Vilkår for bruk av Google Analytics

Disse vilkårene for bruk av Google Analytics (denne «avtalen») inngås mellom Google Ireland Limited («Google») og den juridiske personen som underskriver denne avtalen («deg»). Denne avtalen regulerer din bruk av Google Analytics-standardtjenesten («tjenesten»). VED Å KLIKKE PÅ «JEG GODTAR»-KNAPPEN, GJENNOMFØRE DENNE REGISTRERINGSPROSESSEN ELLER BRUKE TJENESTEN BEKREFTER DU AT DU HAR LEST GJENNOM OG GODTAR DENNE AVTALEN, OG AT DU ER AUTORISERT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV EIEREN AV DENNE KONTOEN OG FORPLIKTE DENNE PERSONEN TIL VILKÅRENE I AVTALEN. Med hensyn til partenes respektive rettigheter og forpliktelser som er beskrevet i denne avtalen, samtykker partene i følgende:

1. Definisjoner

Med «konto» menes kontoen for tjenesten. Vi samler alle treffene for eventuelle profiler som er knyttet til ett område, før vi fastsetter hva det aktuelle området skal belastes med for tjenesten.

«Konfidensielle opplysninger» omfatter alle proprietære data og all annen informasjon som formidles fra den ene parten til den andre, som er skriftlig og merket «konfidensielt», eller som bringes videre muntlig og innen fem virkedager gjøres skriftlig og merkes «konfidensielt». Konfidensielle opplysninger omfatter imidlertid ikke informasjon som er eller gjøres offentlig kjent, som den mottakende parten allerede er i besittelse av før den bekjentgjøres av den andre parten, eller som den mottakende parten egenhendig avleder uten bruk av konfidensielle opplysninger.

Med «kundedata» eller «Google Analytics-data» sikter vi til data du samler inn, behandler eller lagrer via tjenesten, og som er tilknyttet brukeres aktiviteter og kjennetegn.

Med «dokumentasjon» menes medfølgende dokumentasjon Google gjør tilgjengelig for deg for at du skal kunne bruke den sammen med behandlingsprogramvaren, inkludert all dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet.

Med «GAMC» menes Google Analytics-målingskoden, som installeres på et område med det formål å samle inn kundedata, samt eventuelle feilrettinger, oppdateringer og oppgraderinger som tilbys til deg.

Med «Googles tilknyttede selskaper» mener vi Google, Google LLC og Google LLCs heleide datterselskaper.

Med «treff» sikter vi til en samling av interaksjoner som resulterer i at data blir sendt til og behandlet i tjenesten. Eksempler på trefftyper er treff for sidevisninger og netthandel. Treff kan være oppkall til tjenesten foretatt av forskjellige biblioteker, men det trenger ikke å være det (treff kan f.eks. leveres til tjenesten via andre Google Analytics-støttede protokoller og mekanismer som gjøres tilgjengelige for deg via tjenesten).

Med «Platform-startsiden» sikter vi til brukergrensesnittet du har tilgang til funksjonalitet på Google Marketing Platform-nivå gjennom.

«Behandlingsprogramvare» viser til programvare og eventuelle oppgraderinger på Google Analytics-tjenersiden som inngår i analyse av kundedata og generering av rapporter.

Med en «profil» snakker vi om samlingen av innstillinger som samlet sett avgjør hvilken informasjon som skal tas med i – eller utelukkes fra – en bestemt rapport. Det kan for eksempel opprettes en profil for å fremstille en liten del av et nettsted i en unik rapport.

Med et «område» menes enhver app, nettside, annet område eller ressurs som du kontrollerer, og som sender data til Google Analytics.

Med «personvernregler» sikter vi til personvernreglene for et område.

En «rapport» vises på www.google.com/analytics/ og kan inneholde analysen av en profil.

Med «tjenere» mener vi tjenerne som kontrolleres av et av Googles tilknyttede selskaper, der det lagres kundedata og programvare for databehandling.

