Zmluvné podmienky služby Google Analytics

Tieto zmluvné podmienky služby Google Analytics („Zmluva“) sú uzatvorené medzi spoločnosťou Google LLC („Google“) a osobou uzatvárajúcou túto Zmluvu („Vy“). Touto Zmluvou sa riadi Vaše používanie služby Google Analytics („Služba“). KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“, DOKONČENÍM PROCESU REGISTRÁCIE ALEBO POUŽITÍM SLUŽBY POTVRDZUJETE, ŽE STE SI ZMLUVU PREČÍTALI A SÚHLASÍTE S ŇOU A TIEŽ S TÝM, ŽE MÁTE OPRÁVNENIE KONAŤ V MENE VLASTNÍKA TOHTO ÚČTU A ZAVIAZAŤ HO TOUTO ZMLUVOU. V súlade so skutočnosťami uvedenými vyššie sa strany dohodli takto:

1. Definície

„Účet“ označuje účet Služby. Všetky profily (v uplatniteľnom rozsahu), ktoré sú prepojené s jedným Vlastníctvom, zhromaždia svoje Prístupy pred stanovením výšky poplatku za Službu pre príslušné Vlastníctvo.

„Dôverné informácie“ zahŕňajú všetky vlastnícke údaje a akékoľvek iné informácie, ktoré jedna strana písomne sprístupní druhej strane a ktoré budú označené ako „dôverné“, prípadne budú sprístupnené ústne a v priebehu piatich pracovných dní budú sformulované do písomnej podoby a označené ako „dôverné“. Dôverné informácie však nezahŕňajú žiadne informácie, ktoré sú alebo sa stanú známe širokej verejnosti, už sú vo vlastníctve príjemcu pred ich sprístupnením druhou stranou, prípadne sú nezávisle získané príjemcom bez použitia Dôverných informácií.

„Údaje zákazníka“ alebo „Údaje služby Google Analytics“ predstavujú údaje, ktoré zhromažďujete, spracúvate alebo ukladáte pomocou Služby, týkajúce sa charakteristík a aktivít Používateľov.

„Dokumentácia“ predstavuje akúkoľvek sprievodnú dokumentáciu, ktorá Vám bola sprístupnená spoločnosťou Google na použitie so Softvérom na spracovanie vrátane akejkoľvek dokumentácie dostupnej online.

„Kód GAMC“ označuje Kód merania Google Analytics, ktorý je nainštalovaný vo Vlastníctve na účel zhromažďovania Údajov zákazníka spolu s akýmikoľvek opravami, aktualizáciami a inováciami, ktoré Vám budú poskytnuté.

„Prístup“ označuje súbor interakcií, ktorý vedie k odoslaniu údajov do Služby a ich spracovaniu. Medzi Prístupy patria napríklad prístupy pri zobrazení stránky a prístupy v elektronickom obchode. Prístup môže byť volanie do Služby rôznymi knižnicami, ale nemusí to tak byť (napr. Prístup môže byť doručený do Služby inými protokolmi a mechanizmami podporovanými službou Google Analytics, ktoré Vám sprístupní Služba).

„Hlavná stránka Marketing Platform“ predstavuje používateľské rozhranie, prostredníctvom ktorého môžete pristupovať k určitým funkciám na úrovni súpravy služieb Google Marketing Platform.

„Softvér na spracovanie“ predstavuje softvér na serveri služby Google Analytics a akékoľvek inovácie, ktoré analyzujú Údaje zákazníka a vytvárajú Prehľady.

„Profil“ je súbor nastavení, ktoré spoločne určujú, ktoré informácie majú byť zahrnuté alebo vylúčené z určitého Prehľadu. Profil sa môže vytvoriť napríklad s cieľom zobraziť určitú časť webových stránok ako jedinečný Prehľad.

„Vlastníctvo“ predstavuje akúkoľvek webovú stránku, aplikáciu, iné vlastníctvo alebo zdroj pod Vašou kontrolou, ktorý odosiela údaje do služby Google Analytics.

