These terms were updated on 11 January 2024, effective from 11 February 2024. The English language version which was updated is available to view here: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/. The translated version of the English law terms, which appears below, will be updated to include those corresponding changes on 11th March 2024.

+

Vilkår for bruk av Google Analytics

Disse vilkårene for bruk av Google Analytics (denne «avtalen») inngås mellom Google Ireland Limited («Google») og enheten som underskriver denne avtalen («du/deg»). Denne avtalen regulerer din bruk av Google Analytics («tjenesten»). NÅR DU KLIKKER PÅ «JEG GODTAR»-KNAPPEN, GJENNOMFØRER DENNE REGISTRERINGSPROSESSEN ELLER BRUKER TJENESTEN, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST GJENNOM OG GODTAR DENNE AVTALEN, OG AT DU HAR FULLMAKT TIL Å HANDLE PÅ VEGNE AV EIEREN AV DENNE KONTOEN OG BINDE DENNE PARTEN TIL VILKÅRENE I AVTALEN.

Tjenesten vår er et bedriftsverktøy. Du kan bare bruke denne tjenesten i tilknytning til virksomheten din, bedriften din, faget ditt eller yrket ditt.

Med hensyn til partenes respektive rettigheter og forpliktelser som er beskrevet i denne avtalen, samtykker partene i følgende:

1. Definisjoner.

«Konto» er kontoen for tjenesten samt UA-områder og GA4-områder. Alle treff som er knyttet til rapporteringsvisninger (der dette er aktuelt) i ett enkelt UA-område, skal samles før utregning av belastningen for tjenesten for dette UA-området.

«Konfidensielle opplysninger» inkluderer alle data som eies av og all annen informasjon som formidles fra den ene parten til den andre, som er skriftlig og merket «konfidensielt», eller som formidles muntlig og innen fem virkedager gjøres skriftlig og merkes «konfidensielt». Konfidensielle opplysninger inkluderer imidlertid ikke informasjon som er eller gjøres offentlig kjent, som mottakerparten allerede har før den bekjentgjøres av den andre parten, eller som mottakerparten avleder selv uten bruk av konfidensielle opplysninger.

«Kundedata» eller «Google Analytics-data» er data relatert til besøkendes aktiviteter og kjennetegn som du samler inn, behandler eller lagrer via tjenesten.

«Dokumentasjon» er medfølgende dokumentasjon Google gjør tilgjengelig for deg for at du skal kunne bruke den sammen med behandlingsprogramvaren, inkludert eventuell dokumentasjon som er tilgjengelig på nettet.

«Hendelse» er en grunnenhet for måling som behandles i tjenesten via et GA4-område, for eksempel transaksjoner, sidevisninger, skjermvisninger og andre interaksjoner. Hendelser kan være kall til tjenesten fra ulike biblioteker eller kall som på andre måter formidles til tjenesten via et OSCI.

«GA-område» betyr et UA-område eller et GA4-område, alt etter hva som er aktuelt.

«GA4-område» (tidligere kalt et app- og nettområde) er samlingen av Google Analytics-innstillinger og -informasjon som er tilknyttet den samme «område-ID-en» som hendelser sendes til.

«GAMC» (Google Analytics Measurement Code) er Google Analytics-målingskoden, som installeres i et område med det formål å samle inn kundedata og tilby deg feilrettinger, oppdateringer og oppgraderinger.

«Googles samarbeidspartnere» er Google, Google LLC og Google LLCs heleide datterselskaper.

«Treff» er en grunnenhet for måling som sendes til tjenesten og behandles via et UA-område. Eksempler på trefftyper er treff knyttet til netthandel og sidevisninger. Treff kan være kall til tjenesten fra ulike biblioteker eller kall som på andre måter formidles til tjenesten via et OSCI.

«OSCI»er et offisielt støttet klientgrensesnitt («Officially Supported Client Interface»), som er en mekanisme eller protokoll som er gjort tilgjengelig eller støttes av Google, og som kan brukes til å sende treff eller hendelser til tjenesten.

«Platform-startsiden» er brukergrensesnittet du bruker for å få tilgang til funksjonalitet på Google Marketing Platform-nivå.

