ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics ("ข้อตกลง" ฉบับนี้) ทำขึ้นระหว่างบริษัท Google LLC ("Google") กับผู้เข้าทำข้อตกลงฉบับนี้ ("คุณ") ข้อตกลงฉบับนี้มีไว้เพื่อควบคุมการใช้งาน Google Analytics ตามปกติของคุณ ("บริการ") การคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" เพื่อดำเนินขั้นตอนการลงทะเบียนหรือการใช้บริการ หมายความว่าคุณยอมรับว่าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ และยืนยันว่าคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนและมีอำนาจผูกพันข้อตกลงฉบับนี้กับเจ้าของบัญชีนี้

บริการของเราคือเครื่องมือธุรกิจ คุณต้องใช้บริการต่างๆ ของเราเพื่อจุดประสงค์ด้านการค้า ธุรกิจ ทักษะฝีมือ หรืออาชีพเท่านั้น

เมื่อได้พิจารณาสิทธิและภาระหน้าที่ของคู่สัญญาตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้:

1. คำจำกัดความ

"บัญชี" หมายถึง บัญชีสำหรับบริการและพร็อพเพอร์ตี้ UA รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ GA4 สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ UA ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด (หากมี) ที่เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ UA รายการเดียวจะรวม Hit ก่อนที่จะมีการกำหนดค่าบริการของพร็อพเพอร์ตี้ UA นั้น

"ข้อมูลลับ" ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลอื่นใดที่คู่ตกลงฝ่ายหนึ่งเปิดเผยแก่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรและกำกับว่า "ลับ" หรือเปิดเผยทางวาจาและมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำกับว่า "ลับ" ภายใน 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลลับจะไม่รวมถึงข้อมูลใดก็ตามที่เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไปแล้วซึ่งฝ่ายผู้รับข้อมูลมีไว้ในครอบครองอยู่ก่อนที่ฝ่ายนั้นๆ จะเปิดเผย หรือข้อมูลที่ฝ่ายรับข้อมูลพัฒนาข้อมูลดังกล่าวมาเองโดยไม่พึ่งข้อมูลลับ

"ข้อมูลลูกค้า" หรือ "ข้อมูล Google Analytics" หมายถึงข้อมูลที่คุณรวบรวม ประมวลผลหรือจัดเก็บโดยใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับลักษณะและกิจกรรมของผู้ใช้

"เอกสาร" หมายถึงเอกสารประกอบที่คุณได้รับจาก Google เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์ประมวลผล รวมถึงเอกสารใดๆ ที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์

"เหตุการณ์" หมายถึง หน่วยการวัดพื้นฐานที่ประมวลผลในบริการผ่านพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดูหน้าเว็บ ธุรกรรม การดูหน้าจอ หรือการโต้ตอบอื่นๆ เหตุการณ์อาจเป็นการเรียกใช้บริการจากไลบรารีต่างๆ หรือส่งไปยังบริการโดย OSCI

"พร็อพเพอร์ตี้ GA" หมายถึงพร็อพเพอร์ตี้ UA หรือพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ที่เกี่ยวข้อง

พร็อพเพอร์ตี้"GA4" (เดิมชื่อพร็อพเพอร์ตี้ "แอป + เว็บ") หมายถึง การรวบรวมการตั้งค่าและข้อมูลของ Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับ "รหัสพร็อพเพอร์ตี้" เดียวกันกับที่เหตุการณ์ถูกส่งไป

"GAMC" หมายถึงโค้ดการวัดของ Google Analytics ซึ่งติดตั้งบนพร็อพเพอร์ตี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า พร้อมการแก้ไข อัปเดต และอัปเกรดที่จัดให้คุณ

"บริษัทในเครือของ Google" หมายถึง Google และบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว

"Hit" หมายถึงหน่วยการวัดพื้นฐานที่ส่งไปยังบริการเพื่อการประมวลผลข้อมูลผ่านพร็อพเพอร์ตี้ UA ตัวอย่างของ Hit อาจรวมถึงการดูหน้าเว็บและการเข้าชมอีคอมเมิร์ซ Hit อาจเป็นการเรียกใช้บริการโดยไลบรารีต่างๆ หรือส่งไปยังบริการโดย OSCI