Med «SDK-er» sikter vi til visse programvareutviklingssett som blir brukt eller integrert i områdeapper med det formål å samle inn kundedata samt eventuelle feilrettinger, oppdateringer og oppgraderinger som tilbys til deg.

«Programvare» viser til GAMC, SDK-er og/eller behandlingsprogramvaren.

Med «tredjepart» menes en hvilken som helst tredjepart (i) du gir tilgang til kontoen din, eller (ii) du samler inn informasjon på vegne av gjennom tjenesten.

Med «brukere» menes brukere av og/eller besøkende til dine områder.

Ordene «inkludere» og «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

2. Gebyrer for bruk av tjenesten

I henhold til punkt 15 i denne avtalen blir du tilbudt tjenesten gratis for opptil 10 millioner treff i måneden per konto. Google kan fra tid til annen endre gebyrene og betalingsvilkårene for tjenesten, deriblant tilleggskostnader for geografiske data, import av kostnadsdata fra søkemotorer samt andre gebyrer som belastes Google eller Googles tilknyttede selskaper i forbindelse med at tredjeparter leverer data til rapportene i tjenesten. Endringer i avgiftene eller betalingsvilkårene trer i kraft når du samtykker i endringene, som publiseres på www.google.com/analytics/. Om ikke annet er nevnt, oppgis alle gebyrer i USD. Eventuelle utestående beløp forfaller umiddelbart til betaling ved oppsigelse av denne avtalen, og eventuelle innfordringskostnader (inkludert juridiske utgifter) Google pådrar seg, inkluderes i det utestående beløpet og kan bli belastet kredittkortet eller andre faktureringsmåter tilknyttet Google Ads-kontoen din.

3. Medlemskonto, passord og sikkerhet

For å registrere deg for tjenesten må du gjennomføre registreringsprosessen ved å gi Google oppdaterte, fullstendige og nøyaktige opplysninger i tråd med instruksene i registreringsskjemaet, deriblant e-postadressen din (brukernavnet) og passordet ditt. Du skal beskytte passordene dine og påta deg alt ansvar for din egen og tredjeparters bruk av kontoene dine. Du er ene og alene ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via kontoen din (med unntak av aktiviteter som utføres av eller på vegne av Googles tilknyttede selskaper). Du skal umiddelbart varsle Google hvis du får kjennskap til uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Fra tid til annen kan Googles tilknyttede selskaper sine medarbeidere i brukerstøtten logge på tjenesten med kundepassordet ditt for å vedlikeholde tjenesten, for eksempel for å hjelpe deg med tekniske problemer eller spørsmål knyttet til fakturering.

4. Ikke-eksklusiv lisens

I henhold til vilkårene i denne avtalen gjelder følgende: (a) Google gir deg en begrenset, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens som ikke kan viderelisensieres, til å installere, kopiere og bruke GAMC og/eller SDK-ene, men bare i det omfanget som er nødvendig for at du skal kunne benytte tjenesten på områdene dine eller områder tilhørende tredjeparter. (b) Du har ekstern tilgang til å åpne, lese og laste ned rapportene dine som er lagret på www.google.com/analytics/. Du må ikke selv (og heller ikke tillate noen tredjepart å) (i) kopiere, endre, tilpasse, oversette eller på annen måte skape avledede verk av programvaren eller dokumentasjonen, (ii) bedrive omvendt konstruksjon (såkalt «reverse engineering»), dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til programvaren, med mindre slik aktivitet uttrykkelig er tillatt ifølge gjeldende lov i den jurisdiksjonen der du oppholder deg, (iii) leie ut, lease, tildele, selge eller på andre måter overdra rettighetene i eller til programvaren, dokumentasjonen eller tjenesten, (iv) fjerne eventuelle eiendomsrettslige merknader eller etiketter fra programvaren eller fra steder tjenesten har plassert disse, (v) bruke, legge ut, overføre eller tilføre enheter, programvare eller prosedyrer som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, eller (vi) bruke data fra tjenesten med merking som viser at de eies av en tredjepart, til andre formål enn å generere, lese og laste ned rapporter. Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter vedrørende bruk av og tilgang til dokumentasjonen, programvaren, tjenesten og rapportene.

