Điều khoản dịch vụ của Google Analytics

Những Điều khoản dịch vụ này của Google Analytics ("Thoả thuận" này) được ký kết giữa Google LLC ("Google") và pháp nhân thực thi Thoả thuận này ("Bạn"). Thoả thuận này chi phối việc Bạn sử dụng Google Analytics chuẩn ("Dịch vụ"). BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN", HOÀN TẤT QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ XEM XÉT VÀ CHẤP NHẬN THOẢ THUẬN NÀY, ĐỒNG THỜI BẠN ĐƯỢC UỶ QUYỀN ĐỂ RÀNG BUỘC VỚI THOẢ THUẬN NÀY VÀ ĐỂ HÀNH ĐỘNG THAY MẶT CHO CHỦ SỞ HỮU TÀI KHOẢN NÀY.

Dịch vụ của chúng tôi là một công cụ kinh doanh. Bạn chỉ được sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho những mục đích có liên quan đến hoạt động thương mại, kinh doanh, nghề nghiệp hoặc chuyên môn của bạn.

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên được mô tả trong Thoả thuận này, các bên đồng ý với các điều khoản sau đây:

1.Các định nghĩa.

"Tài khoản" là tài khoản để sử dụng Dịch vụ, Tài sản UA và Tài sản GA4. Đối với Tài sản UA, Số lượt truy cập của tất cả các Chế độ xem (nếu có) liên quan đến một Tài sản UA sẽ được tổng hợp trước khi xác định phí Dịch vụ cho Tài sản UA đó.

"Thông tin mật" bao gồm mọi dữ liệu thuộc quyền sở hữu riêng và mọi thông tin khác được một bên tiết lộ cho bên kia bằng văn bản và được đánh dấu là "thông tin mật", hoặc được tiết lộ bằng miệng rồi được chuyển thành văn bản trong vòng năm ngày làm việc và được đánh dấu là "thông tin mật". Tuy nhiên, Thông tin mật sẽ không bao gồm bất cứ thông tin nào đang hoặc sẽ được công chúng biết đến, thông tin đã thuộc quyền sở hữu của bên nhận trước khi được một bên tiết lộ, hoặc thông tin được bên nhận xây dựng độc lập mà không dựa vào Thông tin mật.

"Dữ liệu khách hàng" hoặc "Dữ liệu Google Analytics" là dữ liệu bạn thu thập, xử lý hoặc lưu trữ bằng Dịch vụ, có liên quan đến các đặc điểm và hoạt động của Người dùng.

"Tài liệu" là bất kỳ tài liệu đi kèm nào mà Google cung cấp cho Bạn để sử dụng với Phần mềm xử lý, bao gồm cả mọi tài liệu có sẵn trên mạng.

"Sự kiện" là một đơn vị đo lường cơ sở được xử lý trong Dịch vụ thông qua một Tài sản GA4. Sự kiện có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở xem trang, giao dịch, xem màn hình, hoặc các hành động tương tác khác. Sự kiện có thể là một lệnh gọi đến Dịch vụ từ các thư viện hoặc được chuyển đến Dịch vụ bằng OSCI.

“Tài sản GA” là một Tài sản UA hoặc Tài sản GA4, tuỳ từng trường hợp.

"Tài sản GA4" (trước đây gọi là tài sản "Web và ứng dụng") là tổ hợp thông tin và chế độ cài đặt Google Analytics được liên kết với cùng một "Mã tài sản" mà các Sự kiện được gửi đến.

"GAMC" là Mã đo lường Google Analytics, được cài đặt trên một Tài sản để phục vụ cho mục đích thu thập Dữ liệu khách hàng, cùng với bất cứ bản vá lỗi, cập nhật và nâng cấp nào được cung cấp cho Bạn.

“Đơn vị liên kết của Google” là Google và các công ty con thuộc sở hữu 100% của Google.

"Lượt truy cập" là một đơn vị đo lường cơ sở được gửi đến Dịch vụ để xử lý thông qua một Tài sản UA. Ví dụ: Lượt truy cập có thể bao gồm lượt truy cập xem trang và lượt truy cập thương mại điện tử. Lượt truy cập có thể là một lệnh gọi đến Dịch vụ của nhiều thư viện hoặc được chuyển đến Dịch vụ thông qua OSCI.

