These terms were updated on 11 January 2024, effective from 11 February 2024. The English language version which was updated is available to view here: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/. The translated version of the English law terms, which appears below, will be updated to include those corresponding changes on 11th March 2024.

+

Zmluvné podmienky služby Google Analytics

Tieto zmluvné podmienky služby Google Analytics (táto „Zmluva“) sú uzatvorené medzi spoločnosťou Google Ireland Limited („Google“) a osobou uzatvárajúcou túto Zmluvu („Vy“). Touto Zmluvou sa riadi Vaše používanie služby Google Analytics („Služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „PRIJÍMAM“, DOKONČENÍM PROCESU REGISTRÁCIE ALEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRDZUJETE, ŽE STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTALI A PRIJÍMATE JU A ŽE MÁTE OPRÁVNENIE KONAŤ V MENE VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU A ZAVIAZAŤ HO TOUTO ZMLUVOU.

Naša Služba je nástrojom na podnikanie. Smiete ju používať výhradne na účely súvisiace s vašou živnosťou, podnikaním, remeslom alebo profesiou.

S ohľadom na príslušné práva a záväzky strán uvedené v tejto Zmluve sa strany dohodli takto:

1. Definície

„Účet“ označuje účet pre Službu a Vlastníctva UA a Vlastníctva GA4. V prípade Vlastníctiev UA budú Prístupy všetkých Zobrazení (v príslušnom rozsahu) súvisiacich s jedným Vlastníctvom UA agregované pred stanovením výšky poplatku za Službu pre dané Vlastníctvo UA.

Medzi „Dôverné informácie“ patria všetky vlastnícke údaje a akékoľvek iné informácie, ktoré jedna strana písomne sprístupní druhej strane a ktoré budú označené ako „dôverné“, prípadne budú sprístupnené ústne a v priebehu piatich pracovných dní budú sformulované do písomnej podoby a označené ako „dôverné“. Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré sú alebo sa stanú známe širokej verejnosti, už sú vo vlastníctve príjemcu pred ich sprístupnením druhou stranou, prípadne sú nezávisle získané príjemcom bez použitia Dôverných informácií.

„Údaje zákazníkov“ alebo „Údaje služby Google Analytics“ predstavujú údaje týkajúce sa charakteristík a aktivít Používateľov, ktoré zhromažďujete, spracúvate alebo ukladáte pomocou Služby.

„Dokumentácia“ predstavuje akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu, ktorá Vám bola sprístupnená spoločnosťou Google na použitie so Softvérom na spracovanie vrátane akejkoľvek dokumentácie dostupnej online.

„„Udalosť“ predstavuje základnú jednotku merania, ktorá sa spracúva v Službe prostredníctvom Vlastníctva GA4. Môže zahŕňať okrem iného zobrazenie stránky, transakciu, zobrazenie obrazovky alebo iné interakcie. Udalosť môže byť volaním Služby z rôznych knižníc, prípadne môže byť do Služby doručená inak prostredníctvom OSCI.

„Vlastníctvo GA“ predstavuje Vlastníctvo UA alebo Vlastníctvo GA4 v závislosti od okolností.

„Vlastníctvo GA4“ (predtým známe ako vlastníctvo typu aplikácia a web) predstavuje súbor nastavení a informácií v službe Google Analytics, ktoré súvisia s rovnakým identifikátorom vlastníctva, do ktorého sa odosielajú Udalosti.

„Kód GAMC“, teda Kód merania služby Google Analytics (Google Analytics Measurement Code), je kód nainštalovaný vo Vlastníctve na zhromažďovanie Údajov zákazníkov spolu s akýmikoľvek opravami, aktualizáciami a inováciami, ktoré sú Vám poskytnuté.

„Spriaznené subjekty spoločnosti Google“ predstavujú spoločnosti Google, Google LLC a jej stopercentne vlastnené dcérske spoločnosti.

„Prístup“ predstavuje základnú jednotku merania, ktorá sa odosiela do Služby na spracovanie prostredníctvom Vlastníctva UA. Medzi Prístupy patria napríklad prístupy pri zobrazení stránky a prístupy elektronického obchodu. Prístup môže byť volaním Služby z rôznych knižníc, prípadne môže byť do Služby doručený inak prostredníctvom OSCI.