„Pravidlá ochrany súkromia“ predstavujú pravidlá ochrany súkromia pre príslušné Vlastníctvo.

„Prehľad“ predstavuje výslednú analýzu zobrazenú na adrese www.google.com/analytics/, pričom niektorá z nich môže zahŕňať analýzu Profilu.

„Servery“ predstavujú servery ovládané spoločnosťou Google (alebo jej stopercentne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami), na ktorých sú uložené Údaje zákazníka a Softvér na spracovanie.

„Súpravy SDK“ predstavujú určité súpravy na vývoj softvéru, ktoré možno použiť alebo integrovať do aplikácie Vlastníctva na účely zhromažďovania Údajov zákazníka spolu s akýmikoľvek opravami, aktualizáciami a inováciami, ktoré Vám budú poskytnuté.

„Softvér“ predstavuje Softvér na spracovanie, Kód GAMC a/alebo Súpravy SDK.

„Tretia strana“ predstavuje akúkoľvek tretiu stranu, (i) ktorej poskytujete prístup k svojmu účtu alebo (ii) za ktorú používate Službu na zhromažďovanie informácií v mene tretej strany.

„Používatelia“ predstavujú používateľov a/alebo návštevníkoch Vašich Vlastníctiev.

Slovo „vrátane“ znamená vrátane, nie však výlučne.

2. Poplatky a Služba

S výhradou článku 15 je Vám Služba poskytovaná bez poplatku v rozsahu až do 10 miliónov Prístupov mesačne na Účet. Spoločnosť Google môže kedykoľvek zmeniť svoje poplatky a pravidlá platieb pre Službu vrátane pridania poplatkov za geografické údaje, importovanie údajov o nákladoch z vyhľadávačov alebo iných poplatkov účtovaných spoločnosti Google alebo jej stopercentne vlastneným dcérskym spoločnostiam dodávateľmi tretej strany za zahrnutie týchto údajov v prehľadoch Služby. Zmeny poplatkov a pravidiel platieb nadobudnú účinnosť na základe Vášho prijatia takýchto zmien, ktoré budú zverejnené na adrese www.google.com/analytics/. Ak nie je uvedené inak, všetky poplatky sú uvedené v amerických dolároch. Akýkoľvek nedoplatok je splatný okamžite po odstúpení od tejto Zmluvy, pričom všetky inkasné výdavky (vrátane odmeny advokáta), ktoré vzniknú spoločnosti Google, budú zahrnuté do dlžnej sumy, a môžu byť účtované kreditnej karte alebo inému spôsobu fakturácie pridruženému k Vášmu účtu služby AdWords.

3. Členský účet, heslo a zabezpečenie

Ak sa chcete zaregistrovať do Služby, musíte dokončiť registračný proces a podľa požiadaviek v registračnom formulári spoločnosti Google poskytnúť aktuálne, úplné a presné informácie vrátane e-mailovej adresy (používateľského mena) a hesla. Budete chrániť svoje heslá a ponesiete plnú zodpovednosť za svoje vlastné používanie účtov a tiež za ich používanie tretími stranami. Za všetky aktivity, ku ktorým dôjde vo Vašom účte, zodpovedáte výhradne Vy. Ak sa dozviete o neoprávnenom používaní svojho Účtu alebo akomkoľvek inom porušení zabezpečenia, okamžite na to upozorníte spoločnosť Google. Podpora spoločnosti Google (alebo jej stopercentne vlastnených dcérskych spoločností) sa môže kedykoľvek prihlásiť do Služby s použitím Vášho hesla zákazníka, aby zabezpečila údržbu služby alebo jej zlepšenie vrátane zámeru poskytnúť Vám pomoc s technickými alebo fakturačnými problémami.

