Användarvillkor för Google Analytics

Parterna i dessa Användarvillkor för Google Analytics (detta ”Avtal”) är Google LLC (”Google”) och det rättssubjekt som fullgör detta avtal (”Du”). Avtalet styr Din användning av standardutförandet av Google Analytics (”Tjänsten”). NÄR DU KLICKAR PÅ KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER”, SLUTFÖR REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVÄNDER TJÄNSTEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNT DETTA AVTAL OCH ATT DU HAR RÄTT ATT AGERA Å KONTOÄGARENS VÄGNAR OCH ATT BINDA KONTOÄGAREN TILL DETTA AVTAL. Vidare kommer parterna överens om följande:

1. Definitioner.

”Konto” avser kontot för Tjänsten. Alla Träffar på Profiler (i tillämpliga fall) som är länkade till en enskild Egendom ska sammanställas innan debiteringen för Tjänsten för den Egendomen fastställs.

”Konfidentiell information” innefattar all privatägd data och all övrig information som skriftligen tillhandahållits av den ena parten till den andra och som märkts som konfidentiell, eller som tillhandahållits muntligen och inom fem arbetsdagar nedtecknats skriftligen och märkts som konfidentiell. Konfidentiell information ska dock inte innefatta information som är eller blir känd för allmänheten, som är i den mottagande partens ägo innan den yppas av en part eller som den mottagande parten utvecklar utan användning av Konfidentiell information.

”Kunddata” eller ”Google Analytics-data” avser data om Användares egenskaper och aktiviteter som du samlar in, bearbetar eller lagrar med hjälp av Tjänsten.

”Dokumentation” avser all kompletterande dokumentation som Google gör tillgänglig för Din användning med Bearbetningsprogramvaran, inklusive dokumentation som är tillgänglig online.

”GAMC” avser Mätkoden för Google Analytics som installeras i en Egendom för att samla in Kunddata, samt alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som tillhandahålls Dig.

”Träff” avser en uppsättning interaktioner som leder till att data skickas till Tjänsten och bearbetas. Exempel på Träffar innefattar sidvisningsträffar och e-handelsträffar. En Träff kan vara ett anrop till Tjänsten från olika bibliotek, men måste inte vara det (en Träff kan till exempel levereras till Tjänsten från andra protokoll och mekanismer som stöds av Google Analytics och som har gjorts tillgängliga för Dig via Tjänsten).

”Startsidan för Platform” avser användargränssnittet genom vilket Du kan komma åt vissa funktioner i Google Marketing Platform.

”Bearbetningsprogramvara” avser serverprogramvaran för Google Analytics och eventuella uppgraderingar, som analyserar Kunddata och genererar Rapporter.

”Profil” avser den uppsättning inställningar som tillsammans definierar vilken information som ska ingå i eller uteslutas från en viss Rapport. En Profil kan till exempel konfigureras om du vill visa en mindre del av en webbplats som en unik Rapport.

”Egendom” avser alla webbsidor, applikationer, andra egendomar eller resurser som Du kontrollerar och som skickar data till Google Analytics.

”Sekretesspolicy” avser sekretesspolicyn för en Egendom.

”Rapport” avser den resulterande analys som visas på www.google.com/analytics/, vilken ibland kan innefatta analys för en Profil.

”Servrar” avser servrarna som styrs av Google (eller dess helägda dotterbolag) där Bearbetningsprogramvaran och Kunddata lagras.

”SDK” avser särskilda programvaruutvecklingspaket som kan användas med eller implementeras i en Egendoms app i syfte att samla in Kunddata, samt alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som tillhandahålls Dig.

”Programvara” avser Bearbetningsprogramvaran, GAMC och/eller SDK.

”Tredje part” avser tredje part (i) till vilken Du ger åtkomst till Ditt Konto eller (ii) åt vilken Du använder Tjänsten för att samla in information å den tredje partens vägnar.

”Användare” avser användare av och/eller besökare till Dina Egendomar.

Orden ”innefatta” och ”innefattar” innebär ”innefattar men är inte begränsat till”.