„OSCI“ je skratkou výrazu Officially Supported Client Interface (Oficiálne podporované klientske rozhranie), čo je mechanizmus alebo protokol sprístupnený alebo podporovaný spoločnosťou Google, pomocou ktorého možno odosielať Prístupy alebo Udalosti (podľa okolností) do Služby.

„Hlavná stránka Marketing Platform“ predstavuje používateľské rozhranie, prostredníctvom ktorého môžete pristupovať k určitým funkciám na úrovni súpravy služieb Google Marketing Platform.

„Softvér na spracovanie“ predstavuje softvér na serveri služby Google Analytics, ktorý analyzuje Údaje zákazníkov a vytvára Reporty, a akékoľvek jeho inovácie.

„Vlastníctvo“ predstavuje akúkoľvek webovú stránku, aplikáciu, iné vlastníctvo alebo zdroj pod Vašou kontrolou, ktorý odosiela údaje do služby Google Analytics.

„Pravidlá ochrany súkromia“ predstavujú pravidlá ochrany súkromia pre príslušné Vlastníctvo.

„Report“ predstavuje výslednú analýzu zobrazenú na adrese analytics.google.com, ktorá môže zahŕňať analýzu pre Zobrazenie alebo Udalosti.

„Súpravy SDK“predstavujú určité súpravy na vývoj softvéru, ktoré možno použiť alebo integrovať do aplikácie Vlastníctva na účely zhromažďovania Údajov zákazníkov spolu s akýmikoľvek opravami, aktualizáciami a inováciami, ktoré sú Vám poskytnuté.

„Servery“ predstavujú servery prevádzkované Spriazneným subjektom spoločnosti Google, na ktorých sú uložené Údaje zákazníkov a Softvér na spracovanie.

„Softvér“ predstavuje Softvér na spracovanie, Kód GAMC alebo Súpravy SDK.

„Tretia strana“ predstavuje akúkoľvek tretiu stranu, (i) ktorej poskytujete prístup k Svojmu Účtu alebo (ii) pre ktorú používate Službu na zhromažďovanie informácií v mene tretej strany.

„Vlastníctvo UA“, teda „Vlastníctvo v službe Universal Analytics“, predstavuje súbor nastavení a informácií v službe Google Analytics, ktoré súvisia s rovnakým identifikátorom vlastníctva, do ktorého sa odosielajú Udalosti.

„Používatelia“predstavujú používateľov alebo návštevníkov Vašich Vlastníctiev.

„Zobrazenie“ predstavuje súbor nastavení, ktoré spoločne určujú, ktoré informácie majú byť zahrnuté v Reportoch pre Vlastníctva UA alebo z nich vylúčené. Zobrazenie by sa mohlo vytvoriť napríklad s cieľom zobraziť malú časť webových stránok ako jedinečný Report.

Slová „zahŕňa“ a „vrátane“ znamenajú „okrem iného vrátane“.

2. Poplatky a Služba

S výhradou oddielu 15 je Vám Služba poskytovaná bez poplatku pre (a) Vlastníctva GA4 a (b) Vlastníctva UA v rozsahu maximálne 10 miliónov Prístupov na Vlastníctvo UA mesačne. Spoločnosť Google môže priebežne meniť svoje poplatky a pravidlá platieb pre Službu vrátane pridania nákladov na geografické údaje, import údajov o nákladoch z vyhľadávačov alebo iných poplatkov účtovaných spoločnosti Google alebo inému Spriaznenému subjektu spoločnosti Google dodávateľmi tretích strán za zahrnutie údajov do reportov v Službe. Zmeny v poplatkoch alebo pravidlách platieb nadobúdajú účinnosť na základe Vášho prijatia zmien, ktoré budú uverejnené na adrese www.google.com/analytics/. Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú uvedené v amerických dolároch. Akýkoľvek nedoplatok je splatný okamžite po vypovedaní tejto Zmluvy, pričom všetky inkasné výdavky (vrátane poplatkov za právne služby), ktoré vzniknú spoločnosti Google, budú zahrnuté do dlžnej sumy, a môžu byť účtované kreditnej karte alebo inému spôsobu fakturácie spojenému s Vaším účtom Google Ads.