4. Nevýhradná licencia

S výhradou ustanovení zmluvných podmienok tejto Zmluvy (a) Vám spoločnosť Google udeľuje obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu bez práva ďalšieho sublicencovania na inštalovanie, kopírovanie a používanie Kódu GAMC a/alebo Súprav SDK výlučne v súlade s Vašimi potrebami na používanie Služby vo Vašich Vlastníctvach alebo Vlastníctvach Tretích strán, pričom (b) môžete diaľkovo pristupovať k svojim Prehľadom uloženým na adrese www.google.com/analytics/, zobrazovať ich a sťahovať ich. Nebudete (a ani žiadnej Tretej strane neumožníte) (i) kopírovať, meniť, upravovať, prekladať Softvér ani Dokumentáciu ani z nich inak vytvárať odvodené diela; (ii) robiť spätnú analýzu, dekompilovať, prevádzať zo zdrojového kódu ani sa inak pokúšať zistiť zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, ktorý výslovne umožňujú právne predpisy platné v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate; (iii) prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať na lízing, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva v rámci Softvéru, Dokumentácie alebo Služby ani práva na Softvér, Dokumentáciu alebo Službu; (iv) odstraňovať oznámenia ani označenia o vlastníctve zo Softvéru alebo umiestnené Službou; (v) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky Služby alebo Softvéru; alebo (vi) používať údaje označené ako vlastníctvo tretej strany v Službe na iné účely ako generovanie, prehliadanie alebo sťahovanie Prehľadov. Pri používaní a prístupe k Dokumentácii, Softvéru, Službe a Prehľadom budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy.

5. Dôvernosť a beta funkcie

Žiadna zo strán nepoužije ani nezverejní Dôverné informácie druhej strany bez vopred udeleného písomného súhlasu druhej strany s výnimkou účelu splnenia svojich záväzkov v súlade s touto Zmluvou, prípadne ak je to vyžadované zákonom, predpisom alebo súdnym príkazom. V takom prípade strana, ktorej je prikázané zverejnenie Dôverných informácií, poskytne druhej strane upozornenie v primeranom predstihu pred zverejnením Dôverných informácií. Niektoré funkcie Služby sú označené ako „alfa verzia“, „beta verzia“, „experiment“ (priamo v službe alebo na inom mieste spoločnosťou Google) alebo ako inak nepodporované či dôverné (spoločne označované ako Beta funkcie). Nesmiete sprístupniť žiadne informácie z Beta funkcií ani zmluvné podmienky neverejných Beta funkcií, respektíve informovať o existencií takýchto funkcií. Spoločnosť Google nebude niesť žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z Beta funkcií alebo súvisiacu s týmito funkciami.

6. Právo na informácie a publicita

Spoločnosť Google a jej stopercentne vlastnené dcérske spoločnosti si môžu ponechať a používať informácie zhromaždené pri Vašom používaní Služby v súlade so zmluvnými podmienkami jej pravidiel ochrany súkromia (dostupné na adrese https://google.com/policies/privacy/). Spoločnosť Google nebude zdieľať vaše Údaje zákazníka ani akékoľvek Údaje zákazníka Tretej strany so žiadnymi tretími stranami, pokiaľ spoločnosť Google (i) nemá Váš súhlas pre akékoľvek Údaje zákazníka, prípadne súhlas Tretej strany pre Údaje zákazníka Tretej strany; (ii) nedospeje k záveru, že je to vyžadované zákonom, prípadne sa nebude v dobrej viere domnievať, že prístup, uchovanie alebo sprístupnenie Údajov zákazníka je opodstatnene nevyhnutné na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti; alebo (iii) neposkytuje Údaje zákazníka za určitých obmedzených okolností tretím stranám na uskutočnenie úloh v mene spoločnosti Google (napr. fakturácia alebo uloženie údajov) s prísnymi obmedzeniami, ktoré zabraňujú použitiu údajov alebo ich zdieľaniu mimo rozsahu povoleného spoločnosťou Google. Keď sa tak stane, tieto údaje budú predmetom zmlúv, ktoré príslušným stranám ukladajú povinnosť spracovávať Údaje zákazníka iba na základe pokynov spoločnosti Google a v súlade s touto Zmluvou a príslušnou dôvernosťou a bezpečnostnými opatreniami.