2. Avgifter och tjänsten.

Enligt Avsnitt 15 tillhandahålls Tjänsten utan avgift till Dig för upp till 10 miljoner Träffar per månad och Konto. Google kan ändra avgifter och betalningspolicyer för Tjänsten från tid till annan, vilket innefattar att lägga till kostnader för geografisk data, att importera kostnadsdata från sökmotorer eller andra avgifter som Google eller dess helägda dotterbolag debiteras av tredjepartsleverantörer för att inkludera data i Tjänsterapporterna. Ändringar av avgifter eller betalningspolicyer träder i kraft när Du accepterar ändringarna som läggs upp på www.google.com/analytics/. Om inget annat anges avser alla avgifter amerikanska dollar (USD). Eventuellt utestående saldo förfaller omedelbart till betalning om detta Avtal sägs upp, och eventuella kostnader för inkassering (inklusive arvoden till juridiska ombud) som Google ådrar sig ska innefattas i beloppet Du är skyldig. Dessa belopp kan debiteras det kreditkort eller annan betalningsmetod som är kopplad till Ditt AdWords-konto.

3. Medlemskonto, lösenord och säkerhet.

För att registrera Dig för Tjänsten måste Du slutföra registreringsprocessen genom att förse Google med aktuell, fullständig och korrekt information enligt registreringsformuläret, inklusive e-postadress (användarnamn) och lösenord. Du skyddar Dina lösenord och tar fullt ansvar för Din egen, och tredje parts, användning av Dina konton. Du ansvarar ensam för alla aktiviteter som inträffar i Ditt Konto. Du ska omedelbart meddela Google om du får kännedom om någon obehörig användning av Ditt Konto eller annat säkerhetsbrott. Googles (eller dess helägda dotterbolags) supportpersonal kan från tid till annan logga in på Tjänsten med Ditt kundlösenord för att underhålla och förbättra Tjänsten, vilket innefattar att hjälpa Dig med tekniska eller faktureringsrelaterade problem.

4. Icke-exklusiv licens.

Enligt villkoren i detta Avtal (a) ger Google Dig en begränsad, upphävbar, icke-exklusiv, icke vidare licensierbar licens att installera, kopiera och använda GAMC och/eller SDK endast på det sätt som är nödvändigt för Din användning av Tjänsten på Dina Egendomar eller Tredje parts Egendomar, och (b) får Du bereda dig fjärråtkomst till, visa och ladda ned Dina Rapporter som lagras på www.google.com/analytics/. Du får inte (och Du får inte heller låta tredje part) (i) kopiera, ändra, anpassa, översätta eller på annat vis skapa härledda verk av Programvaran eller Dokumentationen, (ii) bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat vis försöka utröna Programvarans källkod, utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt lagstiftningen där Du befinner dig, (iii) hyra ut, leasa, sälja, överlåta eller på annat vis överföra rättigheter inom eller till Programvaran, Dokumentationen eller Tjänsten, (iv) avlägsna meddelanden om äganderätt eller annan märkning i Programvaran eller som placeras av Tjänsten, (v) använda, lägga upp, sända eller införa någon enhet, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion eller (vi) använda data i Tjänsten som är märkt som tillhörig tredje part för andra ändamål än generering, visning och nedladdning av Rapporter. Du ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar i samband med Din användning av och åtkomst till Dokumentation, Programvara, Tjänst och Rapporter.

5. Konfidentialitet och betafunktioner.

Ingen av parterna ska använda eller yppa den andra partens Konfidentiella information utan den andra partens föregående skriftliga samtycke, förutom i syfte att fullfölja sina skyldigheter enligt detta Avtal eller om detta krävs enligt lag, förordning eller domstolsbeslut, då parten som måste yppa den Konfidentiella informationen ska meddela den andra parten i den utsträckning som skäligen är möjlig innan den Konfidentiella informationen yppas. Vissa funktioner i Tjänsten identifieras som ”Alfa”, ”Beta”, ”Experiment” (antingen inom Tjänsten eller någon annanstans av Google) eller som funktioner som inte stöds eller som är konfidentiella (gemensamt ”Betafunktioner”). Du får inte yppa någon information om Betafunktioner eller villkoren i eller förekomsten av eventuella icke-offentliga Betafunktioner. Google frånsäger sig allt ansvar som uppstår ur eller är kopplat till Betafunktionerna.s