3. Členský účet, heslo a zabezpečenie

Ak sa chcete zaregistrovať do Služby, musíte vykonať registráciu tak, že spoločnosti Google poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie požadované v registračnom formulári vrátane Svojej e-mailovej adresy (používateľského mena) a hesla. Budete chrániť svoje heslá a ponesiete plnú zodpovednosť za svoje vlastné používanie účtov a tiež za ich používanie tretími stranami. Za všetky aktivity, ku ktorým dôjde vo Vašom účte (okrem aktivít vykonaných Spriaznenými subjektmi spoločnosti Google alebo v ich mene), zodpovedáte výhradne Vy. Ak sa dozviete o neoprávnenom používaní Svojho Účtu alebo akomkoľvek inom narušení bezpečnosti, okamžite na to upozorníte spoločnosť Google. Pracovníci podpory Spriaznených subjektov spoločnosti Google sa môžu priebežne prihlasovať do Služby pomocou Vášho hesla zákazníka, aby zabezpečili údržbu služby vrátane zámeru poskytnúť Vám pomoc pri riešení technických alebo fakturačných problémov.

4. Nevýhradná licencia

S výhradou zmluvných podmienok tejto Zmluvy (a) Vám spoločnosť Google udeľuje obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu bez práva ďalšieho sublicencovania na inštalovanie, kopírovanie a používanie Kódu GAMC alebo Súprav SDK výlučne v súlade s Vašimi potrebami na používanie Služby vo Vašich Vlastníctvach alebo Vlastníctvach Tretích strán, pričom (b) môžete diaľkovo pristupovať k Svojim Reportom uloženým na adrese www.google.com/analytics/, zobrazovať ich a sťahovať ich. Nebudete (a ani žiadnej Tretej strane neumožníte) (i) kopírovať, meniť, upravovať, prekladať Softvér alebo Dokumentáciu ani z nich inak vytvárať odvodené diela; (ii) vykonávať spätnú analýzu, dekompilovať, prevádzať zo zdrojového kódu ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne umožňujú právne predpisy platné v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate; (iii) prenajímať, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva v rámci Softvéru, Dokumentácie alebo Služby ani práva na Softvér, Dokumentáciu alebo Službu; (iv) odstraňovať oznámenia alebo označenia o vlastníctve zo Softvéru, respektíve odstraňovať oznámenia alebo označenia umiestnené Službou; (v) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky Služby alebo Softvéru; alebo (vi) používať údaje označené ako vlastníctvo tretej strany v Službe na iné účely ako generovanie, prehliadanie alebo sťahovanie Reportov. Pri používaní a prístupe k Dokumentácii, Softvéru, Službe a Reportom budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

5. Dôvernosť a beta funkcie

Žiadna zo strán nepoužije ani nesprístupní Dôverné informácie druhej strany bez vopred udeleného písomného súhlasu druhej strany s výnimkou účelu splnenia svojich záväzkov v súlade s touto Zmluvou, prípadne ak je to vyžadované zákonom, predpisom alebo súdnym príkazom. V takom prípade strana, ktorej je prikázané sprístupnenie Dôverných informácií, poskytne druhej strane upozornenie v primeranom predstihu pred sprístupnením Dôverných informácií. Niektoré funkcie Služby sú označené ako „alfa verzia“, „beta verzia“, „pokusná verzia“ (priamo v Službe alebo na inom mieste spoločnosťou Google) alebo ako inak nepodporované či dôverné (spoločne označované ako „Beta funkcie“). Nesmiete sprístupniť žiadne informácie z Beta funkcií ani zmluvné podmienky neverejných Beta funkcií, respektíve informovať o existencii takýchto funkcií. S výhradou oddielu 11(a) spoločnosť Google ani Spriaznené subjekty spoločnosti Google nebudú niesť žiadnu zodpovednosť (vrátane záväzkov spojených s odškodnením) vyplývajúcu z akýchkoľvek Beta funkcií alebo s nimi súvisiacu. Beta funkcie používate na Svoje vlastné riziko a na ich používanie sa môžu vzťahovať ďalšie požiadavky stanovené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google sa nezaväzuje poskytovať podporu pre Beta funkcie a na základe vlastného uváženia môže v rámci ktorejkoľvek Služby prestať poskytovať Beta funkcie. Tento oddiel 5 (Dôvernosť a beta funkcie) nemá vplyv na Vaše práva podľa oddielu 16(k) (Nahlasovanie problémov orgánom verejnej správy).

