Warunki korzystania z usługi Google Analytics

Warunki korzystania z usługi Google Analytics („Umowa”) stanowią przedmiot umowy zawieranej przez spółkę Google Ireland Limited („Google”) oraz podmiot, który ją realizuje („Użytkownik”). Ta Umowa reguluje sposób korzystania z usługi Google Analytics („Usługa”) przez Użytkownika. KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ”, PRZEPROWADZAJĄC PROCES REJESTRACJI LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUGI, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ TEJ UMOWY I AKCEPTUJE JEJ POSTANOWIENIA, A TAKŻE JEST UPOWAŻNIONY DO DZIAŁANIA W IMIENIU WŁAŚCICIELA KONTA ORAZ ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH PODANYCH NIŻEJ WARUNKÓW.

Nasza Usługa stanowi narzędzie biznesowe. Użytkownik może korzystać z naszej Usługi wyłącznie na potrzeby działań związanych ze swoją branżą, firmą lub profesją.

Mając na uwadze odpowiednie prawa i obowiązki stron opisane w Umowie, strony postanawiają, co następuje:

1. Definicje

„Konto” oznacza konto używane w związku z korzystaniem z Usługi, Usług UA oraz Usług GA4. W przypadku Usług UA Działania dotyczące wszystkich Wyświetleń (w stosownych przypadkach) powiązanych z daną Usługą UA będą sumowane przed ustaleniem wysokości opłaty za tę Usługę UA.

„Informacje poufne” obejmują wszelkie dane zastrzeżone oraz inne informacje ujawnione przez jedną ze stron drugiej stronie na piśmie i oznaczone jako „poufne” lub ujawnione ustnie oraz – w ciągu 5 dni roboczych – utrwalone na piśmie i oznaczone jako „poufne”. Informacje poufne nie obejmują jednak informacji, które są lub stają się powszechnie dostępne, były już w posiadaniu strony otrzymującej, zanim zostały ujawnione przez jedną ze stron, lub też zostały opracowane niezależnie przez stronę otrzymującą bez wykorzystania Informacji poufnych.

„Dane Klientów” oraz „Dane Google Analytics” oznaczają dane dotyczące charakterystyki i działań osób korzystających z Usługi Użytkownika (dalej: „Użytkownicy końcowi”), które są gromadzone, przetwarzane lub przechowywanie przez Użytkownika za pomocą Usługi.

„Dokumentacja” oznacza towarzyszącą dokumentację, udostępnioną Użytkownikowi przez Google do używania wraz z Oprogramowaniem przetwarzającym, włącznie z dokumentacją dostępną w trybie online.

„Zdarzenie” oznacza podstawową jednostkę pomiarową, która jest przetwarzana w Usłudze przez Usługę GA4. Zdarzenie może obejmować m.in. odsłonę, transakcję, wyświetlenie ekranu, wywołanie Usługi przez różne biblioteki lub zdarzenie dostarczone do Usługi przez interfejsy OSCI.

„Usługa Google Analytics” oznacza Usługę UA lub GA4 (w stosownych przypadkach).

„Usługa GA4” (wcześniej: „Usługa Aplikacje + internet”) oznacza kompilację ustawień Google Analytics oraz informacji powiązanych z tym samym „Identyfikatorem usługi”, do którego przesyłane są Zdarzenia.

„GAMC” oznacza Google Analytics Measurement Code, kod umieszczany w Usłudze Użytkownika w celu gromadzenia Danych klientów, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami, aktualizacjami i jego kolejnymi wersjami, które są udostępniane Użytkownikowi.

„Podmioty stowarzyszone Google” oznaczają spółkę Google, spółkę Google LLC oraz podmioty zależne w całości należące do spółki Google LLC.

„Działanie” oznacza podstawową jednostkę pomiarową, która jest wysyłana do Usługi w celu przetworzenia przez Usługę UA. Przykłady Działań obejmują odsłony i działania e-commerce. Działanie może być wywołaniem Usługi przez różne biblioteki lub może być dostarczone do Usługi przez interfejsy OSCI.