«Behandlingsprogramvare» er programvare og eventuelle oppgraderinger på Google Analytics-tjenersiden som analyser kundedata og genererer rapportene.

«Område»er en app, en nettside eller et annet område / en annen ressurs du kontrollerer, som sender data til Google Analytics.

«Personvernregler» er personvernreglene for et område.

«Rapport» er den resulterende analysen som vises på analytics.google.com, og som kan inkludere analyser av hendelser eller rapporteringsvisninger.

«SDK-er» er visse utviklingssett for programvare som kan bli brukt eller integrert i områdeapper for å samle inn kundedata og tilby deg feilrettinger, oppdateringer og oppgraderinger.

«Tjenere» er tjenerne som Googles samarbeidspartnere kontrollerer, der det lagres kundedata og programvare for databehandling.

«Programvare» er GAMC, SDK-er og/eller behandlingsprogramvaren.

«Tredjepart» er en hvilken som helst tredjepart (i) du gir tilgang til kontoen din, eller som (ii) du samler inn informasjon på vegne av via tjenesten.

«UA-område» er et «Universal Analytics-område», som er samlingen av Google Analytics-innstillinger og -informasjon forbundet med den samme «område-ID-en» som treff sendes til.

«Brukere» er de som bruker og/eller besøker områdene dine.

«Rapporteringsvisning» er samlingen av innstillinger som samlet definerer hvilken informasjon som skal tas med i – eller ekskluderes fra – rapporter for UA-områder. Du kan for eksempel opprette en rapporteringsvisning for å vise informasjon om en liten del av et nettsted i en unik rapport.

Ordene «inkluderer» og «inkludert» betyr «inkludert, men ikke begrenset til».

2. Gebyrer for bruk av tjenesten.

I henhold til del 15 i denne avtalen får du denne tjenesten vederlagsfritt for (a) GA4-områder og (b) UA-områder for opptil 10 millioner treff per UA-område per måned. Google kan fra tid til annen endre gebyrene og betalingsvilkårene for tjenesten, inkludert tilleggskostnader for geografiske data, importering av kostnadsdata fra søkemotorer samt andre gebyrer som tredjeparter belaster Google eller Googles samarbeidspartnere for mot å levere data til rapportene i tjenesten. Endringer i gebyrer eller betalingsvilkår trer i kraft når du samtykker i disse endringene, som legges ut på www.google.com/analytics/. Hvis ikke annet er nevnt, oppgis alle gebyrer i USD. Eventuelle utestående beløp forfaller umiddelbart til betaling ved oppsigelse av denne avtalen, og eventuelle innfordringskostnader (inkludert advokathonorarer) Google pådrar seg, tas med i det utestående beløpet og kan bli belastet kredittkortet eller andre faktureringsmåter tilknyttet Google Ads-kontoen din.

3. Konto, passord og sikkerhet.

For å registrere deg for tjenesten må du fullføre registreringsprosessen ved å gi Google presise, oppdaterte og fullstendige opplysninger, slik du blir bedt om i registreringsskjemaet, inkludert e-postadressen din (som er brukernavnet) og passordet ditt. Du skal beskytte passordene dine og påta deg alt ansvar for din egen og tredjeparters bruk av kontoene dine. Du er selv ansvarlig for alle aktiviteter som utføres via kontoen din (med unntak av aktiviteter som utføres av eller på vegne av Googles samarbeidspartnere). Du skal umiddelbart varsle Google hvis du får kjennskap til uautorisert bruk av kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd. Fra tid til annen kan ansatte i brukerstøtten for Googles samarbeidspartnere logge på tjenesten med kundepassordet ditt for å vedlikeholde tjenesten, for eksempel for å hjelpe deg med tekniske problemer eller spørsmål knyttet til fakturering.

