende Uw gebruik van en toegang tot de Documentatie, Software, Service en Rapporten.

5. Vertrouwelijkheid en bètafuncties.

Geen van de Partijen zal de Vertrouwelijke informatie van de wederpartij gebruiken of bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mits dit nodig is om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of indien wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel zulks vereist. Een Partij die aldus wordt gedwongen Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, stelt de wederpartij, alvorens dergelijke informatie openbaar te maken, hiervan zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk in kennis. Bepaalde functies van de Service worden door Google aangeduid als Alfa, Bèta, Experiment (binnen de Service of elders) of als anderszins voorlopig of vertrouwelijk (gezamenlijk 'Bètafuncties'). U mag informatie uit Bètafuncties of de voorwaarden of het bestaan van niet-openbare Bètafuncties niet bekendmaken. Google accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit of gerelateerd aan de Bètafuncties.

6. Informatierechten en publiciteit

Onder voorbehoud van de voorwaarden van haar privacybeleid (zie https://www.google.com/policies/privacy/) mogen Google en haar volledige dochterondernemingen de verzamelde informatie over Uw gebruik van de Service behouden en gebruiken. Google zal Uw Klantgegevens en Klantgegevens van Derde partijen niet met derden delen mits Google (i) daarvoor Uw toestemming heeft voor Klantgegevens of toestemming van een Derde partij voor de Klantgegevens van de Derde partij; (ii) concludeert dat het wettelijk verplicht is of er te goeder trouw van overtuigd is dat openbaarmaking van Klantgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Google, haar gebruikers of het publiek te beschermen; of (iii) Klantgegevens onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden aan derden verstrekt om namens Google opdrachten uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of gegevensopslag), waarbij strenge beperkingen gelden om te voorkomen dat de gegevens op een andere wijze worden gebruikt of uitgewisseld dan door Google is aangegeven. Wanneer dit plaatsvindt, gebeurt dit behoudens overeenkomsten die de betrokken partijen verplichten om Klantgegevens uitsluitend op aanwijzing van Google en in overeenstemming met deze Overeenkomst en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken.

7. Privacy

U mag geen informatie naar Google verzenden die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie. Evenmin mag U derden helpen of toestaan dit te doen. U hanteert en houdt zich aan een passend Privacybeleid en voldoet aan alle toepasselijke wetten, beleidsregels en regelgeving met betrekking tot het verzamelen van informatie over Gebruikers. U moet een Privacybeleid posten en daarin melding maken van het feit dat u gebruikmaakt van cookies, identifiers voor mobiele apparaten (bijvoorbeeld de Android Advertising Identifier of de Advertising Identifier voor iOS) of vergelijkbare technologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. U moet het gebruik van Google Analytics bekendmaken, evenals de manier waarop Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt. U kunt dit doen door een prominente link weer te geven naar de site 'Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt' (op www.google.com/policies/privacy/partners/, of een andere URL die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen). U doet alles wat aanvaardbaar is binnen de grenzen van het handelsverkeer om te waarborgen dat een Gebruiker duidelijke en volledige informatie krijgt over, en toestemming geeft voor, opslag en gebruik van cookies of andere informatie op het apparaat van de Gebruiker waar een dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Service en waar het verstrekken van dergelijke informatie en het verkrijgen van dergelijke toestemming wettelijk verplicht is.

U mag geen privacy-functies omzeilen die deel uitmaken van de Service (bijvoorbeeld een opt-out). U moet zich schikken naar het volledige toepasselijke Google Analytics-beleid op www.google.com/analytics/policies/ (of op een andere door Google gekozen URL) dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd (het 'Google Analytics-beleid').

U mag deelnemen aan een geïntegreerde versie van Google Analytics en bepaalde Google-advertentieservices ('Google Analytics-advertentiefuncties'). Als U Google Analytics-advertentiefuncties gebruikt, houdt U zich aan het beleid van Google Analytics-advertentiefuncties (zie support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl&topic=2611283&answer=2700409hl=nl&topic=2611283&answer=2700409). Uw toegang tot en gebruik van een Google- advertentieservice is met betrekking tot die service onderworpen aan de geldende voorwaarden tussen U en Google.