„OSCI” oznacza „Oficjalnie obsługiwany interfejs klienta”: mechanizm lub protokół udostępniany albo obsługiwany przez Google, który może być używany do wysyłania Działań lub Zdarzeń (w stosownych przypadkach) do Usługi.

„Strona główna Google Marketing Platform” oznacza interfejs, przez który Użytkownik może uzyskiwać dostęp do określonych funkcji Google Marketing Platform.

„Oprogramowanie przetwarzające” oznacza działające po stronie serwera oprogramowanie Google Analytics oraz wszystkie jego kolejne wersje służące do analizy Danych klientów i generowania Raportów.

„Usługa Użytkownika” oznacza każdą stronę internetową, aplikację lub inne usługi albo zasoby znajdujące się pod kontrolą Użytkownika, które przekazują dane do Google Analytics.

„Polityka prywatności” oznacza politykę prywatności obowiązującą w Usłudze Użytkownika.

„Raport” oznacza wynik w postaci analizy udostępnianej na stronie analytics.google.com, której część może zawierać analizę Zdarzeń lub Widoku danych.

„Pakiety SDK” oznaczają określone zestawy do tworzenia oprogramowania, które mogą być wykorzystywane lub umieszczane w aplikacji będącej Usługą Użytkownika w celu gromadzenia Danych klientów, wraz ze wszystkimi uzupełnieniami, aktualizacjami i ich kolejnymi wersjami, które są udostępniane Użytkownikowi.

„Serwery” oznaczają serwery kontrolowane przez Podmiot stowarzyszony Google, na których przechowywane są Dane klientów i Oprogramowanie przetwarzające.

„Oprogramowanie” oznacza Oprogramowanie przetwarzające, kod GAMC lub pakiety SDK.

„Osoby trzecie” oznaczają osoby, (i) którym Użytkownik udostępnia swoje Konto lub (ii) w imieniu których gromadzi dane, korzystając z Usługi.

„Usługa UA” oznacza „Usługę Universal Analytics” i stanowi kompilację ustawień Google Analytics oraz informacji powiązanych z tym samym „Identyfikatorem usługi”, do którego przesyłane są Działania.

„Użytkownicy końcowi” oznaczają osoby korzystające z Usług Użytkownika.

„Widok danych” oznacza zbiór ustawień, które wspólnie określają, jakie informacje mają być zawarte w danym Raporcie dotyczącym Usług UA lub z niego wyłączone. Można na przykład utworzyć Widok danych do śledzenia małego fragmentu witryny w ramach jednego Raportu.

Słowa „zawiera”, „obejmuje” lub „włącznie z” oznaczają „w tym między innymi”.

2. Opłaty i Usługa

Z zastrzeżeniem postanowień punktu 15 poniżej, Usługa jest oferowana Użytkownikowi bez opłat w odniesieniu do (a) Usług GA4 i (b) Usług UA przy liczbie Działań nieprzekraczającej 10 milionów miesięcznie na daną Usługę UA. Google może co jakiś czas zmieniać opłaty i zasady dotyczące płatności za Usługę, między innymi dodać opłatę za dane geograficzne, import danych o kosztach z wyszukiwarek albo inne opłaty pobierane od spółki Google lub Podmiotów stowarzyszonych Google przez sprzedawców zewnętrznych z tytułu włączenia danych do Raportów z Usługi. Zmiany wysokości opłat oraz zasad dotyczących płatności są wiążące dla Użytkownika z chwilą, gdy je zaakceptuje. Google zawiadamia Użytkownika o tych zmianach na stronie www.google.com/analytics/. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie opłaty są podawane w dolarach amerykańskich (USD). Z chwilą zakończenia Umowy wszelkie niespłacone należności stają się natychmiastowo należne i wymagalne, a wszelkie wydatki związane z windykacją (włącznie z kosztami obsługi prawnej) poniesione przez Google zostaną doliczone do kwoty należności i mogą zostać pobrane z karty kredytowej lub w ramach innej formy płatności związanej z kontem Google Ads Użytkownika.