4. Ikke-eksklusiv lisens.

I henhold til vilkårene i denne avtalen (a) gir Google deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar lisens til å installere, kopiere og bruke GAMC og/eller SDK-ene, men bare i det omfanget som er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenesten i områdene dine eller områder tilhørende tredjeparter; og (b) kan du fra en ekstern plassering åpne, lese og laste ned rapportene dine som er lagret på www.google.com/analytics/. Du må ikke selv (og heller ikke tillate noen tredjepart å) (i) kopiere, endre, tilpasse, oversette eller på annen måte skape derivatverk av programvaren eller dokumentasjonen; (ii) utføre omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden til programvaren, med mindre slik aktivitet uttrykkelig er tillatt ifølge gjeldende lov i den virkekretsen du bor i; (iii) leie ut, lease, tildele, selge eller på andre måter overdra rettigheter i eller til programvaren, dokumentasjonen eller tjenesten; (iv) fjerne eventuelle merknader eller etiketter om eiendomsrett fra programvaren eller fra steder tjenesten har plassert disse; (v) bruke, legge ut, overføre eller tilføre enheter, programvare eller prosedyrer som forstyrrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten eller programvaren; eller (vi) bruke data med merking som viser at de eies av en tredjepart, i tjenesten, til andre formål enn å generere, lese og laste ned rapporter. Du må overholde alle gjeldende lover og forskrifter om bruk av og tilgang til dokumentasjonen, programvaren, tjenesten og rapportene.

5. Taushetsplikt og betafunksjoner.

Ingen av partene skal bruke eller videreformidle den andre partens konfidensielle opplysninger uten at det er gitt skriftlig samtykke til dette, unntatt hvis formålet er å oppfylle forpliktelser parten har i henhold til denne avtalen, eller hvis det kreves for å overholde lov og rett, forordninger eller rettskjennelser. I slike tilfeller skal den parten som pålegges å videreformidle konfidensielle opplysninger, varsle den andre parten i så god tid i forveien som praktisk mulig. Google kan ha merket enkelte tjenestefunksjoner med «alfa»/«alfaversjon», «beta»/«betaversjon» eller «eksperiment» (enten i tjenesten eller andre steder), eller det kan være angitt at de er konfidensielle eller ikke støttes (samlet kalt «betafunksjoner»). Du kan ikke formidle informasjon fra betafunksjoner eller fortelle om vilkårene som gjelder for eller bekjentgjøre eksistensen av betafunksjoner som ennå ikke er offentlig tilgjengelige. I henhold til del 11(a) påtar Google og selskapets samarbeidspartnere seg ikke noe ansvar (heller ikke ifm. godtgjørelse) som følge av eller forbundet med bruken av betafunksjoner. All bruk av betafunksjoner skjer utelukkende på egen risiko og kan være underlagt tilleggskrav definert av Google. Google er ikke forpliktet til å tilby brukerstøtte for betafunksjoner, og Google kan, etter eget skjønn, oppheve tilgangen til betafunksjoner knyttet til tjenesten. Denne del 5 (Konfidensialitet og Betafunksjoner) påvirker ikke dine rettigheter under del 16 (k) (Ta opp problemer med offentlige myndigheter).

6. Informasjonsrett og publisitet.

Google skal ikke videreformidle kundedataene dine eller tredjeparters kundedata til noen tredjepart med mindre Google (i) har ditt samtykke (for dine kundedata) eller tredjeparters samtykke (for tredjeparters kundedata); (ii) kommer frem til at det er påkrevd i tråd med lov og rett, eller i god tro mener at slik tilgang, oppbevaring eller formidling av kundedata med rimelighet er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, Googles brukere eller allmennheten; eller (iii) under visse begrensede omstendigheter gir slike kundedata til tredjeparter som skal utføre oppgaver på vegne av Google (f.eks. fakturering eller datalagring), hvis dette gjøres i henhold til strenge restriksjoner som forhindrer at data brukes eller formidles på noen annen måte enn i tråd med Googles instrukser. Når dette blir gjort, skjer det i henhold til avtaler som forplikter de aktuelle partene til å behandle kundedata bare i tråd med Googles instrukser samt overholde denne avtalen og andre aktuelle tiltak knyttet til sikkerhet og taushetsplikt.