7. Ochrana súkromia

Spoločnosti Google nebudete posielať informácie, ktoré by mohla použiť alebo rozpoznať ako informácie umožňujúce zistenie totožnosti, a nebudete v tom pomáhať ani to nepovolíte žiadnej tretej strane. Budete mať a dodržiavať zodpovedajúce Pravidlá ochrany súkromia a budete konať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi týkajúcimi sa zhromažďovania informácií od Používateľov. Príslušné Pravidlá ochrany súkromia zverejníte, pričom tieto Pravidlá ochrany súkromia musia obsahovať upozornenie na Vaše používanie súborov cookie, identifikátorov pre mobilné zariadenia (napr. reklamný identifikátor pre systém Android alebo reklamný identifikátor pre systém iOS) alebo podobných technológií na zhromažďovanie údajov. Musíte zverejniť, ako službu Google Analytics používate a ako táto služba zhromažďuje a spracúva údaje. Môžete tak urobiť zreteľným uvedením odkazu na webové stránky „Ako spoločnosť Google využíva údaje, keď používate weby a aplikácie našich partnerov“ (na adrese www.google.com/policies/privacy/partners alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google kedykoľvek poskytnúť). Vynaložíte úsilie primerané z obchodného hľadiska na zaistenie toho, že Používateľ má k dispozícii zrozumiteľné a úplné informácie o ukladaní súborov cookie a iných informácií v jeho zariadení a o ich pristupovaní k jeho zariadeniu a súhlasí s tým, a to v prípadoch, v ktorých táto činnosť prebieha v spojení so Službou, ako aj v prípadoch, v ktorých poskytnutie týchto informácií alebo vyžiadanie súhlasu ukladá zákon.

Nesmiete obchádzať žiadne prvky ochrany súkromia (napr. deaktivovanie), ktoré sú súčasťou Služby. Budete dodržiavať všetky príslušné pravidlá služby Google Analytics na adrese www.google.com/analytics/policies/ (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google poskytnúť) v podobe, ktorá môže byť kedykoľvek upravená („Pravidlá služby Google Analytics“).

Môžete sa zapojiť do integrovanej verzie služby Google Analytics a určitých reklamných služieb spoločnosti Google („Reklamné funkcie služby Google Analytics“). Ak používate Reklamné funkcie služby Google Analytics, budete musieť dodržiavať pravidlá Reklamných funkcií služby Google Analytics (k dispozícii na adrese support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&topic=2611283&answer=2700409). Váš prístup k akejkoľvek reklamnej službe spoločnosti Google a jej použitie sa budú riadiť príslušnými zmluvnými podmienkami medzi Vami a spoločnosťou Google týkajúcimi sa uvedenej služby.

Ak používate Hlavnú stránku Marketing Platform, Vaše používanie tejto služby sa riadi dodatočnými zmluvnými podmienkami Hlavnej stránky Marketing Platform (prípadne pod neskorším zmeneným názvom), ktoré sú k dispozícii na adrese https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (alebo na inej webovej adrese, ktorú môže spoločnosť Google poskytnúť) v podobe, ktorá môže byť kedykoľvek upravená („Zmluvné podmienky Hlavnej stránky Marketing Platform“).

Do rozsahu, v akom využívate Službu, vyjadrujete Vy a spoločnosť Google súhlas so zmluvnými podmienkami spracovania údajov z reklám spoločnosti Google uvedenými na https://privacy.google.com/businesses/processorterms („Zmluvné podmienky spracovania“). Spoločnosť Google nebude upravovať Zmluvné podmienky spracovania s výnimkou prípadov, ktoré sú výslovne povolené týmito Zmluvnými podmienkami spracovania.

