Servicevoorwaarden van Google Analytics

Deze Servicevoorwaarden van Google Analytics (deze 'Overeenkomst') worden aangegaan door Google Ireland Limited ('Google') en de entiteit die deze Overeenkomst uitvoert ('u'). Deze Overeenkomst bepaalt uw gebruik van Google Analytics (de 'Service'). DOOR OP DE KNOP 'IK GA AKKOORD' TE KLIKKEN, HET REGISTRATIEPROCES AF TE RONDEN EN/OF VAN DE SERVICE GEBRUIK TE MAKEN, BEVESTIGT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEEFT GELEZEN EN ACCEPTEERT EN DAT U BEVOEGD BENT NAMENS DE EIGENAAR VAN DIT ACCOUNT TE HANDELEN EN DE EIGENAAR AAN DEZE OVEREENKOMST TE BINDEN.

Onze Service is een zakelijke tool. U mag onze Service alleen gebruiken in verband met uw vakgebied, bedrijf, branche of beroep.

Rekening houdend met de respectieve rechten en verplichtingen van de partijen die staan beschreven in deze Overeenkomst, komen de partijen het volgende overeen:

1. Definities.

'Account' verwijst naar de betaalrekening voor de Service, en de UA-property's en GA4-property's. Voor UA-property's worden de hits voor alle Weergaven (zoals van toepassing) diezijn gekoppeld aan één UA-property verzameld voordat de kosten voor de Service voor die UA-property in rekening worden gebracht.

'Vertrouwelijke informatie' omvat eigen gegevens en enige andere gegevens die door de ene partij aan de andere schriftelijk bekend worden gemaakt en die als 'vertrouwelijk' zijn aangeduid, of die mondeling worden bekendgemaakt en binnen vijf werkdagen op schrift worden gesteld en als 'vertrouwelijk' worden aangemerkt. Ondanks het voorgaande omvat Vertrouwelijke informatie geen informatie die bij het algemene publiek bekend is of wordt, die reeds vóór kennisgeving door een van de partijen in bezit was van de ontvangende partij of die door de ontvangende partij onafhankelijk is ontwikkeld zonder gebruikmaking van Vertrouwelijke informatie.

'Klantgegevens' of 'Google Analytics-gegevens' zijn de gegevens met betrekking tot kenmerken en activiteiten van Gebruikers die u verzamelt, verwerkt of opslaat met gebruikmaking van de Service.

'Documentatie' betekent alle bijbehorende documentatie die door Google aan u ter beschikking wordt gesteld voor gebruik in combinatie met de Verwerkingssoftware, inclusief online of anderszins beschikbare documentatie.

'Gebeurtenis' betekent een basismeeteenheid die wordt verwerkt in de Service via een GA4-property. Dit omvat, maar is niet beperkt tot een paginaweergave, een transactie, een schermweergave of andere interacties. Een Gebeurtenis kan een aanroep zijn van de Service vanuit verschillende bibliotheken of kan op een andere manier aan de Service worden geleverd door OSCI's.

'GA-property' betekent een UA-property of GA4-property, zoals van toepassing.

'GA4-property' (voorheen bekend als een App & webproperty) betekent de compilatie van Google Analytics-instellingen en informatie gekoppeld aan dezelfde Property-ID waar Gebeurtenissen naartoe worden gestuurd.

'GAMC' staat voor de Google Analytics-meetcode, die in een Property wordt geïnstalleerd om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan u verstrekte fixes, updates en upgrades.

'Google Affiliates' betekent Google, Google LLC en de dochtermaatschappijen die volledig in handen zijn van Google LLC.

'Hit' verwijst naar een basismeeteenheid die naar de Service wordt gestuurd voor verwerking via een UA-property. Voorbeelden van Hits zijn paginaweergavehits en e-commercehits. Een Hit kan een aanroep zijn van de Service door verschillende bibliotheken of kan op een andere manier aan de Service worden geleverd door OSCI's.

'OSCI' staat voor Officially Supported Client Interface (officieel ondersteunde klantinterface), een mechanisme of protocol dat beschikbaar wordt gesteld of wordt ondersteund door Google en dat kan worden gebruikt om Hits of Gebeurtenissen naar de Service te sturen.

