Warunki korzystania z usługi Google Analytics

Warunki korzystania z usługi Google Analytics („Umowa”) stanowią przedmiot umowy zawieranej przez spółkę Google Ireland Limited („Google”) oraz podmiot, który ją realizuje („Użytkownik”). Ta Umowa reguluje sposób korzystania z usługi Google Analytics („Usługa”) przez Użytkownika. KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, REJESTRUJĄC SIĘ W CELU ZAŁOŻENIA KONTA LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ TEJ UMOWY I AKCEPTUJE JEJ POSTANOWIENIA, A TAKŻE JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU WŁAŚCICIELA KONTA ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH PODANYCH NIŻEJ WARUNKÓW. Mając na uwadze odpowiednie prawa i obowiązki stron opisane w Umowie, strony postanawiają, co następuje:

1. Definicje.

„Konto” oznacza konto używane na potrzeby Usługi. Przed ustaleniem wysokości opłaty za Usługę dla określonych Zasobów Internetowych Użytkownika sumowane będą Działania ze wszystkich Profili (w stosownych przypadkach) powiązanych z tymi Zasobami Internetowymi.

„Informacje Poufne” obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez jedną ze Stron drugiej Stronie na piśmie i oznaczone jako „poufne” lub ujawnione ustnie oraz – w ciągu pięciu dni roboczych – sporządzone na piśmie i oznaczone jako „poufne”. Informacje Poufne nie obejmują jednak informacji, które są lub stają się powszechnie dostępne, były w posiadaniu Strony otrzymującej przed ich ujawnieniem przez jedną ze Stron albo zostały opracowane niezależnie przez Stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji Poufnych.

„Dane Klientów” oraz „Dane Google Analytics” oznaczają dane zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Użytkownika za pomocą Usługi, dotyczące charakterystyki i działań osób odwiedzających stronę Użytkownika.

„Dokumentacja” oznacza towarzyszącą dokumentację, udostępnioną Użytkownikowi przez Google do używania wraz z Oprogramowaniem Przetwarzającym, włącznie z dokumentacją dostępną w trybie online.

„GAMC” oznacza Google Analytics Measurement Code, kod umieszczany w Zasobach Internetowych Użytkownika w celu zbierania Danych Klientów, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami, aktualizacjami i jego kolejnymi wersjami, które są udostępniane Użytkownikowi.

„Działanie” oznacza zbiór interakcji, który powoduje przesłanie danych do Usługi i ich przetwarzanie. Przykłady Działań obejmują wyświetlenia strony i działania e-commerce. Działanie może być wywołaniem Usługi przez różne biblioteki, ale nie tylko (np. Działanie może być dostarczone do Usługi poprzez inne protokoły lub mechanizmy obsługiwane przez Google Analytics i udostępnione Użytkownikowi przez Usługę).

„Strona Główna Google Marketing Platform” oznacza interfejs, przez który Użytkownik może uzyskiwać dostęp do określonych funkcji Google Marketing Platform.

„Oprogramowanie Przetwarzające” oznacza działające po stronie serwera oprogramowanie Google Analytics i wszystkie jego kolejne wersje, służące do analizy Danych Klientów i generowania Raportów.

„Profil” oznacza zbiór ustawień, które wspólnie określają, jakie informacje mają być zawarte w danym Raporcie lub z niego wyłączone. Można na przykład utworzyć Profil do śledzenia małego fragmentu witryny w ramach jednego Raportu.

„Podmioty Stowarzyszone Google” oznaczają spółkę Google, spółkę Google LLC oraz podmioty zależne należące w całości do spółki Google LLC.

„Zasoby Internetowe” oznaczają każdą stronę internetową, aplikację lub inne zasoby znajdujące się pod kontrolą Użytkownika, które przekazują dane do Google Analytics.

„Polityka Prywatności” oznacza politykę ochrony prywatności obowiązującą w ramach Zasobów Internetowych.

„Raport” oznacza wynik w postaci analizy udostępnianej na stronie www.google.com/analytics/, której część może zawierać analizę Profilu.