3. Konto użytkownika, hasło i bezpieczeństwo

Aby zarejestrować się w celu korzystania z Usługi, Użytkownik powinien przeprowadzić pełny proces rejestracji, przekazując spółce Google aktualne, pełne i dokładne informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym, włącznie z adresem e-mail (nazwą użytkownika) i hasłem. Użytkownik będzie chronić poufność swoich haseł oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z własnych kont przez siebie i osoby trzecie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na Koncie Użytkownika (z wyłączeniem działań realizowanych przez Podmioty stowarzyszone Google lub w ich imieniu). Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zawiadamiać Google o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego Konta oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Pracownicy zespołów pomocy Podmiotów stowarzyszonych Google mogą co jakiś czas, używając hasła Użytkownika, logować się do Usługi w celu jej konserwacji, w tym aby udzielić Użytkownikowi pomocy w sprawach technicznych lub rozliczeniowych.

4. Niewyłączna licencja

Przy zastrzeżeniu Warunków tej Umowy (a) Google udziela Użytkownikowi niepodlegającej sublicencjonowaniu ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji na instalację, kopiowanie i korzystanie z kodu GAMC oraz pakietów SDK wyłącznie w zakresie koniecznym do korzystania przez Użytkownika z Usługi w odniesieniu do Usług Użytkownika lub Osób trzecich; (b) Google umożliwia Użytkownikowi zdalny dostęp do jego Raportów przechowywanych na stronie www.google.com/analytics/ oraz możliwość ich zdalnego przeglądania i pobierania. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani nie zezwalać na to Osobom trzecim): (i) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie albo tłumaczenie Oprogramowania lub Dokumentacji bądź innego rodzaju opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych; (ii) analizowanie wsteczne, dekompilowanie, dezasemblowanie lub podejmowanie innych prób wyprowadzania kodu źródłowego Oprogramowania, chyba że wyraźnie zezwalają na to przepisy prawa właściwe ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Użytkownika; (iii) wynajmowanie, dzierżawienie, sprzedawanie, cedowanie lub przenoszenie w inny sposób praw do Oprogramowania, Dokumentacji lub Usługi; (iv) usuwanie informacji lub oznaczeń dotyczących praw własności umieszczonych na Oprogramowaniu albo uwidocznionych w inny sposób w ramach Usługi; (v) używanie, zamieszczanie, przekazywanie lub wprowadzanie urządzeń, oprogramowania bądź programów zakłócających albo mogących zakłócić funkcjonowanie Usługi lub Oprogramowania; oraz (vi) używanie w ramach Usługi danych oznaczonych jako należące do Osób trzecich do celów innych niż tworzenie, przeglądanie lub pobieranie Raportów. Podczas korzystania z Dokumentacji, Oprogramowania, Usługi i Raportów oraz uzyskiwania do nich dostępu Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.

5. Poufność i funkcje w wersji beta

Żadna ze stron nie może korzystać z Informacji poufnych drugiej strony ani ich ujawniać bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody, chyba że ma to na celu wykonanie zobowiązań wynikających z tej Umowy lub jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów ustawowych, wykonawczych lub orzeczenia sądowego. Strona zmuszona w ten sposób do ujawnienia Informacji poufnych przed ich ujawnieniem zawiadomi o tym drugą stronę z maksymalnie dużym wyprzedzeniem. Niektóre funkcje Usługi są oznaczone jako „Alfa”, „Beta”, „Eksperyment” (w ramach Usługi lub w innym miejscu przez Google) albo z innego powodu jako nieobsługiwane lub poufne (łącznie „Funkcje beta”). Użytkownikowi nie wolno ujawniać żadnych informacji z Funkcji beta ani warunków lub istnienia jakichkolwiek Funkcji beta, które nie są publicznie dostępne. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 11(a), Google i Podmioty stowarzyszone Google nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (w tym z tytułu wszelkich zobowiązań odszkodowawczych) pośrednio lub bezpośrednio związanej z korzystaniem z Funkcji beta. Użytkownik korzysta z Funkcji beta na własne ryzyko, przy czym mogą obowiązywać dodatkowe wymagania określone przez Google. Google nie ma obowiązku zapewnienia pomocy dotyczącej Funkcji beta i może według własnego uznania zaprzestać udostępniania Funkcji beta w ramach dowolnych Usług. Niniejszy punkt 5 (Poufność i funkcje w wersji beta) nie ma wpływu na prawa użytkownika wynikające z punktu 16(k) (Zgłaszanie problemów organom publicznym).