5. Taushetsplikt og betafunksjoner

Ingen av partene skal bruke eller videreformidle den andre parts konfidensielle opplysninger uten at det foreligger et klart og skriftlig samtykke til dette. Unntak kan likevel finne sted dersom dette gjøres for det formål å oppfylle forpliktelsene denne parten er underlagt i henhold til denne avtalen, eller dersom det er nødvendig som en følge av lovverk, forskrifter eller rettskjennelser. I slike saker skal den parten som pålegges å bekjentgjøre konfidensielle opplysninger, varsle den andre parten i så god tid forut for dette som praktisk mulig. Google kan ha merket enkelte tjenestefunksjoner med «alfa», «alfaversjon», «beta», «betaversjon» eller «eksperiment» (i tjenesten eller andre steder), og enkelte funksjoner kan tilbys uten støtte eller være konfidensielle (samlet kalt «betafunksjoner»). Du skal ikke formidle informasjon knyttet til betafunksjoner og heller ikke fortelle om vilkårene for betafunksjoner som ennå ikke er offentlig tilgjengelige, eller bekjentgjøre at slike funksjoner eksisterer. I henhold til punkt 11(a) påtar Google og Googles tilknyttede selskaper seg ikke noe ansvar (heller ikke for skadesløsholdelse) som følge av eller forbundet med bruken av betafunksjoner. All bruk av betafunksjoner skjer utelukkende på egen risiko og kan være underlagt tilleggskrav definert av Google. Google er ikke forpliktet til å tilby støtte for betafunksjoner, og Google kan, etter eget skjønn, slutte å tilby betafunksjoner som del av tjenester.

6. Informasjonsrett og publisitet

Google skal ikke videreformidle kundedataene dine eller tredjeparters kundedata til noen tredjepart med mindre Google (i) har ditt samtykke for kundedataene dine eller tredjeparters samtykke for tredjeparters kundedata, (ii) kommer frem til at det er påkrevd ved lov, eller i god tro mener at slik tilgang, oppbevaring eller formidling av kundedata med rimelighet er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, Googles brukere eller allmennheten, eller (iii) under visse begrensede omstendigheter gir slike kundedata til tredjeparter som skal utføre oppgaver på vegne av Google (f.eks. fakturering eller datalagring), hvis dette gjøres underlagt strenge restriksjoner som forhindrer at data brukes eller formidles på noen annen måte enn i tråd med Googles instrukser. Når dette blir gjort, skjer det i henhold til avtaler som forplikter de aktuelle partene til å behandle kundedata utelukkende i tråd med Googles instrukser samt overholde denne avtalen og andre aktuelle tiltak knyttet til sikkerhet og konfidensialitet.

7. Personvern

Du skal ikke overføre informasjon til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som personlig identifiserende informasjon, og du skal heller ikke bistå tredjeparter med dette eller tillate at tredjeparter gjør dette. Du skal ha og overholde en egnet personvernpolicy samt overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter forbundet med innhenting av informasjon fra brukere. Du må legge ut en personvernerklæring som opplyser om at du bruker informasjonskapsler, identifikatorer for mobilenheter (f.eks. annonserings-ID for Android eller annonseringsidentifikator for iOS) eller lignende teknologier for å samle inn data. Du må tilkjennegi at du bruker Google Analytics, og informere om hvordan dette systemet innhenter og behandler data. Du kan gjøre dette ved å vise en lett synlig link til nettsiden «Slik bruker Google data når du bruker Googles partnernettsteder eller apper» (du finner siden på www.google.com/policies/privacy/partners/ eller en annen nettadresse Google gjør tilgjengelig). Du må gjøre en kommersielt rimelig innsats for å sørge for at brukere gis klar og utfyllende informasjon om – og samtykker i – lagring og bruk av informasjonskapsler eller annen informasjon på brukerens enhet. Dette er påkrevd i tilfeller der slik aktivitet skjer i forbindelse med tjenesten, og der du er lovpålagt å innhente slikt samtykke.