"OSCI" หมายถึง "อินเทอร์เฟซของลูกค้าที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ" ซึ่งเป็นกลไกหรือโปรโตคอลที่ Google เป็นผู้เปิดให้ใช้งานหรือเป็นผู้สนับสนุน โดยจะใช้งานเพื่อส่ง Hit หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องไปยังบริการได้

"หน้าแรกของ Platform" หมายถึง อินเทอร์เฟซผู้ใช้ซึ่งคุณเข้าถึงฟังก์ชันระดับ Google Marketing Platform ได้

"ซอฟต์แวร์ประมวลผล" หมายถึงซอฟต์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของ Google Analytics และการอัปเกรดต่างๆ ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและสร้างรายงาน

"พร็อพเพอร์ตี้" หมายถึงหน้าเว็บ แอปพลิเคชัน รวมทั้งพร็อพเพอร์ตี้หรือทรัพยากรอื่นใดภายใต้การควบคุมดูแลของคุณ ซึ่งส่งข้อมูลไปยัง Google Analytics

"นโยบายความเป็นส่วนตัว" หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้

"รายงาน" หมายถึงผลการวิเคราะห์ที่ได้ซึ่งจะแสดงอยู่ใน analytics.google.com ซึ่งบางส่วนอาจรวมถึงการวิเคราะห์หาข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้และเหตุการณ์

"SDK" หมายถึง ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์บางประเภทซึ่งอาจใช้หรือรวมอยู่ในแอปพร็อพเพอร์ตี้เพื่อการรวบรวมข้อมูลลูกค้า พร้อมกับการแก้ไข การอัปเดต และการอัปเกรดที่ให้แก่คุณ

"เซิร์ฟเวอร์" หมายถึงเซิร์ฟเวอร์ภายใต้ความควบคุมของบริษัทในเครือของ Google ซึ่งจัดเก็บซอฟต์แวร์ประมวลผลและข้อมูลลูกค้า

"ซอฟต์แวร์" หมายถึง ซอฟต์แวร์ประมวลผล, GAMC และ/หรือ SDK

"บุคคลที่สาม" หมายถึงบุคคลที่สามรายใดก็ตาม (1) ที่คุณอนุญาตให้ใช้งานบัญชีของคุณได้ หรือ (2) ที่คุณใช้บริการเพื่อรวบรวมข้อมูลในนามของบุคคลที่สามรายดังกล่าว

"พร็อพเพอร์ตี้ UA" หมายถึง "พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics" ซึ่งเป็นการรวบรวมการตั้งค่าและข้อมูลของ Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับ "รหัสพร็อพเพอร์ตี้" เดียวกันกับที่เหตุการณ์ถูกส่งไป

"ผู้ใช้" หมายถึงผู้ใช้และ/หรือผู้เข้ามาเยี่ยมชม "พร็อพเพอร์ตี้" ของคุณ

"ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้" หมายถึงการตั้งค่าต่างๆ ที่เมื่อรวมกันแล้วจะสามารถกำหนดข้อมูลที่จะรวมไว้หรือแยกออกจากรายงานพร็อพเพอร์ตี้ UA ได้ ตัวอย่างเช่น Google สามารถกำหนดให้ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้พิจารณาให้ส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เป็นรายงานที่ไม่ซ้ำกัน

คำว่า "รวม" และ "รวมถึง" หมายถึง "ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง"