7. Personvern.

Du skal ikke overføre informasjon, uansett om den er hashet eller ikke, til Google som Google kan bruke eller gjenkjenne som personlig identifiserende informasjon, og du skal heller ikke hjelpe tredjeparter med eller tillate at tredjeparter gjør dette, med unntak av tilfeller der dette er tillatt i henhold til og gjøres i tråd med vilkårene eller retningslinjene for Google Analytics-funksjoner som gjøres tilgjengelige for deg, men dette forutsetter at informasjonen som sendes til Google i forbindelse med den aktuelle Google Analytics-funksjonen, er hashet i tråd med bransjestandarder. Du skal ha og overholde hensiktsmessige personvernregler samt overholde alle gjeldende lover, retningslinjer og forordninger relatert til innhenting av informasjon fra brukere. Du må legge ut personvernreglene dine, og i disse skal du opplyse om at du bruker informasjonskapsler, identifikatorer for mobilenheter (f.eks. annonseringsidentifikatorer for iOS eller Android) eller lignende teknologier til å samle inn data. Du må opplyse om at du bruker Google Analytics, og informere om hvordan dette systemet innhenter og behandler data. Du kan gjøre dette ved å vise en lett synlig link til artikkelen «Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker tjenestene våre» (som du finner på www.google.com/policies/privacy/partners/, eller en annen nettadresse Google måtte opplyse om). Du skal iverksette kommersielt ansvarlige tiltak for å sikre at brukeren gis klar og fullstendig informasjon om – og samtykker i – lagring av og lesing av informasjonskapsler eller annen informasjon på brukerens enhet. Dette er påkrevd i tilfeller der slik aktivitet skjer i forbindelse med tjenesten, og der du er lovpålagt å innhente slikt samtykke.

Du må ikke omgå personvernsrettet funksjonalitet (f.eks. bortvalg) som er en del av tjenesten. Du skal overholde alle de gjeldende Google Analytics-retningslinjene på www.google.com/analytics/policies/ (eller en annen nettadresse Google måtte opplyse om), som kan bli endret fra tid til annen («Google Analytics-retningslinjene»).

Du kan få tilgang til en integrert versjon av Google Analytics og visse Google-annonseringstjenester («annonseringsfunksjoner i Google Analytics»). Hvis du bruker annonseringsfunksjoner i Google Analytics, skal du overholde retningslinjene for annonseringsfunksjoner i Google Analytics (som er tilgjengelige på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=no&topic=2611283&answer=2700409). Din tilgang til og bruk av eventuelle Google-annonseringstjenester er underlagt vilkårene du og Google er bundet av i forbindelse med den aktuelle tjenesten.

Hvis du bruker Platform-startsiden, er denne bruken underlagt tilleggsvilkårene for Platform-startsiden (eller andre navn dette produktet senere kan gis), som er tilgjengelige på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller på andre nettadresser Google måtte opplyse om), og som kan bli endret fra tid til annen («vilkårene for Platform-startsiden»).

I den grad bruken din av tjenesten skjer innenfor omfanget som stipuleres i avtalevilkårene, samtykker du og Google i å overholde vilkårene for databehandling for Google Ads, som du finner på https://privacy.google.com/businesses/processorterms(«vilkårene for databehandling»). Google kan ikke endre vilkårene for databehandling, unntatt slik det er uttrykkelig tillatt i vilkårene for databehandling.

8. Godtgjørelse.

I den grad gjeldende lover tillater det, skal du for egen regning forsvare Googles samarbeidspartnere og holde dem skadesløse mot (a) alle erstatningskrav og kostnader pålagt Googles samarbeidspartnere i forbindelse med alle krav, søksmål og rettslige skritt fremsatt mot Googles samarbeidspartnere eller deres tilknyttede styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere; og (b) alle relaterte erstatningsansvar, skadeserstatninger, forlik, straffer, bøter, kostnader eller utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og andre prosessutgifter) Googles samarbeidspartnere eller noen av deres styremedlemmer, direktører, ansatte, agenter eller samarbeidspartnere pådrar seg som følge av eller forbundet med slike krav, søksmål og rettslige skritt fra tredjeparter; i hvert tilfelle som et resultat av (i) at du bryter del 4 («Ikke-eksklusiv lisens») og/eller del 12 («Merknad om eiendomsrettigheter»); (ii) at du bryter gjeldende lov og rett, regler eller forordninger i forbindelse med tjenesten; (iii) eventuelle bekreftelser og garantier du har gitt tredjeparter vedrørende aspekter ved tjenesten, programvaren eller rapportene; (iv) krav, fra eller på vegne av tredjeparter, som direkte eller indirekte omfatter deg eller din bruk av tjenesten, programvaren eller rapportene; (v) at du ikke har overholdt personvernforpliktelsene du har overfor tredjeparter; og/eller (vi) eventuelle krav fremsatt som følge av tredjeparters handlinger eller unnlatelser i forbindelse med tjenesten, programvaren eller rapportene. Google gir deg skriftlig varsel om eventuelle krav, saker eller søksmål der du skal holde Googles samarbeidspartnere skadesløse. Du skal samarbeide i det fulle omfang som med rimelighet er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss mot ethvert krav. Google forbeholder seg retten til, på egen bekostning, å håndheve del 8 på vegne av alle Googles samarbeidspartnere og påtar seg alt forsvar av og full kontroll over eventuelle saker der du er forpliktet til å holde oss skadesløse.

