Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics

Ang Mga Tuntunin ng Serbisyo ng Google Analytics na ito (ang "Kasunduan") ay sinang-ayunan ng Google LLC ("Google") at ng entity na nagsasagawa ng Kasunduang ito ("Ikaw/Mo/Iyo/Ka"). Pinamamahalaan ng Kasunduang ito ang paggamit Mo ng karaniwang Google Analytics (ang "Serbisyo"). SA PAMAMAGITAN NG PAG-CLICK SA BUTTON NA "TINATANGGAP KO," PAGKUMPLETO SA PROSESO NG PAGPAPAREHISTRO O PAGGAMIT NG SERBISYO, KINIKILALA MO NA IYONG NASURI AT TINATANGGAP ANG KASUNDUANG ITO AT AWTORISADO KANG KUMILOS SA NGALAN NG, AT IPASAILALIM SA KASUNDUANG ITO ANG, MAY-ARI NG ACCOUNT. Bilang pagsasaalang-alang sa nauna, sumasang-ayon ang mga partido ayon sa sumusunod:

1. Mga Kahulugan.

Ang "Account" ay tumutukoy sa account para sa Serbisyo. Pagsasama-samahin ang mga Hit ng lahat ng Profile (kung naaangkop) na naka-link sa isang Property bago tukuyin ang singil para sa Serbisyo para sa Property na iyon.

Kasama sa "Kumpidensyal na Impormasyon" ang anumang pinagmamay-ariang data at anumang ibang impormasyong isiniwalat ng isang partido sa kabila sa pamamagitan ng sulat at nakamarkang "kumpidensyal" o isiniwalat sa pamamagitan ng pananalita, at, sa loob ng limang araw ng negosyo, naisulat at minarkahang "kumpidensyal." Subalit, hindi kasama sa Kumpidensyal na Impormasyon ang anumang impormasyon na alam o nalaman ng pangkalahatang publiko, na hawak na ng tatanggap na partido bago ang pagsisiwalat ng isang partido o mag-isang binuo ng tatanggap na partido nang walang paggamit sa Kumpidensyal na Impormasyon.

Ang kahulugan ng "Customer Data" o "Google Analytics Data" ay ang data na iyong nakolekta, na-proseso o inimbak gamit ang Serbisyo na tungkol sa mga katangian at aktibidad ng Mga User.

Ang kahulugan ng "Dokumentasyon" ay anumang kasamang dokumentasyon na ginawang available sa Iyo ng Google para magamit sa Processing Software, kabilang ang anumang dokumentasyong available online.

Ang kahulugan ng "GAMC" ay ang Google Analytics Measurement Code, na naka-install sa isang Property para sa layunin ng pagkolekta ng Customer Data, kasama ng anumang pag-aayos, pag-update, at pag-upgrade na inilaan sa Iyo.

Ang kahulugan ng "Hit" ay isang koleksyon ng mga pakikipag-ugnayang humahantong sa pagpapadala ng data sa Serbisyo at pagproseso rito. Maaaring kasama sa mga halimbawa ng Mga Hit ang mga hit ng page view at hit sa ecommerce. Ang Hit ay maaaring isang pagtawag sa Serbisyo gamit ang iba't ibang library, ngunit hindi ito kailangang maging ganoon (hal., maaaring ihatid ang isang Hit sa Serbisyo gamit ang iba pang protocol at mekanismong sinusuportahan ng Google Analytics na ginagawang available sa Iyo ng Serbisyo).

Ang kahulugan ng "Platform Home" ay ang user interface kung saan Mo maaaring i-access ang ilang functionality sa antas ng Google Marketing Platform.

Ang kahulugan ng "Processing Software" ay ang Google Analytics server-side software at anumang pag-upgrade, na nagsusuri sa Customer Data at bumubuo ng Mga Ulat.

Ang kahulugan ng "Profile" ay ang koleksyon ng mga setting na sama-samang umaalam sa impormasyong isasama, o hindi isasama sa isang partikular na Ulat. Halimbawa, maaaring maglunsad ng Profile upang tingnan ang maliit na bahagi ng web site bilang isang natatanging UIat.