“OSCI” là một “Giao diện khách hàng được hỗ trợ chính thức”. Đây là một cơ chế hoặc giao thức do Google cung cấp hoặc hỗ trợ, có thể dùng để gửi Lượt truy cập hoặc Sự kiện (tuỳ từng trường hợp) đến Dịch vụ.

"Trang chủ Platform" là giao diện người dùng mà thông qua đó Bạn có thể truy cập vào các chức năng nhất định ở cấp Google Marketing Platform.

"Phần mềm xử lý" là phần mềm Google Analytics phía máy chủ và bất kỳ bản nâng cấp nào của phần mềm này, có nhiệm vụ phân tích Dữ liệu khách hàng và tạo Báo cáo.

"Tài sản" là mọi trang web, ứng dụng, tài sản hoặc tài nguyên khác thuộc quyền kiểm soát của Bạn, được dùng để gửi dữ liệu đến Google Analytics.

"Chính sách quyền riêng tư" là chính sách quyền riêng tư đối với một Tài sản.

"Báo cáo" là bản phân tích kết quả được cung cấp tại analytics.google.com. Một số báo cáo có thể bao gồm thông tin phân tích cho một Chế độ xem hoặc Sự kiện.

“SDK” là một số bộ phát triển phần mềm nhất định, có thể được sử dụng hoặc tích hợp vào một ứng dụng Tài sản nhằm thu thập Dữ liệu khách hàng, cùng với mọi bản sửa lỗi, bản cập nhật và bản nâng cấp được cung cấp cho Bạn.

"Máy chủ" là các máy chủ do Đơn vị liên kết của Google kiểm soát, được dùng để lưu trữ Phần mềm xử lý và Dữ liệu khách hàng.

"Phần mềm" là Phần mềm xử lý, GAMC và/hoặc SDK.

"Bên thứ ba" là bất cứ bên thứ ba nào mà (i) Bạn cung cấp cho họ quyền truy cập vào Tài khoản của Bạn hoặc (ii) Bạn thay mặt họ sử dụng Dịch vụ để thu thập thông tin.

“Tài sản UA” là “Tài sản Universal Analytics”, chứa tổ hợp các chế độ cài đặt của Google Analytics và thông tin được liên kết với cùng "Mã tài sản" mà Lượt truy cập được gửi đến.

"Người dùng" là những người dùng và/hoặc khách truy cập vào các Tài sản của Bạn.

"Chế độ xem" là tập hợp các chế độ cài đặt để cùng xác định thông tin được đưa vào hoặc bị loại trừ khỏi Báo cáo cho các Tài sản UA. Ví dụ: Chế độ xem có thể được thiết lập để xem một phần nhỏ của trang web dưới dạng một Báo cáo duy nhất.

Các từ "bao gồm" và "gồm có" có nghĩa là "bao gồm nhưng không giới hạn ở”.

2. Phí và Dịch vụ.

Theo Mục 15, Dịch vụ được cung cấp miễn phí cho Bạn đối với (a) Tài sản GA4 và (b) Tài sản UA cho tối đa 10 triệu Lượt truy cập trên mỗi Tài sản UA mỗi tháng. Đôi khi, Google có thể thay đổi mức phí và chính sách thanh toán cho Dịch vụ, bao gồm cả việc bổ sung chi phí cho dữ liệu địa lý, việc nhập dữ liệu chi phí từ các công cụ tìm kiếm, hoặc các phí khác mà nhà cung cấp bên thứ ba tính cho Google hoặc các Đơn vị liên kết khác của Google để cung cấp dữ liệu trong các báo cáo của Dịch vụ. Những thay đổi về mức phí hoặc chính sách thanh toán có hiệu lực kể từ khi Bạn chấp nhận những thay đổi đó. Các thay đổi sẽ được đăng trên www.google.com/analytics/. Trừ phi được quy định khác, tất cả các khoản phí được tính bằng đô la Mỹ. Khi Thoả thuận này chấm dứt, mọi dư nợ sẽ đến hạn thanh toán và phải thanh toán ngay lập tức, và mọi phí tổn mà Google phải trả để thu hồi nợ (bao gồm cả chi phí pháp lý) sẽ được cộng vào số tiền còn nợ. Số tiền đó có thể được trừ từ thẻ tín dụng hoặc phương thức thanh toán khác được liên kết với tài khoản Google Ads của Bạn.