2. ค่าธรรมเนียมและบริการ

ตามส่วนที่ 15 การให้บริการไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณสำหรับ (ก) พร็อพเพอร์ตี้ GA4 และ (ข) พร็อพเพอร์ตี้ UA ที่มี Hit ไม่เกิน 10 ล้านครั้งต่อพร็อพเพอร์ตี้ UA 1 รายการต่อเดือน โดย Google อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมและการชำระเงินค่าบริการเป็นครั้งคราว รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การนำเข้าข้อมูลค่าใช้จ่ายจากเครื่องมือค้นหา หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเรียกเก็บจาก Google หรือบริษัทในเครือของ Google เนื่องจากการรวมข้อมูลไว้ในรายงานบริการ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายค่าธรรมเนียมหรือการชำระเงินจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะประกาศไว้ใน www.google.com/analytics/ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ยอดค้างชำระคงเหลือทั้งหมดจะครบกำหนดจ่ายทันทีและต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดข้อตกลงฉบับนี้ และค่าใช้จ่ายในการรวบรวมใดๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมสำหรับบริการด้านกฎหมาย) ที่ Google ต้องชำระจะรวมอยู่ในยอดค้างชำระ และอาจเรียกเก็บยอดดังกล่าวผ่านบัตรเครดิตหรือกลไกการเก็บเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Google Ads ของคุณ

3. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย

คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อลงทะเบียนใช้บริการ โดยต้องให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และครบถ้วนแก่ Google ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน รวมถึงอีเมล (ชื่อผู้ใช้) และรหัสผ่านของคุณ คุณจะต้องปกป้องรหัสผ่านของคุณและรับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีทั้งโดยตัวคุณและบุคคลที่สามอย่างเต็มที่ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ (ยกเว้นกิจกรรมที่ดำเนินการโดย หรือในนามของบริษัทในเครือของ Google) และต้องแจ้ง Google ทันทีเมื่อทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของบริษัทในเครือของ Google อาจเข้าสู่ระบบบริการเป็นครั้งคราวโดยใช้ "รหัสผ่านลูกค้า" ของคุณ ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงบริการต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคหรือการเรียกเก็บเงินแก่คุณ

4. การอนุญาตแบบไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ (ก) Google ให้อนุญาตแบบมีขอบเขต ยกเลิกได้ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถให้อนุญาตช่วงเพื่อติดตั้ง คัดลอก และใช้งาน GAMC และ/หรือ SDK เท่าที่จำเป็นแก่คุณ เพื่อให้คุณใช้บริการจากพร็อพเพอร์ตี้ของคุณหรือของบุคคลที่สามได้ และ (ข) คุณมีสิทธิเข้าถึง ดู และดาวน์โหลดรายงานของคุณแบบระยะไกล ซึ่งรายงานนี้จัดเก็บไว้ที่ www.google.com/analytics/ อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีสิทธิ (และต้องไม่อนุญาตบุคคลที่สามใดๆ) ในการ (1) คัดลอก ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน แปล หรือสร้างผลงานผลงานลอกเลียนแบบของซอฟต์แวร์หรือเอกสาร (2) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยก แยกส่วน หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่มีผลบังคับในเขตอำนาจศาลตามสถานที่ตั้งของคุณ (3) เช่า ให้เช่า ขาย มอบ หรือโอนสิทธิในหรือต่อซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือบริการ (4) ลบล้างประกาศหรือป้ายกำกับแสดงกรรมสิทธิ์บนซอฟต์แวร์หรือที่เกิดขึ้นจากบริการ (5) ใช้งาน ประกาศ ส่งต่อ หรือเริ่มใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการกระทำตามกิจวัตรใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานของบริการหรือซอฟต์แวร์นี้ หรือ (6) การใช้ข้อมูลที่มีป้ายกำกับว่าเป็นของบุคคลที่สามขณะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่นอกเหนือไปจากการสร้าง ดู และดาวน์โหลดรายงาน นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและเข้าใช้เอกสาร ซอฟต์แวร์ บริการ และรายงาน

5. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและฟีเจอร์เบต้า

ทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลลับของอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เว้นแต่จะทำไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่งศาลที่กำหนด ซึ่งไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ฝ่ายที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลลับนั้นจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบอย่างชัดเจนที่สุดเท่าที่จะกระทำได้อย่างสมเหตุสมผล ก่อนทำการเปิดเผยข้อมูลลับดังกล่าว ฟีเจอร์บางอย่างของบริการระบุว่า "อัลฟ่า" "เบต้า" "การทดสอบ" (ไม่ว่าภายในบริการหรือที่อื่นโดย Google) หรือที่ไม่สนับสนุนหรือเป็นความลับโดยประการอื่น (เรียกรวมกันว่า "ฟีเจอร์เบต้า") คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ จากฟีเจอร์เบต้า หรือข้อกำหนด หรือการมีอยู่ของฟีเจอร์เบต้าที่ไม่ออกสู่สาธารณะ Google และบริษัทในเครือของ Google จะไม่มีความรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้ (รวมถึงภาระหน้าที่ใดๆ ในการชดใช้ค่าเสียหาย) ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ฟีเจอร์เบต้า คุณจะเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้ฟีเจอร์เบต้าใดๆ แต่เพียงผู้เดียว และอาจต้องทำตามข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ Google ระบุไว้ Google ไม่ได้มีภาระหน้าที่ในการให้การสนับสนุนสำหรับฟีเจอร์เบต้า และอาจหยุดให้บริการฟีเจอร์เบต้าในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ โดยพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

6. สิทธิและความเป็นสาธารณะของข้อมูล

Google จะไม่แชร์ "ข้อมูลลูกค้า" ของคุณหรือข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สามรายใดให้บุคคลที่สามรายอื่นทราบ เว้นแต่ว่า Google (1) จะได้รับความยินยอมจากคุณให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าหรือความยินยอมของบุคคลที่สามให้เปิดเผยข้อมูลลูกค้าของบุคคลที่สาม (2) มีความเห็นว่าต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือเชื่อโดยมีเจตนาดีว่าจำเป็นต้องมีการเข้าถึง รักษา หรือเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตามสมควรเพื่อปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้งานของ Google หรือสาธารณชน หรือ (3) จะให้ข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลที่สามในบางสถานการณ์เพื่อทำงานบางอย่างแทน Google (เช่น การเรียกเก็บเงินหรือการเก็บข้อมูล) ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้งานหรือแชร์ข้อมูล เว้นแต่ว่าจะได้รับคำสั่งจาก Google หลังจากทำงานดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่บังคับให้บุคคลที่สามเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามคำแนะนำของ Google แต่เพียงผู้เดียวและเป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งมาตรการด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

7. ความเป็นส่วนตัว

คุณจะไม่และไม่สนับสนุนหรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ ส่งต่อข้อมูล แฮช หรือกิจกรรมอื่นใดกับ Google ที่ Google ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้นโยบายหรือข้อกำหนดของฟีเจอร์ Google Analytics ที่มีให้คุณ และเฉพาะกรณีที่ข้อมูลใดๆ ถูกส่งต่อให้กับ Google สำหรับฟีเจอร์ Google Analytics ดังกล่าวถูกแฮชโดยใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบทั้งหมดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ คุณต้องโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นต้องแจ้งถึงการใช้งานคุกกี้จากคุณ ตัวระบุสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Android หรือตัวระบุโฆษณาสำหรับ iOS) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่งใช้ในการรวบรวมข้อมูล คุณต้องเปิดเผยการใช้ Google Analytics และวิธีการที่ Google Analytics เก็บและประมวลผลข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดยการแสดงลิงก์ที่ชัดเจนไปยังเว็บไซต์ "วิธีที่ Google ใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปที่ใช้บริการของเรา" (ที่ www.google.com/policies/privacy/partners/ หรือ URL อื่นใดที่ Google อาจจัดหาให้เป็นครั้งคราว) คุณจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วน และให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บและเข้าถึงคุกกี้หรือข้อมูลอื่นบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ เมื่อการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับบริการ และในกรณีที่การให้ข้อมูลและการขอรับความยินยอมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย

คุณต้องไม่ใช้อุบายหลบเลี่ยงฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัวใดๆ (เช่น การเลือกไม่ใช้) ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ และต้องปฏิบัติตามนโยบาย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งระบุไว้ที่ www.google.com/analytics/policies/ (หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุ) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ("นโยบาย Google Analytics")