8. Odškodnenie

V rozsahu povolenom príslušným zákonom na vlastné náklady odškodníte a budete chrániť spoločnosť Google a jej stopercentne vlastnené dcérske spoločnosti pred akýmikoľvek nárokmi, žalobami, súdnymi konaniami a spormi tretích strán voči spoločnosti Google alebo akýmkoľvek jej riadiacim pracovníkom, členom predstavenstva, zamestnancom alebo spriazneným subjektom, pričom všetky súvisiace záväzky, náhrady škody, vyrovnania, pokuty, náklady alebo výdavky (vrátane primeranej odmeny advokáta a iných trov konania), ktoré vzniknú spoločnosti Google alebo ktorémukoľvek jej riadiacemu pracovníkovi, členovi predstavenstva, zamestnancovi, zástupcovi alebo spriaznenému subjektu, vyplývajúce z (i) Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia alebo podmienky tejto Zmluvy; (ii) Vášho použitia Služby; (iii) Vášho porušenia platných zákonov, pravidiel alebo nariadení v súvislosti so Službou; (iv) akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk, ktoré ste poskytli, týkajúcich sa akýchkoľvek aspektov Služby, Softvéru alebo Prehľadov voči akejkoľvek Tretej strane; (v) akýchkoľvek nárokov uplatnených Treťou stranou alebo v jej mene týkajúcich sa (či už priamo alebo nepriamo) Vášho použitia Služby, Softvéru alebo Prehľadov; (vi) porušenia Vašich záväzkov týkajúcich sa ochrany súkromia voči akejkoľvek Tretej strane; a (vii) akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa konania alebo opomenutia Tretej strany v súvislosti so Službou, Softvérom alebo Prehľadmi. Spoločnosť Google vám poskytne písomné oznámenie o akomkoľvek nároku, súdnom spore alebo žalobe, za ktorú musíte spoločnosť Google odškodniť. Na obhajobe voči akémukoľvek nároku budete spolupracovať v najväčšej miere, ktorú bude možné primerane požadovať. Spoločnosť Google si vyhradzuje právo na vlastné náklady podniknúť výlučnú obhajobu a dozor vo veci všetkých záležitostí súvisiacich s odškodnením od Vás.

9. Tretie strany

Ak používate Službu v mene Tretej strany alebo Tretia strana inak používa Službu prostredníctvom Vášho Účtu, bez ohľadu na to, či máte od spoločnosti Google autorizáciu na takéto konanie, vyhlasujete a zaručujete, že: (a) máte autorizáciu konať v mene Tretej strany a zaviazať ju touto Zmluvou, čo sa týka všetkých záväzkov, ktoré v rámci tejto Zmluvy máte; (b) spoločnosť Google môže s Treťou stranou zdieľať akékoľvek Údaje zákazníka, ktoré sú špecifické pre Vlastníctva Tretej strany; a (c) nezverejníte Údaje zákazníka Tretej strany žiadnej inej strane bez súhlasu Tretej strany.

10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZÁRUKY

V PLNOM ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, OKREM VÝSLOVNE UVEDENÉHO V TEJTO ZMLUVE, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEPOSKYTUJE ŽIADNU INÚ ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÚ, ALEBO IMPLICITNÚ, ZÁKONNÚ ALEBO INÚ, VRÁTANE ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, ZÁRUKY VHODNOSTI NA KONKRÉTNE POUŽITIE A ZÁRUKY, ŽE NEDOCHÁDZA K PORUŠOVANIU PRÁV.

11. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

V ROZSAHU, KTORÝ JE POVOLENÝ PRÍSLUŠNÝM PRÁVOM, SPOLOČNOSŤ GOOGLE NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA VAŠU STRATU PRÍJMU ALEBO ZA NEPRIAME, MIMORIADNE, VEDĽAJŠIE, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE ŠKODY ANI ŠKODY NAD RÁMEC, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ GOOGLE A/ALEBO JEJ DCÉRSKE SPOLOČNOSTI A SPRIAZNENÉ SUBJEKTY UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD, ALEBO O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCH ŠKÔD VEDELI ALEBO VEDIEŤ MALI, A ANI V PRÍPADE, ŽE NÁHRADA PRIAMEJ ŠKODY NEPOSTAČUJE K NÁPRAVE. CELKOVÁ KUMULATÍVNA ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GOOGLE (A JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ V ÚPLNOM VLASTNÍCTVE) VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ALEBO V JEJ SÚVISLOSTI, NEPRESIAHNE 500 $ (USD).

12. Oznámenie týkajúce sa vlastníckych práv

Služba, ktorá zahŕňa Softvér a všetky v ňom obsiahnuté práva duševného vlastníctva, je a zostane vo vlastníctve spoločnosti Google (a jej stopercentne vlastnených dcérskych spoločností). Všetky práva v Softvéri a naň, ktoré Vám nie sú vyslovene udelené v tejto Zmluve, sú vyhradené a ponechané vo vlastníctve spoločnosť Google a jej poskytovateľov licencie bez obmedzení vrátane práva spoločnosti Google (a jej stopercentne vlastnených dcérskych spoločností) na výhradné vlastníctvo Softvéru a Dokumentácie. Bez obmedzenia všeobecnosti podmienok uvedených vyššie súhlasíte, že nebudete (a žiadnej tretej strane nedovolíte): (a) sublicencovať, distribuovať ani používať Službu alebo Softvér mimo rozsahu licencie udeleného v rámci tejto Zmluvy; (b) kopírovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, robiť spätnú analýzu ani dekompilovať Softvér či sa snažiť inak odhaliť akýkoľvek zdrojový kód, prípadne obchodné tajomstvá Služby; (c) prenajímať, poskytovať sublicenciu, požičiavať na lízing, predávať, postupovať ani inak prevádzať práva v rámci Softvéru, Dokumentácie alebo Služby ani práva na Softvér; (d) používať, uverejňovať, prenášať ani zavádzať žiadne zariadenia, softvér alebo postupy, ktoré zasahujú alebo sa pokúšajú zasahovať do prevádzky Služby alebo Softvéru; (e) používať ochranné známky, obchodné názvy, značky služby, logá, názvy domén a iné jedinečné prvky značky či akékoľvek autorské právo, prípadne iné vlastnícke práva súvisiace so Službou na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google; (f) registrovať, snažiť sa registrovať alebo niekomu inému pomáhať pri registrácii akejkoľvek ochrannej známky, obchodného názvu, značky služby, loga, názvu domény a iných jedinečných prvkov značky, autorských príprav, prípadne iných vlastníckych práv súvisiacich so spoločnosťou Google (alebo jej stopercentne vlastnenými dcérskymi spoločnosťami) inak než v mene spoločnosti Google (alebo jej stopercentne vlastnených dcérskych spoločností); (g) odstraňovať, zakrývať ani meniť oznámenia o autorských právach, ochrannej známke alebo inom vlastníckom práve zobrazenom v ľubovoľnej položke zahrnutej v Službe alebo Softvér; (h) snažiť sa v rámci súdneho konania začatého v období platnosti tejto Zmluvy alebo rok po jej ukončení o súdny zákaz akejkoľvek časti Služby na základe porušenia patentu.

13. Práva vlády USA

Ak použitie Služby vyžaduje vláda USA alebo dodávateľ, prípadne subdodávateľ vlády USA (na ľubovoľnej úrovni) v súlade s článkom 48 C.F.R. 227.7202-4 (pre akvizície Ministerstva obrany (Department of Defense, DOD)) a článkom 48 C.F.R. 2.101 a 12.212 (pre iné akvizície ako akvizície Ministerstva obrany (non-DOD)), práva vlády voči Softvéru vrátane práva na použitie, úpravy, reprodukciu, šírenie, spúšťanie, zobrazenie alebo sprístupnenie Softvéru, alebo Dokumentácie budú vo všetkých ohľadoch podliehať obchodným licenčným právam a obmedzeniam stanoveným v tejto Zmluve.