„Serwery” oznaczają serwery kontrolowane przez Podmiot Stowarzyszony Google, na których przechowywane są Dane Klientów i Oprogramowanie Przetwarzające.

„Pakiety SDK” oznaczają określone zestawy do tworzenia oprogramowania, które mogą być wykorzystywane lub umieszczane w aplikacji należącej do Zasobów Internetowych w celu zbierania Danych Klientów, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami, aktualizacjami i ich kolejnymi wersjami, które są udostępniane Użytkownikowi.

„Oprogramowanie” oznacza Oprogramowanie Przetwarzające, kod GAMC lub Pakiety SDK.

„Osoby Trzecie” oznaczają osoby, (i) którym Użytkownik udostępnia swoje Konto lub (ii) w imieniu których zbiera dane, korzystając z Usługi.

„Goście” oznaczają użytkowników lub odwiedzających Zasoby Internetowe Użytkownika.

Słowa „zawiera”, „obejmuje” „w tym” lub „włącznie z” odnoszą się do wyliczeń przykładowych, a nie enumeratywnych.

2. Opłaty i Usługa.

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 15 poniżej, Usługa jest oferowana Użytkownikowi bez opłat przy liczbie Działań nieprzekraczającej 10 milionów miesięcznie na danym Koncie. Google może co jakiś czas zmieniać opłaty i zasady dotyczące płatności za Usługę, w tym między innymi dodać opłatę za dane geograficzne, import danych o kosztach z wyszukiwarek lub inne opłaty pobierane od spółki Google lub Podmiotów Stowarzyszonych Google przez sprzedawców zewnętrznych z tytułu włączenia danych do Raportów z Usługi. Zmiany wysokości opłat oraz zasad dotyczących płatności są wiążące dla Użytkownika z chwilą ich zaakceptowania. Google zawiadamia Użytkownika o zmianach na stronie www.google.com/analytics/. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie opłaty podawane są w dolarach amerykańskich (USD). Z chwilą zakończenia Umowy wszelkie niespłacone należności stają się natychmiastowo należne i wymagalne, a wszelkie wydatki związane z windykacją (włącznie z opłatami za usługi prawne) poniesione przez Google zostaną doliczone do kwoty należności i mogą zostać pobrane z karty kredytowej lub w ramach innej formy płatności związanej z kontem Google Ads Użytkownika.

3. Konto członkowskie, hasło i bezpieczeństwo.

Aby zarejestrować się w celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien przeprowadzić pełny proces rejestracji, przekazując Google aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym, włącznie z adresem e-mail (nazwą użytkownika) i hasłem. Użytkownik będzie chronić poufność swoich haseł oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z własnych kont przez siebie i osoby trzecie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Koncie Użytkownika (z wyłączeniem działań realizowanych przez Podmioty Stowarzyszone Google lub w ich imieniu). Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zawiadamiać Google o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego Konta oraz o wszelkich innych naruszeniach zasad bezpieczeństwa. Pracownicy zespołów pomocy Podmiotów Stowarzyszonych Google mogą co jakiś czas logować się do Usługi, używając hasła Użytkownika, w celu konserwacji Usługi, w tym aby udzielić Użytkownikowi pomocy w sprawach technicznych lub rozliczeniowych.