6. Prawa do informacji oraz publiczne udostępnianie informacji

Google nie będzie udostępniać żadnym Osobom trzecim Danych klientów ani Danych klientów należących do Użytkownika lub Osób trzecich, chyba że (i) uzyska na to zgodę Użytkownika lub Osób trzecich w odniesieniu do odpowiednich Danych klientów; (ii) stwierdzi, że jest to wymagane na podstawie przepisów prawa, lub w dobrej wierze uzna, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie Danych klientów jest zasadnie konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa spółki Google, jej użytkowników lub społeczeństwa; lub (iii) przekaże takie Dane klientów w pewnych określonych okolicznościach Osobom trzecim w celu wykonywania przez nie zadań w imieniu Google (np. fakturowania lub przechowywania danych) przy zastosowaniu ścisłych ograniczeń zapobiegających wykorzystaniu lub udostępnianiu danych w sposób inny niż określony przez Google. W takich przypadkach ma to miejsce na podstawie umów zobowiązujących te osoby do przetwarzania Danych klientów wyłącznie zgodnie z poleceniami Google oraz zgodnie z tą Umową i przy zastosowaniu odpowiednich środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo.

7. Prywatność

Użytkownikowi nie wolno przesyłać do Google żadnych informacji – w sposób zaszyfrowany lub inny – które Google może wykorzystać jako informacje umożliwiające identyfikację danej osoby lub za takie je uznać, z wyłączeniem sytuacji określonych w udostępnionych Użytkownikowi funkcjach Google Analytics i podlegających zasadom oraz warunkom tych funkcji i tylko w przypadku, gdy przekazywane do Google informacje związane z daną funkcją Google Analytics będą zaszyfrowane zgodnie ze standardami branżowymi. Użytkownik nie może również pozwalać żadnej Osobie trzeciej na przesyłanie takich informacji ani jej w tym pomagać. Użytkownik musi posiadać odpowiednią politykę prywatności i jej przestrzegać. Musi również przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, procedur i regulacji dotyczących gromadzenia informacji od Użytkowników końcowych. Użytkownik musi opublikować politykę prywatności, która będzie zawierać informacje o wykorzystywaniu przez niego plików cookie, identyfikatorów urządzeń mobilnych (np. identyfikatorów wyświetlania reklam na urządzeniu z Androidem lub iOS) albo podobnych technologii służących do gromadzenia danych. Użytkownik musi też zamieścić informacje o tym, że korzysta z Google Analytics, oraz o zasadach, na jakich ta usługa gromadzi i przetwarza dane. Można to zrobić, umieszczając dobrze widoczny link do strony „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującej się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/ lub pod innym adresem URL, który Google może udostępniać od czasu do czasu). Użytkownik musi dołożyć uzasadnionych ekonomicznie starań, aby zapewnić, że Użytkownik końcowy uzyska zrozumiałe i wyczerpujące informacje na temat przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie lub innych informacji na urządzeniu Użytkownika końcowego oraz że wyrazi na to zgodę w sytuacjach, gdy takie działania będą przeprowadzane w związku z Usługą oraz gdy podanie takich informacji i uzyskanie takiej zgody są wymagane przez prawo.

Użytkownikowi nie wolno pomijać żadnych funkcji związanych z ochroną prywatności, które są częścią Usługi (np. prawa do rezygnacji). Użytkownik musi przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad Google Analytics znajdujących się na stronie www.google.com/analytics/policies/ (lub innej podanej przez Google) wraz z późniejszymi zmianami („Zasady Google Analytics”).