6. Právo na informácie a publicita

Spoločnosť Google nebude zdieľať vaše Údaje zákazníkov ani akékoľvek Údaje zákazníkov Tretej strany so žiadnymi tretími stranami, pokiaľ spoločnosť Google (i) nemá Váš súhlas pre akékoľvek Údaje zákazníkov, prípadne súhlas Tretej strany pre Údaje zákazníkov Tretej strany; (ii) nedospeje k záveru, že je to vyžadované zákonom, prípadne sa nebude v dobrej viere domnievať, že prístup, uchovanie alebo sprístupnenie Údajov zákazníkov je opodstatnene nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti; alebo (iii) neposkytuje Údaje zákazníkov za určitých obmedzených okolností tretím stranám na uskutočnenie úloh v mene spoločnosti Google (napr. fakturácia alebo uloženie údajov) s prísnymi obmedzeniami, ktoré zabraňujú použitiu údajov alebo ich zdieľaniu mimo rozsahu povoleného spoločnosťou Google. Keď sa tak stane, tieto údaje budú podliehať zmluvám, ktoré príslušným stranám ukladajú povinnosť spracúvať Údaje zákazníkov iba na základe pokynov spoločnosti Google a v súlade s touto Zmluvou, ako aj príslušnými opatreniami na zaistenie dôvernosti a bezpečnostnými opatreniami.

7. Ochrana súkromia

Spoločnosti Google nebudete posielať informácie, hašované ani inak upravené, ktoré by mohla použiť alebo rozpoznať ako údaje umožňujúce zistenie totožnosti, a nebudete v tom pomáhať ani to nepovolíte žiadnej tretej strane okrem prípadov, keď to povoľujú pravidlá alebo zmluvné podmienky funkcií služby Google Analytics, ktoré Vám boli sprístupnené, prípadne s výhradou týchto pravidiel a zmluvných podmienok, a to len v prípade, že akékoľvek informácie posielané spoločnosti Google pre takúto funkciu služby Google Analytics budú hašované v súlade s odvetvovými normami. Budete mať a dodržiavať zodpovedajúce Pravidlá ochrany súkromia a budete konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi týkajúcimi sa zhromažďovania informácií od Používateľov. Príslušné Pravidlá ochrany súkromia musíte zverejniť, pričom tieto Pravidlá ochrany súkromia musia obsahovať upozornenie na Vaše používanie súborov cookie, identifikátorov mobilných zariadení (napr. reklamný identifikátor pre systém Android alebo reklamný identifikátor pre systém iOS) alebo podobnej technológie na zhromažďovanie údajov. Musíte zverejniť, ako službu Google Analytics používate a ako táto služba zhromažďuje a spracúva údaje. Môžete tak urobiť zreteľným uvedením odkazu na webové stránky „Ako spoločnosť Google využíva informácie z webových stránok alebo aplikácií, ktoré používajú naše služby” (na adrese www.google.com/policies/privacy/partners/ alebo ktorejkoľvek inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google priebežne poskytnúť). Vynaložíte úsilie primerané z obchodného hľadiska na zaistenie toho, aby mal Používateľ k dispozícii a mohol vyjadriť súhlas so zrozumiteľnými a úplnými informáciami o ukladaní a používaní súborov cookie a iných informácií v jeho zariadení, a to v prípadoch, keď takáto činnosť prebieha v súvislosti so Službou, ako aj v prípadoch, keď poskytnutie týchto informácií alebo vyžiadanie súhlasu vyžaduje zákon.

Nesmiete obchádzať žiadne prvky ochrany súkromia (napr. deaktivovanie), ktoré sú súčasťou Služby. Budete dodržiavať všetky príslušné pravidlá služby Google Analytics uvedené na adrese www.google.com/analytics/policies/ (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google poskytnúť) v podobe, ktorá môže byť priebežne upravovaná („Pravidlá služby Google Analytics“).