6. Rättigheter till information och publicitet.

Google och dess helägda dotterbolag får behålla och använda, enligt villkoren i dess sekretesspolicy (som finns på https://www.google.com/policies/privacy/), information som samlas in under Din användning av Tjänsten. Google delar inte Din Kunddata eller någon Tredje parts Kunddata med tredje part såvida inte Google (i) har inhämtat Ditt samtycke för eventuell Kunddata eller Tredje parts samtycke för den Tredje partens Kunddata, (ii) kommer fram till att det krävs enligt lag eller i god tro anser att åtkomst, bevarande eller yppande av Kunddata skäligen är nödvändigt för att skydda Googles, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, eller (iii) tillhandahåller Kunddata i vissa begränsade omständigheter till tredje part som utför uppgifter å Googles vägnar (t.ex. fakturering eller datalagring), med strikta begränsningar som hindrar användning och delning av datan utöver vad som beordras av Google. När detta görs sker det enligt avtal som ålägger parterna att bearbeta Kunddata endast enligt Googles anvisningar, detta Avtal samt tillämpliga konfidentialitets- och säkerhetsåtgärder.

7. Sekretess.

Du ska inte skicka information till Google som Google kan använda eller känna igen som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, och ska inte heller hjälpa eller tillåta någon tredje part att göra det. Du ska inneha och följa en lämplig Sekretesspolicy och iaktta alla tillämpliga lagar, policyer och förordningar som har att göra med insamling av information från Användare. Du måste offentliggöra en Sekretesspolicy och denna Sekretesspolicy måste innehålla ett meddelande gällande Din användning av cookies, identifierare för mobila enheter (t.ex. reklam-id för Android och Advertising ID för iOS) eller liknande teknik som används vid insamling av data. Du måste informera om användningen av Google Analytics och hur tjänsten samlar in och bearbetar data. Det kan du göra genom att visa en tydlig länk till webbplatsen ”Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster” (som finns på www.google.com/policies/privacy/partners/ eller en annan webbadress som Google kan publicera från tid till annan). Du ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att Användare får tydlig och heltäckande information om, och samtycker till, lagring av och åtkomst till cookies och annan information på Användarens enhet när sådan aktivitet förekommer i anslutning till Tjänsten och när det krävs enligt lag att du tillhandahåller sådan information och inhämtar sådant samtycke.

Du får inte kringgå några sekretessfunktioner (t.ex. användarens möjlighet att välja bort funktioner) som ingår i Tjänsten. Du måste iaktta alla tillämpliga policyer för Google Analytics som finns på www.google.com/analytics/policies/ (eller andra webbadresser som Google kan publicera) och som kan ändras från tid till annan (”Policyer för Google Analytics”).

Du kan använda en version av Google Analytics där vissa av Googles annonseringstjänster är integrerade (”Annonseringsfunktioner i Google Analytics”). Om Du använder Annonseringsfunktioner i Google Analytics måste du iaktta policyn för Annonseringsfunktioner i Google Analytics (som finns på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sv&topic=2611283&answer=2700409). Din åtkomst till och användning av någon av Googles annonseringstjänster omfattas av de tillämpliga villkoren som Du och Google har avtalat om angående den aktuella tjänsten.

Om Du använder Startsidan för Platform omfattas Din användning av Startsidan för Platform av de Ytterligare villkoren för Startsidan för Platform (eller eventuellt nytt namn om dessa villkor skulle komma att kallas något annat i framtiden) som finns tillgängliga på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller en annan webbadress som Google kan publicera) och som kan ändras från tid till annan (”Villkoren för Startsidan för Platform”).

I den utsträckning Din användning av Tjänsten omfattas av dessa villkor godkänner du och Google Villkoren för Databearbetning för Google Annonser som finns på https://privacy.google.com/businesses/processorterms (”Bearbetningsvillkoren”). Google ska inte ändra Bearbetningsvillkoren utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt Bearbetningsvillkoren.

