Användarvillkor för Google Analytics

Dessa Användarvillkor för Google Analytics (detta ”Avtal”) utgör ett avtal som har ingåtts mellan Google Ireland Limited (”Google”) och det rättssubjekt som fullgör detta Avtal (”Du”). Avtalet styr Din användning av standardutförandet av Google Analytics (”Tjänsten”). GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”JAG GODKÄNNER”, SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST OCH GODKÄNT DETTA AVTAL OCH ATT DU HAR RÄTT ATT AGERA Å KONTOÄGARENS VÄGNAR SAMT ATT BINDA KONTOÄGAREN TILL DETTA AVTAL.

Tjänsten är ett företagsverktyg. Du får använda vår Tjänst endast för ändamål som rör din verksamhet, ditt företag, ditt hantverk eller ditt yrke.

Med avseende på parternas respektive rättigheter och förbindelser som beskrivs i detta Avtal samtycker parterna till följande:

1. Definitioner.

”Konto”avser kontot för Tjänsten samt UA- och GA4-egendomarna. För alla Vyer (i tillämpliga fall) som är kopplade till en enstaka UA-egendom sammanställs Träffarna innan vi fastställer det belopp som ska debiteras för Tjänsten gällande den aktuella UA-egendomen.

”Konfidentiell information” innefattar all privatägd data och all övrig information som skriftligen tillhandahållits av den ena parten till den andra och som är märkt som konfidentiell, eller som tillhandahålls muntligen och inom fem arbetsdagar nedtecknas skriftligen och märks som konfidentiell. Konfidentiell information ska dock inte innefatta information som är eller blir känd för allmänheten, som är i den mottagande partens ägo innan den yppas av en part eller som den mottagande parten utvecklar utan användning av Konfidentiell information.

”Kunddata”och ”Google Analytics-data” avser data om Användares egenskaper och aktiviteter som du samlar in, bearbetar eller lagrar med hjälp av Tjänsten.

”Dokumentation” avser all kompletterande dokumentation som Google gör tillgänglig för Dig för användning med Bearbetningsprogramvaran, inklusive dokumentation som är tillgänglig online.

”Händelse” avser en basmåttenhet som behandlas i Tjänsten via en GA4-egendom, vilket kan inkludera, men inte är begränsat till, en sidvisning, transaktion, skärmvisning eller annan interaktion. En Händelse kan vara ett anrop till Tjänsten från olika bibliotek eller som på annat sätt skickas till Tjänsten från gränssnitt som stöds officiellt (OSCI).

”GA-egendom” avser en UA- eller GA4-egendom, beroende på vad som är tillämpligt.

”GA4-egendom” (kallades tidigare App- och webbegendom) avser sammanställningen av Google Analytics-inställningar och information kopplad till samma Egendoms-id som Händelser skickas till.

”GAMC” avser Mätkoden för Google Analytics som installeras i en Egendom för att samla in Kunddata, samt alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som tillhandahålls till Dig.

”Närstående Google-bolag” avser Google, Google LLC och Google LLC:s helägda dotterbolag.

”Träff” avser en basmåttenhet som skickas till Tjänsten för behandling via en UA-egendom. Exempel på Träffar är sidvisningsträffar och e-handelsträffar. En Träff kan vara ett anrop till Tjänsten från olika bibliotek eller som på annat sätt skickas till Tjänsten från gränssnitt som stöds officiellt (OSCI:er).

”OSCI”är en förkortning av Officially Supported Client Interface eller gränssnitt som stöds officiellt, vilket är en mekanism som tillhandahålls eller stöds av Google och som kan användas för att skicka Träffar eller Händelser, beroende på vad som är tillämpligt, till Tjänsten.

”Startsidan för Platform” avser det användargränssnitt genom vilket Du kan komma åt särskilda funktioner på Google Marketing Platform.

”Bearbetningsprogramvara” avser serverprogramvaran för Google Analytics och eventuella uppgraderingar, som analyserar Kunddata och genererar Rapporter.