Du må ikke omgå personvernsrettet funksjonalitet (f.eks. via bortvalg) som er en del av tjenesten. Du samtykker i å overholde alle gjeldende retningslinjer for Google Analytics som du finner på www.google.com/analytics/policies/ (eller på andre nettadresser Google opplyser om), og som kan endres fra tid til annen («retningslinjene for Google Analytics»).

Du kan få tilgang til en integrert versjon av Google Analytics og visse annonseringstjenester fra Google («annonseringsfunksjoner i Google Analytics»). Hvis du bruker annonseringsfunksjoner i Google Analytics, skal du overholde retningslinjene for annonseringsfunksjoner i Google Analytics (som er tilgjengelige på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&topic=2611283&answer=2700409). Din tilgang til og bruk av eventuelle annonseringstjenester fra Google er underlagt vilkårene du og Google er bundet av i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

I den grad din bruk av tjenesten skjer innenfor omfanget som stipuleres i avtalevilkårene, samtykker du og Google til å overholde vilkårene for behandling av annonsedata på Google («Google Ads Data Processing Terms» – bare tilgjengelig på engelsk), som du finner på https://privacy.google.com/businesses/processorterms («behandlingsvilkårene»). Google kommer ikke til å endre behandlingsvilkårene annet enn slik det uttrykkelig er tillatt i henhold til behandlingsvilkårene.

Hvis du bruker Platform-startsiden, er bruken din av Platform-startsiden underlagt tilleggsvilkårene for Platform-startsiden (eller andre navn dette produktet senere kan gis) som er tilgjengelige på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller på andre nettadresser Google kan opplyse om), og som kan endres over tid («vilkårene for Platform-startsiden»).

8. Godtgjørelse

I den grad gjeldende lover tillater det, skal du for egen regning forsvare Googles tilknyttede selskaper og holde dem skadesløse mot (a) all skadeserstatning og alle kostnader pålagt Googles tilknyttede selskaper i forbindelse med alle krav, søksmål og rettslige skritt fremsatt av tredjeparter mot ethvert av Googles tilknyttede selskaper eller noen av deres direktører, styremedlemmer, ansatte, agenter eller tilknyttede parter, og (b) alt relatert erstatningsansvar, skadeserstatninger, forlik, straffer, bøter, kostnader eller utgifter (inkludert rimelige advokatsalærer og andre prosessutgifter) pådratt av noen av Googles tilknyttede selskaper eller noen av deres styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter eller tilknyttede som følge av eller forbundet med slike krav, søksmål og rettslige skritt fra tredjeparter, i hvert tilfelle som et resultat av (i) at du bryter punkt 4 («Ikke-eksklusiv lisens») og/eller 12 («Merknad om eiendomsrettigheter»), (ii) at du bryter gjeldende lover, regler eller forskrifter i forbindelse med tjenesten, (iii) eventuelle bekreftelser og garantier du har gitt tredjeparter vedrørende aspekter ved tjenesten, programvaren eller rapportene, (iv) krav, fra eller på vegne av tredjeparter, som direkte eller indirekte omfatter deg eller din bruk av tjenesten, programvaren eller rapportene, (v) at du ikke har overholdt personvernforpliktelsene du har overfor tredjeparter, og/eller (vi) eventuelle krav fremsatt som følge av tredjeparters handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten, programvaren eller rapportene. Google gir deg skriftlig varsel om eventuelle krav, saker eller søksmål der du må holde Googles tilknyttede selskaper skadesløse. Du skal samarbeide i det fulle omfang som med rimelighet er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss mot ethvert krav. Google forbeholder seg retten til, på egen bekostning, å håndheve punkt 8 på vegne av alle Googles tilknyttede selskaper og påtar seg alt forsvar og full kontroll over eventuelle saker der du er forpliktet til å holde oss skadesløse.