8. Gottgörelse.

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska du försvara och hålla Google och dess helägda dotterbolag skadeslösa, på Din bekostnad, från alla eventuella anspråk, fordringar, processer och stämningar som tredje part bedriver mot Google eller någon av dess ansvariga, direktörer, anställda, agenter eller partner, och alla tillhörande ansvar, förlikningar, straffavgifter, böter, kostnader eller utgifter (inklusive skäliga arvoden till juridiskt ombud och andra rättegångskostnader) som Google eller någon av dess ansvariga, direktörer, anställda, agenter eller partner ådrar sig och som uppstår på grund av eller har att göra med (i) Ditt brott mot något villkor i detta Avtal, (ii) Din användning av Tjänsten, (iii) Dina brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med Tjänsten, (iv) något som Du framhåller eller garanterar i relation till någon aspekt av Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna till någon Tredje part, (v) alla anspråk som görs av eller för Tredje parts räkning i direkt eller indirekt anslutning till Din användning av Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna, (vi) brott mot Dina sekretessförpliktelser gentemot någon Tredje part samt (vii) alla anspråk angående Tredje parts åtgärder eller försummelser i anslutning till Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna. Google meddelar dig skriftligen angående eventuella anspråk, stämningar eller processer som du måste hålla Google skadeslöst för. Du ska till fullo samverka, i den utsträckning som är rimlig, i parternas försvar mot alla anspråk. Google förbehåller sig rätten att på egen bekostnad åta sig det exklusiva försvaret och den exklusiva kontrollen över alla frågor som rör skadeslöshet från Dig.

9. Tredje parter.

Om Du använder Tjänsten å Tredje parts vägnar eller en Tredje part använder Tjänsten via Ditt Konto, oavsett om Google godkänner detta, framhåller du och garanterar att (a) Du har behörighet att agera å den här Tredje partens vägnar och binda den Tredje parten till detta Avtal och till alla skyldigheter Du har enligt detta Avtal, (b) Google får dela eventuella Kunddata som specifikt tillhör den Tredje partens Egendomar med den Tredje parten och (c) Du inte ska yppa Tredje parts Kunddata till någon annan part utan den Tredje partens samtycke.

10. GARANTIFRISKRIVNING.

I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLÅTS I DETTA AVTAL, LÄMNAR GOOGLE INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV RÄTTIGHETSINTRÅNG.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA GOOGLE INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DINA FÖRLORADE INTÄKTER ELLER INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, ÄVEN OM GOOGLE ELLER DESS DOTTERBOLAG OCH PARTNER HAR BLIVIT MEDDELADE OM, KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR VAR MÖJLIGA OCH ÄVEN OM DIREKTA SKADOR INTE UTGÖR EN GODTAGBAR GOTTGÖRELSE. GOOGLES (OCH DESS HELÄGDA DOTTERBOLAGS) TOTALA SAMMANTAGNA ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON ANNAN PART FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM ORSAKAS AV ANSPRÅK, BEGÄRANDEN ELLER PROCESSER SOM UPPSTÅR AV ELLER ÄR KOPPLADE TILL DET HÄR AVTALET SKA INTE ÖVERSKRIDA 500 USD.