3.Tài khoản, mật khẩu và sự bảo mật cho thành viên.

Để đăng ký Dịch vụ, Bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho Google các thông tin đầy đủ, chính xác và mới nhất theo yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký, bao gồm cả địa chỉ email (tên người dùng) và mật khẩu của Bạn. Bạn phải bảo vệ mật khẩu của Bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chính Bạn và bên thứ ba sử dụng tài khoản của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong Tài khoản của Bạn (trừ những hoạt động được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Đơn vị liên kết của Google). Bạn phải thông báo ngay cho Google khi biết Tài khoản của Bạn bị sử dụng trái phép hoặc khi phát hiện ra hành vi xâm phạm bảo mật khác. Tuỳ từng thời điểm, nhân viên hỗ trợ của Đơn vị liên kết của Google có thể đăng nhập vào Dịch vụ bằng mật khẩu khách hàng của Bạn để bảo trì dịch vụ, bao gồm cả việc hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật hoặc thanh toán cho Bạn.

4. Giấy phép không độc quyền.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, (a) Google cấp cho Bạn một giấy phép có giới hạn, có thể huỷ ngang, không độc quyền, không được cấp phép lại để cài đặt, sao chép và sử dụng GAMC và/hoặc SDK chỉ khi Bạn cần để sử dụng Dịch vụ cho các Tài sản của Bạn hoặc của Bên thứ ba; và (b) Bạn có thể truy cập, xem và tải xuống từ xa các Báo cáo của Bạn được lưu trữ tại www.google.com/analytics/. Bạn không được (và Bạn không được cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) (i) sao chép, sửa đổi, phỏng theo, biên dịch hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ Phần mềm hoặc Tài liệu; (ii) thực hiện kỹ thuật đảo ngược, biên dịch ngược, phân tách hay cố gắng tìm ra mã nguồn của Phần mềm, trừ phi được cho phép một cách rõ ràng theo luật có hiệu lực pháp lý trong khu vực Bạn sinh sống; (iii) cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền trong hoặc đối với Phần mềm, Tài liệu hoặc Dịch vụ; (iv) xoá bất kỳ thông báo hoặc nhãn nào thuộc quyền sở hữu riêng trên Phần mềm hoặc do Dịch vụ đặt; (v) sử dụng, đăng, truyền hoặc đưa vào bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ hoặc Phần mềm; hoặc (vi) sử dụng dữ liệu được gắn nhãn là thuộc về một bên thứ ba trong Dịch vụ để phục vụ cho những mục đích khác mà không phải để tạo, xem và tải Báo cáo xuống. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành đối với việc sử dụng và truy cập vào Tài liệu, Phần mềm, Dịch vụ và Báo cáo.

5. Tính bảo mật và các tính năng thử nghiệm beta.

Không bên nào được sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin mật của bên kia mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ nhằm phục vụ cho mục đích thực thi các nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này hoặc theo yêu cầu của luật pháp, quy định hoặc lệnh toà; trong trường hợp đó, bên buộc phải tiết lộ Thông tin mật phải nỗ lực hợp lý nhất có thể để thông báo cho bên kia trước khi tiết lộ Thông tin mật. Một số tính năng nhất định của Dịch vụ được xác định là "Alpha", "Beta", "Thử nghiệm" (trong Dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác của Google), hoặc chưa được hỗ trợ hoặc bí mật (gọi chung là "Tính năng thử nghiệm beta"). Bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các Tính năng thử nghiệm beta hoặc các điều khoản hay sự tồn tại của bất kỳ Tính năng thử nghiệm beta nào chưa công khai. Google và các Đơn vị liên kết của Google sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào (bao gồm cả mọi nghĩa vụ bồi thường) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Tính năng thử nghiệm beta nào. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng các Tính năng thử nghiệm beta và có thể phải tuân thủ các yêu cầu bổ sung mà Google quy định. Google không có nghĩa vụ hỗ trợ cho các Tính năng thử nghiệm beta và Google có thể toàn quyền ngừng cung cấp Tính năng thử nghiệm beta trong quá trình cung cấp Dịch vụ.