”Egendom” avser alla webbsidor, applikationer, andra egendomar eller resurser som Du kontrollerar och som skickar data till Google Analytics.

”Integritetspolicy” avser integritetspolicyn för en Egendom.

”Rapport” avser den resulterande analys som visas på analytics.google.com, vilket ibland kan innefatta analys för en Vy eller Händelser.

”SDK” avser särskilda programutvecklingspaket som kan användas med eller implementeras i en Egendoms app i syfte att samla in Kunddata, samt alla korrigeringar, uppdateringar och uppgraderingar som tillhandahålls till Dig.

”Servrar” avser servrarna som styrs av ett Närstående Google-bolag där Bearbetningsprogramvaran och Kunddata lagras.

”Programvara” avser Bearbetningsprogramvaran, GAMC och/eller SDK.

”Tredje part” avser tredje part (i) till vilken Du ger åtkomst till Ditt Konto eller (ii) åt vilken Du använder Tjänsten för att samla in information för denna tredje parts räkning.

”UA-egendom” avser en Universal Analytics-egendom, vilket är en sammanställning av Google Analytics-inställningar och information kopplad till samma egendoms-id som Träffar skickas till.

”Användare” avser användare av och/eller besökare på Dina Egendomar.

”Vy” avser den uppsättning inställningar som tillsammans definierar vilken information som ska ingå i eller uteslutas från Rapporter över UA-egendomar. En Vy kan till exempel konfigureras för att visa en mindre del av en webbplats som en unik Rapport.

Orden ”innefatta” och ”innefattar” och liknande innebär ”inkluderar men är inte begränsat till”.

2. Avgifter och tjänsten.

I enlighet med Avsnitt 15 tillhandahålls Tjänsten utan kostnad till Dig för (a) GA4-egendomar och (b) UA-egendomar för upp till tio miljoner Träffar per UA-egendom och månad. Google kan ändra avgifter och betalningspolicyer för Tjänsten från tid till annan, bland annat i form extra kostnader för geografisk data, import av kostnadsdata från sökmotorer eller andra avgifter som Google eller ett annat Närstående Google-bolag debiteras av tredjepartsleverantörer för att inkludera data i rapporterna i Tjänsten. Ändringar av avgifter eller betalningspolicyer träder i kraft efter att Du accepterat dem och publiceras på www.google.com/analytics/. Om inget annat anges avser alla avgifter amerikanska dollar (USD). Eventuellt utestående saldo förfaller omedelbart till betalning om detta Avtal sägs upp, och eventuella kostnader för inkassering (inklusive rättsliga avgifter) som Google ådrar sig ska innefattas i beloppet Du är skyldig. Dessa belopp kan debiteras det kreditkort eller den betalningsmetod som är kopplad till Ditt Google Ads-konto.

3. Medlemskonto, lösenord och säkerhet.

För att registrera Dig för Tjänsten måste Du slutföra registreringsprocessen genom att förse Google med aktuell, fullständig och korrekt information enligt registreringsformuläret, inklusive e-postadress (användarnamn) och lösenord. Du ska skydda Dina lösenord och ta fullt ansvar för Din egen, och tredje parts, användning av Dina konton. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som sker i Ditt konto (med undantag för aktiviteter som utförs av eller på uppdrag av Närstående Google-bolag). Du ska omedelbart meddela Google om du får kännedom om obehörig användning av Ditt Konto eller annan säkerhetsöverträdelse. Närstående Google-bolags supportpersonal kan från tid till annan logga in på Tjänsten med Ditt kundlösenord för att underhålla Tjänsten, vilket innefattar att hjälpa Dig med tekniska eller faktureringsrelaterade problem.