'Platform Home' is de gebruikersinterface waarmee u toegang heeft tot bepaalde functies op Google Marketing Platform-niveau.

'Verwerkingssoftware' is de serversoftware van Google Analytics en alle upgrades, waarmee de Klantgegevens worden geanalyseerd en de Rapporten worden gemaakt.

'Property' betekent een webpagina, app, andere property of bron onder uw beheer die gegevens naar Google Analytics stuurt.

'Privacybeleid' verwijst naar het privacybeleid dat van toepassing is op een Property.

'Rapport' verwijst naar het resultaat van de analyse dat wordt getoond op analytics.google.com en dat in sommige gevallen een analyse van een Weergave of Gebeurtenissen kan omvatten.

'SDK's' zijn bepaalde softwareontwikkelingskits die kunnen worden gebruikt of in een Property-app worden opgenomen om Klantgegevens te verzamelen, samen met eventueel aan u verstrekte fixes, updates en upgrades.

'Servers' zijn de door Google Affiliates beheerde servers waarop de Verwerkingssoftware en Klantgegevens worden opgeslagen.

'Software' betekent de Verwerkingssoftware, GAMC en/of SDK's.

'Derde' betekent elke derde (i) aan wie u toegang verleent tot Uw Account of (ii) voor wie u de Service gebruikt om informatie te verzamelen ten behoeve van die derde.

'UA-property' betekent een 'Universal Analytics-property', wat de compilatie is van Google Analytics-instellingen en informatie gekoppeld aan dezelfde ‘Property-ID’ waar Hits naartoe worden gestuurd.

'Gebruikers' zijn gebruikers en/of bezoekers van Uw Property's.

'Weergave' verwijst naar de verzameling instellingen die samen bepalen welke gegevens moeten worden toegevoegd aan of weggelaten uit Rapporten voor UA-property's. Een Weergave kan bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat een klein gedeelte van een website in een uniek Rapport wordt getoond.

De woorden 'omvatten', 'inclusief' en 'met inbegrip van' betekenen 'inclusief, maar niet beperkt tot'.

2. Tarieven en Service.

Met uitzondering van Artikel 15 wordt de Service kosteloos aan u geleverd voor (a) GA4-property's en (b) UA-property's voor maximaal 10 miljoen Hits per UA-property per maand. Google kan de tarieven en het betalingsbeleid voor de Service van tijd tot tijd wijzigen, met inbegrip van andere extra kosten voor geografische gegevens, om kostengegevens te importeren van zoekmachines, of door andere tarieven die door derden aan Google of aan een andere Google Affiliate in rekening worden gebracht om gegevens op te nemen in de Servicerapporten. Wijzigingen in tarieven of in het betalingsbeleid worden van kracht wanneer u akkoord gaat met deze wijzigingen. Deze kunt u bekijken op www.google.com/analytics/. Tenzij anders aangegeven, worden alle kosten vermeld in Amerikaanse dollars. Na beëindiging van deze Overeenkomst wordt een eventueel uitstaand saldo onmiddellijk opeisbaar. Eventueel door Google gemaakte incassokosten (inclusief juridische kosten) worden in het verschuldigde bedrag opgenomen. Voor zover van toepassing mag Google dat bedrag afschrijven van uw creditcard of een ander aan uw Google Ads-account gekoppeld factureringsmechanisme.

3. Account, wachtwoord en beveiliging.

Als u zich wilt registreren voor de Service, moet u de registratieprocedure doorlopen door Google te voorzien van actuele, complete en juiste gegevens zoals in het registratieformulier wordt gevraagd, met inbegrip van uw e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord. U beschermt uw wachtwoorden en neemt alle verantwoordelijkheid voor uw eigen gebruik van Uw Accounts en voor het gebruik van Uw Accounts door derden. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op Uw Account (activiteiten uitgevoerd door of namens Google Affiliates uitgezonderd). Onmiddellijk nadat zulks aan u bekend is geworden, stelt u Google in kennis van ongeoorloofd gebruik van Uw Account of enige andere inbreuk op de beveiliging. De supportmedewerkers van Google Affiliates kunnen van tijd tot tijd onder uw klantwachtwoord inloggen op de Service om de Service te onderhouden en om u te helpen bij technische of factureringsproblemen.