6. Các Quyền và Quyền công khai đối với thông tin.

Google sẽ không chia sẻ Dữ liệu khách hàng của Bạn hay Dữ liệu khách hàng của bất kỳ Bên thứ ba nào với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ phi Google (i) có sự đồng ý của Bạn đối với bất cứ Dữ liệu khách hàng nào hoặc sự đồng ý của bất kỳ Bên thứ ba nào đối với Dữ liệu khách hàng của Bên thứ ba đó; (ii) kết luận rằng, theo yêu cầu bắt buộc của luật pháp hoặc thực sự tin rằng, việc truy cập, duy trì hoặc tiết lộ Dữ liệu khách hàng là cần thiết ở mức hợp lý để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc cộng đồng; hoặc (iii) cung cấp Dữ liệu khách hàng cho các bên thứ ba trong một số trường hợp để bên thứ ba thực hiện các nhiệm vụ thay mặt cho Google (ví dụ: thanh toán hoặc lưu trữ dữ liệu) với những hạn chế nghiêm ngặt để ngăn không cho sử dụng hay chia sẻ dữ liệu, trừ phi được Google chỉ dẫn. Khi thực hiện điều này, các bên phải tuân theo những thoả thuận quy định các bên chỉ được xử lý Dữ liệu khách hàng theo hướng dẫn của Google và phải tuân thủ Thoả thuận này cũng như các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp.

7. Quyền riêng tư.

Bạn sẽ không và sẽ không hỗ trợ hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào chuyển thông tin (đã băm hay chưa băm) cho Google mà Google có thể sử dụng hoặc nhận diện là thông tin nhận dạng cá nhân, trừ phi được cho phép theo và tuân thủ các chính sách hoặc điều khoản về các tính năng Google Analytics được cung cấp cho Bạn, và chỉ khi bất kỳ thông tin nào được chuyển tới Google cho tính năng Google Analytics đó đều được băm theo các tiêu chuẩn ngành. Bạn phải có và tuân theo Chính sách quyền riêng tư thích hợp, đồng thời tuân thủ tất cả các luật, chính sách và quy định hiện hành liên quan đến việc thu thập thông tin từ Người dùng. Bạn phải đăng Chính sách quyền riêng tư và Chính sách quyền riêng tư đó phải có thông báo về việc Bạn sử dụng các cookie, giá trị nhận dạng cho thiết bị di động (ví dụ: Mã nhận dạng cho quảng cáo đối với Android và Mã nhận dạng cho quảng cáo đối với iOS) hoặc công nghệ tương tự dùng để thu thập dữ liệu. Bạn phải công bố thông tin về việc sử dụng Google Analytics và cách Google Analytics thu thập cũng như xử lý dữ liệu. Bạn có thể làm việc này bằng cách hiển thị một đường liên kết nổi bật đến trang web "Cách Google sử dụng thông tin từ các trang web hoặc ứng dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi" (tại whttps://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=vi hoặc bất kỳ URL nào khác mà Google có thể cung cấp tuỳ từng thời điểm). Bạn sẽ nỗ lực ở mức độ hợp lý về phương diện thương mại để đảm bảo rằng Người dùng được cung cấp thông tin rõ ràng và toàn diện về, và họ cũng đồng ý với, việc lưu trữ và truy cập vào cookie hoặc thông tin khác trên thiết bị của Người dùng, nơi hoạt động liên quan đến Dịch vụ diễn ra, và khi pháp luật yêu cầu phải cung cấp thông tin này cũng như đòi hỏi phải có được sự đồng ý như vậy.

Bạn không được né tránh bất kỳ tính năng nào về quyền riêng tư (ví dụ: chọn không sử dụng) thuộc Dịch vụ. Bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách hiện hành của Google Analytics tại https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=vi (hoặc URL tương tự mà Google có thể cung cấp) như được sửa đổi tùy từng thời điểm ("Chính sách của Google Analytics").