Użytkownik może korzystać ze zintegrowanej wersji Google Analytics oraz określonych usług reklamowych Google („Funkcje reklamowe Google Analytics”). Korzystając z Funkcji reklamowych Google Analytics, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wymagań dotyczących Funkcji reklamowych Google Analytics (dostępnych na stronie support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=pl_PL&topic=2611283&answer=2700409). Dostęp do usługi reklamowej Google i korzystanie z niej jest przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem a Google.

Jeśli Użytkownik korzysta ze Strony głównej Google Marketing Platform, musi przestrzegać Warunków dodatkowych korzystania ze strony głównej Google Marketing Platform (z uwzględnieniem potencjalnych zmian tej nazwy) dostępnych na stronie https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (lub innej podanej przez Google) wraz z późniejszymi zmianami („Warunki korzystania ze strony głównej Google Marketing Platform”).

Użytkownik i Google przyjmują Zasady przetwarzania danych w usługach reklamowych Google podane na stronie https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Zasady przetwarzania danych”) w zakresie, w którym korzystanie z Usługi pokrywa się z zakresem tych Zasad. Google nie będzie modyfikować Zasad przetwarzania danych, o ile nie jest to wyraźnie dopuszczone w tych Zasadach.

8. Odszkodowanie

W zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczać i chronić Podmioty stowarzyszone Google (w tym zrekompensować szkody) na własny koszt przed: (a) wszelkimi odszkodowaniami i kosztami nałożonymi ostatecznie na Podmioty stowarzyszone Google, związanymi z wszelkimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami oraz powództwami Osób trzecich wniesionymi przeciwko jakiemukolwiek Podmiotowi stowarzyszonemu Google lub członkom jego zarządu, dyrektorom, pracownikom, przedstawicielom lub podmiotom stowarzyszonym oraz przed (b) powiązanymi z nimi zobowiązaniami, odszkodowaniami, ugodami, karami, grzywnami, kosztami lub wydatkami (łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej i innymi kosztami postępowania sądowego) poniesionymi przez jakikolwiek Podmiot stowarzyszony Google, któregokolwiek z członków jego zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli lub podmioty stowarzyszone, pośrednio lub bezpośrednio związanymi z takimi roszczeniami, działaniami, postępowaniami oraz powództwami Osób trzecich; w każdym wypadku związanym z (i) naruszeniem przez Użytkownika postanowień punktu 4 (Licencja niewyłączna) lub 12 (Informacja o prawach własności); (ii) naruszeniem przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa, zasad lub regulacji w związku z Usługą; (iii) jakimikolwiek oświadczeniami lub zapewnieniami, które Użytkownik poczynił w związku z dowolnym aspektem Usługi, Oprogramowania lub Raportów wobec Osób trzecich; (iv) roszczeniami przedstawionymi przez Osoby trzecie lub zgłoszonymi w ich imieniu, związanymi pośrednio lub bezpośrednio ze sposobem, w jaki Użytkownik korzysta z Usługi, Oprogramowania lub Raportów; (v) naruszeniami prawa do prywatności, których Użytkownik dopuścił się wobec Osób trzecich; lub z (vi) jakimikolwiek innymi roszczeniami dotyczącymi działań lub zaniedbań Osób trzecich powstałych w związku Usługą, Oprogramowaniem lub Raportami. W takim przypadku Google powiadomi Użytkownika na piśmie o takim roszczeniu, powództwie lub postępowaniu. Użytkownik jest zobowiązany do pełnej współpracy w celu obrony przed roszczeniem w zakresie, w jakim będzie to zasadnie wymagane. Google zastrzega sobie prawo do egzekwowania na własny koszt, w imieniu wszelkich Podmiotów stowarzyszonych Google, postanowień tego punktu (8) i przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w związku z wszelkimi sprawami podlegającymi odszkodowaniu ze strony Użytkownika.