4. Niet-exclusieve Licentie.

Behalve de voorwaarden in deze Overeenkomst, (a) verleent Google u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet in sublicentie overdraagbare licentie om de GAMC en/of SDK's alleen te installeren, te kopiëren en te gebruiken voor zover dat voor u noodzakelijk is om de Service te gebruiken op Uw Property's of de Property's van Derden; en (b) mag u Uw Rapporten die zijn opgeslagen op www.google.com/analytics/ op afstand openen, bekijken en downloaden. U dient zich te onthouden van (en mag derden geen toestemming geven voor) (i) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen of anderszins maken van afgeleide werken van de Software of de Documentatie; (ii) het reverse-engineeren, decompileren, uit elkaar halen van de Software of anderszins proberen de broncode van de Software te achterhalen, behalve voor zover de van toepassing zijnde wetgeving in de jurisdictie waar u zich bevindt zulke beperkingen specifiek verbiedt; (iii) het verhuren, leasen, verkopen, cederen of anderszins overdragen van rechten op de Software, de Documentatie of de Service; (iv) het verwijderen van aanduidingen van (intellectueel) eigendom of etiketten die op de Software staan of anderszins door de Service zijn geplaatst; (v) het gebruiken, plaatsen, overzenden of introduceren van middelen, software of routines die de werking van de Service of de Software verstoren of proberen te verstoren; of (vi) het gebruiken van gegevens die in de Service zijn gemarkeerd als toebehorend aan een derde voor doeleinden anders dan het maken, bekijken en downloaden van Rapporten. U dient zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving voor uw gebruik van en toegang tot de Documentatie, Software, Service en Rapporten.

5. Vertrouwelijkheid en Bètafuncties.

Geen van de Partijen zal de Vertrouwelijke informatie van de wederpartij gebruiken of bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, mits dit nodig is om verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen of indien wet- of regelgeving of een rechterlijk bevel zulks vereist. Een Partij die aldus wordt gedwongen Vertrouwelijke informatie openbaar te maken, stelt de wederpartij, vóór dergelijke informatie openbaar te maken, hiervan zo vroeg als redelijkerwijs mogelijk is in kennis. Bepaalde functies van de Service worden door Google aangeduid als Alfa, Bèta, Experiment (binnen de Service of elders) of als anderszins voorlopig of vertrouwelijk (gezamenlijk 'Bètafuncties'). U mag informatie uit Bètafuncties of de voorwaarden of het bestaan van niet-openbare Bètafuncties niet bekendmaken. Met uitzondering van Artikel 11(a) accepteren Google en de Google Affiliates geen enkele aansprakelijkheid (inclusief verplichtingen met betrekking tot schadeloosstelling) voortkomend uit of gerelateerd aan de Bètafuncties. Het gebruik van Bètafuncties is helemaal voor uw eigen risico en kan zijn onderworpen aan aanvullende eisen van Google. Google is niet verplicht support te bieden voor Bètafuncties en Google kan er, naar eigen goeddunken, mee stoppen Bètafuncties te leveren als onderdeel van enige Service. Dit Artikel 5 (Vertrouwelijkheid en Bètafuncties) laat uw rechten op grond van Artikel 16(k) (Kwesties melden bij de publieke autoriteiten) onverlet.

6. Informatierechten en publiciteit.

Google zal Uw Klantgegevens en Klantgegevens van Derden niet met derden delen mits Google (i) daarvoor uw toestemming heeft voor Klantgegevens of toestemming van een Derde voor de Klantgegevens van de Derde; (ii) concludeert dat het wettelijk verplicht is of er te goeder trouw van overtuigd is dat openbaarmaking van Klantgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, eigendommen of veiligheid van Google, de gebruikers van Google of het publiek te beschermen; of (iii) Klantgegevens onder bepaalde nauw omschreven omstandigheden aan derden verstrekt om namens Google opdrachten uit te voeren (bijvoorbeeld facturering of gegevensopslag), waarbij strenge beperkingen gelden om te voorkomen dat de gegevens op een andere wijze worden gebruikt of uitgewisseld dan door Google is aangegeven. Wanneer dit plaatsvindt, gebeurt dit met uitzondering van overeenkomsten die de betrokken partijen verplichten om Klantgegevens alleen op aanwijzing van Google en in overeenstemming met deze Overeenkomst en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen te verwerken.