Bạn có thể sử dụng phiên bản tích hợp của Google Analytics và một số dịch vụ quảng cáo nhất định của Google ("Các tính năng quảng cáo của Google Analytics"). Nếu sử dụng Các tính năng quảng cáo của Google Analytics, Bạn phải tuân thủ Chính sách về Tính năng quảng cáo của Google Analytics (có tại https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=vi&topic=2611283). Khi truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ quảng cáo nào của Google, Bạn phải tuân thủ các điều khoản áp dụng giữa Bạn và Google liên quan đến dịch vụ đó.

Nếu Bạn sử dụng Trang chủ Platform, thì việc Bạn sử dụng Trang chủ Platform phải tuân theo Điều khoản bổ sung của Trang chủ Platform (hoặc tên sau này được đổi lại) tại https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (hoặc URL tương tự mà Google có thể cung cấp) như được sửa đổi tuỳ từng thời điểm ("Điều khoản của Trang chủ Platform").

Trong phạm vi mà việc Bạn sử dụng Dịch vụ thuộc phạm vi áp dụng, Bạn và Google đồng ý với Điều khoản xử lý dữ liệu của Google Ads tại https://business.safety.google/adsprocessorterms/ (“Điều khoản xử lý”). Google sẽ không sửa đổi Điều khoản xử lý, trừ phi được cho phép rõ ràng theo Điều khoản xử lý.

8. Bồi thường.

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép và bằng chi phí của Bạn, Bạn phải bồi thường, không làm phương hại và bảo vệ Đơn vị liên kết của Google khỏi (a) mọi khiếu nại, hành động pháp lý, thủ tục tố tụng và kiện tụng của bên thứ ba chống lại bất kỳ Đơn vị liên kết nào của Google hoặc bất kỳ chuyên viên, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đơn vị liên kết nào của Đơn vị liên kết của Google, và (b) tất cả trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, dàn xếp, hình phạt, tiền phạt, chi phí hoặc phí tổn liên quan (bao gồm cả phí luật sư hợp lý và các chi phí kiện tụng khác) mà bất kỳ Đơn vị liên kết nào của Google hoặc bất kỳ chuyên viên, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đơn vị liên kết nào của Đơn vị liên kết của Google phải chịu, phát sinh từ hoặc có liên quan đến khiếu nại, hành động pháp lý, thủ tục tố tụng và kiện tụng của bên thứ ba đó; trong mỗi trường hợp do (i) Bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thoả thuận này, (ii) Bạn sử dụng Dịch vụ, (iii) Bạn vi phạm luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành liên quan đến Dịch vụ, (iv) bất kỳ cam đoan và đảm bảo nào Bạn đưa ra liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Phần mềm hoặc Báo cáo cho bất kỳ Bên thứ ba nào; (v) bất kỳ khiếu nại nào của Bên thứ ba hoặc thay mặt cho Bên thứ ba liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc Báo cáo; (vi) Bạn vi phạm nghĩa vụ về quyền riêng tư đối với bất kỳ Bên thứ ba nào; và/hoặc (vii) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hành động hoặc sự thiếu sót của bất kỳ Bên thứ ba nào liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm hoặc Báo cáo. Google sẽ cung cấp cho Bạn thông báo bằng văn bản về bất kỳ khiếu nại, đơn kiện hay hành động pháp lý nào mà Bạn phải bồi thường cho Đơn vị liên kết của Google. Bạn phải hợp tác hoàn toàn khi được yêu cầu một cách hợp lý trong việc bào chữa trước mọi khiếu nại. Google giữ quyền, bằng chi phí của mình, thực thi Mục 8 này thay mặt cho tất cả các Đơn vị liên kết của Google và chịu trách nhiệm bảo vệ và kiểm soát duy nhất đối với bất kỳ vấn đề nào mà Bạn phải bồi thường.