4. Licencja niewyłączna.

Z zastrzeżeniem warunków tej Umowy (a) Google udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji, niepodlegającej sublicencjonowaniu, na instalację, kopiowanie i korzystanie z kodu GAMC lub Pakietów SDK wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi w obrębie Zasobów Internetowych Użytkownika lub Osób Trzecich; oraz (b) Google umożliwia Użytkownikowi zdalny dostęp, opcje przeglądania i pobierania jego Raportów przechowywanych na stronie www.google.com/analytics/. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani nie zezwalać na to Osobom Trzecim): (i) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie albo tłumaczenie Oprogramowania lub Dokumentacji ani opracowywanie w inny sposób na ich podstawie utworów zależnych; (ii) odtwarzanie za pomocą inżynierii wstecznej, dekompilowanie, dezasemblowanie ani podejmowanie w żaden inny sposób prób wyprowadzania kodu źródłowego z Oprogramowania, chyba że wyraźnie zezwalają na to przepisy prawa właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Użytkownika; (iii) wynajmowanie, dzierżawienie, sprzedawanie, cedowanie lub zbywanie w inny sposób praw do Oprogramowania, Dokumentacji lub Usługi; (iv) usuwanie informacji lub oznaczeń dotyczących praw własności umieszczonych na Oprogramowaniu lub uwidacznianych w inny sposób w ramach Usługi; (v) używanie, zamieszczanie, przekazywanie lub wprowadzanie urządzeń, oprogramowania lub programów zakłócających albo mogących zakłócić funkcjonowanie Usługi lub Oprogramowania; oraz (vi) używanie w ramach Usługi danych oznaczonych jako należące do Osób Trzecich do celów innych niż tworzenie, przeglądanie lub pobieranie Raportów. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa dotyczących korzystania z Dokumentacji, Oprogramowania, Usługi i Raportów oraz dostępu do nich.

5. Poufność i funkcje w Wersji Beta.

Żadna ze Stron nie może korzystać z Informacji Poufnych drugiej Strony ani ich ujawniać bez jej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że ma to na celu wykonanie zobowiązań wynikających z tej Umowy lub jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub orzeczenia sądowego. Strona zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym drugą Stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. Niektóre funkcje Usługi są oznaczone jako „Alfa”, „Beta”, „Eksperyment” (w ramach Usługi lub w innym miejscu przez Google) albo z innego powodu jako nieobsługiwane lub poufne (zbiorczo: „Funkcje Beta”). Użytkownikowi nie wolno ujawniać żadnych informacji z Funkcji Beta ani warunków lub istnienia jakichkolwiek Funkcji Beta, które nie są publicznie dostępne. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11(a), Google i Podmioty Stowarzyszone Google nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (w tym z tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych) pośrednio lub bezpośrednio związanej z korzystaniem z Funkcji Beta. Użytkownik korzysta z Funkcji Beta na własne ryzyko, przy czym mogą obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy dotyczącej Funkcji Beta i może według własnego uznania zaprzestać udostępniania Funkcji Beta w ramach dowolnych Usług.

6. Prawo do informacji oraz publiczne udostępnianie informacji.

Google nie będzie udostępniać żadnym Osobom Trzecim Danych Klientów ani Danych Klientów należących do Osób Trzecich, chyba że Google (i) uzyska na to zgodę Użytkownika dotyczącą Danych Klientów lub zgodę Osób Trzecich dotyczącą należących do nich Danych Klientów; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa, lub w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, ochrona lub ujawnienie Danych Klientów jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie Dane Klientów w pewnych określonych okolicznościach Osobom Trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub ujawnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google. W takich przypadkach ma to miejsce na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania informacji wyłącznie zgodnie z poleceniami Google oraz zgodnie z tą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

7. Prywatność.

Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Google żadnych informacji, które Google może wykorzystać jako informacje umożliwiające identyfikację danej osoby lub za takie je uznać. Nie wolno również pozwalać żadnej Osobie Trzeciej na przesyłanie takich informacji ani jej w tym pomagać. Użytkownik musi posiadać odpowiednią Politykę Prywatności i jej przestrzegać. Musi również przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, procedur i regulacji dotyczących zbierania informacji od Gości. Użytkownik musi zamieścić stosowną Politykę Prywatności, która będzie zawierała postanowienia dotyczące wykorzystywania przez niego plików cookie, identyfikatorów urządzeń mobilnych (na przykład Identyfikatorów Wyświetlania Reklam na urządzeniu z Androidem albo Identyfikatorów Wyświetlania Reklam w systemie iOS) lub podobnych technologii służących do zbierania danych. Użytkownik musi też zamieścić informacje o tym, że korzysta z usługi Google Analytics, oraz o zasadach, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane. Można to zrobić przez umieszczenie dobrze widocznego linku do strony „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującej się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może udostępniać od czasu do czasu). Użytkownik musi dołożyć uzasadnionych pod względem handlowym starań, aby zapewnić, że Gość uzyska zrozumiałe i wyczerpujące informacje na temat przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie lub innych informacji na urządzeniu Gościa oraz że wyrazi na to zgodę w sytuacjach, gdy takie działania będą przeprowadzane w związku z Usługą oraz gdy podanie takich informacji i uzyskanie takiej zgody są wymagane przez prawo.