4. Icke-exklusiv licens.

Enligt villkoren i detta Avtal (a) ger Google Dig en begränsad, upphävbar, icke-exklusiv, icke vidare licensierbar licens att installera, kopiera och använda GAMC och/eller SDK endast på det sätt som är nödvändigt för Din användning av Tjänsten på Dina Egendomar eller Tredje parts Egendomar, och (b) Du får bereda dig fjärråtkomst till, se och ladda ned Dina Rapporter som lagras på www.google.com/analytics/. Du får inte (och får inte heller låta tredje part) (i) kopiera, modifiera, anpassa, översätta eller på annat sätt skapa härledda verk av Programvaran eller Dokumentationen, (ii) bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka utröna Programvarans källkod, utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt lagstiftningen där Du befinner dig, (iii) hyra ut, leasa, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter inom eller till Programvaran, Dokumentationen eller Tjänsten, (iv) avlägsna meddelanden om äganderätt eller annan märkning i Programvaran eller som placeras av Tjänsten, (v) använda, lägga upp, sända eller införa någon enhet, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion eller (vi) använda data i Tjänsten som är märkt som tillhörande tredje part för andra ändamål än generering, visning och nedladdning av Rapporter. Du ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar i samband med Din användning av och åtkomst till Dokumentation, Programvara, Tjänst och Rapporter.

5. Konfidentialitet och betafunktioner.

Ingen av parterna ska använda eller yppa den andra partens Konfidentiella information utan den andra partens föregående skriftliga samtycke, förutom i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal eller om detta krävs enligt lag, förordning eller domstolsbeslut I en sådan situation ska parten som måste yppa den Konfidentiella informationen meddela den andra parten i den utsträckning detta är rimligen möjligt innan den Konfidentiella informationen yppas. Vissa funktioner i Tjänsten identifieras som ”Alfa”, ”Beta” eller ”Experiment” (antingen inom Tjänsten eller någon annanstans av Google) eller som funktioner som inte stöds eller som är konfidentiella (gemensamt benämnda ”Betafunktioner”). Du får inte yppa någon information om Betafunktioner eller villkoren i eller förekomsten av eventuella icke-offentliga Betafunktioner. Enligt Avsnitt 11(a) har varken Google eller Närstående Google-bolag något ansvar (inräknat skyldigheter till gottgörelse) som uppstår ur eller i samband med en Betafunktion. Användning av Betafunktioner sker helt på egen risk och kan omfattas av ytterligare krav som anges av Google. Google har ingen skyldighet att tillhandahålla support för Betafunktioner och kan efter eget gottfinnande upphöra att tillhandahålla Betafunktioner som en del av en Tjänst.

6. Rättigheter till information och publicitet.

Google delar inte Din Kunddata eller Tredje parts Kunddata med tredje part såvida inte Google (i) har inhämtat Ditt samtycke för eventuell Kunddata eller Tredje parts samtycke för Tredje parts Kunddata, (ii) fastställer att detta krävs enligt lag eller i god tro uppfattar att åtkomst, bevarande eller yppande av Kunddata är rimligt nödvändig för att skydda Googles, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet, eller (iii) tillhandahåller Kunddata i vissa begränsade omständigheter till tredje part som utför uppgifter för Googles räkning (till exempel fakturering eller datalagring), med strikta begränsningar som förhindrar användning och delning av denna data utöver Googles anvisningar. När detta görs sker det enligt avtal som ålägger parterna att bearbeta Kunddata endast enligt Googles anvisningar, detta Avtal samt tillämpliga konfidentialitets- och säkerhetsåtgärder.