9. Tredjeparter

Hvis du bruker tjenesten på vegne av tredjepart, eller om en tredjepart ellers bruker tjenesten gjennom kontoen din, uansett om Google har autorisert dette eller ikke, bekrefter og garanterer du at (a) du er autorisert til å handle på vegne av tredjeparten og binde denne parten til alle forpliktelsene du har i henhold til denne avtalen, (b) Google kan dele kundedata som er spesifikke for en tredjeparts områder, med den aktuelle tredjeparten, og (c) du ikke skal videreformidle tredjepartens kundedata til andre parter uten den aktuelle tredjepartens samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

Begge parter garanterer at de vil utvise rimelig dyktighet og omsorg ved overholdelsen av forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen. Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gjelder for noen del av tjenesten med mindre de uttrykkelig er fastsatt i denne avtalen. Så langt lovgivningen tillater det, gjelder ingen indirekte betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder eventuelle indirekte vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller samsvar med beskrivelse).

11. ANSVARSBEGRENSNING

(a) Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser partenes ansvar (i) for død eller personskade som følge av uaktsomhet hos en av partene eller deres funksjonærer, agenter eller ansatte, (ii) for svindel eller feilaktig fremstilling, (iii) i henhold til punkt 8 («Skadesløsholdelse») eller (iv) erstatningsansvar som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov. (b) Ingen av partene vil være ansvarlige i henhold til denne avtalen (verken kontraktsmessig eller på grunn av skadevoldende handling, inkludert, uten begrensning, uaktsomhet eller annet), for (i) tapt fortjeneste, (ii) tap av forventet besparelse (iii), tapte forretningsmuligheter eller (iv) indirekte tap eller følgeskader som den andre parten pådrar seg eller har lidt (uavhengig av om partene hadde vurdert slike tap på tidspunktet da denne avtalen trådte i kraft). (c) I henhold til punkt 11(a) og (b) ovenfor skal det samlede garantiansvaret til hver part i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen ikke overstige USD 500.

12. Merknad om eiendomsrettigheter

Tjenesten, som omfatter programvaren og alle tilknyttede åndsrettigheter, tilhører, og skal fortsatt tilhøre, Google (og Googles tilknyttede selskaper). Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen, i og til programvaren er forbeholdt og innehas av Google og Googles lisensgivere, uten begrensninger, deriblant Googles (og de andre av Googles tilknyttede selskapers) rett til eneeie av programvaren og dokumentasjonen. Uten at det følgende skal begrense allmenngyldigheten til det foregående, samtykker du i at du ikke skal (og ikke tillater at tredjeparter får): (a) underlisensiere, distribuere eller bruke tjenesten eller programvaren utenfor omfanget av lisensen som er gitt i denne avtalen, (b) kopiere, endre, tilpasse, oversette, utarbeide avledede produkter eller bedrive omvendt konstruksjon (reverse engineering) på bakgrunn av, demontere eller dekompilere programvaren eller på annen måte prøve å avdekke kildekode eller forretningshemmeligheter knyttet til tjenesten, (c) leie ut, lease, selge, overdra eller på annen måte overføre rettigheter i eller til programvaren, dokumentasjonen eller tjenesten, (d) bruke, legge ut, overføre eller introdusere enheter, programvare eller rutiner som hindrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren, (e) bruke varemerkene, varenavnene, servicemerkene, logoene, domenenavnene eller andre særtrekk ved merkevarene eller noen opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter som er forbundet med tjenesten, til noe formål uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Google, (f) registrere, forsøke å registrere eller bistå andre i å registrere varemerker, varenavn, servicemerker, logoer, domenenavn eller andre særtrekk ved merkevareelementer, opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter forbundet med Google (eller andre av Googles tilknyttede selskaper) under andre navn enn Google (eller andre av Googles tilknyttede selskaper, alt etter hva som er aktuelt), (g) fjerne, skjule eller endre merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises på eller i eventuelle elementer som inngår i tjenesten eller programvaren, eller (h) be om rettslige pålegg, hvis slike skritt tas i løpet av denne avtalens løpetid eller i ett år etter avtalens utløpstid, for noen som helst del av tjenesten basert på brudd på patentrettigheter.