Môžete sa zapojiť do integrovanej verzie služby Google Analytics a určitých reklamných služieb spoločnosti Google („Reklamné funkcie služby Google Analytics“). Ak používate Reklamné funkcie služby Google Analytics, budete dodržiavať pravidlá Reklamných funkcií služby Google Analytics (dostupné na adrese https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk&topic=2611283). Váš prístup k akejkoľvek reklamnej službe spoločnosti Google a jej použitie sa budú riadiť príslušnými zmluvnými podmienkami dohodnutými medzi Vami a spoločnosťou Google, ktoré sa týkajú uvedenej služby.

Ak používate Hlavnú stránku Marketing Platform, Vaše používanie tejto stránky podlieha ďalším Zmluvným podmienkam Hlavnej stránky Marketing Platform (prípadne pod neskorším zmeneným názvom), ktoré sú dostupné na adrese https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google poskytnúť) v podobe, ktorá môže byť priebežne upravovaná („Zmluvné podmienky Hlavnej stránky Marketing Platform“).

Vy a spoločnosť Google vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami spracúvania údajov z reklám spoločnosti Google uvedenými na adrese https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Zmluvné podmienky spracúvania“) v dohodnutom rozsahu Vášho využívania Služby. Spoločnosť Google nebude upravovať Zmluvné podmienky spracúvania s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené týmito Zmluvnými podmienkami spracúvania.

8. Odškodnenie

V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi na vlastné náklady odškodníte a budete chrániť Spriaznené subjekty spoločnosti Google pred: (a) všetkými náhradami škody a súdnymi trovami právoplatne uloženými Spriazneným subjektom spoločnosti Google v súvislosti s akýmikoľvek nárokmi, žalobami, súdnymi konaniami a spormi tretích strán voči ktorémukoľvek Spriaznenému subjektu spoločnosti Google alebo ktorýmkoľvek jeho riadiacim pracovníkom, členom predstavenstva, zamestnancom, zástupcom alebo spriazneným subjektom a pred: (b) všetkými súvisiacimi záväzkami, náhradami škody, vyrovnaniami, penále, pokutami, nákladmi alebo výdavkami (vrátane primeranej odmeny advokáta a iných trov konania), ktoré vzniknú ktorémukoľvek Spriaznenému subjektu spoločnosti Google alebo ktorýmkoľvek jeho riadiacim pracovníkom, členom predstavenstva, zamestnancom, zástupcom alebo spriazneným subjektom a ktoré vyplývajú z takýchto nárokov, žalôb, súdnych konaní a sporov tretích strán v každom prípade v dôsledku (i) Vášho porušenia oddielu 4 (Nevýhradná licencia) alebo 12 (Oznámenie týkajúce sa vlastníckych práv); (ii) Vašich porušení príslušných právnych predpisov, pravidiel alebo nariadení v súvislosti so Službou; (iii) akýchkoľvek vyhlásení a záruk, ktoré ste poskytli ktorejkoľvek Tretej strane v súvislosti s akýmkoľvek aspektom Služby, Softvéru alebo Reportov; (iv) akýchkoľvek nárokov uplatnených Treťou stranou alebo v jej mene týkajúcich sa priamo alebo nepriamo Vášho použitia Služby, Softvéru alebo Reportov; (v) porušení Vašich záväzkov týkajúcich sa ochrany súkromia voči ktorejkoľvek Tretej strane alebo (vi) akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa konania alebo opomenutí ktorejkoľvek Tretej strany v súvislosti so Službou, Softvérom alebo Reportmi. Spoločnosť Google vám poskytne písomné oznámenie o akomkoľvek nároku, súdnom spore alebo žalobe, za ktorú musíte odškodniť Spriaznené subjekty spoločnosti Google. Na obhajobe voči akémukoľvek nároku budete spolupracovať v najväčšej miere, ktorú bude možné primerane požadovať. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo na vlastné náklady uplatňovať ustanovenia oddielu 8 v mene všetkých Spriaznených subjektov spoločnosti Google a podniknúť výlučnú obhajobu a dozor vo veci všetkých záležitostí súvisiacich s odškodnením od Vás.