12. Anmärkning avseende äganderätt.

Tjänsten, vilket innefattar Programvaran och alla tillhörande Immateriella äganderätter, är och förblir Googles (och dess helägda dotterbolags) egendom. Alla rättigheter i och till Programvaran som inte uttryckligen beviljas Dig enligt detta Avtal reserveras och behålls av Google och dess licensgivare utan begränsning, inklusive Googles (och dess helägda dotterbolags) exklusiva äganderätt till Programvaran och Dokumentationen. Utan att begränsa det föregåendes allmängiltighet accepterar Du att Du inte ska (och att Du inte ska tillåta någon tredje part): (a) underlicensiera, distribuera eller använda Tjänsten eller Programvaran utöver på det sätt som tillåts i licensen som tillhandahålls dig enligt detta Avtal, (b) kopiera, ändra, anpassa, översätta, på annat sätt skapa härledda verk av, bakåtkompilera, demontera eller dekompilera Programvaran eller på annat vis försöka utröna innehållet i någon källkod eller några affärshemligheter som är kopplade till Tjänsten, (c) hyra ut, leasa, sälja, överlåta eller på annat vis överföra rättigheter inom eller till Programvaran, Dokumentationen eller Tjänsten, (d) använda, lägga upp, överföra eller införa någon enhet, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion, (e) använda varumärken, firmanamn, tjänstmärken, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesprofiler, eller någon upphovsrätt eller andra äganderätter som är kopplade till Tjänsten i något syfte utan Googles uttryckliga skriftliga samtycke, (f) registrera, försöka registrera eller hjälpa någon annan att registrera något varumärke, firmanamn, tjänstmärke, logotyp, domännamn eller andra utmärkande varumärkesprofiler, upphovsrätt eller andra äganderätter som är kopplade till Google (eller dess helägda dotterbolag) utöver namnet Google (eller dess helägda dotterbolag beroende på vad som är relevant), (g) ta bort, dölja eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som visas i eller på något objekt som ingår i Tjänsten eller Programvaran eller (h) söka ett domstolsföreläggande angående patentintrång för någon del av Tjänsten i en process som inleds under Avtalets giltighetsperiod eller under ett år efter giltighetsperioden.

13. Amerikanska regeringens rättigheter.

Om användningen av Tjänsten förvärvas av den amerikanska regeringen eller för dennas räkning eller av en primär leverantör eller underleverantör (oavsett nivå) till den amerikanska regeringen och i enlighet med 48 C.F.R. 227.7202-4 (för förvärv från det amerikanska försvarsdepartementet (DOD)) och 48 C.F.R. 2.101 samt 12.212 (för icke-DOD-förvärv) ska Regeringens rätt till Programvaran, inklusive rätten att använda, modifiera, reproducera, lansera, spela upp, visa upp eller yppa information om Programvaran eller Dokumentationen omfattas i sin helhet av de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som ingår i detta Avtal.

14. Giltighet och uppsägning.

Endera parten kan säga upp Avtalet när som helst genom att meddela detta. Vid uppsägning av detta Avtal upphör Google att tillhandahålla Tjänsten och Du ska upphöra med att använda Tjänsten. Om Ditt Konto och/eller Dina Egendomar sägs upp ska Du dessutom (i) radera alla kopior av GAMC från alla Egendomar och/eller (ii) upphöra med all användning av SDK:erna inom 3 arbetsdagar efter denna uppsägning. Vid uppsägning (a) är Du inte berättigad till någon återbetalning av användningsavgifter eller andra avgifter, (b) förfaller eventuellt utestående saldo för Tjänsten som ackumulerats till och med datumet för Avtalets upphörande omedelbart och i sin helhet till betalning och (c) slutar allt i Din historiska Rapportdata att vara tillgängligt för Dig.

15. Ändringar av användarvillkor och andra policyer.

Google kan ändra dessa villkor eller andra villkor som är tillämpliga på Tjänsten i syfte att, t.ex. återspegla ändringar i lagstiftning eller i Tjänsten. Du bör regelbundet läsa villkoren. Google publicerar meddelanden om ändringar av dessa villkor på https://www.google.com/analytics/terms/, i Policyerna för Google Analytics på www.google.com/analytics/policies/ eller i andra policyer som dessa villkor hänvisar till och som finns på tillämpliga webbadresser för sådana policyer. Ändringar tillämpas inte retroaktivt och träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att de har publicerats. Om Du inte accepterar de ändrade villkoren för Tjänsten ska Du sluta använda Google Analytics. Inga tillägg till eller ändringar av detta Avtal är bindande såvida inte dessa (i) anges skriftligen och undertecknas av en behörig representant för Google, (ii) Du samtycker till de uppdaterade villkoren online eller (iii) Du fortsätter att använda Tjänsten efter att Google har publicerat uppdateringar av Avtalet eller en policy som avser Tjänsten.

16. Övrigt, gällande lag och jurisdiktionsort.