9. Bên thứ ba.

Nếu Bạn sử dụng Dịch vụ thay mặt cho Bên thứ ba hoặc một Bên thứ ba nào đó sử dụng Dịch vụ thông qua Tài khoản của Bạn, dù Bạn có được Google cho phép làm điều đó hay không, thì Bạn phải cam đoan và đảm bảo rằng (a) Bạn được phép ràng buộc Bên thứ ba bởi Thoả thuận này và được phép hành động thay mặt cho Bên thứ ba để thực hiện mọi nghĩa vụ của Bạn trong Thoả thuận này, (b) Google có thể chia sẻ với Bên thứ ba mọi Dữ liệu khách hàng dành riêng cho các Tài sản của Bên thứ ba, và (c) Bạn sẽ không tiết lộ Dữ liệu khách hàng của Bên thứ ba cho bất kỳ bên nào khác khi chưa có sự đồng ý của Bên thứ ba đó.

10. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRỪ PHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG THOẢ THUẬN NÀY, GOOGLE KHÔNG ĐƯA RA ĐẢM BẢO NÀO KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HAY THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VỚI MỘT NHU CẦU SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

11. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT HIỆN HÀNH, GOOGLE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHI BẠN BỊ MẤT DOANH THU HOẶC GẶP PHẢI NHỮNG THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, BẤT NGỜ, DO HẬU QUẢ, ĐỂ LÀM GƯƠNG HOẶC TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI GOOGLE HOẶC CÁC CÔNG TY CON VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT CỦA GOOGLE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO, ĐÃ BIẾT HAY LẼ RA PHẢI BIẾT RẰNG NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA, VÀ NGAY CẢ KHI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỘNG DỒN CỦA GOOGLE (VÀ CÁC CÔNG TY CON THUỘC SỞ HỮU 100%) ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC VỀ MỌI TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC KHIẾU NẠI, YÊU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THOẢ THUẬN NÀY SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ 500 ĐÔ LA MỸ (USD).

12. Thông báo về quyền sở hữu riêng.

Dịch vụ, bao gồm cả Phần mềm này và tất cả Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Phần mềm này là và vẫn sẽ là tài sản của Google (cũng như các Đơn vị liên kết khác của Google). Tất cả các quyền liên quan và đối với Phần mềm không được cấp rõ ràng cho Bạn theo Thoả thuận này sẽ được Google và bên cấp phép của Google bảo lưu và giữ lại mà không bị giới hạn, bao gồm quyền của Google (và các Đơn vị liên kết khác của Google) đối với việc sở hữu độc quyền Phần mềm và Tài liệu. Không giới hạn tính khái quát của các quy định trên đây, Bạn đồng ý không (và không cho phép bất kỳ Bên thứ ba nào): (a) cấp phép thứ cấp, phân phối hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm ngoài phạm vi được cấp phép theo Thoả thuận này; (b) sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, biên dịch, tạo tác phẩm phái sinh, sử dụng kỹ thuật đảo ngược, phân tách hoặc biên dịch ngược Phần mềm hoặc tìm cách khám phá bất kỳ mã nguồn hoặc bí mật thương mại nào liên quan đến Dịch vụ hoặc Tài liệu; (c) cho thuê, bán, chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền liên quan đến hoặc đối với Phần mềm, Tài liệu hoặc Dịch vụ; (d) sử dụng, đăng, truyền hoặc đưa vào bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp hoạt động của Dịch vụ, Tài liệu hoặc Phần mềm; (e) sử dụng các nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu khác mang tính phân biệt hoặc mọi bản quyền hoặc các quyền sở hữu riêng khác gắn liền với Dịch vụ cho mục đích bất kỳ mà không có sự chấp thuận rõ ràng bằng văn bản của Google; (f) đăng ký, cố gắng đăng ký hoặc giúp đỡ bất cứ ai khác đăng ký nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu mang tính phân biệt khác, bản quyền hoặc quyền sở hữu riêng khác gắn liền với Google (hoặc bất kỳ Đơn vị liên kết nào khác của Google) không phải nhân danh Google (hoặc các Đơn vị liên kết khác của Google, tuỳ từng trường hợp); (g) xoá, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu riêng khác xuất hiện trong hoặc trên mục bất kỳ có trong Dịch vụ hoặc Phần mềm; hoặc (h) yêu cầu theo thủ tục khởi tố được gửi trong thời hạn của Thoả thuận này, hoặc trong một năm sau thời hạn này, lệnh toà của bất kỳ phần nào của Dịch vụ dựa trên lỗi vi phạm bằng sáng chế.