9. Tretie strany

Ak používate Službu v mene Tretej strany alebo Tretia strana inak používa Službu prostredníctvom Vášho Účtu, bez ohľadu na to, či máte od spoločnosti Google oprávnenia na takéto konanie, vyhlasujete a zaručujete, že: (a) máte oprávnenie konať v mene Tretej strany a zaviazať ju touto Zmluvou, čo sa týka všetkých záväzkov, ktoré máte podľa tejto Zmluvy; (b) spoločnosť Google môže s Treťou stranou zdieľať akékoľvek Údaje zákazníkov, ktoré sú špecifické pre Vlastníctva Tretej strany; a (c) nesprístupníte Údaje zákazníkov Tretej strany žiadnej inej strane bez súhlasu Tretej strany.

10. VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI

Každá strana zaručuje, že bude s primeranou starostlivosťou a odbornosťou dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy. Na ktorúkoľvek časť Služby sa vzťahujú iba podmienky, záruky či iné požiadavky výslovne uvedené v tejto Zmluve. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sú vylúčené všetky implicitné podmienky, záruky a iné požiadavky (vrátane akýchkoľvek implicitných požiadaviek týkajúcich sa uspokojivej kvality, vhodnosti na účel a zhody s opisom).

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

(a) Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť žiadnej strany: (i) za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z nedbalosti niektorej strany alebo jej činiteľov, zástupcov či zamestnancov; (ii) za podvod alebo podvodné skresľovanie (iii) v zmysle oddielu 8 (Odškodnenie) ani (iv) za čokoľvek, čo podľa zákona nemožno vylúčiť ani obmedziť. (b) Žiadna zo strán nebude v zmysle tejto Zmluvy ani v súvislosti s ňou niesť zodpovednosť (či už zmluvnú, občianskoprávnu (okrem iného vrátane nedbalosti) ani inú) za žiadnu: (i) stratu zisku; (ii) stratu predpokladaných úspor; (iii) stratu obchodnej príležitosti ani za (iv) nepriame alebo následné straty, ktoré utrpela iná strana (bez ohľadu na to, či o nich strany vedeli v deň, keď táto Zmluva nadobudla účinnosť). (c) S výhradou pododdielov 11(a) a (b) celková zodpovednosť každej strany voči druhej strane vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nepresiahne sumu 500 USD.

12. Oznámenie týkajúce sa vlastníckych práv

Služba, ktorá zahŕňa Softvér a všetky v ňom obsiahnuté práva duševného vlastníctva, je a zostane vo vlastníctve spoločnosti Google (a ďalších Spriaznených subjektov spoločnosti Google). Všetky práva na Softvér, ktoré Vám nie sú vyslovene udelené v tejto Zmluve, sú vyhradené a ponechané vo vlastníctve spoločnosti Google a jej poskytovateľov licencie bez obmedzenia vrátane práva spoločnosti Google (a ďalších Spriaznených subjektov spoločnosti Google) na výhradné vlastníctvo Softvéru a Dokumentácie. Bez obmedzenia všeobecnosti podmienok uvedených vyššie súhlasíte, že nebudete (a žiadnej tretej strane nedovolíte): (a) sublicencovať, distribuovať ani používať Službu alebo Softvér mimo rozsahu licencie udelenej v rámci tejto Zmluvy; (b) kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, vykonávať spätnú analýzu ani dekompilovať Softvér či sa snažiť inak odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, prípadne obchodné tajomstvá týkajúce sa Služby alebo Dokumentácie; (c) prenajímať, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva na Softvér alebo Službu; (d) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky Služby, Dokumentácie alebo Softvéru; (e) používať ochranné známky, obchodné názvy, značky služby, logá, názvy domén a iné jedinečné prvky značky či akékoľvek autorské práva, prípadne iné vlastnícke práva súvisiace so Službou na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google; (f) registrovať, snažiť sa registrovať alebo niekomu inému pomáhať pri registrácii akejkoľvek ochrannej známky, obchodného názvu, značky služby, loga, názvu domény a iných jedinečných prvkov značky, autorských práv, prípadne iných vlastníckych práv súvisiacich so spoločnosťou Google (alebo ktorýmkoľvek Spriaznených subjektom spoločnosti Google) inak než v mene spoločnosti Google (alebo ktoréhokoľvek Spriazneného subjektu spoločnosti Google); (g) odstraňovať, zakrývať ani meniť oznámenia o autorských právach, ochrannej známke alebo inom vlastníckom práve uvedené v ľubovoľnej položke zahrnutej v Službe alebo Softvéri; ani (h) sa snažiť v rámci súdneho pojednávania prebiehajúceho počas platnosti tejto Zmluvy alebo rok po jej vypršaní o súdny zákaz akejkoľvek časti Služby na základe porušenia patentu.