Pod żadnym pozorem nie wolno Użytkownikowi pomijać jakichkolwiek funkcji związanych z ochroną prywatności, które są częścią Usługi (na przykład prawa do rezygnacji). Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad Google Analytics znajdujących się na stronie www.google.com/analytics/policies/ (lub innej podanej przez Google) wraz z wprowadzanymi od czasu do czasu zmianami („Zasady Google Analytics”).

Użytkownik może korzystać ze zintegrowanej wersji Google Analytics oraz określonych usług reklamowych Google („Funkcje reklamowe Google Analytics”). Korzystając z Funkcji reklamowych Google Analytics, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać Wymagań dotyczących Funkcji reklamowych Google Analytics (dostępnych na stronie support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=pl&topic=2611283&answer=2700409). Dostęp do usług reklamowych Google i korzystanie z nich jest przedmiotem odrębnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Google.

Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony Głównej Google Marketing Platform, musi przestrzegać Dodatkowych warunków korzystania ze strony głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) dostępnych na stronie https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (lub innej podanej przez Google) wraz z wprowadzanymi od czasu do czasu zmianami („Warunki korzystania ze strony głównej Google Marketing Platform”).

Użytkownik i spółka Google przyjmują Warunki przetwarzania danych reklamowych Google dostępne na stronie https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Warunki Przetwarzania”) w zakresie, w którym korzystanie z Usługi pokrywa się z ich zakresem. Google nie będzie modyfikować Warunków Przetwarzania, o ile nie jest to wyraźnie dopuszczone w tychże Warunkach.

8. Odszkodowanie.

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić Google oraz Podmioty Stowarzyszone Google na własny koszt przed: (a) wszelkimi odszkodowaniami i kosztami nałożonymi ostatecznie na Podmioty Stowarzyszone Google związanymi z wszelkimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami oraz powództwami osób trzecich wniesionymi przeciwko jakiemukolwiek Podmiotowi Stowarzyszonemu Google lub jego członkom zarządu, członkom władz spółki, pracownikom, przedstawicielom lub podmiotom stowarzyszonym oraz przed: (b) powiązanymi z nimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, ugodami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami (łącznie z uzasadnionymi kosztami usług prawnych i innymi kosztami postępowania sądowego) poniesionymi przez jakikolwiek Podmiot Stowarzyszony Google, któregokolwiek z jego członków zarządu, członków władz spółki, pracowników, przedstawicieli lub podmioty stowarzyszone, pośrednio lub bezpośrednio związanymi z takimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami oraz powództwami osób trzecich; w każdym wypadku związanym z (i) naruszeniem przez Użytkownika postanowień punktu 4 (Licencja niewyłączna) lub 12 (Informacja o prawach własności); (ii) naruszeniem przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji w związku z Usługą; (iii) jakimikolwiek oświadczeniami lub zapewnieniami, które Użytkownik poczynił w związku z dowolnym aspektem Usługi, Oprogramowania lub Raportów wobec osób trzecich; (iv) roszczeniami osób trzecich związanych pośrednio lub bezpośrednio ze sposobem, w jaki Użytkownik korzysta z Usługi, Oprogramowania lub Raportów; (v) naruszeniami prawa do prywatności, których Użytkownik dopuścił się wobec osób trzecich; lub z (vi) jakimikolwiek innymi roszczeniami dotyczącymi działań lub zaniedbań osób trzecich powstałych w związku Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami. W takim przypadku Google powiadomi Użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu w związku z którym Użytkownik musi zabezpieczyć Podmioty Stowarzyszone Google. Użytkownik jest zobowiązany do pełnej współpracy w celu obrony przed roszczeniem w zakresie, w jakim będzie to zasadnie wymagane. Google zastrzega sobie prawo do egzekwowania, na własny koszt, w imieniu wszelkich Podmiotów Stowarzyszonych Google, postanowień niniejszego punktu (8) i podjęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami podlegającymi odszkodowaniu ze strony Użytkownika.