Google ska undantas skyldigheten att uppfylla sina åtaganden enligt detta villkor i den utsträckning uppfyllandet förhindras eller försenas av orsaker utöver Googles rimliga kontroll. Detta Avtal (inklusive eventuella bilagor som parterna skriftligen kommer överens om) representerar hela avtalet mellan Dig och Google angående dess innehåll och ersätter alla tidigare avtal och garantier mellan parterna. Om något villkor i Avtalet anses vara ej verkställbart av någon orsak ska det villkoret ändras i den omfattning som är nödvändig för att det ska bli så verkställbart som möjligt samtidigt som parternas avsikt återspeglas. Återstoden av detta Avtal ska fortsätta gälla i full kraft. Avtalet styrs av och ska tolkas enligt lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till Kaliforniens lagkonfliktbestämmelser. Om det uppstår konflikter mellan utländska lagar, regler och förordningar och Kaliforniens lagar, regler och förordningar ska Kaliforniens lagar, regler och förordningar ha företräde. Parterna samtycker till att omfattas av den exklusiva och personliga jurisdiktionen i domstolen i Santa Clara County, Kalifornien, USA. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och lagen Uniform Computer Information Transactions Act gäller ej för detta Avtal. Programvaran omfattas av amerikanska exportlagar och får inte exporteras till eller användas av länder eller privatpersoner under embargo. Alla meddelanden till Google måste skickas till: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA med en kopia till den juridiska avdelningen (Legal Department) via A-post eller flygpost eller expressbud och anses vara levererat vid mottagandet. En ansvarsbefrielse från en försummelse utgör inte en ansvarsbefrielse från eventuella efterföljande försummelser. Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra några av Dina rättigheter enligt detta Avtal utan Googles föregående skriftliga samtycke, och alla försök att göra detta är ogiltiga. Relationen mellan Google och Dig är inte ett juridiskt partnerskap utan en relation mellan självständiga avtalsparter. Detta Avtal är bindande och träder i kraft till förmån för parternas respektive tillträdare och rättsinnehavare. Följande avsnitt i detta Avtal fortsätter att gälla även efter eventuell uppsägning: 1, 4, 5, 6 (med undantag för de två sista meningarna), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 och 17.

17. Google Analytics för Firebase.

Om Du länkar en Egendom till Firebase (”Firebase-länkning”) som en del av Din användning av Tjänsten, gäller även följande villkor, utöver Avsnitt 1–16 ovan, för Dig, och styr också Din användning av Tjänsten, däribland avseende Din användning av Firebase-länkning. Utöver ändringarna nedan ska alla andra villkor förbli desamma och fortsätta att gälla. I händelse av en konflikt mellan detta Avsnitt 17 och Avsnitt 1–16 ovan ska villkoren i Avsnitt 17 endast vara styrande och reglerande avseende Din användning av Firebase-länkning.

  1. Följande definition i Avsnitt 1 ändras enligt följande:
    1. ”Träff” avser en uppsättning interaktioner som leder till att data skickas till Tjänsten och bearbetas. Exempel på Träffar innefattar sidvisningsträffar och e-handelsträffar. En Träff kan vara ett anrop till Tjänsten från olika bibliotek, men måste inte vara det (en Träff kan till exempel levereras till Tjänsten från andra protokoll och mekanismer som stöds av Google Analytics och som har gjorts tillgängliga för Dig via Tjänsten). För tydlighetens skull innefattar en Träff inte vissa händelser vars uppsättning speglar interaktioner med särskilda Egendomar som har stöd för flera dataströmmar och som kan innefatta skärmvisningar och anpassade händelser (händelseuppsättningen, ett ”Förbättrat paket”).
  2. Följande mening läggs till i slutet på Avsnitt 7:
    1. Om Du länkar en Egendom till ett Firebase-projekt (”Firebase-länkning”) (i) kan viss data från Din Egendom, däribland Kunddata, bli tillgänglig inom eller för en annan enhet eller personal enligt de behörigheter som har konfigurerats i Firebase och (ii) denna Egendom kan få vissa inställningar för Tjänsten ändrade av behörig personal hos Firebase (oaktat inställningarna som Du eventuellt har angett för denna Egendom inom Tjänsten).

Senast uppdaterad 17 juni 2019