9. Osoby trzecie

Jeżeli Użytkownik korzysta z Usługi w imieniu Osoby trzeciej lub Osoba trzecia używa Usługi za pośrednictwem Konta Użytkownika, bez względu na fakt, czy dzieje się to za wiedzą lub zgodą Google, to w takim wypadku Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) jest w pełni upoważniony do podejmowania działań w imieniu takiej Osoby trzeciej oraz do podejmowania i nakładania na tę Osobę trzecią obowiązków wynikających z niniejszej Umowy; (b) w stosunkach między tą Osobą trzecią a Google spółka Google może ujawnić tej Osobie trzeciej Dane klientów zapisane w odpowiednich Usługach należących do Osoby trzeciej; oraz że (c) Użytkownik nie ujawni Danych klientów Osoby trzeciej żadnej innej stronie bez zgody Osoby trzeciej.

10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Każda ze stron zapewnia, że dołoży uzasadnionych starań w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Umowy. Żadne warunki, gwarancje ani inne postanowienia nie mają zastosowania do żadnych aspektów Usług, jeśli nie zostało to wyraźnie określone w Umowie. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo nie mają zastosowania żadne dorozumiane warunki, gwarancje ani inne postanowienia (w tym także wszelkie dorozumiane warunki dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu lub zgodności z opisem).

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

(a) Żadne z postanowień tej Umowy nie ma na celu wyłączenia ani ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron: (i) za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane niedbalstwem którejkolwiek ze stron bądź jej podwykonawców, przedstawicieli lub pracowników; (ii) za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd; (iii) wynikającej z postanowień punktu 8 Umowy (Odszkodowanie); lub (iv) będącej odpowiedzialnością, której nie można wyłączyć ani ograniczyć prawnie. (b) Na podstawie Umowy żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności (umownej, deliktowej, w tym, bez ograniczeń, z tytułu niedbalstwa, ani innej) za jakiekolwiek: (i) utraty zysku; (ii) utraty oczekiwanych oszczędności; (iii) utraty okazji biznesowej; lub (iv) pośrednie lub wtórne szkody; poniesione przez drugą stronę (bez względu na to, czy te szkody były brane pod uwagę przez strony w dniu wejścia Umowy w życie). (c) Z zastrzeżeniem podpunktów 11(a) i (b) powyżej, łączna wzajemna odpowiedzialność żadnej ze stron w związku z Umową nie może przekroczyć 500 USD.

12. Informacja o prawach własności

Google (oraz Podmioty stowarzyszone Google) jest i pozostanie właścicielem Usługi, w tym Oprogramowania oraz praw własności intelektualnej do Usługi. Wszelkie prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w Umowie, zastrzega się bez ograniczeń na rzecz firmy Google oraz jej licencjodawców, w tym w szczególności prawo Google (oraz Podmiotów stowarzyszonych Google) do wyłącznej własności Oprogramowania i Dokumentacji. Z zastrzeżeniem ogólności powyższego sformułowania Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować następujących czynności (ani nie zezwalać na to Osobom trzecim): (a) podlicencjonowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie Usługi albo Oprogramowania poza zakresem licencji udzielonej w ramach tej Umowy; (b) kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tłumaczenie, opracowywanie utworów zależnych, analizowanie wsteczne, dezasemblacja lub dekompilacja Oprogramowania albo podejmowanie innej próby ustalenia kodu źródłowego lub tajemnicy handlowej związanych z Usługą; (c) użyczanie, dzierżawienie, sprzedawanie, cedowanie lub przenoszenie w jakikolwiek inny sposób praw do Oprogramowania, Dokumentacji lub Usługi; (d) używanie, publikowanie, przekazywanie lub wdrażanie jakichkolwiek programów komputerowych, urządzeń lub procedur, które zakłócają lub mogą spowodować zakłócenia normalnego działania Usługi lub Oprogramowania; (e) korzystanie w jakimkolwiek celu ze znaków towarowych lub usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności, które są związane z Usługą, bez wyraźnej zgody Google wyrażonej na piśmie; (f) rejestrowanie, podejmowanie próby rejestracji albo pomaganie Osobie trzeciej w rejestracji jakichkolwiek znaków towarowych lub usługowych, nazw handlowych, logo, nazw domen, innych cech charakterystycznych marki oraz innych materiałów chronionych prawem autorskim lub prawem własności związanych ze spółką Google (lub Podmiotem stowarzyszonym Google) w inny sposób niż w imieniu spółki Google (lub Podmiotu stowarzyszonego Google); (g) usuwanie, zasłanianie lub zmienianie znaków towarowych oraz informacji o prawach autorskich albo o prawie własności ukazujących się w ramach Usługi lub Oprogramowania bądź widniejących na poszczególnych elementach Usługi lub Oprogramowania; (h) ubieganie się o przyznanie świadczenia przysługującego na podstawie zakazu sądowego w odniesieniu do jakiejkolwiek części Usługi na podstawie naruszenia prawa patentowego w okresie obowiązywania tej Umowy oraz w okresie jednego roku od jego zakończenia.