14. Trvanie a ukončenie

Každá zo strán môže kedykoľvek ukončiť túto Zmluvu po oznámení. Po ukončení tejto Zmluvy spoločnosť Google zastaví poskytovanie Služby a Vy prestanete Službu používať. Okrem toho, ak bude zrušený Váš účet a/alebo Vlastníctva, (i) odstránite všetky kópie Kódu GAMC zo všetkých Vlastníctiev a/alebo (ii) pozastavíte používanie všetkých Súprav SDK do troch pracovných dní od takéhoto zrušenia. V prípade ukončenia (a) nemáte nárok na žiadne vrátenie platieb za používanie ani iných poplatkov, (b) všetky nedoplatky za akúkoľvek časť Služby poskytnutú odo dňa ukončenia sa stanú okamžite splatnými v plnej výške a (c) stratíte prístup ku všetkým historickým údajom zo svojich Prehľadov.

15. Zmeny zmluvných podmienok a iných pravidiel

Spoločnosť Google môže zmeniť tieto zmluvné podmienky alebo dodatočné podmienky, ktoré sú pre Službu relevantné, napríklad s cieľom zohľadnené zmeny právnych predpisov alebo zmeny Služby. Mali by ste pravidelne sledovať verziu podmienok. Spoločnosť Google uverejní upozornenie na zmenu týchto podmienok na adrese www.google.com/analytics/terms, v pravidlách služby Google Analytics na adrese www.google.com/analytics/policies/, prípadne v ďalších pravidlách, na ktoré sa odkazuje v týchto zmluvných podmienkach, na príslušnej webovej adrese. Zmeny nebudú platiť retroaktívne a nebudú účinné skôr, ako uplynie 14 dní od ich zverejnenia. Ak s upravenými podmienkami Služby nebudete súhlasiť, službu Google Analytics by ste mali prestať používať. Záväzné nebudú žiadne doplnky ani zmeny tejto Zmluvy s výnimkou prípadov, (i) že budú písomné a podpísané oprávneným zástupcom spoločnosti Google, (ii) ak prijmete aktualizované podmienky online alebo (iii) budete pokračovať v používaní Služby po tom, ako spoločnosť Google zverejnila aktualizácie tejto Zmluvy alebo akýchkoľvek podmienok vzťahujúcich sa na Službu.