Ang kahulugan ng "Property" ay anumang web page, application, iba pang property, o resource na nasa Iyong kontrol na nagpapadala ng data sa Google Analytics.

Ang kahulugan ng "Patakaran sa Privacy" ay ang patakaran sa privacy sa isang Property.

Ang kahulugan ng "Ulat" ay ang nagreresultang pagsusuri na ipinapakita sa www.google.com/analytics/, at ang ilan sa mga ito ay maaaring may kasamang pagsusuri para sa isang Profile.

Ang kahulugan ng "Mga Server" ay ang mga server na kinokontrol ng Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) kung saan iniimbak ang Processing Software at Customer Data.

Ang kahulugan ng “Mga SDK” ay ilang partikular na software development kit, na maaaring gamitin o isama sa isang app ng Property para sa pangongolekta ng Customer Data, kasama ang anumang pag-aayos, update, at upgrade na ibinibigay sa Iyo.

Ang kahulugan ng "Software" ay ang Processing Software, GAMC, at/o Mga SDK.

Ang kahulugan ng "Third Party" ay anumang third party (i) kung kanino Ka naglalaan ng access sa Iyong Account o (ii) kung saan Mo ginagamit ang Serbisyo upang mangolekta ng impormasyon sa ngalan ng third party.

Ang kahulugan ng "Mga User" ay mga user at/o bisita sa Iyong Mga Property.

Ang mga salitang "isama" at "kasama" ay nangangahulugang "kasama ngunit hindi limitado sa."

2. Mga Bayarin at Serbisyo.

Nakapailalim sa Seksyon 15, ibinibigay ang Serbisyo nang walang singil sa Iyo nang hanggang 10 milyong Hit bawat buwan, bawat Account. Maaaring baguhin ng Google ang mga bayarin at mga patakaran sa pagbabayad nito para sa Serbisyo nang pana-panahon kabilang ang karagdagang mga halaga para sa heograpikong data, pag-import ng data ng halaga mula sa mga search engine, o iba pang bayaring sinisingil sa Google o sa mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito ng mga third party na vendor para sa pagsasama ng data sa mga ulat ng Serbisyo. Ang mga pagbabago sa mga bayarin o mga patakaran sa pagbabayad ay epektibo sa pagtanggap Mo ng mga pagbabagong ito na ipo-post sa www.google.com/analytics/. Maliban na lang kung iba ang isinasaad, kino-quote sa U.S. Dollar ang lahat ng bayarin. Ang anumang natitirang balanse ay agad sisingilin at babayaran sa pagwawakas ng Kasunduang ito at anumang gastos sa pagsingil (kasama ang mga bayarin ng abogado) na nagkaroon ang Google ay isasama sa halagang inutang, at maaaring singilin sa credit card o ibang mekanismo sa paniningil na kaugnay ng Iyong AdWords account.

3. Account ng Miyembro, Password, at Seguridad.

Upang magparehistro para sa Serbisyo, kailangan Mong kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagbibigay sa Google ng kasalukuyan, kumpleto, at tumpak na impormasyon gaya ng hinihingi ng form sa pagpaparehistro, kabilang ang Iyong e-mail address (username) at password. Dapat Mong protektahan ang iyong mga password at ganap na akuin ang responsibilidad para sa paggamit Mo at ng third party sa Iyong mga account. Ikaw ang tanging may pananagutan para sa anuman at sa lahat ng aktibidad na nagaganap sa ilalim ng Iyong Account. Ino-notify Mo kaagad ang Google sa oras na makaalam ka ng anumang hindi pinahihintulutang paggamit ng Iyong Account o anumang paglabag sa seguridad. Paminsan-minsan, maaaring mag-log in ang mga kawani sa suporta ng Google (o ng mga ganap na pag-aaring subsidiary nito) sa Serbisyo sa ilalim ng Iyong password ng customer upang mapanatili o mapahusay ang serbisyo, kabilang ang pagbibigay sa iyo ng tulong sa mga isyu na teknikal o sa pagsingil.