9. Tredjeparter.

Hvis du bruker tjenesten på vegne av en tredjepart, eller hvis en tredjepart på annen måte bruker tjenesten gjennom kontoen din, uansett om Google har autorisert dette eller ikke, bekrefter og garanterer du (a) at du har fullmakt til å handle på vegne av tredjeparten og binde denne parten til alle forpliktelsene du har i henhold til denne avtalen; (b) at Google kan dele kundedata som er spesifikke for en tredjeparts områder, med den aktuelle tredjeparten; og (c) at du ikke skal videreformidle tredjepartens kundedata til andre parter uten den aktuelle tredjepartens samtykke.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE.

Begge partene garanterer at de skal gjøre sitt ytterste for å overholde forpliktelsene sine i henhold til denne avtalen. Ingen betingelser, garantier eller andre vilkår gjelder for noen del av tjenesten med mindre de uttrykkelig er fastsatt i denne avtalen. Så langt lovgivningen tillater det, gjelder ingen indirekte betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder eventuelle indirekte vilkår om tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål eller samsvar med beskrivelse). .

11. ANSVARSBEGRENSNING.

(a) Ingenting i denne avtalen utelukker eller begrenser partenes ansvar (i) for død eller personskade som følge av forsømmelighet hos en av partene eller deres funksjonærer, agenter eller ansatte; (ii) for svindel eller feilaktig fremstilling; (iii) i henhold til del 8 («Skadesløsholdelse») eller (iv) for forhold som ikke kan ekskluderes eller begrenses ved lov. (b) Ingen av partene skal ha erstatningsansvar i henhold til denne avtalen (verken kontraktsmessig eller på grunn av skadevoldende handling, inkludert forsømmelighet eller annet) for (i) tapt fortjeneste; (ii) tapt forventet besparelse; (iii) tapte forretningsmuligheter eller (iv) indirekte tap eller følgeskader som den andre parten pådrar seg eller forvoldes (uavhengig av om partene hadde vurdert slike tap på tidspunktet da denne avtalen trådte i kraft). (c) I henhold til del 11(a) og (b) ovenfor skal det samlede garantiansvaret til hver part i henhold til eller i forbindelse med denne avtalen ikke overstige USD 500.

12. Merknad om eiendomsrettigheter.

Tjenesten, som omfatter programvaren og alle tilknyttede åndsrettigheter, tilhører, og skal fortsatt tilhøre, Google (og Googles samarbeidspartnere). Alle rettigheter i og til programvaren som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne avtalen, er forbeholdt og innehas av Google og selskapets lisensgivere, uten begrensninger, deriblant Googles (og Googles samarbeidspartneres) rett til eneeie av programvaren og dokumentasjonen. Uten å begrense allmenngyldigheten til det foregående samtykker du i at du ikke skal (og ikke tillate at noen tredjepart får): (a) underlisensiere, distribuere eller bruke tjenesten eller programvaren utenfor omfanget av lisensen som er gitt i denne avtalen; (b) kopiere, endre, tilpasse, oversette, utarbeide derivatverk eller utføre omvendt utvikling av, demontere eller dekompilere programvaren eller på annen måte prøve å avdekke kildekode eller forretningshemmeligheter knyttet til tjenesten eller dokumentasjonen; (c) leie ut, lease, selge, overdra eller på annen måte overføre rettigheter i eller til programvaren eller tjenesten; (d) bruke, legge ut, overføre eller introdusere enheter, programvare eller rutiner som forstyrrer eller forsøker å forstyrre driften av tjenesten, dokumentasjonen eller programvaren; (e) bruke varemerkene, handelsnavn, tjenestemerkene, logoene, domenenavnene eller andre særegne merkevareelementer eller noen opphavsrettigheter eller andre eiendomsrettigheter som er tilknyttet tjenesten, til noe formål uten uttrykkelig, skriftlig samtykke fra Google; (f) registrere, forsøke å registrere eller bistå andre i å registrere varemerker, handelsnavn, tjenestemerker, logoer, domenenavn eller andre særegne merkevareelementer, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter som er tilknyttet Google (eller Googles samarbeidspartnere), under andre navn enn Google (eller Googles samarbeidspartnere, alt etter hva som er aktuelt); (g) fjerne, skjule eller endre merknader om opphavsrett, varemerker eller andre eiendomsrettigheter som vises på eller i eventuelle elementer som inngår i tjenesten eller programvaren; eller (h) be om rettslige pålegg, hvis slike skritt tas i løpet av denne avtalens løpetid eller i ett år etter avtalens utløpstid, for noen som helst del av tjenesten basert på brudd på patentrettigheter.