7. Privacy.

U mag geen informatie, gehasht of anderszins, naar Google sturen die Google kan gebruiken of herkennen als persoonlijk identificeerbare informatie, behalve waar dat is toegestaan volgens, en de informatie valt, onder het beleid of de voorwaarden van Google Analytics-functies die aan u ter beschikking zijn gesteld, en alleen als informatie die naar Google wordt gestuurd voor die Google Analytics-functie wordt gehasht volgens branchenormen. U hanteert en houdt zich aan een passend Privacybeleid en voldoet aan alle toepasselijke wetten, beleidsregels en verordeningen met betrekking tot het verzamelen van informatie over Gebruikers. U moet een Privacybeleid posten en daarin melding maken van het feit dat u gebruikmaakt van cookies, ID's voor mobiele apparaten (bijv. de Androidadvertentie-ID of de advertentie-ID voor iOS) of vergelijkbare technologieën die worden gebruikt om gegevens te verzamelen. U moet bekendmaken dat Google Analytics wordt gebruikt en aangeven op welke manier Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt. U kunt dat doen door een prominente link te tonen naar de site 'Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken', (op www.google.com/policies/privacy/partners/ of een andere URL die Google van tijd tot tijd beschikbaar kan stellen). U doet alles wat aanvaardbaar is binnen de grenzen van het handelsverkeer om te waarborgen dat een Gebruiker duidelijke en uitgebreide informatie krijgt over, en toestemming geeft voor, opslag en gebruik van cookies of andere informatie op het apparaat van de Gebruiker waar een dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met de Service en waar het verstrekken van dergelijke informatie en het verkrijgen van dergelijke toestemming wettelijk verplicht is.

U mag geen privacyfuncties omzeilen die deel uitmaken van de Service (bijvoorbeeld een afmelding). U moet zich schikken naar al het toepasselijke Google Analytics-beleid op www.google.com/analytics/policies/ (of op een andere door Google gekozen URL) dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd (het Google Analytics-beleid).

U mag deelnemen aan een geïntegreerde versie van Google Analytics en bepaalde Google-advertentieservices (Google Analytics-advertentiefuncties). Als u Google Analytics-advertentiefuncties gebruikt, houdt u zich aan het beleid van Google Analytics-advertentiefuncties (zie support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=nl_GB&topic=2611283&answer=2700409). Uw toegang tot en gebruik van een advertentieservice van Google is met betrekking tot die service onderworpen aan de geldende voorwaarden tussen u en Google.

Als u Platform Home gebruikt, valt uw gebruik van Platform Home onder de Aanvullende voorwaarden van Platform Home (of zoals die worden hernoemd) op https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (of enige andere URL die Google mogelijk verstrekt) zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd (de Voorwaarden van Platform Home).

Voor zover uw gebruik van de Service binnen de reikwijdte van de Service valt, stemmen u en Google in met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads, beschikbaar op https://privacy.google.com/businesses/processorterms (de 'Verwerkingsvoorwaarden'). Google zal de Verwerkingsvoorwaarden niet wijzigen, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder de Verwerkingsvoorwaarden.