4. Hindi Eksklusibong Lisensya.

Nakapailalim sa mga tuntunin at kundisyon ng Kasunduang ito, (a) binibigyan Ka ng Google ng limitado, mababawi, hindi eksklusibo, hindi sublicensable na lisensyang mag-install, kumopya, at gumamit ng GAMC at/o mga SDK tanging kung kailangan upang magamit Mo ang Serbisyo sa Iyong Mga Property o Mga Property ng Third Party; at (b) maaari Mong remote na i-access, tingnan, at i-download ang Iyong Mga Ulat na nakaimbak sa www.google.com/analytics/. Hindi Mo (at hindi Mo papayagan ang anumang third party na) (i) kopyahin, baguhin, iangkop, isalin, o kung hindi man ay gumawa ng mga hinangong gawa ng Software o ng Dokumentasyon, (ii) i-reverse engineer, i-decompile, i-disassemble, o kung hindi man tangkaing matuklasan ang source code ng Software, maliban bilang hayagang pinahihintulutan ng batas na pinatutupad sa hurisdiksyon kung saan Ka matatagpuan; (iii) parentahan, paupahan, ibenta, italaga, o kung hindi man ay ilipat ang mga karapatan sa o para sa Software, sa Dokumentasyon, o sa Serbisyo; (iv) alisin ang anumang abiso o label ng pagmamay-arian sa Software o inilagay ng Serbisyo; (v) gumamit, mag-post, maghatid, o magpakilala ng anumang device, software, o routine na nakakasagabal o nagtatangkang makasagabal sa pagpapatakbo ng Serbisyo o ng Software, o (vi) gumamit ng data na may label na pag-aari ng isang third party sa Serbisyo para sa mga layunin na iba kaysa sa pagbuo, pagtingin, at pag-download ng Mga Ulat. Susunod Ka sa lahat ng angkop na batas at regulasyon sa paggamit Mo ng at pag-access sa Dokumentasyon, Software, Serbisyo, at Mga Ulat.

5. Pagiging Kumpidensyal at Mga Beta na Feature.

Wala sa alinmang partido ang gagamit o magsisiwalat ng Kumpidensyal na Impormasyon ng kabilang partido nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng kabilang partido maliban para sa layunin ng pagsasagawa ng mga obligasyon nito sa ilalim ng Kasunduang ito o kung inatas ng batas, regulasyon, o utos ng korte; sa kasong ito, ang partidong kailangang magsiwalat ng Kumpidensyal na Impormasyon ay magbibigay sa kabilang partido ng abiso hangga’t kailangan na makatwirang maipapatupad bago isiwalat ang Kumpidensyal na Impormasyon. Tinutukoy ang ilang partikular na feature ng Serbisyo bilang "Alpha," "Beta," "Eksperimento," (nasa Serbisyo man o nasa ibang lugar, ng Google) o bilang hindi sinusuportahan o kumpidensyal (sa pangkalahatan, "Mga Beta na Feature"). Hindi mo maaaring ihayag ang anumang impormasyon mula sa Mga Beta na Feature o ang mga tuntunin o ang pagkakaroon ng mga hindi pampublikong Beta na Feature. Hindi magkakaroon ng pananagutan ang Google mula sa o kaugnay ng anumang Beta na Feature.

6. Mga Karapatan sa Impormasyon at Publicity.

Maaaring panatilihin at gamitin ng Google at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, na nakapailalim sa mga tuntunin ng patakaran sa privacy nito (makikita sa https://www.google.com/policies/privacy/), ang impormasyong nakolekta sa Iyong paggamit ng Serbisyo. Hindi ibabahagi ng Google Ang iyong Customer Data o anumang Customer Data ng Third Party sa anumang third party maliban kung ang Google (i) ay may pahintulot Mo para sa anumang Customer Data o pahintulot para sa Customer Data ng Third Party; (ii) napagpasyahan na ito ay kinakailangan sa batas o mayroong paniniwalang may magandang loob na ang pag-access, pangangalaga, o pagsisiwalat ng Customer Data ay makatwirang kinakailangan upang protektahan ang mga karapatan, property, o kaligtasan ng Google, ng mga user nito, o ng publiko, o (iii) ay nagbibigay ng Customer Data sa ilang limitadong pangyayari sa mga third party upang isagawa ang mga gawain sa ngalan ng Google (halimbawa, sa pagsingil o pag-imbak ng data) na may istriktong mga paghihigpit na pipigil sa paggamit ng data o pagbahagi malibang ayon sa pagdirekta ng Google. Kapag natapos na ito, sasailalim ito sa mga kasunduan na umoobliga sa mga partidong iyon na iproseso ang Customer Data ayon lang sa mga tagubilin ng Google at alinsunod sa Kasunduang ito at mga naaangkop na hakbang sa pagiging kumpidensyal at sa seguridad.