13. Rettigheter for myndighetene i USA

Hvis bruken av tjenesten anskaffes av eller på vegne av amerikanske myndigheter eller av disse myndighetenes hovedkontraktører eller underkontraktører (uansett nivå) i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (gjelder anskaffelser til Forsvarsdepartementet) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (gjelder anskaffelser til andre enn Forsvarsdepartementet), skal myndighetenes rettigheter til programvaren, inkludert retten de har til å bruke, endre, reprodusere, gi ut, utføre, vise eller videreformidle programvaren eller dokumentasjonen, i alle henseender være underlagt de kommersielle lisensrettighetene og begrensningene angitt i denne avtalen.

14. Gyldighetsperiode og oppsigelse

Enhver av partene kan når som helst si opp denne avtalen etter varsel om dette. Hvis denne avtalen sies opp, gir ikke lenger Google deg tilgang til, og du skal ikke lenger bruke, tjenesten. Hvis kontoen din og/eller områdene dine avsluttes, skal du også (i) slette alle kopier av GAMC fra alle områder og/eller (ii) innstille all bruk av SDK-ene innen tre virkedager etter oppsigelsen. Hvis avtalen skulle sies opp, (a) har du ikke rett til å få refundert eventuelle brukergebyrer eller andre påløpte gebyrer, (b) forfaller eventuelle utstående saldoer for tjenesten frem til og med oppsigelsesdatoen umiddelbart til betaling uten noen avkortning, og (c) mister du tilgang til alle de historiske rapportdataene dine.

15. Endringer i vilkårene for bruk og andre retningslinjer

Google kan endre disse vilkårene samt eventuelle tilleggsvilkår som måtte gjelde for tjenesten. Dette kan for eksempel forekomme for å gjenspeile lovendringer eller endringer i selve tjenesten. Du bør derfor lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom. Google legger ut merknader om endringer i disse vilkårene på https://www.google.com/analytics/terms/. Endringer i Google Analytics-retningslinjene legges ut på www.google.com/analytics/policies/, mens endringer i andre retningslinjer nevnt i denne avtalen kan finnes på nettadressen for de aktuelle retningslinjene. Endringene får ikke tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst 14 dager etter at merknad om dette er lagt ut. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene for tjenesten, kan du ikke lenger bruke Google Analytics. Endringer eller rettelser i denne avtalen er utelukkende bindende hvis (i) de er skriftlige og signert av en rettmessig representant for Google, hvis (ii) du godtar de oppdaterte vilkårene på nettet, eller hvis (iii) du fortsetter å bruke tjenesten etter at Google har lagt ut merknad om oppdatering av avtalen eller retningslinjene som regulerer tjenesten.