13. Práva vlády USA

Ak použitie Služby vyžaduje vláda USA alebo jej dodávateľ či subdodávateľ (na ľubovoľnej úrovni) v súlade s článkom 48 C.F.R. 227.7202-4 (pre akvizície Ministerstva obrany (Department of Defense, DOD)) a článkom 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pre iné akvizície ako akvizície DOD), práva vlády na Softvér vrátane práva na použitie, úpravu, reprodukciu, vydanie, vyhotovenie, zobrazenie alebo sprístupnenie Softvéru alebo Dokumentácie budú vo všetkých ohľadoch podliehať obchodným licenčným právam a obmedzeniam stanoveným v tejto Zmluve.

14. Trvanie zmluvy a jej výpoveď

Každá zo strán môže kedykoľvek vypovedať túto Zmluvu na základe oznámenia. Po vypovedaní tejto Zmluvy spoločnosť Google zastaví poskytovanie Služby a Vy prestanete Službu používať. Okrem toho, ak bude zrušený Váš Účet alebo Vlastníctva GA, (i) odstránite všetky kópie Kódu GAMC zo všetkých Vlastníctiev alebo (ii) zablokujete akékoľvek používanie všetkých Súprav SDK do troch pracovných dní od takéhoto zrušenia. V prípade vypovedania (a) nemáte nárok na žiadne vrátenie platieb za používanie ani iných poplatkov, (b) všetky nedoplatky za akúkoľvek časť Služby poskytnutú do dňa vypovedania sa stanú okamžite splatnými v plnej výške a (c) stratíte prístup ku všetkým historickým údajom Reportov.

15. Zmeny zmluvných podmienok a iných pravidiel

Spoločnosť Google môže zmeniť tieto zmluvné podmienky alebo akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky týkajúce sa Služby, a to napríklad s cieľom zohľadniť zmeny právnych predpisov alebo Služby. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne kontrolovať. Spoločnosť Google uverejní upozornenie na zmenu týchto zmluvných podmienok na adrese https://www.google.com/analytics/terms/, v pravidlách služby Google Analytics na adrese www.google.com/analytics/policies/, prípadne v ďalších pravidlách, na ktoré sa odkazuje v týchto zmluvných podmienkach, na príslušnej webovej adrese. Zmeny nebudú platiť retroaktívne a nebudú účinné skôr než 14 dní od ich uverejnenia. Ak s upravenými zmluvnými podmienkami Služby nesúhlasíte, mali by ste prestať používať službu Google Analytics. Žiadne dodatky k tejto Zmluve ani jej zmeny nebudú záväzné, pokiaľ (i) nebudú písomné a podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Google, (ii) neprijmete aktualizované zmluvné podmienky online alebo (iii) nebudete pokračovať v používaní Služby po tom, ako spoločnosť Google uverejnila aktualizácie tejto Zmluvy alebo akýchkoľvek pravidiel vzťahujúcich sa na Službu.