9. Osoby Trzecie.

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu Osoby Trzeciej lub Osoba Trzecia używa Usługi za pośrednictwem Konta Użytkownika, bez względu na fakt, czy dzieje się to za wiedzą lub zgodą Google, to w takim wypadku Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) jest w pełni upoważniony do podejmowania działań w imieniu takiej Osoby Trzeciej oraz do podejmowania i nakładania na tę Osobę Trzecią obowiązków wynikających z tej Umowy; (b) w stosunkach pomiędzy tą Osobą Trzecią a Google, Google może ujawnić tej Osobie Trzeciej Dane Klientów zapisane w odpowiednich Zasobach Internetowych należących do Osoby Trzeciej; oraz że (c) Użytkownik nie ujawni Danych Klientów Osoby Trzeciej żadnej innej stronie bez zgody Osoby Trzeciej.

10. ZASTRZEŻENIA PRAWNE.

Każda ze stron zapewnia, że dołoży uzasadnionych starań w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania do żadnych aspektów Usług, jeśli nie zostało to wyraźnie określone w Umowie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie mają zastosowania żadne dorozumiane warunki, gwarancje ani inne zapewnienia (w tym także wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem).

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

(a) Żadne z postanowień tej Umowy nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron: (i) za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem którejkolwiek ze stron bądź jej podwykonawców, przedstawicieli lub pracowników; (ii) za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wynikające z postanowień punktu 8 Umowy (Odszkodowanie); lub (iv) będącej odpowiedzialnością, której nie można wyłączyć ani ograniczyć prawnie. (b) Na podstawie Umowy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (umownej, deliktowej, w tym, bez ograniczeń, z tytułu zaniedbania, ani innej) za jakiekolwiek: (i) utraty zysku; (ii) utraty oczekiwanych oszczędności; (iii) utraty okazji biznesowej; lub (iv) pośrednie lub wtórne szkody; poniesione przez drugą stronę (bez względu na to, czy te szkody były brane pod uwagę przez strony w dniu wejścia Umowy w życie). (c) Z zastrzeżeniem podpunktów 11 (a) i (b) powyżej, łączna wzajemna odpowiedzialność żadnej ze stron w związku z Umową nie może przekroczyć 500 USD.

12. Informacja o prawach własności.

Google (oraz Podmioty Stowarzyszone Google) jest i pozostanie właścicielem Usługi, w tym Oprogramowania oraz praw własności intelektualnej do Usługi. Wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w Umowie, zastrzega się bez ograniczeń na rzecz firmy Google oraz jej licencjodawców, w tym w szczególności prawo Google (oraz Podmiotów Stowarzyszonych Google) do wyłącznej własności Oprogramowania i Dokumentacji. Nie ograniczając ogólnego charakteru poprzedniego zdania, Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani nie zezwalać na to osobom trzecim): (a) podlicencjonowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Usługi lub Oprogramowania poza zakresem licencji udzielonej w ramach tej Umowy; (b) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie utworów zależnych, odtwarzanie za pomocą inżynierii wstecznej, dezasemblacja lub dekompilacja Oprogramowania albo podejmowanie innej próby ustalenia kodu źródłowego lub tajemnicy handlowej związanych z Usługą; (c) użyczanie, dzierżawienie, sprzedawanie, cedowanie lub przenoszenie w jakikolwiek inny sposób praw do Oprogramowania, Dokumentacji lub Usługi; (d) używanie, zamieszczanie, przekazywanie lub wdrażanie jakichkolwiek programów komputerowych, urządzeń lub procedur, które zakłócają lub mogą spowodować zakłócenia normalnego działania Usługi lub Oprogramowania; (e) korzystanie w jakimkolwiek celu ze znaków towarowych lub usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności, które są związane z Usługą, bez wyraźnej zgody Google wyrażonej na piśmie; (f) rejestrowanie, podejmowanie próby rejestracji lub pomaganie osobie trzeciej w rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych lub usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności związanych ze spółką Google (lub Podmiotem Stowarzyszonym Google) w inny sposób niż w imieniu Google (lub Podmiotu stowarzyszonego Google); (g) usuwanie, zasłanianie lub zmienianie znaków towarowych oraz informacji o prawach autorskich lub o prawie własności ukazujących się w ramach Usługi lub Oprogramowania albo widniejących na poszczególnych elementach Usługi lub Oprogramowania; (h) ubieganie się o przyznanie świadczenia przysługującego w oparciu o zakaz sądowy w odniesieniu do jakiejkolwiek części Usługi na podstawie naruszenia prawa patentowego w okresie obowiązywania tej Umowy oraz w okresie jednego roku od jego zakończenia.