16. Diverse, gjeldende lov og jurisdiksjon

(a) Google skal være fritatt fra å oppfylle sin del av denne avtalen hvis den manglende oppfyllelsen skjer som følge av at Google forhindres, forsinkes eller blokkeres av årsaker som ligger utenfor det Google med rimelighet kan kontrollere. (b) Denne avtalen (samt eventuelle endringer partene skriftlig samtykker i) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Google vedrørende avtaleinnholdet, og den erstatter alle forutgående avtaler inngått mellom partene. Ved inngåelse av denne avtalen har ingen av partene basert seg på, og vil heller ikke ha noen rettigheter eller beføyelser basert på, uttalelser, fremstillinger eller garantier (enten de er fremsatt i uaktsomhet eller uvitenhet), med unntak av dem som uttrykkelig er fremsatt i denne avtalen. (c) Hvis en bestemmelse i denne avtalen anses for ikke å være gjennomførbar, uansett årsak, skal bestemmelsen omgjøres i den grad som kreves for at den kan håndheves i maksimalt omfang, slik at partenes intensjon overholdes, mens resten av denne avtalen fortsatt har full kraft og virkning. (d) Denne avtalen er regulert av og skal tolkes i henhold til lovene i England. Begge parter samtykker i å være underlagt de engelske domstolenes eksklusive domsmyndighet hva gjelder eventuelle tvister (knyttet til forhold i eller utenfor kontrakt) som følge av eller forbundet med denne avtalen. Denne avtalen omfattes ikke av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp eller UCITA-loven («Uniform Computer Information Transactions Act»). (e) Programvaren er underlagt USAs eksportbestemmelser og kan ikke eksporteres til eller brukes av land eller enkeltpersoner som omfattes av eksportforbud. (f) Alle merknader til Google må sendes til Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, med kopi til Legal Department (juridisk avdeling), per A-post, luftpost eller kurér, og merknader anses som levert ved mottak. (g) Hvis den ene parten unnlater å reagere på at den andre parten misligholder avtalen, skal ikke dette bety at den ene parten gir avkall på noen rettigheter eller krav på et senere tidspunkt. (h) Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre noen av rettighetene du har i henhold til denne avtalen, uten at Google på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette, og ethvert forsøk på å gjøre dette regnes som ugyldig. (i) Forholdet mellom Google og deg er ikke et juridisk partnerskap, men et forhold mellom uavhengige kontraktører. (j) Denne avtalen er bindende og gjelder for de respektive etterfølgerne og utnevnte av partene i avtalen. (k) Følgende punkter i denne avtalen gjelder fortsatt etter oppsigelse av avtalen: 1, 4, 5, 6 (bortsett fra de to siste setningene), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 og 16.

17. Google Analytics for Firebase

Hvis du knytter et område til Firebase («Firebase-tilknytning») som en del av bruken av tjenesten, gjelder også vilkårene nedenfor, i tillegg til del 1–16 ovenfor, for deg, og de regulerer dessuten bruken din av tjenesten, inkludert bruk av Firebase-tilknytning. Med unntak av endringene som er angitt nedenfor, forblir alle andre vilkår som de er og gjelder fortsatt. Hvis det skulle oppstå konflikt mellom del 17 og del 1–16 ovenfor, regulerer vilkårene i del 17 kun bruken din av Firebase-tilknytningen.

  1. Følgende definisjon i del 1 endres som følger:
    1. Med «treff» sikter vi til en samling av interaksjoner som resulterer i at data blir sendt til og behandlet i tjenesten. Eksempler på trefftyper er treff for sidevisninger og netthandel. Treff kan være oppkall til tjenesten foretatt av forskjellige biblioteker, men det trenger ikke å være det (treff kan f.eks. leveres til tjenesten via andre Google Analytics-støttede protokoller og mekanismer som gjøres tilgjengelige for deg via tjenesten). Det vil si at treff ikke omfatter visse hendelser hvor samlinger gjenspeiler interaksjoner med bestemte områder som har støtte for flere datastrømmer, og som kan omfatte skjermvisninger og egendefinerte hendelser (samlingen av hendelser, en «Forbedret pakke»).
  2. Setningen nedenfor legges til på slutten av del 7 på følgende måte:
    1. Hvis du knytter et område til et Firebase-prosjekt («Firebase-tilknytning»), (i) kan det hende at visse data fra området ditt, deriblant kundedata, blir gjort tilgjengelige i eller for andre enheter eller personell i henhold til tillatelsene som er angitt i Firebase, og (ii) det kan hende at autorisert Firebase-personell endrer visse tjenesteinnstillinger for det aktuelle området (uavhengig av innstillingene du har angitt for det aktuelle området i tjenesten).

Sist oppdatert: 31. mars 2021

Tidligere versjoner