8. Schadeloosstelling.

Voor zover wettelijk is toegestaan, verklaart u Google Affiliates voor eigen rekening schadeloos te stellen, te vrijwaren voor en te verdedigen tegen: (a) alle schade- en kostenvergoedingen die uiteindelijk worden toegekend aan Google Affiliates in verband met vorderingen, acties, procedures en rechtszaken aangespannen door Derden tegen Google Affiliates of een van hun functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen en: (b) alle gerelateerde aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vereffeningen, sancties, boetes, kosten of uitgaven (met inbegrip van redelijke onkosten van een advocaat en andere proceskosten) opgelopen door Google Affiliates of een van hun functionarissen, directeurs, werknemers, vertegenwoordigers of gelieerde ondernemingen, die voortvloeien uit of verband houden met dergelijke vorderingen, acties, procedures en rechtszaken aangespannen door Derden; in elk geval als een gevolg van (i) uw schending van Artikel 4 (Niet-exclusieve licentie) en/of 12 (Kennisgeving van eigendomsrechten); (ii) uw schending van toepasselijke wetten, regels of verordeningen in verband met de Service; (iii) enige representatie of garantie door u jegens Derden met betrekking tot enig aspect van de Services, de Software of Rapporten; (iv) enige vordering van of namens Derden direct of indirect betrekking hebbend op uw gebruik van de Service, de Software of Rapporten; (v) schendingen van uw privacyverplichtingen jegens Derden; en/of (vi) vorderingen met betrekking tot handelingen of omissies van Derden in verband met de Services, de Software of Rapporten. In dergelijke gevallen stuurt Google u een geschreven bericht van de vordering, rechtszaak of actie waarin u Google Affiliates schadeloos moet stellen. U werkt zo goed als redelijkerwijs kan worden verlangd mee aan de verdediging tegen een vordering. Google behoudt zich het recht voor om voor eigen kosten Artikel 8 af te dwingen namens alle Google Affiliates en de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen voor elke kwestie die schadeloosstelling door u vereist.

9. Derden.

Indien u de Service namens een Derde gebruikt of een Derde de Service via Uw Account gebruikt, ongeacht of u hiertoe door Google bent gemachtigd, verklaart en garandeert u dat (a) u bevoegd bent om op te treden namens die Derde en dat u deze Derde bindt aan al uw verplichtingen volgens deze Overeenkomst; en (b) Google Klantgegevens die specifiek betrekking hebben op de Property's van de Derde, met de Derde mag delen, en (c) u geen Klantgegevens van Derden bekendmaakt aan andere partijen zonder toestemming van deze Derden.

10. DISCLAIMERS.

Elke partij garandeert dat redelijke zorg en vaardigheden worden gebruikt in overeenstemming met de verplichtingen van elke partij onder de Overeenkomst. Er gelden geen restricties, garanties of andere voorwaarden voor enig onderdeel van de Services, tenzij de restricties, garanties en andere voorwaarden expliciet in deze Overeenkomst worden uiteengezet. Voor zover toegestaan zonder enige belemmering zijn alle geïmpliceerde restricties, garanties of andere voorwaarden uitgesloten (met inbegrip van geïmpliceerde voorwaarden met betrekking tot toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en conformiteit aan een beschrijving).

11. BEPERKING VAN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

(a) Niets in deze Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de partijen uitsluiten of beperken: (i) voor overlijden of persoonlijk letsel voortkomende uit de nalatigheid van een van beide partijen of hun beambten, vertegenwoordigers of werknemers; (ii) bedrog of bedrieglijke verkeerde voorstelling van zaken; (iii) volgens Artikel 8 (Schadeloosstelling); of (iv) voor alles dat wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt. (b) Geen van de partijen is op grond van of in verband met deze Overeenkomst aansprakelijk (ongeacht of dit voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad, met inbegrip van, zonder enige beperking, nalatigheid of anderszins) voor (i) winstderving; (ii) verlies van verwachte besparingen; (iii) verlies van zakelijke mogelijkheden; of (iv) indirecte of gevolgschade, die is geleden of opgelopen door de andere partij (ongeacht of dergelijke verliezen al dan niet verwacht konden worden door de partijen op de ingangsdatum van deze Overeenkomst). (c) Met uitzondering van subartikelen 11(a) en (b) hierboven, bedraagt de maximale aansprakelijkheid van elke partij voortkomend uit of in verband met deze Overeenkomst niet meer dan $ 500.