7. Privacy.

Hindi ka magbibigay, at hindi mo tutulungan o papayagan ang anumang third party na magbigay, ng impormasyon sa Google na maaaring gamitin o kilalanin ng Google bilang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan. Magkakaroon ka at susundin mo ang isang naaangkop na Patakaran sa Privacy at susundin ang lahat ng naaangkop na batas, patakaran, at alituntunin na nauugnay sa pagkolekta ng impormasyon mula sa Mga User. Kailangan mong mag-post ng Patakaran sa Privacy at ang Patakaran sa Privacy na iyon ay kailangang magbigay ng abiso tungkol sa paggamit Mo ng cookies, mga pagkakakilanlan para sa mga mobile device (hal., Pagkakakilanlan ng Pag-advertise sa Android o Pagkakakilanlan ng Pag-advertise para sa iOS), o katulad na teknolohiya na ginagamit upang mangolekta ng data. Kailangan mong ibunyag ang paggamit ng Google Analytics, at kung paano ito nangongolekta at nagpoproseso ng data. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagpapakita ng madaling makitang link sa site na "Paano gumagamit ang Google ng data kapag ginamit mo ang mga site o app ng aming mga kasosyo," (makikita sa www.google.com/policies/privacy/partners/, o anumang iba pang URL na maaaring ibigay ng Google paminsan-minsan). Gagamit ka ng mga pagsisikap na makatwiran ayon sa komersyo upang siguraduhin na ang User ay nabibigyan ng malinaw at komprehensibong impormasyon tungkol sa, at sumasang-ayon sa, pag-iimbak at pag-access ng cookies o iba pang impormasyon sa device ng User kung saan nagaganap ang ganoong aktibidad na kaugnay sa Serbisyo at kung saan ang pagbibigay ng ganoong impormasyon at pagkuha ng ganoong pahintulot ay hinihingi ng batas.

Dapat na huwag mong iwasan ang anumang feature ng privacy (hal., isang pag-opt out) na bahagi ng Serbisyo. Susunod ka sa lahat ng naaangkop na patakaran ng Google Analytics na matatagpuan sa www.google.com/analytics/policies/ (o katulad na iba pang URL na maaaring ibigay ng Google) na pana-panahong binabago (ang "Mga Patakaran ng Google Analytics").

Maaari kang sumali sa isang pinagsamang bersyon ng Google Analytics at mga partikular na serbisyo ng Google sa pag-advertise ("Mga Feature ng Pag-advertise sa Google Analytics"). Kung gumagamit ka ng Mga Feature ng Pag-advertise sa Google Analytics, susundin Mo ang patakaran ng Mga Feature ng Pag-advertise sa Google Analytics (makikita sa support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=fil&topic=2611283&answer=2700409). Ang iyong access sa at paggamit ng anumang serbisyo ng Google sa pag-advertise ay napapasailalim sa mga naaangkop na tuntunin sa pagitan Mo at ng Google hinggil sa serbisyong iyon.

Kung ginagamit mo ang Platform Home, ang paggamit mo ng Platform Home ay napapailalim sa Mga Karagdagang Tuntunin ng Platform Home (o anuman ang susunod na ipapangalan) na available sa https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (o katulad na iba pang URL na maaaring ibigay ng Google) na nababago sa pana-panahon (ang "Mga Tuntunin ng Platform Home").