13. Prawa rządu Stanów Zjednoczonych

Jeśli Usługa jest pozyskiwana na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych, przez ten rząd lub przez wykonawcę albo podwykonawcę działającego na zlecenie rządu Stanów Zjednoczonych (na jakimkolwiek poziomie), zgodnie z 48 C.F.R. 227.7202–4 (w zakresie dotyczącym Departamentu Obrony) oraz 48 C.F.R. 2.101 i 12.212 (w zakresie innym niż dotyczący Departamentu Obrony), prawa tego rządu do Oprogramowania, łącznie z jego prawami do używania, modyfikacji, powielania, udzielania praw, wykonywania, wyświetlenia lub ujawnienia Oprogramowania albo Dokumentacji, we wszelkich kwestiach podlegają prawom licencji komercyjnej oraz ograniczeniom zawartym w tej Umowie.

14. Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy

Każda ze stron może rozwiązać tę Umowę w dowolnym momencie za wypowiedzeniem. Po zakończeniu Umowy Google zaprzestanie świadczenia Usługi, a Użytkownik zaprzestanie korzystania z niej. Dodatkowo, w razie zamknięcia Konta Użytkownika lub jego Usług GA Użytkownik (i) skasuje wszystkie kopie kodu GAMC ze wszystkich swoich Usług oraz (ii) zawiesi używanie pakietów SDK w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia Umowy. W przypadku zakończenia Umowy: (a) Użytkownikowi nie będzie przysługiwał zwrot żadnych opłat, w tym opłat za korzystanie z Usługi; (b) jakiekolwiek nieuregulowane należności za Usługę świadczoną do dnia rozwiązania Umowy staną się bezzwłocznie w pełni wymagalne i płatne; (c) wszelkie dane pochodzące z archiwalnych Raportów Użytkownika przestaną być dla niego dostępne.

15. Modyfikacja Warunków korzystania z Google Analytics oraz innych zasad

Google może modyfikować te Warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usługi, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub w Usłudze. Warunki te należy regularnie sprawdzać. Informacje o zmianach tych Warunków będą publikowane na stronie https://www.google.com/analytics/terms/, o zmianach zasad Google Analytics na stronie www.google.com/analytics/policies/, a o zmianach innych zasad wymienionych w tych warunkach pod właściwymi adresami URL. Zmiany nie mają mocy wstecznej i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od ich opublikowania. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmienione Warunki korzystania z Usługi, musi przestać korzystać z Google Analytics. Wszelkie zmiany lub modyfikacje tej Umowy są wiążące, jeśli (i) zostały sporządzone na piśmie i podpisane przez należycie umocowanego przedstawiciela Google, (ii) Użytkownik zaakceptował zaktualizowane Warunki online lub (iii) Użytkownik kontynuuje korzystanie z Usługi po opublikowaniu przez Google aktualizacji Umowy lub jakichkolwiek zasad dotyczących Usługi.