12. Kennisgeving van eigendomsrechten.

De Service, inclusief de Software en alle intellectuele-eigendomsrechten daarop, is en blijft eigendom van Google (en de andere Bij Google aangesloten entiteiten). Alle rechten in en op de Software die in deze Overeenkomst niet expliciet aan u worden toegekend, blijven zonder beperkingen voorbehouden aan Google en haar licentiegevers, inclusief het recht van Google (en de andere Google Affiliates) op het exclusieve eigendom van de Software en Documentatie. Onverminderd het algemene karakter van het voorgaande stemt u ermee in u te onthouden van het volgende (en staat u zulks evenmin toe aan derden): (a) het sublicentiëren, verspreiden of gebruiken van de Service of Software buiten de werkingssfeer van de in deze Overeenkomst toegekende licentie; (b) het kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, maken van afgeleide werken, reverse engineering, disassembleren of decompileren van de Software of anderszins proberen een broncode of handelsgeheimen in verband met de Service of Documentatie te ontdekken; (c) het verhuren, leasen, verkopen, toekennen of anderszins overdragen van rechten in of op de Software of de Service; (d) het gebruiken, plaatsen, doorgeven/versturen of introduceren van apparaten, software of routines die de werking van de Service, Documentatie of Software verstoren of proberen te verstoren; (e) het zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Google gebruiken van de handelsmerken, handelsnamen, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken, of van auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met de Service; (f) het registreren, proberen te registreren of anderen helpen bij het registreren van een handelsmerk, handelsnaam, servicemerk, logo, domeinnaam en andere onderscheidende merkkenmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten in verband met Google (of een andere Google Affiliate) anders dan op naam van Google (c.q. een andere Google Affiliate); (g) het verwijderen, onleesbaar maken of veranderen van een auteursrechtverklaring, handelsmerk of ander eigendomsrecht dat voorkomt op een onderdeel van de Service of Software; of (h) via een tijdens de looptijd van deze Overeenkomst of gedurende een jaar na een dergelijke looptijd ingestelde procedure een dwangbevel op grond van octrooi-inbreuk in te stellen op een deel van de Service.

13. Rechten van de Amerikaanse overheid.

Als de Service wordt aangeschaft door of namens de Amerikaanse overheid of door een hoofdaannemer of een onderaannemer (op elk niveau) van de Amerikaanse overheid in overeenstemming met 48 C.F.R. 227.7202-4 (voor aankopen voor het Department of Defense (DOD)), en 48 C.F.R. 2.101 en 12.212 (voor aankopen die niet voor het DOD zijn), gelden de Softwarerechten van de overheid, inclusief de rechten om de Software of Documentatie te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, uit te geven, uit te voeren, te tonen of openbaar te maken in alle opzichten voor de commerciële licentierechten en -beperkingen die in deze Overeenkomst worden gesteld.

14. Duur en beëindiging.

Elk van de partijen kan de Overeenkomst beëindigen door middel van opzegging. Na beëindiging van deze Overeenkomst stopt Google met de levering en stopt u met het gebruik van de Service. Bovendien geldt dat u bij beëindiging van Uw Account en/of Uw GA-Property's (i) alle kopieën van de GAMC van alle Property's wist en/of (ii) elk gebruik van de SDK's opschort binnen drie werkdagen na een dergelijke beëindiging. Ingeval van beëindiging (a) heeft u geen recht op terugbetaling van eventuele gebruikskosten of andere kosten, en (b) is een eventueel uitstaand saldo voor Service die werd verleend tot en met de beëindigingsdatum, onmiddellijk 100% opeisbaar, en (c) kunt u al uw historische Rapportgegevens niet meer bekijken.

15. Wijzigingen van Servicevoorwaarden en ander beleid.

Google kan deze voorwaarden of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de Service aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in de Service te weerspiegelen. Bekijk deze voorwaarden regelmatig. Google publiceert wijzigingen van deze voorwaarden op https://www.google.com/analytics/terms/, het Google Analytics-beleid op www.google.com/analytics/policies/ en andere beleidsregels waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen op de betreffende URL voor dergelijk beleid. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan 14 dagen nadat ze zijn gepost. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor de Service, moet u uw gebruik van Google Analytics beëindigen. Wijzigingen of aanpassingen van deze Overeenkomst zijn alleen bindend indien (i) deze op schrift zijn gesteld en zijn ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Google, (ii) u online akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, of (iii) u doorgaat met het gebruik van de Service nadat Google aanpassingen van de Overeenkomst of van enig beleid met betrekking tot de Service heeft gepost.