8. Pagbabayad-danyos.

Hanggang sa pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sumasang-ayon Kang managot, palabasing hindi nakapipinsala at ipagtanggol ang Google at ang mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, sa sarili Mong gastos, sa anuman at lahat ng paghahabol, pagkilos, paglilitis, at demanda ng third party na inihain laban sa Google o sa sinuman sa mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, o mga affiliate nito, at lahat ng nauugnay na pananagutan, pinsala, areglo, parusa, multa, halaga, o gastusin (kabilang, ang makatwirang bayarin sa mga abugado at iba pang gastusin sa paglilitis) na nakamit ng Google o ng sinuman sa mga opisyal, direktor, empleyado, ahente, o affiliate nito, na dulot ng o may kinalaman sa (i) Iyong paglabag sa anumang tuntunin o kundisyon ng Kasunduang ito, (ii) Iyong paggamit ng Serbisyo, (iii) Iyong mga paglabag sa mga naaangkop na batas, panuntunan, o regulasyon na kaugnay ng Serbisyo, (iv) anumang pagkatawan at warranty na ginawa Mo tungkol sa anumang aspeto ng Serbisyo, Software, o Mga Ulat sa anumang Third Party; (v) anumang paghahabol na ginawa ng o sa ngalan ng anumang Third Party na tumutukoy nang direkta o hindi direkta sa Iyong paggamit ng Serbisyo, Software, o Mga Ulat; (vi) paglabag sa Iyong mga obligasyon ng privacy sa anumang Third Party; at (vii) anumang paghahabol patungkol sa mga pagkilos o hindi pagkilos ng anumang Third Party kaugnay ng serbisyo, Software, o Mga Ulat. Bibigyan Ka ng Google ng nakasulat na abiso ng anumang paghahabol, demanda, o pagkilos kung saan Mo dapat bayaran ng danyos ang Google. Ganap kang makikipagtulungan ayon sa makatwirang kailangan sa pagtatanggol ng anumang paghahabol. Inilalaan ng Google ang karapatan, sa sarili nitong gastos, na akuin ang eksklusibong pagtatanggol at pagkontrol sa anumang usapin na nakapailalim sa Iyong pagbabayad-danyos.

9. Mga Third Party.

Kung ginagamit Mo ang Serbisyo sa ngalan ng Third Party o kung hindi man ay isang Third Party ang gumagamit ng Serbisyo sa pamamagitan ng Iyong Account, awtorisado ka man o hindi ng Google na gawin ito, kinakatawan at pinapatunayan Mo na (a) Ikaw ay awtorisado upang kumilos sa ngalan ng, at ipasailalim sa Kasunduang ito ang, Third Party sa lahat ng obligasyon na mayroon Ka sa ilalim ng Kasunduang ito, (b) ang Google ay maaaring magbahagi sa Third Party ng anumang Customer Data na partikular sa mga Property ng Third Party, at (c) hindi Mo ibubunyag ang Customer Data ng Third Party sa anumang iba pang partido nang walang pahintulot ng Third Party.

10. DISCLAIMER SA MGA WARRANTY.

HANGGANG SA SUKDULANG SAKLAW NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, MALIBAN KUNG HAYAGANG IBINIGAY PARA SA KASUNDUANG ITO, ANG GOOGLE AY WALANG IBANG GINAGAWANG WARRANTY, HAYAGAN MAN, IPINAHIWATIG, ISINABATAS, O HINDI MAN, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON ANG MGA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIKALAKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA PAGGAMIT AT HINDI PAGLABAG.

11. LIMITASYON NG SAGUTIN.

HANGGANG SA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS, HINDI MANANAGOT ANG GOOGLE PARA SA MGA NAWALA MONG KITA O MGA HINDI DIREKTA, ESPESYAL, NAGKATAON, KINAHINATNAN, HUWARAN, O PAMPARUSANG PINSALA, KAHIT NA KUNG ANG GOOGLE O MGA SUBSIDIARY AT AFFILIATE NITO AY NAABISUHAN NG, NALAMAN O DAPAT NALAMAN NA ANG MGA NASABING PINSALA AY POSIBLE AT KAHIT NA ANG MGA DIREKTANG PINSALA AY HINDI NAKASAPAT BILANG REMEDYO. ANG KABUUANG NAIPONG PANANAGUTAN NG GOOGLE (AT NG MGA SUBSIDIARY NA BUONG PINAGMAMAY-ARIAN NITO) SA IYO O SA IBANG PARTIDO PARA SA ANUMANG KAWALAN O PINSALA MULA SA MGA PAGHAHABOL, DEMANDA, O PAGKILOS NA NAGMULA SA O KAUGNAY NG KASUNDUANG ITO AY HINDI LALAGPAS SA $500 (USD).