13. Rettigheter for myndighetene i USA.

Hvis bruken av tjenesten anskaffes av eller på vegne av amerikanske myndigheter eller av disse myndighetenes hovedkontraktører eller underkontraktører (uansett nivå) i henhold til 48 C.F.R. 227.7202-4 (gjelder anskaffelser til det amerikanske Forsvarsdepartementet) og 48 C.F.R. 2.101 og 12.212 (gjelder anskaffelser til andre enn det amerikanske Forsvarsdepartementet), skal myndighetenes rettigheter til programvaren, inkludert retten de har til å bruke, endre, reprodusere, gi ut, utføre, vise eller videreformidle programvaren eller dokumentasjonen, i alle henseender være underlagt de kommersielle lisensrettighetene og begrensningene angitt i denne avtalen.

14. Gyldighetsperiode og oppsigelse.

EHver av partene kan når som helst si opp denne avtalen etter varsel om dette. Hvis denne avtalen sies opp, gir ikke lenger Google deg tilgang til, og du skal ikke lenger bruke, tjenesten. Hvis kontoen din og/eller GA-områdene dine avsluttes, skal du også (i) slette alle kopier av GAMC fra alle områder og/eller (ii) avslutte all bruk av SDK-ene innen 3 virkedager etter oppsigelsen. Hvis avtalen sies opp, (a) har du ikke rett til å få refundert eventuelle brukergebyrer eller andre påløpte gebyrer, (b) forfaller eventuelle utestående saldoer for tjenesten frem til og med oppsigelsesdatoen umiddelbart til betaling uten noen avkorting, og (c) mister du tilgangen til alle de historiske rapportdataene dine.

15. Endringer i vilkårene for bruk og andre retningslinjer.

Google kan endre disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for tjenesten. Dette kan for eksempel gjøres for å gjenspeile lovendringer eller endringer i tjenesten. Du bør derfor lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom. Google legger ut merknader om endringer i disse vilkårene på https://www.google.com/analytics/terms/ og endringer i Google Analytics-retningslinjene på www.google.com/analytics/policies/, mens endringer i andre retningslinjer nevnt i denne avtalen kan finnes på nettadressen for de aktuelle retningslinjene. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft, og de trer i kraft tidligst 14 dager etter at merknad om dem er lagt ut. Hvis du ikke godtar de reviderte vilkårene for bruk av tjenesten, kan du ikke lenger bruke Google Analytics. Endringer eller rettelser i denne avtalen er bare bindende (i) hvis de er skriftlige og signert av en rettmessig representant for Google, (ii) hvis du godtar de oppdaterte vilkårene på nettet, eller (iii) hvis du fortsetter å bruke tjenesten etter at Google har lagt ut merknad om oppdatering av avtalen eller retningslinjene som regulerer tjenesten.