7. Integritet.

Du ska inte skicka information, vare sig hashad eller på annat sätt, till Google som Google kan använda eller identifiera som uppgifter som kan kopplas till en specifik individ. Du ska inte heller hjälpa eller tillåta tredje part att göra detta. Undantaget är när du har rätt att göra detta enligt policyerna eller villkoren för Google Analytics-funktioner som görs tillgängliga för Dig, och endast när information som skickas till Google för en sådan Google Analytics-funktion har hashats enligt branschstandarder. Du ska inneha och följa en lämplig Integritetspolicy och iaktta alla tillämpliga lagar, policyer och förordningar gällande insamling av information från Användare. Du måste publicera en Integritetspolicy som innehåller en upplysning om Din användning av cookies, identifierare för mobila enheter (till exempel reklam-id för Android och Advertising ID för iOS) eller liknande teknik som används för insamling av data. Du måste informera om användningen av Google Analytics och hur tjänsten samlar in och bearbetar data. Detta kan ske genom att du visar en tydlig länk till webbplatsen ”Så använder Google information från webbplatser och appar som använder våra tjänster” (på www.google.com/policies/privacy/partners/ eller en annan webbadress som Google kan tillhandahålla från tid till annan). Du ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att Användare får tydlig och heltäckande information om och samtycker till lagring av och åtkomst till cookies och annan information på Användarens enhet när sådan aktivitet förekommer i anslutning till Tjänsten och när det krävs enligt lag att du tillhandahåller sådan information och inhämtar sådant samtycke.

Du får inte kringgå några integritetsfunktioner (till exempel användarens möjlighet att välja bort funktioner) som ingår i Tjänsten. Du ska följa alla tillämpliga Google Analytics-policyer som finns på www.google.com/analytics/policies/ (eller en annan webbadress som Google kan tillhandahålla) och som kan ändras från tid till annan (”Google Analytics-policyerna”).

Du kan använda en version av Google Analytics där vissa av Googles annonseringstjänster är integrerade (”Annonseringsfunktioner i Google Analytics”). Om du använder Annonseringsfunktioner i Google Analytics måste Du iaktta policyn gällande Annonseringsfunktioner i Google Analytics (som finns på support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=sv_SE&topic=2611283&answer=2700409). Din åtkomst till och användning av Googles annonseringstjänster omfattas av de tillämpliga villkor som Du och Google har avtalat om angående den aktuella tjänsten.

Om Du använder Startsidan för Platform omfattas Din användning av denna av de Ytterligare villkor för Startsidan för Platform (eller ett eventuellt nytt namn på dessa villkor) som finns på https://support.google.com/marketingplatform/answer/9047313 (eller en annan webbadress som Google kan tillhandahålla) och som kan ändras från tid till annan (”Villkoren för Startsidan för Platform”).

I den utsträckning Din användning av Tjänsten omfattas av dessa villkor godkänner Du och Google Villkoren för databehandling med Google Ads som finns på https://privacy.google.com/businesses/processorterms (”Villkoren för databehandling”). Google kommer inte att ändra Villkoren för databehandling utöver vad som uttryckligen är tillåtet enligt Villkoren för databehandling.

8. Gottgörelse.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Du gottgöra, försvara och hålla Google och Närstående Google-bolag skadeslösa, på Din bekostnad, från: (a) alla eventuella skador och kostnader som tillerkänns Närstående Google-bolag i samband med eventuella anspråk, fordringar, processer och stämningar som tredje part bedriver mot Google eller någon av dess ansvariga, ledning, anställda, representanter eller närstående bolag, och (b) alla relaterade ansvarsskyldigheter, skadestånd, förlikningar, straffavgifter, böter, kostnader eller utgifter (inklusive skäliga arvoden till juridiskt ombud och andra rättegångskostnader) som ett Närstående Google-bolag eller någon av dess ansvariga, ledning, anställda, representanter eller närstående bolag ådrar sig och som uppstår på grund av eller i samband med sådana anspråk, fordringar, processer och stämningar som tredje part bedriver, i vart fall till följd av (i) Ditt brott mot Avsnitt 4 (Icke-exklusiv licens) och/eller 12 (Anmärkning avseende äganderätt), (ii) Dina brott mot tillämpliga lagar, regler eller förordningar i samband med Tjänsten, (iii) något som Du framhåller eller garanterar i relation till någon aspekt av Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna till en Tredje part, (iv) alla anspråk som görs av eller för Tredje parts räkning i direkt eller indirekt anslutning till Din användning av Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna, (v) brott mot Dina integritetsförbindelser gentemot Tredje part och/eller (vi) alla anspråk angående Tredje parts handlingar eller försummelser i anslutning till Tjänsten, Programvaran eller Rapporterna. Google informerar Dig skriftligen om eventuella anspråk, stämningar eller processer för vilka du måste hålla Närstående Google-bolag skadeslösa. Du ska till fullo samverka, i rimlig utsträckning, i parternas försvar mot alla anspråk. Google förbehåller sig rätten att på egen bekostnad verkställa detta Avsnitt 8 för alla Närstående Google-bolags räkning och åta sig exklusivt försvar och exklusiv kontroll över alla ärenden som rör gottgörelse från Dig.