12. Paunawa tungkol sa Mga Karapatan sa Pinagmamay-arian.

Ang Serbisyo, na kinabibilangan ng Software at lahat ng Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari na nakapaloob dito ay, at mananatiling, pag-aari ng Google (at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito). Lahat ng karapatan na nakapaloob sa at karapatan sa Software na hindi hayagang ipinagkaloob sa Iyo sa Kasunduang ito ay nakareserba at pinapanatili ng Google at ng mga tagapaglisensya nito nang walang paghihigpit, kabilang ang, karapatan sa ganap na pagmamay-ari ng Google (at ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) sa Software at Dokumentasyon. Nang hindi nililimitahan ang pangkalahatang uri ng nabanggit, sumasang-ayon Kang hindi (at hindi pahihintulutan ang anumang third party na): (a) ibibigay sa iba, ipamamahagi, o gagamitin ang Serbisyo o Software sa labas ng saklaw ng lisensyang ipinagkaloob sa Kasunduang ito; (b) kokopyahin, babaguhin, iaangkop, isasalin, lilikha ng mga hinangong gawa, ire-reverse engineer, idi-disassemble o ide-decompile ang Software o kung hindi naman ay tatangkaing tuklasin ang anumang source code o mga sikretong pangkalakal na nauugnay sa Serbisyo; (c) rerentahan, uupahan, ibebenta, itatalaga o kung hindi naman ay ililipat ang mga karapatang nakapaloob sa o karapatan sa Software, Dokumentasyon, o sa Serbisyo; (d) gagamitin, ipo-post, ipadadala, o ikokonekta ang anumang device, software, o routine na nakakasagabal o nagtatangkang makasagabal sa paggana ng Serbisyo o ng Software; (e) gagamitin ang mga trademark, pangalang pangkalakal, marka ng serbisyo, logo, domain name, at iba pang kapansin-pansing feature ng brand o anumang copyright o iba pang karapatan sa pinagmamay-arian na nauugnay sa Serbisyo para sa anumang layunin nang walang hayagang nakasulat na pahintulot ng Google; f) magrerehistro, magtatangkang magrehistro, o tutulungan ang sinuman na magrehistro ng anumang trademark, pangalang pangkalakal, marka ng serbisyo, logo, domain name, at iba pang kapansin-pansing feature ng brand, copyright, o iba pang karapatan sa pinagmamay-arian na nauugnay sa Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito) maliban sa ngalan ng Google (o ng mga subsidiary na buong pinagmamay-arian nito, depende sa kaso); (g) aalisin, ikukubli, o babaguhin ang anumang paunawa sa copyright, trademark, o iba pang karapatan sa pinagmamay-arian na nakikita sa o nasa anumang item na kasama ng Serbisyo o Software; o (h) hihingi, sa isang prosesong nai-file sa panahon ng termino ng Kasunduang ito o nang isang taon matapos ang nasabing termino, ng tagapigil na utos ng anumang bahagi ng Serbisyo batay sa paglabag sa patent.

13. Mga Karapatan ng Pamahalaan ng U.S..

Kung ang paggamit ng Serbisyo ay kinukuha ng o sa ngalan ng Pamahalaan ng U.S. o ng isang pangunahing contractor o subcontractor ng Pamahalaan ng U.S. (sa anumang antas), alinsunod sa 48 C.F.R. 227.7202-4 (para sa mga pagkuha ng Department of Defense (DOD)) at sa 48 C.F.R. 2.101 at 12.212 (para sa mga pagkuha na hindi DOD), ang mga karapatan ng Pamahalaan sa Software, kasama ang mga karapatan nitong gamitin, baguhin, gumawa ng kopya, ipalabas, isagawa, ipakita, o ibunyag ang Software o Dokumentasyon, ay sasailalim sa lahat ng aspeto sa mga commercial na karapatan sa lisensya at sa mga paghihigpit na ibinibigay sa Kasunduang ito.