13. Quyền của Chính phủ Hoa Kỳ.

Nếu việc sử dụng Dịch vụ đang được mua lại bởi hoặc thay mặt cho Chính phủ Hoa Kỳ hoặc bởi một nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ của Chính phủ Hoa Kỳ (ở bất kỳ cấp nào), thì theo 48 C.F.R. 227.7202-4 (đối với các hoạt động mua lại của Bộ Quốc phòng (DOD)) và 48 C.F.R. 2.101 và 12.212 (đối với hoạt động mua lại không phải của DOD), các quyền của Chính phủ đối với Phần mềm, bao gồm cả quyền sử dụng, sửa đổi, sao chép, phát hành, thực hiện, hiển thị hoặc công bố thông tin Phần mềm hoặc Tài liệu, sẽ tuân theo mọi khía cạnh của quyền và giới hạn của giấy phép thương mại được quy định trong Thoả thuận này.

14. Thời hạn và chấm dứt Thoả thuận.

Một trong hai bên có thể chấm dứt Thoả thuận này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo. Khi Thoả thuận này chấm dứt, Google sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ và Bạn sẽ ngừng truy cập Dịch vụ. Ngoài ra, nếu Tài khoản của Bạn và/hoặc các Tài sản GA bị chấm dứt, Bạn sẽ (i) xoá mọi bản sao của GAMC khỏi tất cả các Tài sản và/hoặc (ii) tạm dừng mọi hoạt động sử dụng SDK trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt. Trong bất kỳ trường hợp chấm dứt nào, (a) Bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản phí sử dụng hoặc phí nào khác, và (b) mọi dư nợ cho Dịch vụ được cung cấp cho đến hết ngày chấm dứt sẽ ngay lập tức đến hạn và phải thanh toán đầy đủ và (c) Bạn sẽ không được sử dụng tất cả các dữ liệu Báo cáo trước đây của Bạn nữa.

15. Sửa đổi Điều khoản dịch vụ và các Chính sách khác.

Google có thể sửa đổi những điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho Dịch vụ, ví dụ như, để phản ánh các thay đổi về luật hoặc các thay đổi đối với Dịch vụ. Bạn nên thường xuyên xem xét các điều khoản này. Google sẽ đăng thông báo về việc sửa đổi những điều khoản này tại https://www.google.com/analytics/terms/, Chính sách của Google Analytics tại https://support.google.com/analytics/answer/4597324?hl=vi, hoặc các chính sách khác được tham chiếu trong những điều khoản này tại URL liên quan đến những chính sách đó. Các nội dung thay đổi sẽ không có hiệu lực hồi tố và sẽ có hiệu lực sau ít nhất 14 ngày kể từ khi được đăng tải. Nếu không đồng ý với các điều khoản sửa đổi của Dịch vụ, Bạn sẽ phải ngừng sử dụng Google Analytics. Không có nội dung sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Thoả thuận này sẽ có hiệu lực ràng buộc trừ phi (i) được lập thành văn bản và được ký bởi người đại diện được uỷ quyền của Google; (ii) Bạn chấp nhận các điều khoản được cập nhật trực tuyến; hoặc (iii) Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Google đăng nội dung cập nhật của Thoả thuận hoặc của những chính sách chi phối Dịch vụ.

16. Điều khoản khác, Luật hiện hành và Nơi xét xử.