16. Rôzne ustanovenia, platné zákony a príslušný súd

Spoločnosť Google bude ospravedlnená z výkonu tejto Zmluvy v rozsahu, v ktorom bolo znemožnené, oneskorené alebo zabránené vykonanie jej obsahu v dôsledku okolností, ktoré nebude môcť spoločnosť s vynaložením primeraného úsilia ovplyvniť. Táto Zmluva (vrátane akéhokoľvek dodatku, na ktorom sa strany písomne dohodnú) predstavuje kompletnú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou Google týkajúcu sa predmetu zmluvy a zaujíma miesto všetkých predchádzajúcich zmlúv a vyhlásení medzi stranami. V prípade, že by sa stalo akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy nevymožiteľným, takéto ustanovenie bude v nutnom rozsahu upravené tak, aby bolo vymožiteľné v maximálnej prípustnej miere, čo sa týka zámeru strán, pričom zvyšok Zmluvy bude naďalej platný a účinný. Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať podľa zákonov štátu Kalifornia s výnimkou princípov konfliktu zákonov. V prípade akéhokoľvek konfliktu medzi cudzími zákonmi, pravidlami a predpismi a zákonmi, pravidlami a predpismi štátu Kalifornia, budú rozhodujúce a platné zákony, pravidlá a predpisy štátu Kalifornia. Každá strana sa zaväzuje, že sa podrobí výlučne a osobne jurisdikcii súdov v okrese Santa Clara v Kalifornii. Konvencie spojených národov týkajúca sa zmlúv o medzinárodnom predaji tovarov (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) a Zákon o jednotných transakciách spojených s informačnými technológiami (Uniform Computer Information Transactions Act) sa na túto Zmluvu nevzťahujú. Softvér sa riadi predpismi USA o exporte a nesmie sa vyvážať ani používať v krajinách alebo osobami, na ktoré je uvalené embargo. Všetky pripomienky spoločnosti Google sa odosielajú na adresu: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA s kópiou právnemu oddeleniu poštou prvej triedy, leteckou poštou alebo prostredníctvom kuriérskych služieb a považujú sa za doručené po potvrdení prijatia. Vzdanie sa ktoréhokoľvek nesplnenia záväzku neznamená vzdanie sa nasledujúceho nesplnenia. Žiadne zo svojich práv v rámci tejto Zmluvy nesmiete postúpiť ani inak previesť bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti Google. Akýkoľvek takýto pokus bude neplatný. Vzťah medzi spoločnosťou Google a Vami nie je jedným zo zákonných partnerských vzťahov, ale je vzťahom nezávislých zmluvných partnerov. Táto Zmluva je záväzná a vstúpi do platnosti pre obidve strany a ich povolených nástupcov a postupcov. Nasledujúce články Zmluvy zostávajú v platnosti aj po jej vypovedaní: 1, 4, 5, 6 (s výnimkou dvoch posledných viet), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 a 17.

17. Google Analytics pre Firebase

Ak prepojíte Vlastníctvo s platformou Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“) v rámci používania Služby, okrem článkov 1 až 16 vyššie, sa na Vás budú vzťahovať aj nasledujúce podmienky, ktoré tiež budú riadiť Vaše používanie Služby vrátane Vášho používania Prepojenia s platformou Firebase. Okrem nasledujúcich úprav zostanú všetky ostatné podmienky rovnaké a budú sa naďalej uplatňovať. V prípade rozporu medzi týmto článkom 17 a článkami 1 až 16 uvedenými vyššie sa Vaše používanie Prepojenia s platformou Firebase bude riadiť len podmienkami podľa článku 17.

  1. Nasledujúca definícia v článku 1 je upravená takto:
    1. „Prístup“ označuje súbor interakcií, ktorý vedie k odoslaniu údajov do Služby a ich spracovaniu. Medzi Prístupy patria napríklad prístupy pri zobrazení stránky a prístupy v elektronickom obchode. Prístup môže byť volanie do Služby rôznymi knižnicami, ale nemusí to tak byť (napr. Prístup môže byť doručený do Služby inými protokolmi a mechanizmami podporovanými službou Google Analytics, ktoré Vám sprístupní Služba). V záujme odstránenia pochybností, Prístup nezahŕňa určité udalosti, ktorých zhromažďovanie odzrkadľuje interakcie s určitými Vlastníctvami umožňujúcimi podporu viacerých dátových streamov a ktoré môžu zahŕňať zobrazenia obrazovky a vlastných udalostí (zhromažďovanie udalostí, „Zlepšený paket“).
  2. Na koniec článku 7 sa vkladá nasledujúca veta:
    1. Ak prepojíte Vlastníctvo s projektom v platforme Firebase („Prepojenie s platformou Firebase“), (i) určité údaje z Vášho Vlastníctva vrátane Údajov zákazníka môžu byť sprístupnené akejkoľvek inej entite alebo personálu, respektíve v rámci entity alebo personálu, podľa povolení nastavených v platforme Firebase a (ii) v danom Vlastníctve môžu byť niektoré nastavenia Služby upravené oprávneným personálom (bez ohľadu na nastavenia, ktoré ste určili pre dané Vlastníctvo v rámci Služby).

Naposledy aktualizované 17. jún 2019