13. Prawa władz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jeśli Usługa jest pozyskiwana na rzecz organów władzy Stanów Zjednoczonych Ameryki, przez te organy lub przez wykonawcę albo podwykonawcę działającego na zlecenie organów władzy Stanów Zjednoczonych Ameryki (na jakimkolwiek poziomie), zgodnie z 48 C.F.R. 227.7202-4 (w zakresie dotyczącym Departamentu Obrony) oraz 48 C.F.R. 2.101 i 12.212 (w zakresie innym niż dotyczący Departamentu Obrony), prawa wspomnianych organów władzy do Oprogramowania, łącznie z ich prawami do używania, modyfikacji, powielania, udzielania praw, wykonywania, wyświetlenia lub ujawnienia Oprogramowania lub Dokumentacji, we wszelkich kwestiach podlegają prawom licencji komercyjnej oraz ograniczeniom zawartym w tej Umowie.

14. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie za wypowiedzeniem. Po rozwiązaniu Umowy Google zaprzestanie świadczenia Usługi, a Użytkownik korzystania z niej. Dodatkowo, w razie zamknięcia Konta Użytkownika lub jego Zasobów Internetowych, Użytkownik (i) usunie wszystkie kopie kodu GAMC ze wszystkich swoich Zasobów Internetowych oraz (ii) zawiesi używanie Pakietów SDK w ciągu trzech dni roboczych od rozwiązania Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy: (a) Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot jakichkolwiek opłat, w tym opłat za korzystanie z Usługi; (b) jakiekolwiek nieuregulowane należności za Usługę świadczoną do dnia rozwiązania Umowy staną się bezzwłocznie w pełni wymagalne i płatne; (c) wszelkie dane pochodzące z archiwalnych Raportów Użytkownika przestaną być dla niego dostępne.

15. Modyfikacja Warunków korzystania z Google Analytics oraz Innych Zasad.

Google może modyfikować te Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usługi, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub w Usłudze. Warunki te należy regularnie sprawdzać. Informacje o zmianach tych Warunków będą publikowane na stronie https://www.google.com/analytics/terms/, o zmianach zasad Google Analytics na stronie www.google.com/analytics/policies/, a o zmianach innych zasad wymienionych w tych warunkach pod właściwymi adresami URL. Zmiany nie obowiązują wstecz i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od ich opublikowania. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzanych w Warunkach korzystania z Usługi, powinien zaprzestać korzystania z Google Analytics. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tej Umowy są wiążące, jeśli (i) zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela Google, (ii) Użytkownik zaakceptował zaktualizowane warunki online lub (iii) Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez Google aktualizacji Umowy lub jakichkolwiek zasad dotyczących Usługi.