คุณสามารถมีส่วนร่วมในบริการ Google Analytics เวอร์ชันรวมและบริการโฆษณา Google บางรูปแบบ ("ฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics") หากคุณใช้ฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics คุณจะปฏิบัติตามนโยบายฟีเจอร์โฆษณาของ Google Analytics (ดูได้ที่ support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=th&topic=2611283&answer=2700409) การเข้าถึงและการใช้บริการโฆษณา Google ของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ใช้บังคับระหว่างคุณและ Google ในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการนั้น

ถ้าคุณใช้หน้าแรกของ Platform การใช้หน้าแรกของ Platform ของคุณจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมของหน้าแรกของ Platform (หรือชื่อที่เปลี่ยนใหม่ในภายหลัง) ซึ่งดูได้ที่ https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (หรือ URL อื่นที่ Google อาจระบุ) ที่ได้รับการปรับแก้อยู่เป็นครั้งคราว ("ข้อกำหนดหน้าแรกของ Platform")

ในกรณีที่การใช้บริการของคุณอยู่ในขอบเขต คุณและ Google ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดในการประมวลผลข้อมูลของ Google Ads ใน https://business.safety.google/adsprocessorterms/ ("ข้อกำหนดในการประมวลผล") Google จะไม่แก้ไขข้อกำหนดในการประมวลผล เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดการประมวลผล

8. การชดใช้ค่าเสียหาย

ตามขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต คุณจะต้องรับผิดชอบโดยออกค่าใช้จ่ายของคุณเองในการชดใช้ค่าเสียหาย ให้ความคุ้มครอง และปกป้องบริษัทในเครือของ Google จาก (ก) การกล่าวอ้างของบุคคลที่สามทุกรูปแบบ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี และคดีความที่ฟ้องร้องต่อบริษัทในเครือของ Google หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบริษัทในเครือ (ข) ความรับผิด ความเสียหาย การไกล่เกลี่ย การลงโทษ ค่าปรับ ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าทนายความและค่าฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นๆ ตามสมควร) ที่ตกเป็นภาระของบริษัทในเครือของ Google หรือของเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบริษัทในเครือ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างของบุคคลที่สาม การฟ้องร้อง การดำเนินคดี และคดีความนั้นๆ ที่เป็นผลมาจาก (1) การที่คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ (2) การที่คุณใช้บริการนี้ (3) การละเมิดกฎหมาย กฎ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริการ (4) การรับรองและการรับประกันใดๆ ที่คุณทำและเกี่ยวข้องกับแง่มุมใดก็ตามของบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานไปยังบุคคลที่สาม (5) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่ทำโดยหรือทำในนามของบุคคลที่สามรายใดก็ตามที่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมกับการใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงานของคุณ (6) การที่คุณละเมิดภาระหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวต่อบุคคลที่สาม และ/หรือ (7) ข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเลยการกระทำของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซอฟต์แวร์ หรือรายงาน ทั้งนี้ Google จะจัดทำประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณเพื่อแจ้งการกล่างอ้าง คดีความ หรือการฟ้องร้องใดๆ ซึ่งคุณต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทในเครือของ Google คุณต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เท่าที่ต้องทำตามสมควรเพื่อตอบโต้การกล่าวอ้างใดก็ตาม Google สงวนสิทธิในการบังคับใช้ส่วนที่ 8 ในนามของบริษัทในเครือของ Google ทั้งหมดโดยแบกรับค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง รวมถึงการแก้ต่างและการควบคุมกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ

9. บุคคลที่สาม

หากคุณใช้บริการในนามของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามใช้บริการผ่านบัญชีของคุณ ไม่ว่าคุณจะได้รับอนุญาตจาก Google ให้กระทำการดังกล่าวหรือไม่ คุณต้องรับรองและรับประกันว่า (ก) คุณได้รับอนุญาตให้กระทำการแทนบุคคลที่สามดังกล่าวและผูกพันตามข้อตกลงนี้ต่อภาระหน้าที่ทุกประการภายใต้ข้อตกลงนี้ (ข) Google มีสิทธิแชร์ข้อมูลลูกค้าใดๆ กับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับพร็อพเพอร์ตี้ของบุคคลที่สามรายดังกล่าว และ (ค) คุณจะไม่เปิดเผย "ข้อมูลลูกค้า" ของบุคคลที่สามให้บุคคลอื่นใดทราบหากไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามรายดังกล่าว

10. ข้อจำกัดความรับผิดของการรับประกัน

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ Google จะไม่ให้การรับประกันอื่นๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งโดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่นใด รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้า ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิด

11. ข้อจำกัดความรับผิด

ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต Google จะไม่มีความรับผิดต่อการสูญเสียรายได้ของลูกค้า หรือความเสียหายโดยอ้อม เป็นกรณีพิเศษ เกิดขึ้นเอง เป็นผลของเหตุการณ์อื่น เป็นข้อยกเว้น หรือความเสียหายที่เป็นบทลงโทษ แม้ว่า Google หรือบริษัทในเครือจะได้รับคำแนะนำ รับทราบหรือควรทราบว่าความเสียหายดังกล่าวมีโอกาสเกิดขึ้น และแม้ว่าความเสียหายโดยตรงจะไม่เพียงพอต่อการชดเชยก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของ Google (และบริษัทในเครือที่เป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว) ที่มีต่อคุณหรือฝ่ายอื่นๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากการกล่าวอ้าง การเรียกร้อง หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะไม่เกิน $500 ดอลลาร์สหรัฐ

12. ประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์

บริการซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของ Google (และบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Google) Google และผู้อนุญาตสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มอบให้แก่คุณโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ซึ่งรวมถึงสิทธิของ Google (และบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Google) ในการเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และเอกสารแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำกัดความครอบคลุมของสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ คุณตกลงที่จะไม่ (และไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใดๆ) (ก) ให้อนุญาตช่วง จัดจำหน่าย หรือใช้บริการหรือซอฟต์แวร์นอกขอบเขตของการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อตกลงนี้ (ข) ทำสำเนา เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปล จัดทำผลงานลอกเลียนแบบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแยกซอฟต์แวร์ หรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดหรือความลับทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเอกสาร (ค) เช่า ให้เช่า ขาย มอบ หรือโอนสิทธิในหรือต่อซอฟต์แวร์ เอกสาร หรือบริการ (ง) ใช้ โพสต์ ส่งต่อ หรือแนะนำอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือการกระทำเป็นกิจวัตรใดๆ ที่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของบริการ เอกสาร หรือซอฟต์แวร์ (จ) ใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด หรือลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Google (ฉ) จดทะเบียน พยายามจดทะเบียน หรือช่วยเหลือผู้ใดในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ ชื่อโดเมน และสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ที่มีลักษณะเฉพาะอื่นใด ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ Google (หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Google) นอกเหนือจากในนามของ Google (หรือบริษัทอื่นๆ ในเครือของ Google ตามแต่กรณี) (ช) นำออก ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงข้อความลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์ที่ปรากฏในหรือบนรายการใดที่รวมอยู่ในบริการหรือซอฟต์แวร์ หรือ (ซ) ขอให้มีคำสั่งศาลในการห้ามให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการซึ่งมาจากการละเมิดสิทธิบัตรในการดำเนินคดีที่ยื่นในช่วงระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้หรือเป็นระยะเวลา 1 ปีหลังจากระยะเวลาดังกล่าว