9. Tredje part.

Om Du använder Tjänsten för Tredje parts räkning eller om Tredje part använder Tjänsten via Ditt Konto, oavsett om Google har gett sitt tillstånd till detta, framhåller och garanterar du att (a) Du har behörighet att agera för denna Tredje parts räkning och binda denna Tredje part till detta Avtal och till alla förbindelser som Du har enligt detta Avtal, (b) Google får lämna ut Kunddata som specifikt gäller Tredje parts Egendomar till denna Tredje part och (c) Du inte kommer att lämna ut Tredje parts Kunddata till någon annan part utan samtycke från Tredje part.

10. ANSVARSFRISKRIVNING.

Varje part garanterar att de kommer att fullgöra sina förbindelser enligt detta Avtal med skälig omsorg och skicklighet. Inga villkor, garantier eller andra förbehåll gäller någon del av Tjänsterna såvida de inte uttryckligen anges i detta Avtal. I den utsträckning lagen medger det utesluts alla underförstådda villkor, garantier och andra förbehåll (inklusive eventuella underförstådda villkor rörande acceptabel kvalitet, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmelse med beskrivningen).

11. ANSVARSBEGRÄNSNING.

(a) Inget i detta Avtal exkluderar eller begränsar någon parts ansvar: (i) för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av vårdslöshet av endera part eller dess anställda, representanter eller medarbetare, (ii) för bedrägeri eller felaktig framställning, (iii) enligt Avsnitt 8 (Gottgörelse) eller (iv) för något som inte kan exkluderas eller begränsas enligt lag. (b) Ingen av parterna ansvarar enligt eller i samband med detta Avtal (vare sig inom eller utanför kontrakt eller på annan grund, inklusive men inte begränsat till vårdslöshet eller på annat sätt) för: (i) förlust av vinst, (ii) förlust av förväntade besparingar, (iii) förlust av affärsmöjligheter eller (iv) indirekta eller oförutsedda förluster som drabbat eller ådragits den andra parten (oavsett om sådana förluster fanns i åtanke hos parterna vid datum då Avtalet trädde i kraft). (c) I förhållande till Underavsnitt 11(a) och (b) ovan ska varje parts totala ansvarsskyldighet gentemot den andra parten som uppstår ur eller i samband med detta Avtal inte överstiga 500 USD.