Als U Platform Home gebruikt, is Uw gebruik van Platform Home onderhevig aan de Aanvullende voorwaarden van Platform Home (of zoals die worden hernoemd) op https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (of enige andere URL die Google mogelijk verstrekt) en zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de 'Voorwaarden van Platform Home').

Voor zover Uw gebruik van de Service binnen de reikwijdte van de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads valt, stemmen U en Google in met deze Voorwaarden op https://privacy.google.com/businesses/processorterms (de 'Verwerkingsvoorwaarden'). Google zal de Verwerkingsvoorwaarden niet wijzigen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de Verwerkingsvoorwaarden.

8. Vrijwaring

Voor zover wettelijk is toegestaan, verklaart U Google en haar volledige dochterondernemingen voor eigen rekening schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen tegen alle vorderingen, acties, procedures en rechtszaken aangespannen door derden tegen Google of een van haar functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of partners en alle gerelateerde aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vereffeningen, sancties, boetes, kosten of uitgaven (met inbegrip van redelijke onkosten van een advocaat en andere proceskosten) opgelopen door Google of een van haar functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen, die voortvloeien uit of verband houden met (i) Uw schending van een voorwaarde van deze Overeenkomst, (ii) Uw gebruik van de Service, (iii) Uw schending van toepasselijke wetten, regels of regelingen in verband met de Service of (iv) enige representatie of garantie door U jegens enige Derde partij met betrekking tot enig aspect van de Service, de Software of Rapporten; (v) enige vordering van of namens enige Derde partij direct of indirect betrekking hebbend op Uw gebruik van de Service, de Software of Rapporten; (vi) schendingen van Uw privacyverplichtingen jegens Derde partijen en (vii) vorderingen met betrekking tot handelingen of omissies van Derde partijen in verband met de Services, de Software of Rapporten.In dergelijke gevallen zal Google U een geschreven bericht van de vordering, rechtszaak of actie doen toekomen. U zult zo goed als redelijkerwijs kan worden verlangd aan de verdediging tegen een vordering meewerken. Google behoudt zich het recht voor om voor eigen kosten de exclusieve verdediging van en controle over elke zaak op zich te nemen waarin Google door U wordt gevrijwaard.

9. Derde partijen

Indien U de Service namens een Derde partij gebruikt of een Derde de Service via Uw Account gebruikt, ongeacht of U hiertoe door Google bent gemachtigd, verklaart en garandeert U dat (a) U volledig bevoegd bent om op te treden namens die Derde partij en dat U deze Derde partij bindt aan al Uw verplichtingen volgens deze Overeenkomst; en (b) Google Klantgegevens die specifiek betrekking hebben op de Property's van de Derde partij, met de Derde partij mag delen, en (c) U geen Klantgegevens van Derde partijen bekendmaakt aan andere partijen zonder toestemming van deze Derde partijen.

10. AFWIJZING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN TENZIJ UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST GEEFT GOOGLE GEEN ENKELE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

11. BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS GOOGLE NIET AANSPRAKELIJK VOOR UW INKOMSTENVERLIES, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE EN EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE, ZELFS ALS GOOGLE OF HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWEZEN OF DAARMEE BEKEND WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN, EN ZELFS WANNEER DIRECTE SCHADE GEEN GENOEGDOENING BIEDT. DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOOGLE (EN HAAR VOLLEDIGE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN) JEGENS U OF EEN ANDERE PARTIJ VOOR VERLIES OF SCHADE DIE RESULTEERT UIT VORDERINGEN, EISEN, OF ACTIES UIT HOOFDE VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST BELOOPT NIET MEER DAN $ 500 (USD).