14. Termino at Pagtatapos.

Maaaring tapusin ng alinman sa mga partido ang Kasunduang ito anumang oras nang may abiso. Sa anumang pagtatapos ng Kasunduang ito, ihihinto ng Google ang pagbibigay, at ihihinto Mo ang pag-access sa Serbisyo. Dagdag pa rito, kung winakasan ang Iyong Account at/o Mga Property, (i) ide-delete Mo ang lahat ng kopya ng GAMC sa lahat ng Property at/o (ii) sususpindihin mo ang anuman at lahat ng paggamit sa mga SDK sa loob ng 3 araw ng negosyo mula sa nasabing pagwawakas. Sa anumang pagtatapos (a) hindi Ka magkakaroon ng karapatan sa anumang refund ng anumang bayarin sa paggamit o iba pang bayarin, at (b) anumang natitirang balanse para sa Serbisyo na ipinagkaloob hanggang sa petsa ng pagtatapos ay agad na dapat bayaran nang buo at (c) lahat ng Iyong nakaraang data ng Ulat ay hindi na magiging available sa Iyo.

15. Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Iba Pang Patakaran.

Maaaring baguhin ng Google ang mga tuntuning ito o anumang karagdagang tuntunin na nalalapat sa Serbisyo upang, halimbawa, ipakita ang mga pagbabago sa batas o mga pagbabago sa Serbisyo. Dapat mong palaging tingnan ang mga tuntunin. Ipo-post ng Google ang abiso tungkol sa mga pagbabago sa mga tuntuning ito sa https://www.google.com/analytics/terms/, ang mga Patakaran ng Google Analytics sa www.google.com/analytics/policies/, o iba pang patakarang tinukoy sa mga tuntuning ito sa naaangkop na URL para sa nasabing mga patakaran. Hindi ilalapat ang mga pagbabago sa nakaraan at magiging epektibo nang hindi mas maaga sa 14 na araw matapos mai-post ang mga ito. Kung hindi Ka sumasang-ayon sa mga binagong tuntunin para sa Serbisyo, dapat Mong ihinto ang paggamit Mo ng Google Analytics. Walang pag-amyenda sa o pagbabago sa Kasunduang ito ang magkakabisa maliban (i) kung nakasulat at nilagdaan ng angkop na awtorisadong kinatawan ng Google, (ii) kung tatanggapin Mo ang mga na-update na tuntunin online, o (iii) patuloy Mong gagamitin ang Serbisyo matapos i-post ng Google ang mga update sa Kasunduan o sa anumang patakarang sumasaklaw sa Serbisyo.

16. Miscellaneous, Naaangkop na Batas, at Lugar.

Hindi inoobliga ang Google sa pagganap sa Kasunduang ito hanggang sa punto kung saan ang pagganap ay maiiwasan, maaantala, o mahahadlangan ng mga kadahilanang hindi sakop ng makatwirang kontrol nito. Ang Kasunduang ito (kabilang ang anumang pagbabago na napagkasunduan ng mga partido sa pamamagitan ng pagsulat) ay kumakatawan sa kumpletong kasunduan sa pagitan Mo at ng Google tungkol sa paksang usapin nito, at nangingibabaw sa lahat ng naunang kasunduan at pagkatawan sa pagitan ng mga partido. Kung may anumang probisyon ng Kasunduang ito na naipalagay na hindi maipatutupad sa anumang dahilan, babaguhin ang gayong probisyon hanggang sa puntong kinakailangan upang maipatupad ito sa maximum na hangganang pinapayagang maipatupad upang maisakatuparan ang layunin ng mga partido, at ang natitirang bahagi ng Kasunduang ito ay magpapatuloy nang may ganap na bisa at epekto. Pangangasiwaan at bibigyang-kahulugan ang Kasunduang ito sa ilalim ng mga batas ng estado ng California nang walang pagsangguni sa salungatan ng mga prinsipyo ng batas. Sakaling magkaroon ng anumang salungatan sa pagitan ng batas, mga panuntunan, at mga regulasyon ng ibang bansa, at ng batas, mga panuntunan, at mga regulasyon ng California, ang batas, mga panuntunan, at mga regulasyon ng California ang mananaig at ipatutupad. Bawat partido ay sumasang-ayon na sumailalim sa eksklusibo at personal na hurisdiksyon ng mga hukumang matatagpuan sa Santa Clara County, California. Ang United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods at ang Uniform Computer Information Transactions Act ay hindi nalalapat sa Kasunduang ito. Ang Software ay kinokontrol ng Export Regulations ng U.S., at hindi ito dapat ma-export o magamit ng mga naembargong bansa o indibidwal. Ang anumang abiso sa Google ay dapat ipadala sa: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, na may kopya para sa Legal Department, sa pamamagitan ng first class o air mail o overnight na courier, at ipinapalagay na naibigay sa pagkatanggap nito. Ang isang waiver ng anumang default ay hindi waiver ng anumang susunod na default. Hindi Mo maaaring italaga o kung hindi man ay ilipat ang anuman sa Iyong mga karapatan sa Kasunduang ito nang wala ang naunang nakasulat na pahintulot ng Google, at walang bisa ang anumang gayong pagtatangka. Ang ugnayan sa pagitan Mo at ng Google ay hindi tulad ng sa isang ugnayan ng legal na pagsososyo, ngunit ng sa isa sa mga independent na contractor. Ipapatupad at ipapataw ang Kasunduang ito para sa kapakinabangan ng kanya-kanyang kapalit at itinalaga ng mga partido nito. Ang mga sumusunod na seksyon ng Kasunduang ito ay mananatili sa kabila ng anumang pagwawakas na iyon: 1, 4, 5, 6 (maliban sa huling dalawang pangungusap), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, at 17.