12. Anmärkning avseende äganderätt.

Tjänsten, vilket innefattar Programvaran och alla tillhörande Immateriella rättigheter, är och förblir Googles (och övriga Närstående Google-bolags) egendom. Alla rättigheter i och till Programvaran som inte uttryckligen beviljas Dig enligt detta Avtal reserveras och behålls av Google och dess licensgivare utan begränsning, inklusive Googles (och övriga Närstående Google-bolags) exklusiva äganderätt till Programvaran och Dokumentationen. Utan att begränsa det föregåendes allmängiltighet accepterar Du att inte (och att inte tillåta någon tredje part att): (a) underlicensiera, distribuera eller använda Tjänsten eller Programvaran utöver på det sätt som tillåts i licensen som tillhandahålls Dig enligt detta Avtal, (b) kopiera, modifiera, anpassa, översätta, på annat sätt skapa härledda verk av, bakåtkompilera, demontera eller dekompilera Programvaran eller på annat sätt försöka utröna innehållet i någon källkod eller några affärshemligheter som är kopplade till Tjänsten, (c) hyra ut, leasa, sälja, överlåta eller på annat sätt överföra rättigheter inom eller till Programvaran, Dokumentationen eller Tjänsten, (d) använda, lägga upp, överföra eller införa någon enhet, programvara eller rutin som stör eller försöker störa Tjänstens eller Programvarans funktion, (e) använda varumärken, firmanamn, tjänstmärken, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesprofiler, eller någon upphovsrätt eller andra äganderätter som är kopplade till Tjänsten, i något syfte utan Googles uttryckliga skriftliga samtycke, (f) registrera, försöka registrera eller hjälpa någon annan att registrera varumärken, firmanamn, tjänstmärken, logotyper, domännamn eller andra utmärkande varumärkesprofiler, upphovsrätt eller andra äganderätter som är kopplade till Google (eller något annat Närstående Google-bolag) utöver namnet Google (eller något annat Närstående Google-bolag, beroende på vad som är relevant), (g) ta bort, dölja eller modifiera något meddelande om upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan äganderätt som visas i eller på något objekt som ingår i Tjänsten eller Programvaran eller (h) söka domstolsföreläggande angående patentintrång i någon del av Tjänsten i en process som inleds under Avtalets giltighetsperiod eller under ett år efter giltighetsperioden.

13. Amerikanska regeringens rättigheter.

Om användningen av Tjänsten förvärvas av den amerikanska regeringen eller för dennas räkning eller av en primär leverantör eller underleverantör (oavsett nivå) till den amerikanska regeringen och i enlighet med 48 C.F.R. 227.7202-4 (för förvärv från det amerikanska försvarsdepartementet (DOD)) och 48 C.F.R. 2.101 samt 12.212 (för icke-DOD-förvärv) ska Regeringens rätt till Programvaran, inklusive rätten att använda, modifiera, reproducera, lansera, spela upp, visa upp eller yppa information om Programvaran eller Dokumentationen omfattas i sin helhet av de kommersiella licensrättigheter och begränsningar som ingår i detta Avtal.

14. Giltighetstid och uppsägning.

Endera part kan säga upp Avtalet när som helst genom att meddela detta. Vid uppsägning av detta Avtal upphör Google att tillhandahålla Tjänsten och Du ska upphöra att använda Tjänsten. Om Ditt Konto och/eller Dina Egendomar sägs upp ska Du dessutom (i) radera alla kopior av GAMC från alla Egendomar och/eller (ii) upphöra med all användning av SDK:erna inom 3 arbetsdagar efter denna uppsägning. Vid uppsägning (a) är Du inte berättigad till någon återbetalning av användningsavgifter eller andra avgifter, (b) förfaller eventuellt utestående saldo för Tjänsten som ackumulerats till och med datumet för Avtalets upphörande omedelbart och i sin helhet till betalning och (c) slutar allt i Din tidigare Rapportdata att vara tillgängligt för Dig.

15. Ändringar av användarvillkor och andra policyer.

Google kan komma att ändra dessa villkor eller andra villkor som är tillämpliga på Tjänsten i syfte att exempelvis återspegla ändringar i lagstiftning eller i Tjänsten. Du bör regelbundet läsa villkoren. Google publicerar meddelanden om ändringar av dessa villkor på https://www.google.com/analytics/terms/, Google Analytics-policyerna på www.google.com/analytics/policies/ eller i andra policyer som villkoren hänvisar till och som finns på tillämpliga webbadresser för sådana policyer. Ändringar tillämpas inte retroaktivt och träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter att de har publicerats. Om Du inte godkänner de ändrade användarvillkoren för Tjänsten ska Du sluta använda Google Analytics. Inga tillägg till eller ändringar av detta Avtal är bindande såvida inte dessa (i) anges skriftligen och undertecknas av en behörig representant för Google, (ii) Du samtycker till de uppdaterade villkoren online eller (iii) Du fortsätter använda Tjänsten efter att Google har publicerat uppdateringar av Avtalet eller en policy som avser Tjänsten.