13. สิทธิของรัฐบาลสหรัฐฯ

ถ้าผู้รับบริการนี้คือรัฐบาลสหรัฐฯ หรือตัวแทนรัฐบาลสหรัฐฯ หรือคู่ตกลงหลักหรือผู้เหมาช่วงของรัฐบาลสหรัฐฯ (ไม่ว่าจะในลำดับชั้นใด) ตามมาตราที่ 48 C.F.R. 227.7202-4 (เรื่องการได้รับสิทธิโดยกระทรวงกลาโหม (DOD)) และมาตราที่ 48 C.F.R. 2.101 และ 12.212 (สำหรับการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่ DOD) สิทธิของรัฐบาลที่มีในซอฟต์แวร์ รวมถึงสิทธิในการใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ ปฏิบัติการ แสดง หรือเปิดเผยซอฟต์แวร์หรือเอกสารต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามสิทธิของการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทางการค้าและข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ทุกแง่มุม

14. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลง

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถทำให้ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดได้ทุกเมื่อโดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบ หลังจากที่มีการสิ้นสุดข้อตกลงนี้แล้ว Google จะหยุดให้บริการและคุณจะหยุดการเข้าถึงบริการ นอกจากนี้ หากมีการสิ้นสุดบัญชี และ/หรือพร็อพเพอร์ตี้ GA ของคุณ คุณจะ (1) ลบสำเนา GAMC ทั้งหมดออกจากพร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมด และ/หรือ (2) ระงับการใช้งาน SDK ทั้งหมดภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีการสิ้นสุดดังกล่าว ในกรณีที่มีการสิ้นสุดข้อตกลงใดๆ เกิดขึ้น (ก) คุณจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด และ (ข) ยอดค้างชำระใดๆ สำหรับการบริการที่ได้ให้จนถึงวันที่สิ้นสุดข้อตกลงจะถึงกำหนดชำระทันทีและต้องชำระเต็มจำนวน และ (ค) คุณจะเข้าถึงข้อมูลรายงานที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้อีกต่อไป

15. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายอื่นๆ

Google อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่ใช้บังคับกับบริการเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงในบริการ เป็นต้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ Google จะโพสต์ประกาศที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ที่ https://www.google.com/analytics/terms/ นโยบาย Google Analytics ที่ www.google.com/analytics/policies/ หรือนโยบายอื่นที่อ้างอิงถึงในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ URL ที่เกี่ยวข้องของนโยบายดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช้บังคับย้อนหลัง และจะมีผลบังคับใช้อย่างเร็ว 14 วันหลังจากโพสต์ หากไม่ยอมรับในข้อกำหนดที่มีการแก้ไขของบริการ คุณควรหยุดใช้ Google Analytics การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดในข้อตกลงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่ (1) ได้กระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้องของ Google (2) คุณยอมรับข้อตกลงฉบับปรับปรุงทางออนไลน์ หรือ (3) คุณยังคงใช้บริการต่อไปหลังจากที่ Google ได้โพสต์การปรับปรุงข้อตกลงหรือนโยบายใดที่บังคับใช้กับบริการ

16. ข้อมูลเบ็ดเตล็ด กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเขตอำนาจของกฎหมาย

(ก) Google ไม่ต้องดำเนินการตามข้อตกลงนี้หากมีการขัดขวาง ทำให้ล่าช้า หรือกีดกันดำเนินการดังกล่าวจากสาเหตุที่เกินกว่าจะควบคุมได้ตามสมควร (ข) ข้อตกลงนี้ (รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษร) เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Google ในเรื่องต่างๆ ที่ระบุอยู่ในข้อตกลงฉบับนั้นๆ และจะมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลงและการรับรองที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ก่อนหน้านี้ทุกประการ (ค) หากข้อกำหนดใดก็ตามของข้อตกลงฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้ตามขอบเขตสูงสุดที่จะทำได้ เพื่อให้สื่อถึงเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย ส่วนข้อกำหนดอื่นที่เหลือของข้อตกลงจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์ (ง) ให้ควบคุมและตีความข้อตกลงฉบับนี้ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่ต้องอ้างอิงหลักความขัดแย้งทางกฎหมาย ในกรณีที่มีการขัดกันระหว่างกฎหมาย กฎ และกฎระเบียบของต่างประเทศกับของแคลิฟอร์เนีย ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ และกฎระเบียบของแคลิฟอร์เนียมีผลใช้บังคับ แต่ละฝ่ายตกลงจะยื่นเรื่องต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะเหนือตัวบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในซานตาคลาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและกฎหมายเอกรูปว่าด้วยธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Uniform Computer Information Transactions Act) จะไม่มีผลใช้บังคับกับข้อตกลงนี้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการควบคุมการส่งออกและมาตรการคว่ำบาตร รวมถึง (1) กฎระเบียบการส่งออก (Export Administration Regulations หรือ "EAR") ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ (2) การคว่ำบาตรทางการค้าและทางเศรษฐกิจที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ และ (3) กฎระเบียบการขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ระหว่างประเทศ (International Traffic in Arms Regulations หรือ "ITAR") ที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบังคับใช้ (จ) หนังสือแจ้งทุกฉบับที่ส่งถึง Google จะต้องส่งไปยังที่อยู่: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA พร้อมส่งสำเนาไปยังแผนกกฎหมาย (Legal Department) ของ Google ทางไปรษณีย์ชั้นหนึ่งหรือแอร์เมลหรือบริษัทส่งสินค้าข้ามคืน โดยการส่งจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ Google ได้รับจดหมายดังกล่าวแล้ว (ฉ) การละเว้นการผิดสัญญาใดๆ ไม่เป็นการละเว้นการผิดสัญญาใดๆ ที่ตามมา (ช) คุณจะต้องไม่โอนสิทธิหรือมอบสิทธิใดๆ ในข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Google และความพยายามดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะทันที (ซ) ความสัมพันธ์ระหว่าง Google กับคุณไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนทางกฎหมาย แต่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้รับเหมาอิสระ (ฌ) ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันและให้ผลประโยชน์ต่อผู้รับมอบหมายและผู้แทนของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายของข้อตกลงนี้ (ญ) กล่าวคือ ส่วนต่อไปนี้ของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลต่อไป แม้ว่าข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม: 1, 4, 5, 6 (ยกเว้น 2 ประโยคสุดท้าย), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 และ 17

17. Google Analytics และ Firebase

หากคุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ GA ไปยัง Firebase ("การลิงก์ Firebase") เป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ ข้อกำหนดต่อไปนี้ นอกเหนือจากส่วนที่ 1-16 ข้างต้น จะมีผลกับคุณด้วย รวมทั้งจะนำมาใช้บังคับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการใช้การลิงก์ Firebase นอกเหนือจากตามที่แก้ไขด้านล่าง ข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดจะยังคงเดิมและใช้บังคับต่อไป ในกรณีที่มีการขัดแย้งระหว่างส่วนที่ 17 นี้ กับส่วนที่ 1-16 ข้างต้น ข้อกำหนดในส่วนที่ 17 จะบังคับและควบคุมการใช้การลิงก์ Firebase เพียงเท่านั้น

ประโยคต่อไปนี้จะเพิ่มไว้ท้ายส่วนที่ 7 ดังนี้
หากคุณลิงก์พร็อพเพอร์ตี้ GA ไปยังโปรเจ็กต์ Firebase ("การลิงก์ Firebase") (1) หน่วยงานหรือบุคลากรอื่นใดที่ระบุไว้ในการตั้งค่า Firebase ที่เกี่ยวข้องอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากพร็อพเพอร์ตี้ GA ของคุณ รวมถึงข้อมูลลูกค้า และ (2) พร็อพเพอร์ตี้ GA อาจมีการตั้งค่าบริการบางอย่างที่แก้ไขโดยบุคลากรผู้มีอำนาจที่ระบุในการตั้งค่า Firebase ที่เกี่ยวข้อง (แม้ว่าจะมีการตั้งค่าที่คุณอาจได้กำหนดไว้สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ GA ดังกล่าวภายในบริการ)

ปรับปรุงล่าสุด ณ 15 พฤษภาคม 2023

รุ่นก่อนหน้านี้