12. KENNISGEVING VAN EIGENDOMSRECHTEN

De Service, inclusief de Software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop, is en blijft eigendom van Google (en haar volledige dochterondernemingen). Alle rechten in en op de Software die in deze Overeenkomst niet expliciet aan U worden toegekend, blijven zonder beperkingen voorbehouden aan Google en haar licentiegevers, inclusief het recht van Google (en haar volledige dochterondernemingen) op het volledige eigendom van de Software en Documentatie. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande stemt U ermee in U te onthouden van het volgende (en staat U zulks evenmin toe aan derden): (a) het sublicentiëren, verspreiden of gebruiken van de Service of Software buiten de werkingssfeer van de in deze Overeenkomst toegekende licentie; (b) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, maken van afgeleide werken, reverse engineering, disassembleren of decompileren van de Software of anderszins trachten een broncode of handelsgeheimen in verband met de Service te ontdekken; (c) het verhuren, leasen, verkopen, toekennen of anderszins overdragen van rechten in of op de Software of de Service; (d) het gebruiken, plaatsen, doorgeven/verzenden of introduceren van apparaten, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of trachten te verstoren; (e) het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Google gebruiken van de handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken, of van auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met de Service; (f) het registreren, trachten te registreren of anderen helpen bij het registreren van een handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, logo, domeinnaam en andere onderscheidende merkkenmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met Google (of haar volledige dochterondernemingen) anders dan op naam van Google (c.q. haar volledige dochterondernemingen); (g) het verwijderen, onleesbaar maken of veranderen van een auteursrechtverklaring, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat voorkomt op een onderdeel van de Service; of (h) via een tijdens de looptijd van deze Overeenkomst of gedurende een jaar na een dergelijke looptijd ingestelde procedure een dwangbevel op grond van octrooi-inbreuk in te stellen op een deel van de Service.

13. Rechten van de Amerikaanse overheid

Als de Service wordt aangeschaft door of namens de Amerikaanse overheid of door een hoofdaannemer of een onderaannemer (op elk niveau) van de Amerikaanse overheid in overeenstemming met 48 C.F.R. 227.7202-4 (voor aankopen voor het Department of Defense (DOD)), en 48 C.F.R. 2.101 en 12.212 (voor aankopen die niet voor het DOD zijn), gelden de Softwarerechten van de overheid, waaronder de rechten om de Software of Documentatie te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, uit te geven, uit te voeren, weer te geven of openbaar te maken in alle opzichten voor de commerciële licentierechten en -beperkingen die in deze Overeenkomst worden gesteld.

14. Looptijd en beëindiging

Elk der partijen kan de Overeenkomst door middel van opzegging beëindigen. Na beëindiging van deze Overeenkomst stopt Google met de levering en stopt U met het gebruik van de Service. Bovendien geldt dat u bij beëindiging van uw Account en/of uw Property's (i) alle kopieën van de GAMC van alle Property's wist en/of (ii) elk gebruik van de SDK's opschort binnen drie werkdagen na een dergelijke beëindiging. In geval van beëindiging (a) heeft U geen recht op terugbetaling van eventuele gebruikskosten of andere kosten, en (b) is een eventueel uitstaand saldo voor Service die werd verleend tot en met de beëindigingsdatum, onmiddellijk volledig opeisbaar, en (c) kunt U al Uw historische Rapportgegevens niet meer raadplegen.

15. Wijzigingen van Servicevoorwaarden en ander beleid

Google kan deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Service aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in de Service te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. Google publiceert wijzigingen van deze voorwaarden op https://www.google.com/analytics/terms/, het Google Analytics-beleid op www.google.com/analytics/policies/ en andere beleidsregels waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen op de betreffende URL voor dergelijk beleid. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan 14 dagen nadat ze zijn gepost. Als U niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor de Service dient U Uw gebruik van Google Analytics te beëindigen. Wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst zijn uitsluitend bindend indien (i) deze op schrift zijn gesteld en zijn ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Google, (ii) U online akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, of (iii) U doorgaat met het gebruik van de Service nadat Google aanpassingen van de Overeenkomst of van enig beleid met betrekking tot de Service heeft gepost.