(a) Google sẽ được miễn thực hiện các nghĩa vụ trong Thoả thuận này trong trường hợp các vấn đề nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của Google ngăn cản, trì hoãn hoặc cản trở Google thực hiện. (b) Thoả thuận này (bao gồm bất kỳ nội dung sửa đổi nào được các bên đồng ý bằng văn bản) thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Google liên quan đến vấn đề trong Thoả thuận này và thay thế cho tất cả các thoả thuận và cam kết trước đây giữa các bên. (c) Trong trường hợp không thể thực thi bất kỳ điều khoản nào trong Thoả thuận này vì bất kỳ lý do gì, điều khoản đó sẽ được điều chỉnh ở mức độ cần thiết để có thể thực thi ở mức độ tối đa cho phép nhằm tác động đến mục đích của các bên và phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực hoàn toàn. (d) Thoả thuận này chịu sự điều chỉnh bởi và được hiểu theo luật pháp của tiểu bang California mà không cần xem xét đến nguyên tắc xung đột luật pháp tại tiểu bang này. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa luật pháp, quy tắc và quy định của nước ngoài và luật pháp, quy tắc và quy định của California, thì luật pháp, quy tắc và quy định của California sẽ được ưu tiên và có hiệu lực thi hành. Mỗi bên đồng ý tuân theo thẩm quyền về nhân thân và duy nhất của tòa án tại Hạt Santa Clara, California. Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và Đạo luật thống nhất về các giao dịch thông tin trên máy tính sẽ không áp dụng cho Thoả thuận này. Bạn phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về việc trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu hiện hành, bao gồm cả (i) Quy định quản lý xuất khẩu ("EAR") do Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành, (ii) các lệnh trừng phạt kinh tế và thương mại do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành, và (iii) Các quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ("ITAR") do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành. (f) Mọi thông báo cho Google phải được gửi đến: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, kèm theo một bản sao đến Bộ phận Pháp lý, qua thư hạng nhất hoặc thư gửi bằng đường hàng không hoặc chuyển phát nhanh qua đêm. Thông báo được coi là đã cung cấp khi nhận được thông báo. (g) Việc bỏ qua cho bất kỳ lỗi nào không có nghĩa là các lỗi sau này cũng sẽ được bỏ qua. (h) Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào của Bạn trong Thoả thuận này khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Google và mọi nỗ lực như vậy đều bị vô hiệu. (i) Mối quan hệ giữa Google và Bạn không phải là một trong những mối quan hệ pháp lý, mà là mối quan hệ của các nhà thầu độc lập. (j) Thoả thuận này sẽ có hiệu lực ràng buộc và mang lại lợi ích cho người kế nhiệm và người được chỉ định tương ứng của các bên tham gia thoả thuận. (k) Các mục sau đây của Thoả thuận này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thoả thuận chấm dứt: 1, 4, 5, 6 (trừ hai câu cuối), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 và 17.

17. Google Analytics và Firebase.

Nếu Bạn liên kết một Tài sản GA với Firebase (“Mối liên kết Firebase”) trong quá trình sử dụng Dịch vụ, ngoài các Mục 1 đến 16 ở trên, các điều khoản sau sẽ cũng được áp dụng cho Bạn, và sẽ chi phối việc Bạn sử dụng Dịch vụ, kể cả việc Bạn sử dụng Mối liên kết Firebase. Ngoại trừ những điều khoản đã sửa đổi bên dưới, tất cả các điều khoản khác sẽ giữ nguyên và tiếp tục áp dụng. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Mục 17 này và Mục 1 đến 16 ở trên, thì các điều khoản trong Mục 17 sẽ chi phối và kiểm soát việc Bạn sử dụng Mối liên kết Firebase.

Câu dưới đây sẽ được thêm vào cuối Mục 7:
Nếu Bạn liên kết một Tài sản GA với một dự án Firebase (“Mối liên kết Firebase”) thì (i) một số dữ liệu nhất định từ Tài sản GA của Bạn, bao gồm cả Dữ liệu khách hàng, có thể được truy cập trong hoặc bởi bất kỳ pháp nhân hoặc nhân viên nào khác được chỉ định trong phần cài đặt Firebase có liên quan và (ii) Tài sản GA đó có thể có một số chế độ cài đặt Dịch vụ được sửa đổi bởi nhân viên được uỷ quyền theo quy định trong chế độ cài đặt Firebase có liên quan (bất kể chế độ cài đặt mà Bạn đã chỉ định cho Tài sản GA trong Dịch vụ).

Lần cập nhật gần đây nhất 15 tháng 5 năm 2023

những phiên bản trước