16. Diverse, gjeldende lov og jurisdiksjon.

(a) Google skal være fritatt fra å oppfylle sin del av denne avtalen hvis den manglende oppfyllelsen skjer som følge av at Google forhindres, forsinkes eller blokkeres av årsaker som ligger utenfor det Google med rimelighet kan kontrollere. (b) Denne avtalen (samt eventuelle endringer partene skriftlig samtykker i) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og Google vedrørende avtaleinnholdet, og den erstatter alle forutgående avtaler inngått mellom partene. Ved å inngå denne avtalen har ingen av partene tatt hensyn til, og ingen av partene skal ha rett til eller kompensasjon basert på, noen kunngjøring, erklæring eller garanti (fremsatt enten i god tro eller forsømmelig), bortsett fra det som er uttrykkelig angitt i denne avtalen. (c) Hvis det anses at en bestemmelse i denne avtalen ikke kan gjennomføres, uansett årsak, skal bestemmelsen omgjøres i den grad som kreves for at den kan håndheves i maksimalt omfang, slik at partenes intensjon overholdes, mens resten av denne avtalen fortsatt har full kraft og virkning. (d) Denne avtalen er regulert av og skal tolkes i henhold til lovene i England. Begge parter samtykker i å være underlagt de engelske domstolenes eksklusive domsmyndighet ved eventuelle tvister (knyttet til forhold i eller utenfor kontrakt) som følge av eller forbundet med denne avtalen. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp og UCITA-loven («Uniform Computer Information Transactions Act») gjelder ikke for denne avtalen. (e) Du samtykker i å overholde alle lover og forskrifter knyttet til kontroll av og restriksjoner pålagt eksport, inkludert (i) Export Administration Regulations («EAR»), som overses av det amerikanske handelsdepartementet, (ii) handelsblokader og økonomiske sanksjoner, som overses av det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control, og (iii) the International Traffic in Arms Regulations («ITAR»-forskriftene), som overses av det amerikanske utenriksdepartementet. (f) Alle meddelelser til Google må sendes til legal-notices@google.com. Meddelelser anses som levert ved mottak. (g) Hvis den ene parten unnlater å reagere på at den andre parten misligholder avtalen, skal ikke dette bety at den ene parten gir avkall på noen rettigheter eller krav på et senere tidspunkt. (h) Du kan ikke tildele eller på annen måte overføre noen av rettighetene du har i henhold til denne avtalen, uten at Google på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette, og ethvert forsøk på å gjøre dette regnes som ugyldig. (i) Forholdet mellom Google og deg er ikke et juridisk partnerskap, men et forhold mellom uavhengige kontraktører. (j) Denne avtalen er bindende og gjelder for de respektive etterfølgerne og utnevnte av partene i avtalen. (k) Ingenting i denne avtalen hindrer noen av partene å ta opp spørsmål om manglende overholdelse av lover med relevante offentlige myndigheter. I den utstrekning denne del 16 (k) er i strid med en annen del av denne avtalen, vil denne del 16 (k) ha forrang. Følgende deler i denne avtalen gjelder fortsatt etter oppsigelse av avtalen: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 og 17.

17. Google Analytics og Firebase.

Hvis du knytter et GA-område sammen med Firebase («Firebase-tilknytning») som en del av bruken av tjenesten, gjelder vilkårene nedenfor, i tillegg til del 1–16 ovenfor, også for deg, og de regulerer dessuten bruken din av tjenesten, innbefattet bruken av Firebase-tilknytninger. Med unntak av endringene som er angitt nedenfor, forblir alle andre vilkår som de er og fortsatt gjeldende. Hvis det skulle finnes motstridende informasjon i denne delen, del 17, og i del 1–16 ovenfor, skal vilkårene i del 17 ene og alene regulere bruken din av Firebase-tilknytningen.

Setningen nedenfor legges til på slutten av del 7:
Hvis du knytter et GA-område sammen med et Firebase-prosjekt («Firebase-tilknytning»), (i) kan visse data fra GA-området ditt, inkludert kundedata, gjøres tilgjengelige i eller til enhver enhet eller ansatt som er angitt i de aktuelle Firebase-innstillingene, og (ii) kan visse tjenesteinnstillinger i det aktuelle GA-området endres av autoriserte ansatte som er angitt i de aktuelle Firebase-innstillingene (uavhengig av innstillingene du har angitt for dette GA-området i tjenesten).

Sist oppdatert 11. mars 2024

Tidligere versjoner