16. Diversen, toepasselijke wetgeving en arrondissement

Google is vrijgesteld van uitvoering van deze Overeenkomst in de mate dat uitvoering door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen macht over heeft, wordt belet, vertraagd of verhinderd. Deze Overeenkomst (inclusief de tussen de partijen schriftelijk overeengekomen aanpassingen) vormt de gehele overeenkomst tussen U en Google met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen de partijen. Als een bepaling van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, als niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling voor zover nodig herzien opdat die voor zover is toegestaan uitvoerbaar is, teneinde recht te doen aan de intentie van de partijen, en blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. Deze Overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van de staat Californië en dient zo te worden opgevat zonder verwijzing naar collisieregels. In geval van tegenstrijdigheden tussen buitenlandse wetten, regels en regelingen en die van Californië, gelden de wetten, regels en regelingen van Californië. Elke partij verklaart zich te zullen onderwerpen aan de exclusieve en persoonlijke rechtspraak van het gerecht in Santa Clara County, Californië (VS). Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. Op de Software zijn de exportwetten van de Verenigde Staten van toepassing. De Software mag niet worden gebruikt door landen of individuele personen waarvoor een embargo is ingesteld. Kennisgevingen aan Google moeten worden verzonden naar Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, met een kopie aan het Legal Department, via eersteklas- of luchtpost of overnight-koerier. Deze kennisgeving wordt geacht te zijn verstrekt bij ontvangst. Een verklaring van afstand voor een bepaald gebrek geldt niet voor enig ander gebrek. U mag geen van Uw rechten in deze Overeenkomst toekennen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google; alle pogingen in deze zin zijn ongeldig. De relatie tussen U en Google is geen wettelijk partnerschap, maar een relatie tussen onafhankelijke contractanten. Deze Overeenkomst is bindend en van kracht voor en de respectieve opvolgers en rechtverkrijgende van de partijen bij deze Overeenkomst. De volgende artikelen van deze Overeenkomst blijven van kracht in geval van beëindiging van de Overeenkomst: 1, 4, 5, 6 (behalve de laatste twee zinnen), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 en 17.

17. Google Analytics voor Firebase

Als u in het kader van het gebruik van de Service een Property aan Firebase wilt koppelen ('Firebase-koppelingen'), zijn naast de Artikelen 1-16 hierboven ook de volgende voorwaarden op U en Uw gebruik van de Service van toepassing, inclusief ten aanzien van Uw gebruik van Firebase-koppelingen. Alle overige voorwaarden die hieronder niet worden gewijzigd, blijven gelijk en van kracht. In geval van tegenstrijdigheden tussen dit Artikel 17 en de Artikelen 1-16 hierboven zijn de voorwaarden in Artikel 17 uitsluitend van toepassing op Uw gebruik van Firebase-koppelingen.

  1. De onderstaande definitie van Artikel 1 wordt aangepast als volgt:
    1. 'Hit' betekent een verzameling interacties die ertoe leidt dat gegevens naar de Service worden verzonden en worden verwerkt. Voorbeelden van Hits zijn paginaweergavehits en e-commercehits. Een Hit kan een aanroep van de Service door verschillende bibliotheken zijn, maar is dat niet per se (een Hit kan bijvoorbeeld aan de Service worden afgeleverd door andere door Google Analytics ondersteunde protocollen en mechanismen die door de Service aan U ter beschikking worden gesteld). Voor alle duidelijkheid: een Hit omvat niet bepaalde gebeurtenissen waarvan de collectie verwijst naar interacties met bepaalde Property's die meerdere gegevensstromen kunnen ondersteunen en waarin mogelijk schermweergaven en aangepaste gebeurtenissen zijn opgenomen (het verzamelen van gebeurtenissen, een 'Verbeterd pakket').
  2. De volgende zin is toegevoegd aan het eind van Artikel 7, als volgt:
    1. Als u een Property aan een Firebase-project koppelt ('Firebase-koppelingen'), (i) kunnen bepaalde gegevens van Uw Property, waaronder Klantgegevens, toegankelijk worden gemaakt in of voor enige andere entiteit of medewerker overeenkomstig de rechten die in Firebase zijn ingesteld en (ii) kan die Property ervoor zorgen dat bepaalde Service-instellingen worden gewijzigd door geautoriseerde medewerkers van Firebase (niettegenstaande de instellingen die U mogelijk in de Service aan die Property heeft toegewezen).

Laatst geüpdatet 17 juni 2019