17. Google Analytics para sa Firebase.

Kung magli-link Ka ng Property sa Firebase (“Pag-link sa Firebase”) bilang bahagi ng paggamit sa Serbisyo, malalapat din sa Iyo ang mga sumusunod na tuntunin, dagdag pa sa Seksyon 1-16 sa itaas, at pamamahalaan din ng mga ito ang Iyong paggamit sa Serbisyo, kasama nang may kaugnayan sa paggamit Mo sa Pag-link sa Firebase. Maliban sa binago sa ibaba, hindi magbabago at patuloy na malalapat ang lahat ng iba pang tuntunin. Kapag may salungatan sa Seksyon 17 na ito at sa Seksyon 1-16 sa itaas, ang mga tuntunin sa Seksyon 17 ang tanging mamamahala at magkokontrol kaugnay ng Iyong paggamit sa Pag-link sa Firebase.

  1. Binago ang sumusunod na kahulugan sa Seksyon 1 ng sumusunod:
    1. Ang kahulugan ng "Hit" ay isang koleksyon ng mga pakikipag-ugnayang humahantong sa pagpapadala ng data sa Serbisyo at pagproseso rito. Maaaring kasama sa mga halimbawa ng Mga Hit ang mga hit ng page view at hit sa ecommerce. Ang Hit ay maaaring isang pagtawag sa Serbisyo gamit ang iba't ibang library, ngunit hindi ito kailangang maging ganoon (hal., maaaring ihatid ang isang Hit sa Serbisyo gamit ang iba pang protocol at mekanismong sinusuportahan ng Google Analytics na ginagawang available sa Iyo ng Serbisyo). Upang maging malinaw, hindi kasama sa isang Hit ang ilang partikular na event na ang koleksyon ay nagpapakita ng mga pakikipag-ugnayan sa ilang partikular na Property na may kakayahang sumuporta sa maraming stream ng data, at kung saan maaaring kasama ang mga view ng screen at mga custom na event (ang koleksyon ng mga event, isang “Pinahusay na Packet”).
  2. Idinagdag ang sumusunod na pangungusap sa dulo ng Seksyon 7:
    1. Kung magli-link ka ng Property sa isang proyekto sa Firebase (“Pag-link sa Firebase”) (i) ang ilang partikular na data mula sa Iyong Property, kasama ang Customer Data, ay maaaring gawing available sa o sa anumang iba pang entity o tauhan alinsunod sa mga pahintulot na itinakda sa Firebase at (ii) maaaring baguhin ng awtorisadong tauhan ng Firebase ang ilang partikular na setting ng Serbisyo ng Property na iyon (sa kabila ng mga setting na maaaring naitalaga Mo para sa Property na iyon sa Serbisyo).

Huling Na-update Hunyo 17, 2019