16. Postanowienia końcowe, prawo właściwe oraz właściwość terytorialna sądu

(a) Firma Google będzie zwolniona z realizowania swoich zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie, w jakim wykonanie jest niemożliwe, opóźnione lub utrudnione z przyczyn leżących poza jej uzasadnioną kontrolą. (b) Umowa (łącznie z wszelkimi zmianami uzgodnionymi przez strony na piśmie) stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Google w zakresie w niej opisanym oraz zastępuje wszelkie poprzednie umowy i oświadczenia między stronami. Zawierając niniejszą Umowę, żadna ze stron nie polegała na żadnym komunikacie, oświadczeniu lub gwarancji (niezależnie od tego, czy ich wydanie można uznać za niedbalstwo, czy nie), których nie określono wyraźnie w niniejszej Umowie. Na ich podstawie stronom nie będą też przysługiwać żadne uprawnienia ani świadczenia. (c) Jeśli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to zostanie zmienione w zakresie wymaganym do jego wykonania w maksymalnym możliwym zakresie odzwierciedlającym intencje stron, natomiast pozostała część Umowy pozostanie w mocy. (d) Ta Umowa podlega prawu angielskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. Strony wyrażają zgodę, aby poddać się wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich sporów (umownych lub pozaumownych) wynikających z Umowy lub z nią związanych. Konwencja ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz amerykańska Jednolita ustawa o transakcjach z zakresu informatyki (UCITA) nie mają zastosowania do tej Umowy. (e) Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących sankcji oraz kontroli eksportu, w tym między innymi: (i) amerykańskich przepisów eksportowych (Export Administration Regulations, EAR) wydanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, (ii) zarządzeń dotyczących sankcji handlowych i ekonomicznych wydanych przez Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych przy Departamencie Skarbu Stanów Zjednoczonych, (iii) międzynarodowych przepisów w zakresie handlu bronią (International Traffic in Arms Regulations, ITAR) wydanych przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych. (f) Zawiadomienia należy przesyłać do Google na piśmie, na adres: legal-notices@google.com. Zawiadomienia będzie traktowane jako złożone po ich otrzymaniu. (g) Zrzeczenie się dochodzenia praw wynikających z jakiegokolwiek naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się prawa do ich dochodzenia w przypadku przyszłych naruszeń. (h) Użytkownik nie może dokonać cesji ani w inny sposób przenosić praw wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody Google, a każda taka próba jest nieważna. (i) Relacje między Google a Użytkownikiem nie stanowią zawiązania spółki osobowej i są relacją niezależnych kontrahentów. (j) Umowa obowiązuje i ma być wykorzystywana w celu ochrony interesów odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy stron tej Umowy. (k) Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia żadnej ze stron podnoszenia kwestii niezgodności z prawem wobec jakiegokolwiek właściwego organu publicznego. W zakresie, w jakim niniejszy punkt 16(k) jest sprzeczny z jakąkolwiek inną częścią niniejszej Umowy, niniejszy punkt 16(k) będzie rozstrzygający. (l) Po zakończeniu Umowy będą obowiązywały postanowienia następujących punktów: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 i 17.

17. Google Analytics i Firebase

Jeśli Użytkownik połączy Usługę GA z Firebase („Połączenie z Firebase”) w ramach korzystania z Usługi, oprócz postanowień zawartych w punktach 1–16 powyżej będą go obowiązywać następujące warunki (w tym w zakresie korzystania z Usługi i Połączenia z Firebase). Poza poniższymi zmianami wszystkie pozostałe warunki pozostaną niezmienione i będą nadal obowiązywać. W razie wystąpienia sprzeczności między postanowieniami punktu 17 i punktów 1–16 powyżej korzystanie przez Użytkownika z Połączenia z Firebase będzie podlegać wyłącznie warunkom zawartym w punkcie 17.

Na końcu punktu 7 dodaje się następujące zdanie:
Jeśli Użytkownik połączy Usługę GA Property z projektem Firebase („Połączenie z Firebase”), (i) niektóre dane pochodzące z Usługi GA, w tym Dane klientów, mogą zostać udostępnione innemu podmiotowi lub personelowi zgodnie z uprawnieniami określonymi w Firebase; oraz (ii) upoważniony personel Firebase może zmodyfikować niektóre ustawienia Usługi w Usłudze GA zgodnie z uprawnieniami określonymi w odpowiednich ustawieniach Firebase (niezależnie od ustawień tej Usługi GA wybranych przez Użytkownika w ramach Usługi).

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2024 r.

Poprzednie wersje