16. Diversen, toepasselijke wetgeving en arrondissement.

(a) Google is vrijgesteld van uitvoering van deze Overeenkomst in de mate dat uitvoering door oorzaken waar zij redelijkerwijs geen macht over heeft, wordt belet, vertraagd of verhinderd. (b) Deze Overeenkomst (inclusief de tussen de partijen schriftelijk overeengekomen amendementen) vormt de gehele overeenkomst tussen u en Google met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen de partijen. Bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft geen van de partijen aanspraak gemaakt op en heeft geen van de partijen recht of verhaal op een bewering, verklaring of garantie (of deze nu onachtzaam of in onschuld is gemaakt) die niet uitdrukkelijk wordt beschreven in deze Overeenkomst. (c) Als een bepaling van deze Overeenkomst, ongeacht de reden, als niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt deze bepaling voor zover nodig herzien opdat die voor zover is toegestaan uitvoerbaar is, om recht te doen aan de intentie van de partijen, en blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. (d) Deze Overeenkomst is onderworpen aan de Engelse wetgeving. Elke partij verklaart zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken in relatie tot enig geschil (al dan niet contractueel) voortkomende uit of in verband met deze Overeenkomst. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. (e) U houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake exportcontrole en sancties, inclusief (i) de Export Administration Regulations ('EAR') die worden gehandhaafd door het Amerikaanse Ministerie van Handel, (ii) handelsembargo's en economische sancties van het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, en (iii) de International Traffic in Arms Regulations ('ITAR') die worden gehandhaafd door het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. . (f) Kennisgevingen aan Google moeten schriftelijk worden gedaan en gericht zijn aan legal-notices@google.com. Kennisgevingen worden geacht te zijn verstrekt bij ontvangst. (g) Een verklaring van afstand voor een bepaald gebrek geldt niet voor enig ander gebrek. (h) U mag geen van uw rechten in deze Overeenkomst toekennen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Google; alle pogingen in deze zin zijn ongeldig. (i) De relatie tussen u en Google is geen wettelijk partnerschap, maar een relatie tussen onafhankelijke contractanten. (j) Deze Overeenkomst is bindend en wordt van kracht voor de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen bij deze Overeenkomst. (k) Niets in deze Overeenkomst weerhoudt een partij ervan om kwesties in verband met niet-naleving van de wetgeving te melden bij een relevante publieke autoriteit. Voor zover dit Artikel 16(k) strijdig is met een ander onderdeel van deze Overeenkomst, is dit Artikel 16(k) van toepassing. (l) De volgende artikelen van deze Overeenkomst blijven van kracht in geval van beëindiging van de Overeenkomst: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 en 17.

17. Google Analytics en Firebase.

Als u in het kader van het gebruik van de Service een Property aan Firebase wilt koppelen ('Firebase-koppelingen'), zijn naast de Artikelen 1-16 hierboven ook de volgende voorwaarden op u en uw gebruik van de Service van toepassing, inclusief voor uw gebruik van Firebase-koppelingen. Alle overige voorwaarden die hieronder niet worden gewijzigd, blijven gelijk en van kracht. In geval van tegenstrijdigheden tussen dit Artikel 17 en de Artikelen 1-16 hierboven zijn de voorwaarden in Artikel 17 alleen van toepassing op uw gebruik van Firebase-koppelingen.

De volgende zin is toegevoegd aan het eind van Artikel 7:
Als u een GA-property aan een Firebase-project koppelt ('Firebase-koppelingen') (i) kunnen bepaalde gegevens van Uw GA-property, met inbegrip van Klantgegevens, toegankelijk worden gemaakt in of voor enige andere entiteit of medewerker die vermeld staan in de toepasselijke Firebase-instellingen en (ii) kan die Property ervoor zorgen dat bepaalde Service-instellingen worden gewijzigd door geautoriseerde medewerkers in de toepasselijke Firebase-instellingen (niettegenstaande de instellingen die u mogelijk in de Service aan die GA-property heeft toegewezen).

Laatste update 11 maart 2024

Vorige versies