16. Rôzne ustanovenia, príslušné právo a súd

(a) Spoločnosť Google bude ospravedlnená z plnenia tejto Zmluvy v rozsahu, v ktorom je toto plnenie znemožnené, oneskorené alebo sťažené príčinami, ktoré nemožno primerane ovplyvniť. (b) Táto Zmluva (vrátane akéhokoľvek dodatku, na ktorom sa strany písomne dohodnú) predstavuje kompletnú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Google týkajúcu sa predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a vyhlásenia medzi stranami. Pri uzavretí tejto Zmluvy sa žiadna zo strán nespolieha na žiadne vyhlásenie, vyjadrenie či záruku (či už sú poskytnuté z nedbalosti alebo v dobrej viere) okrem tých, ktoré sú vyslovene uvedené v tejto Zmluve, a žiadna zo strán nebude mať žiadne právo ani si nebude uplatňovať opravný prostriedok na ich základe. (c) Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude z akéhokoľvek dôvodu považovať za nevymožiteľné, takéto ustanovenie bude v nutnom rozsahu upravené tak, aby bolo vymožiteľné v maximálnej prípustnej miere na uskutočnenie zámeru strán, pričom zvyšok tejto Zmluvy bude naďalej platný a účinný. (d) Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať podľa anglického práva. Každá zo strán súhlasí, že v súvislosti s akýmkoľvek sporom (či už zmluvným alebo nezmluvným) vyplývajúcim z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa podriadi výlučnej právomoci anglických súdov. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a zákon Uniform Computer Information Transactions Act (zákon o jednotných transakciách spojených s informačnými technológiami) sa na túto Zmluvu nevzťahujú. (e) Budete dodržiavať všetky príslušné zákony a predpisy týkajúce sa kontrol vývozu a sankcií vrátane (i) vývozných administratívnych obmedzení (Export Administration Regulations, EAR), ktoré uplatňuje Ministerstvo obchodu USA, (ii) obchodných a ekonomických sankcií, ktoré uplatňuje Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA, a (iii) nariadení o nelegálnom medzinárodnom obchodovaní so zbraňami (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), ktoré uplatňuje Ministerstvo zahraničných vecí USA. (f) Všetky oznámenia adresované spoločnosti Google musia byť písomné a zaslané na adresu legal-notices@google.com. Oznámenie sa považuje za doručené dňom prijatia. (g) Vzdanie sa ktoréhokoľvek nesplnenia záväzku nepredstavuje vzdanie sa nasledujúceho nesplnenia záväzku. (h) Žiadne zo Svojich práv v zmysle tejto Zmluvy nesmiete postúpiť ani inak previesť bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti Google. Akýkoľvek takýto pokus bude neplatný. (i) Vzťah medzi spoločnosťou Google a Vami nie je právnym partnerským vzťahom, ale vzťahom nezávislých zmluvných partnerov. (j) Táto Zmluva bude záväzná a nadobudne účinnosť pre príslušných nástupcov a postupcov strán viazaných touto Zmluvou. (k) Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nebráni ktorejkoľvek strane, aby sa obrátila na príslušný orgán verejnej moci s otázkami týkajúcimi sa nedodržiavania právnych predpisov. V rozsahu, v akom je tento oddiel 16(k) v rozpore s akoukoľvek inou časťou tejto Zmluvy, má prednosť tento oddiel 16(k). (l) Nasledujúce oddiely tejto Zmluvy zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 a 17.

17. Služba Google Analytics a platforma Firebase

Ak prepojíte Vlastníctvo GA s platformou Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“) v rámci používania Služby, okrem oddielov 1 až 16 uvedených vyššie sa na Vás budú vzťahovať aj nasledujúce zmluvné podmienky, ktoré tiež budú upravovať Vaše používanie Služby vrátane Vášho používania Prepojenia s platformou Firebase. Okrem nasledujúcich zmien zostanú všetky ostatné zmluvné podmienky rovnaké a budú naďalej platiť. V prípade rozporu medzi týmto oddielom 17 a oddielmi 1 až 16 uvedenými vyššie sa Vaše používanie Prepojenia s platformou Firebase bude riadiť len podmienkami v oddiele 17.

Nasledujúca veta bola doplnená na koniec oddielu 7 takto:
Ak prepojíte Vlastníctvo GA s projektom na platforme Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“), (i) určité údaje z Vášho Vlastníctva GA vrátane Údajov zákazníkov môžu byť sprístupnené ktorejkoľvek inej entite alebo pracovníkom, respektíve v rámci danej entity, podľa oprávnení v príslušných nastaveniach platformy Firebasea (ii) v danom Vlastníctve GA môžu byť niektoré nastavenia Služby upravené oprávnenými pracovníkmi špecifikovanými v príslušných nastaveniach platformy Firebase (bez ohľadu na nastavenia, ktoré ste určili pre dané Vlastníctvo GA v rámci Služby).

Naposledy aktualizované 11 marca 2024

Predchádzajúce verzie