16. Postanowienia ogólne, prawo właściwe oraz jurysdykcja sądów.

(a) Firma Google będzie zwolniona z realizowania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim wykonanie jest niemożliwe, opóźnione lub utrudnione z przyczyn leżących poza jej uzasadnioną kontrolą. (b) Umowa (łącznie z wszelkimi zmianami uzgodnionymi przez strony na piśmie) stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Google w zakresie w niej opisanym oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy i oświadczenia pomiędzy stronami. Zawierając Umowę, strony nie kierowały się żadnym stwierdzeniem, oświadczeniem czy zapewnieniem (wyrażonym bez złych zamiarów lub w wyniku zaniedbania) ani nie otrzymają na jego podstawie żadnych praw ani roszczeń, z wyjątkiem postanowień wyraźnie wskazanych w Umowie. (c) Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione w zakresie wymaganym do jego wykonania w maksymalnym możliwym zakresie odzwierciedlającym intencje stron, natomiast pozostała część Umowy pozostanie w mocy. (d) Ta Umowa podlega prawu angielskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Strony wyrażają zgodę, by poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów (umownych lub pozaumownych) wynikających z Umowy lub z nią związanych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz amerykańska jednolita ustawa o transakcjach z zakresu informatyki (Uniform Computer Information Transactions Act) nie mają zastosowania do Umowy. (e) Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i nie może być eksportowane do krajów lub osób fizycznych objętych embargiem ani używane w takich krajach lub przez takie osoby. (f) Zawiadomienia należy przesyłać do Google na adres: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, z kopią adresowaną do Departamentu Prawnego (Legal Department), pocztą priorytetową lub lotniczą albo ekspresowymi usługami kurierskimi. Uznaje się je za doręczone z chwilą odbioru. (g) Zrzeczenie się dochodzenia praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się prawa do ich dochodzenia w przypadku przyszłych naruszeń. (h) Użytkownik nie może dokonać cesji ani w inny sposób przenosić praw wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Google, a każda taka próba jest nieważna. (i) Relacje pomiędzy Google a Użytkownikiem nie stanowią zawiązania spółki osobowej, a są relacją niezależnych kontrahentów. (j) Umowa obowiązuje i została zawarta w celu ochrony interesów odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy stron tej Umowy. (k) Po rozwiązaniu Umowy będą obowiązywały postanowienia następujących punktów: 1, 4, 5, 6 (z wyłączeniem dwóch ostatnich zdań), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 i 16.

17. Google Analytics dla Firebase.

Jeśli Użytkownik połączy Zasoby Internetowe z Firebase („Połączenie z Firebase”) w ramach korzystania z Usługi, oprócz postanowień zawartych w Punktach 1–16 powyżej, będą go obowiązywać następujące warunki (w tym w zakresie korzystania z Usługi i Połączenia z Firebase). Poza poniższymi zmianami wszystkie pozostałe warunki pozostaną niezmienione i będą nadal obowiązywać. W razie wystąpienia sprzeczności między postanowieniami Punktu 17 i Punktów 1–16 powyżej korzystanie przez Użytkownika z Połączenia z Firebase będzie podlegać wyłącznie warunkom zawartym w Punkcie 17.

  1. Definicja zawarta w Punkcie 1 zostaje zmieniona w następujący sposób:
    1. „Działanie” oznacza zbiór interakcji, który powoduje przesłanie danych do Usługi i ich przetwarzanie. Przykłady Działań obejmują wyświetlenia strony i działania e-commerce. Działanie może być wywołaniem Usługi przez różne biblioteki, ale nie tylko (np. Działanie może być dostarczone do Usługi poprzez inne protokoły lub mechanizmy obsługiwane przez Google Analytics i udostępnione Użytkownikowi przez Usługę). Precyzując, działanie nie obejmuje pewnych zdarzeń, których zbieranie odzwierciedla interakcje z niektórymi Zasobami Internetowymi, które mogą obsługiwać wiele strumieni danych i obejmować wyświetlenia ekranu oraz zdarzenia niestandardowe (zbiór zdarzeń, „Ulepszony Pakiet”).
  2. Na końcu Punktu 7 dodaje się następujące zdanie:
    1. Jeśli Użytkownik połączy swoje Zasoby Internetowe z projektem Firebase („Połączenie z Firebase”), (i) niektóre dane pochodzące z jego Zasobów Internetowych, w tym Dane Klientów, mogą zostać udostępnione innemu podmiotowi lub personelowi zgodnie z uprawnieniami określonymi w Firebase; oraz (ii) upoważniony personel Firebase może zmodyfikować niektóre ustawienia Usługi w Zasobach Internetowych Użytkownika (niezależnie od ustawień tych Zasobów Internetowych wybranych przez Użytkownika w ramach Usługi).

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2021 r

Poprzednie wersje