16. Övrigt, tillämplig lag och jurisdiktionsort.

(a) Google ska undantas skyldigheten att uppfylla sina åtaganden enligt detta Avtal i den utsträckning uppfyllandet förhindras eller försenas av orsaker utöver Googles rimliga kontroll. (b) Detta Avtal (inklusive eventuella tillägg som parterna skriftligen accepterar) utgör hela avtalet mellan Dig och Google avseende dess innehåll och ersätter alla tidigare avtal och garantier mellan parterna. Parterna ingår detta Avtal utan att ta hänsyn till och utan att få några rättigheter eller ersättningar baserat på något uttalande, några uppgifter eller några garantier (oavsett om de lämnas oavsiktligt eller i god tro) som inte uttryckligen anges i detta Avtal. (c) Om något villkor i Avtalet av någon anledning anses vara icke verkställbart ska det villkoret ändras i den omfattning som är nödvändig för att det ska bli så verkställbart som möjligt samtidigt som parternas avsikt återspeglas. Återstoden av detta Avtal ska fortsätta gälla i full kraft. (d) Detta Avtal styrs av och ska tolkas i enlighet med lagarna i England. Parterna samtycker till att omfattas av det exklusiva rättskipningsområdet för brittiska domstolar i samband med eventuella tvister (oavsett om de sker inom eller utanför kontraktet) som uppstår ur eller i samband med detta Avtal. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och lagen Uniform Computer Information Transactions Act gäller inte detta Avtal. (e) Du ska uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar gällande export och återexport, inklusive (i) Export Administration Regulations (”EAR”) som hanteras av det amerikanska handelsdepartement, (ii) sanktioner gällande handel och ekonomi som hanteras av det amerikanska finansdepartementets avdelning för kontroll av utländska tillgångar (OFAC) samt (iii) International Traffic in Arms Regulations (”ITAR”") som hanteras av det amerikanska utrikesdepartementet. . (f) Alla meddelanden till Google måste skickas till: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med en kopia till den juridiska avdelningen (Legal Department) via A-post, flygpost eller expressbud och ska anses vara levererat vid mottagandet. (g) Ansvarsbefrielse från en försummelse utgör inte ansvarsbefrielse från eventuella efterföljande försummelser. (h) Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra några av Dina rättigheter enligt detta Avtal utan Googles föregående skriftliga samtycke, och alla försök att göra detta är ogiltiga. (i) Relationen mellan Google och Dig är inte ett juridiskt partnerskap utan en relation mellan oberoende underleverantörer. (j) Detta Avtal är bindande och träder i kraft till förmån för parternas respektive tillträdare och rättsinnehavare. (k) Följande avsnitt i detta Avtal fortsätter gälla även efter eventuell uppsägning: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 och 17.

17. Google Analytics och Firebase.

Om Du länkar en GA-egendom till Firebase (”Firebase-länkning”) som en del av Din användning av Tjänsten omfattas du även följande villkor, utöver Avsnitt 1–16 ovan, vilka även styr Din användning av Tjänsten, däribland Din användning av Firebase-länkning. Utöver ändringarna nedan ska alla övriga villkor förbli oförändrade och fortsätta gälla. I händelse av konflikt mellan detta Avsnitt 17 och Avsnitt 1–16 ovan ska villkoren i Avsnitt 17 endast styra och reglera Din användning av Firebase-länkning.

Följande mening läggs till i slutet på Avsnitt 7:

Om Du länkar en GA-egendom till ett Firebase-projekt (”Firebase-länkning”) (i) kan viss data från Din GA-egendom, däribland Kunddata, bli tillgänglig inom eller för en annan juridisk person eller personal enligt tillämpliga Firebase-inställningar och (ii) vissa Inställningar för Tjänsten kan ändras för denna GA-egendom av behörig personal som anges i tillämpliga Firebase-inställningar (oaktat de inställningar som Du kan ha angett för denna GA-egendom inom Tjänsten).

Senast uppdaterat 15 maj 2023

Tidigare versioner